- .

01.01.2010. 31.12.2010.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 275/2009 .VII. - .255-257 ... : .   18.03.2010.
...
13.04.2010.
 
2 No 338/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   26.01.2010., 15.06.2010.
...
29.01.2010.
 
3 No 365/2009 ...,
...
: .   18.02.2010.
 
4 No 415/2009 ... : .
: .  
01.03.2010.

02.03.2010.
 
5 No 465/2009 ...,
...
  : .
: .  
19.02.2010.
 
6 No 483/2009 . ,
...
: .   07.04.2010.
 
7 No 489/2009 .II. - .115-118 ...,
...
: .   04.01.2010.
...
...
 
8 No 489/2009 .II. - .115-118 ...,
...
: .   04.01.2010., 26.11.2010.
...
...
29.01.2010.
 
9 No 518/2009 ... ,
...,
...
: .
: .  
15.01.2010.
 
10 No 527/2009 ... ,
...
: .
: .  
24.03.2010.
 
11 No 557/2009 ... : .
: .  
18.01.2010.
 
12 No 559/2009 ... ...,
...
: .
: .  
07.06.2010.
 
13 No 565/2009 ... ,
...
: .
: .  
13.01.2010.
 
14 No 571/2009 - -. ,
...
: .   02.02.2010.
 
15 No 575/2009 ,
...
... : .
: .  
08.02.2010.
...
25.02.2010.
 
16 No 576/2009 .XI. - .342 ... : .   27.04.2010., 19.11.2010.
...
18.05.2010.
 
17 No 580/2009 ... : .   12.01.2010.
 
18 No 598/2009 ... : .
: .  
18.01.2010.
 
19 No 599/2009 ... : .
: .  
20.01.2010.
 
20 No 605/2009 .VI. - .243-252 ... : .   27.04.2010.
...
27.04.2010.
 
21 No 616/2009 ...,
...
: .
: .  
18.01.2010.
 
22 No 627/2009 ... : .
: .  
05.01.2010.
 
23 No 660/2009 ... : .
: .  
02.02.2010.
 
24 No 676/2009 ...,
...,
...,
...,
...
: .   08.02.2010.
 
25 No 679/2009 .VI. - .243-252 ... : .   21.01.2010., 14.04.2010.
...
25.01.2010.
 
26 No 681/2009 . ,
...
: .   23.03.2010.
 
27 No 682/2009 . ,
...
: .   02.02.2010.
 
28 No 686/2009 ... : .
: .  
22.04.2010.
 
29 No 687/2009 .VII. - .255-257 ... : .   19.02.2010.
...
25.02.2010.
 
30 No 689/2009 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   25.01.2010., 21.06.2010.
...
18.02.2010.
 
31 No 690/2009 .23, 25 27 - .... : .   16.02.2010.
 
32 No 691/2009 .... : .
: .  
04.02.2010.
 
33 No 692/2009 ...,
...,
,
...
... : .
: .  
22.04.2010.
 
34 No 697/2009 ... : .
: .  
08.02.2010.
 
35 No 698/2009 ...,
...,
...
: .   22.02.2010.
 
36 No 701/2009 .23, 25 27 - ... : .   22.03.2010.
...
 
37 No 702/2009 ... : .
: .  
10.02.2010.
 
38 No 705/2009 ... : .
: .  
08.02.2010.
 
39 No 707/2009 .23, 25 27 - ... : .   22.01.2010.
...
 
40 No 710/2009 .80-88 - ... : .   22.03.2010.
 
41 No 714/2009 ... : .
: .  
23.02.2010.
 
42 No 715/2009 ...,
...
... : .   19.01.2010.
 
43 No 716/2009 ...,
...
,
: .
: .  
25.02.2010.
 
44 No 718/2009 - - ,
...
: .   22.01.2010.
 
45 No 719/2009 ... : .
: .  
19.01.2010.
 
46 No 720/2009 ... ... : .
: .  
12.03.2010.
 
47 No 721/2009 ,
...
  : .
: .  
26.01.2010.
 
48 No 724/2009 ... ...,
...,
...
: .
: .  
05.01.2010.
 
49 No 725/2009 ... ... : .   25.01.2010.
 
50 No 727/2009 ... : .
: .  
05.01.2010.
 
51 No 728/2009 ... : .   20.01.2010., 04.02.2010.
...
22.01.2010.
 
52 No 730/2009 ... : .
: .  
16.02.2010.
 
53 No 731/2009 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   05.01.2010., 05.01.2010.
...
 
54 No 732/2009 ... : .   24.03.2010.
 
55 No 733/2009 ...,
...,
  : .
: .  
27.04.2010.
 
56 No 1/2010 .222 - ... : .   05.01.2010.
 
57 No 2/2010 .222 - ... : .   05.01.2010.
 
58 No 4/2010 ... ,
...
: .
: .  
15.04.2010.
 
59 No 5/2010 ... ... : .
: .  
03.02.2010.
 
60 No 6/2010 .II. - .142 ...,
...,
...,
...
: .   04.02.2010., 29.10.2010.
...
...
...
...
19.02.2010.
 
61 No 7/2010 ... : .   08.02.2010.
 
62 No 8/2010 ... ,
...,
...
: .
: .  
22.02.2010.
 
63 No 9/2010 ...,
...
: .
: .  
10.03.2010.
 
64 No 10/2010 ... : .
: .  
26.02.2010.
 
65 No 11/2010 . ,
...
: .   26.02.2010.
 
66 No 12/2010 . ,
...
: .   09.02.2010.
 
67 No 13/2010 . ,
...
: .   23.03.2010.
 
68 No 14/2010 .222 - ... : .   08.01.2010., 08.01.2010.
 
69 No 16/2010 ... : .
: .  
22.04.2010.
 
70 No 17/2010 .VI. - .243-252 ... : .   14.01.2010., 14.01.2010.
...
 
71 No 18/2010 ... : .
: .  
27.01.2010.
 
72 No 19/2010 ,
...
  : .
: .  
19.01.2010.
 
73 No 20/2010 ,
...
  : .
: .  
22.03.2010.
 
74 No 21/2010 ...,
... : .
: .  
22.02.2010.
...
25.02.2010.
 
75 No 22/2010 .II. - .115-118 ... : .   17.02.2010.
...
10.03.2010.
 
76 No 23/2010 .223 -   : .   13.01.2010.
 
77 No 24/2010 .VI. - .243-252 ... : .   15.01.2010., 15.01.2010.
...
 
78 No 25/2010 ... ,
...,
...,
...,
...
: .
: .  
12.03.2010.
 
79 No 26/2010 ...,
...
... : .   09.03.2010.
 
80 No 27/2010 .223 -   : .   15.01.2010.
 
81 No 28/2010 ...,
... : .   15.02.2010.
 
82 No 29/2010 ,
...
  : .
: .  
16.02.2010.
 
83 No 30/2010 .23, 25 27 - ... : .   04.02.2010.
 
84 No 32/2010 .222 - ... : .   16.01.2010.
 
85 No 33/2010 .222 - ... : .   19.01.2010.
 
86 No 34/2010 .X. - .321 .321 ...,
...,
...,
...,
...
: .   21.01.2010., 21.01.2010.
...
...
...
...
...
 
87 No 36/2010 ...,
... : .
: .  
26.04.2010.
 
88 No 37/2010 .223 -   : .   20.01.2010.
 
89 No 38/2010 .223 -   : .   20.01.2010.
 
90 No 39/2010 ... : .   24.03.2010.
 
91 No 41/2010 ... ...,
...,
...
: .   05.02.2010.
 
92 No 42/2010 ... ,
...
: .
: .  
03.02.2010.
 
93 No 43/2010 ... : .   25.01.2010.
 
94 No 45/2010 .II. ... : .   25.01.2010.
 
95 No 47/2010 .223 -   : .   27.01.2010.
 
96 No 48/2010 - - ,
...
: .   04.03.2010.
 
97 No 49/2010 ...,
...
... : .
: .  
03.05.2010.
 
98 No 50/2010 ...,
...,
...
: .
: .  
22.04.2010.
 
99 No 51/2010 .223 -   : .   28.01.2010.
 
100 No 52/2010 - - ,
...
: .   10.02.2010.
 
101 No 53/2010 - - ,
...
: .   12.03.2010.
 
102 No 54/2010 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   10.03.2010., 18.11.2010.
...
10.03.2010.
 
103 No 55/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   23.02.2010., 14.06.2010.
...
24.02.2010.
 
104 No 56/2010 .II. - .152 .4 ... : .   25.02.2010., 12.03.2010.
...
10.03.2010.
 
105 No 57/2010 ... : .   29.01.2010.
 
106 No 58/2010 ... : .   23.02.2010.
 
107 No 59/2010 ... : .
: .  
17.03.2010.
 
108 No 60/2010 ...,
...
: .
: .  
07.04.2010.
 
109 No 62/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
110 No 63/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
111 No 64/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
112 No 65/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
113 No 66/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
114 No 67/2010 .223 -   : .   29.01.2010.
 
115 No 73/2010 .223 -   : .   01.02.2010.
 
116 No 74/2010 .223 -   : .   01.02.2010.
 
117 No 77/2010 .X. - .321 .321 ... : .   16.11.2010., 16.11.2010.
...
 
118 No 78/2010 ... : .   09.03.2010., 24.03.2010.
...
09.03.2010.
 
119 No 79/2010 .VII. , ... : .   18.02.2010.
 
120 No 80/2010 ... ... : .   05.02.2010.
 
121 No 83/2010 ... : .   04.03.2010., 19.03.2010.
...
12.03.2010.
 
122 No 84/2010 ... : .   09.03.2010.
 
123 No 85/2010 ... : .
: .  
27.04.2010.
 
124 No 86/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   15.02.2010., 15.02.2010.
...
 
125 No 87/2010 .V. - .199 ...,
...
: .   12.03.2010., 29.03.2010.
...
...
15.03.2010.
 
126 No 88/2010 ... : .
: .  
12.02.2010.
 
127 No 89/2010 ... ,
...,
...,
...,
...
: .   27.04.2010.
 
128 No 90/2010 ... : .
: .  
08.03.2010.
 
129 No 91/2010 ... : .
: .  
18.05.2010.
 
130 No 92/2010 .223 -   : .   10.02.2010.
 
131 No 93/2010 .223 -   : .   10.02.2010.
 
132 No 94/2010 - -. ...,
: .   31.05.2010.
 
133 No 95/2010 ... : .
: .  
30.03.2010.
 
134 No 96/2010 .223 -   : .   12.02.2010.
 
135 No 97/2010 ... : .
: .  
28.04.2010.
 
136 No 98/2010 ... : .
: .  
12.04.2010.
 
137 No 99/2010 ... : .   13.04.2010.
 
138 No 100/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   19.02.2010., 19.02.2010.
...
 
139 No 101/2010 . 65 - " " ... : .   16.02.2010.

 
140 No 102/2010 .223 -   : .   16.02.2010.
 
141 No 103/2010 .23, 25 27 - ... : .   23.03.2010.
...
 
142 No 104/2010 ... ... : .   09.03.2010.
 
143 No 105/2010 ... : .
: .  
07.04.2010.
 
144 No 106/2010 ... ... : .
: .  
20.05.2010.
 
145 No 107/2010 ... ... : .
: .  
17.05.2010.
...
31.05.2010.
 
146 No 108/2010 .70 .71 .73 ,
...
: .   25.02.2010.
 
147 No 109/2010 .70 .71 .73 ,
...
: .   25.02.2010.
 
148 No 110/2010 .VI. - .243-252 ... : .   12.03.2010., 15.06.2010.
...
17.03.2010.
 
149 No 111/2010 .V. // - .213,.3 4; .214,.2 ... : .   22.02.2010., 22.02.2010.
...
 
150 No 112/2010 .243, .4 - ...,
...
: .   22.02.2010.
 
151 No 113/2010 ... : .   22.03.2010.
 
152 No 114/2010 ... : .   09.03.2010.
 
153 No 115/2010 ...   : .
: .  
26.02.2010.
 
154 No 116/2010 . 65 - " " ... : .   22.02.2010.

 
155 No 117/2010 ... : .
: .  
22.02.2010.
 
156 No 118/2010 ... : .   30.03.2010., 14.04.2010.
...
30.03.2010.
 
157 No 119/2010 ,
...
... : .   22.03.2010.
 
158 No 120/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   31.03.2010., 31.03.2010.
...
 
159 No 121/2010 .223 -   : .   25.02.2010.
 
160 No 122/2010 .223 -   : .   24.02.2010.
 
161 No 123/2010 .223 -   : .   24.02.2010.
 
162 No 128/2010 ,
...
... : .
: .  
23.04.2010.
 
163 No 129/2010 . 65 - " " ...,
...
: .   01.03.2010.

 
164 No 130/2010 . 65 - " " ... : .   02.03.2010.

 
165 No 131/2010 ... ,
...
: .
: .  
28.04.2010.
 
166 No 132/2010 - - ,
...
: .   22.04.2010.
 
167 No 133/2010 - - ,
...
: .   23.03.2010.
 
168 No 134/2010 - - ,
...
: .   30.03.2010.
 
169 No 135/2010 ... : .   07.06.2010.
 
170 No 136/2010 ... : .   19.04.2010., 04.05.2010.
...
04.05.2010.
 
171 No 137/2010 .VI. - .243-252 ... : .   08.03.2010.
 
172 No 138/2010 ... : .   12.04.2010.
 
173 No 139/2010 . 65 - " " ...,
...
: .   08.03.2010.
 
174 No 140/2010 ...,
...
  : .
: .  
09.03.2010.
 
175 No 141/2010 ... ,
...,
...,
...
: .
: .  
16.03.2010.
 
176 No 142/2010 .222 - ... : .   08.03.2010.
 
177 No 143/2010 .223 -   : .   09.03.2010.
 
178 No 144/2010 ... ,
...,
...,
...,
...
: .
: .  
07.06.2010.
 
179 No 145/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   15.03.2010., 15.03.2010.
...
 
180 No 146/2010 ... : .
: .  
11.03.2010.
 
181 No 147/2010 ... : .
: .  
04.05.2010.
 
182 No 148/2010 ,
...,
...
  : .   11.03.2010.
 
183 No 149/2010 ...,
...
... : .   17.05.2010.
 
184 No 150/2010 ... ... : .
: .  
12.03.2010.
 
185 No 151/2010 ... : .
: .  
03.05.2010.
 
186 No 152/2010 ...,
...
  : .   20.05.2010.
 
187 No 153/2010 .II. - .142 ...,
...
: .   12.03.2010., 12.03.2010.
...
...
 
188 No 154/2010 ... : .   14.05.2010.
 
189 No 155/2010 ... : .
: .  
04.05.2010.
 
190 No 157/2010 ... : .
: .  
29.05.2010.
 
191 No 158/2010 ... : .
: .  
17.03.2010.
 
192 No 159/2010 ... ...,
: .
: .  
30.04.2010.
 
193 No 160/2010 ... : .   27.04.2010.
 
194 No 161/2010 ... ,
...
: .
: .  
12.05.2010.
 
195 No 162/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   23.03.2010., 23.03.2010.
...
 
196 No 163/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   26.04.2010., 14.06.2010.
...
14.05.2010.
 
197 No 164/2010 .V. - .199 ...,
...,
...
: .   29.04.2010.
...
...
...
12.05.2010.
 
198 No 165/2010 .223 -   : .   22.03.2010.
 
199 No 166/2010 ... : .   12.04.2010., 27.04.2010.
...
11.05.2010.
 
200 No 167/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   23.03.2010., 23.03.2010.
...
 
201 No 168/2010 - ,
...,
...
: .
: .  
12.05.2010.
 
202 No 169/2010 .223 -   : .   24.03.2010.
 
203 No 172/2010 .V. - .199 ... : .   23.06.2010., 27.12.2010.
...
25.06.2010.
 
204 No 173/2010 ... ... : .
: .  
31.05.2010.
 
205 No 174/2010 .V. // - .213,.3 4; .214,.2 ... : .   11.05.2010., 11.05.2010.
...
 
206 No 175/2010 ... : .   09.04.2010., 09.04.2010.
 
207 No 176/2010 .223 -   : .   26.03.2010.
 
208 No 177/2010 . ,
...
: .   26.04.2010.
 
209 No 178/2010 ... : .
: .  
14.06.2010.
 
210 No 179/2010 ... : .   27.04.2010., 12.05.2010.
...
11.05.2010.
 
211 No 180/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ...,
...
: .   20.09.2010., 20.09.2010.
...
...
 
212 No 181/2010 ...,
  : .   13.04.2010.
 
213 No 182/2010 ...,
...
  : .
: .  
10.05.2010.
26.05.2010.
 
214 No 183/2010 ... : .   27.04.2010.
 
215 No 184/2010 . 65 - " " ... : .   06.04.2010.
 
216 No 186/2010 .223 -   : .   06.04.2010.
 
217 No 187/2010 .223 -   : .   06.04.2010.
 
218 No 188/2010 . 65 - " " ... : .   08.04.2010.

 
219 No 189/2010 .II. - .142 ...,
...
: .   31.05.2010., 31.05.2010.
...
...
 
220 No 190/2010 .23, 25 27 - ... : .   26.04.2010.
...
 
221 No 191/2010 .23, 25 27 - ... : .   26.04.2010.
...
 
222 No 192/2010 ... : .   30.04.2010., 15.05.2010.
...
03.05.2010.
 
223 No 193/2010 ... : .
: .  
10.05.2010.

01.06.2010.
 
224 No 194/2010 ... : .
: .  
09.06.2010.
 
225 No 195/2010 ... : .
: .  
28.06.2010.
 
226 No 196/2010 ... ... : .   12.05.2010.
 
227 No 197/2010 .223 -   : .   09.04.2010., 09.04.2010.
 
228 No 198/2010 .223 -   : .   09.04.2010., 09.04.2010.
 
229 No 199/2010 .223 -   : .   12.04.2010., 12.04.2010.
 
230 No 200/2010 ... : .   30.04.2010., 15.05.2010.
...
30.04.2010.
 
231 No 201/2010 ... ... : .   31.05.2010.
 
232 No 202/2010 ... ,
...
: .
: .  
02.06.2010.
 
233 No 204/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   19.04.2010., 19.04.2010.
...
 
234 No 205/2010 ... : .   05.07.2010.
 
235 No 206/2010 ...,
...
: .   12.05.2010.
 
236 No 207/2010 ... ,
: .
: .  
30.06.2010.
 
237 No 208/2010 ... ,
...
: .
: .  
21.04.2010.
 
238 No 209/2010 ... : .   14.06.2010.
 
239 No 210/2010 ... : .
: .  
21.04.2010.
 
240 No 211/2010 ... ... : .
: .  
03.06.2010.
 
241 No 213/2010 . 61, .5 - " " ... : .   16.04.2010., 16.04.2010.

 
242 No 214/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   21.04.2010., 21.04.2010.
...
 
243 No 215/2010 . 69, .1 - ... : .   21.04.2010.
 
244 No 216/2010 .VIII. .. - .301-303 ...,
...
: .   25.05.2010., 09.06.2010.
...
...
26.05.2010.
 
245 No 217/2010 .XI. - .342 ... : .   23.04.2010., 23.04.2010.
...
 
246 No 218/2010 ... : .
: .  
31.05.2010.
...
23.06.2010.
 
247 No 219/2010 ... : .
: .  
21.06.2010.
 
248 No 220/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   26.04.2010., 26.04.2010.
...
 
249 No 224/2010 ... : .
: .  
17.05.2010.
 
250 No 225/2010 .23, 25 27 - ... : .   18.05.2010.
...
18.05.2010.
 
251 No 226/2010 ... : .   18.05.2010., 13.07.2010.
...
19.05.2010.
 
252 No 227/2010 ... : .   17.05.2010., 01.06.2010.
...
01.06.2010.
 
253 No 228/2010 .70 .71 .73 ,
...
: .   27.04.2010.
 
254 No 229/2010 ... : .   05.05.2010., 05.05.2010.
 
255 No 231/2010 ... ,
...
: .
: .  
30.06.2010.
 
256 No 232/2010 ... : .   27.07.2010.
 
257 No 233/2010 .80-88 - ... : .   11.05.2010.
 
258 No 234/2010 .223 -   : .   23.04.2010.
 
259 No 235/2010 .222 - ... : .   23.04.2010.
 
260 No 236/2010 . ,
...
: .   26.05.2010.
 
261 No 237/2010 . ,
...
: .   08.06.2010.
 
262 No 238/2010 .223 -   : .   27.04.2010., 27.04.2010.
 
263 No 239/2010 .223 -   : .   27.04.2010., 27.04.2010.
 
264 No 240/2010 . ,
...
: .   08.06.2010.
 
265 No 241/2010 .VI. - .243-252 ... : .   03.05.2010., 03.05.2010.
...
 
266 No 242/2010 ... : .
: .  
28.04.2010.
 
267 No 243/2010 ... : .   17.05.2010.
...
17.05.2010.
 
268 No 244/2010 . ,
...
: .   01.06.2010.
 
269 No 245/2010 . ,
...
: .   01.06.2010.
 
270 No 246/2010 ... : .   04.06.2010., 21.06.2010.
...
05.06.2010.
 
271 No 247/2010 . 44 - .. : .   11.05.2010.
 
272 No 248/2010 ... : .   21.05.2010., 03.06.2010.
...
21.05.2010.
 
273 No 249/2010 ... : .   28.05.2010., 14.06.2010.
...
11.06.2010.
 
274 No 251/2010 .VII. , ... : .   19.07.2010.
...
27.07.2010.
 
275 No 254/2010 ... ,
...
: .
: .  
25.06.2010.
 
276 No 255/2010 ... ... : .
: .  
08.07.2010.
 
277 No 256/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   10.05.2010.
 
278 No 257/2010 .VI. - .243-252 ... : .   05.05.2010., 05.05.2010.
...
 
279 No 258/2010 ... : .
: .  
03.05.2010.
 
280 No 259/2010 ... : .   27.07.2010.
 
281 No 260/2010 ... ... : .   07.12.2010.
 
282 No 261/2010 ,
...
  : .   04.06.2010.
 
283 No 262/2010 .223 -   : .   12.05.2010.
 
284 No 263/2010 .23, 25 27 - ... : .   08.06.2010.
...
08.06.2010.
 
285 No 264/2010 ... : .   13.05.2010.
 
286 No 265/2010 ...,
...
: .   13.05.2010.
 
287 No 266/2010 . ,
...
: .   15.06.2010.
 
288 No 267/2010 .70 .71 ,
...
: .   21.05.2010., 28.05.2010.
 
289 No 271/2010 ... ... : .
: .  
11.08.2010.
 
290 No 272/2010 .XI. .354, .354 .2-4 .. : .   17.05.2010.
..
 
291 No 279/2010 .222 - ... : .   14.05.2010.
 
292 No 280/2010 .223 -   : .   14.05.2010.
 
293 No 281/2010 ,
...,
...,
...
  : .
: .  
02.07.2010.
 
294 No 282/2010 ...,
...,
...
: .   19.07.2010.
 
295 No 286/2010 ...,
...
,
: .
: .  
20.10.2010.
 
296 No 287/2010 ... ,
...
: .
: .  
27.07.2010.
 
297 No 288/2010 ... : .
: .  
09.06.2010.
 
298 No 289/2010 ... : .
: .  
19.07.2010.
 
299 No 291/2010 ... : .
: .  
27.07.2010.
 
300 No 292/2010 ...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   15.06.2010.
 
301 No 293/2010 .... : .   08.06.2010., 23.06.2010.
....
10.06.2010.
 
302 No 294/2010 .23, 25 27 - ... : .   14.06.2010., 29.06.2010.
...
25.06.2010.
 
303 No 295/2010 ... ...,
...
: .
: .  
13.07.2010.
 
304 No 297/2010 ...,
  : .
: .  
23.07.2010.
 
305 No 298/2010 ... ,
...,
...,
...
: .
: .  
27.07.2010.
 
306 No 299/2010 ... ,
...
: .
: .  
09.11.2010.
 
307 No 300/2010 ... : .
: .  
28.07.2010.
 
308 No 301/2010 . 65 - " " ... : .   03.06.2010.

 
309 No 302/2010 .223 -   : .   27.05.2010.
 
310 No 304/2010 ...,
...,
...
: .   05.07.2010.
 
311 No 305/2010 .223 -   : .   28.05.2010.
 
312 No 306/2010 ... : .
: .  
19.07.2010.
 
313 No 307/2010 ... : .   15.06.2010.
 
314 No 308/2010 ... : .
: .  
02.06.2010.
 
315 No 309/2010 .223 -   : .   01.06.2010., 01.06.2010.
 
316 No 310/2010 .223 -   : .   01.06.2010., 01.06.2010.
 
317 No 311/2010 .223 -   : .   01.06.2010., 01.06.2010.
 
318 No 312/2010 .223 -   : .   01.06.2010., 01.06.2010.
 
319 No 313/2010 . ,
...
: .   12.07.2010., 19.07.2010.
 
320 No 314/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   08.06.2010., 08.06.2010.
...
 
321 No 315/2010 ... ,
...,
...
: .
: .  
11.08.2010.
 
322 No 317/2010 . ,
...
: .   21.06.2010., 20.07.2010.
 
323 No 319/2010 .23, 25 27 - ... : .   14.06.2010., 29.06.2010.
...
14.06.2010.
 
324 No 320/2010 .23, 25 27 - ... : .   21.06.2010.
...
 
325 No 321/2010 ... : .   02.11.2010.
 
326 No 322/2010 ... : .
: .  
02.07.2010.
 
327 No 323/2010 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   14.06.2010., 21.06.2010.
...
15.06.2010.
 
328 No 324/2010 .223 -   : .   14.06.2010.
 
329 No 325/2010 .222 - ...,
...
: .   14.06.2010.
 
330 No 326/2010 . 69, .1 - ... : .   16.06.2010., 29.06.2010.
 
331 No 327/2010 .VII. , ,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   25.06.2010.
 
332 No 328/2010 ... : .   12.07.2010.
 
333 No 329/2010 ... : .
: .  
16.07.2010.
 
334 No 330/2010 ...,
...
: .   16.06.2010.
 
335 No 331/2010 .VI. - .243-252 ... : .   05.10.2010., 20.10.2010.
...
05.10.2010.
 
336 No 334/2010 . ,
...
: .   27.09.2010.
 
337 No 335/2010 ... : .   13.07.2010., 28.07.2010.
...
01.09.2010.
 
338 No 336/2010 ... : .
: .  
30.06.2010.
 
339 No 337/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   18.10.2010., 18.10.2010.
...
 
340 No 338/2010 ... : .
: .  
28.06.2010.
 
341 No 342/2010 .VII. - .255-257 ... : .   30.06.2010., 12.07.2010.
 
342 No 344/2010 ... ,
...
: .
: .  
27.07.2010.
 
343 No 345/2010 ...,
...
: .
: .  
11.10.2010.
 
344 No 346/2010 .446 - ,
...
: .   14.07.2010., 21.07.2010.
 
345 No 347/2010 ... ,
...
: .
: .  
04.10.2010.
 
346 No 348/2010 ...,
...,
...
: .
: .  
20.10.2010.
 
347 No 349/2010 ... ,
...
: .
: .  
30.06.2010.
 
348 No 350/2010 ... : .
: .  
28.07.2010.
 
349 No 351/2010 ... ,
...,
...
: .   11.10.2010.
 
350 No 352/2010 ... ,
...,
...,
...,
...
: .   21.09.2010.
 
351 No 353/2010 ... : .   11.10.2010.
 
352 No 355/2010 .23, 25 27 - ,
....
  : .   14.07.2010., 29.07.2010.
14.07.2010.
 
353 No 356/2010 ... : .
: .  
22.11.2010.
...
23.11.2010.
 
354 No 357/2010 .23, 25 27 - ... : .   27.09.2010.
...
27.09.2010.
 
355 No 358/2010 ... : .   21.09.2010.
 
356 No 359/2010 ... : .
: .  
25.10.2010.
 
357 No 360/2010 ... ,
...
: .   16.07.2010.
 
358 No 361/2010 ... ,
...
: .
: .  
15.10.2010.
 
359 No 362/2010 ... ... : .
: .  
08.07.2010.
 
360 No 363/2010 ...,
... : .
: .  
25.10.2010.
 
361 No 364/2010 ... : .
: .  
25.11.2010.
 
362 No 365/2010 . 65 - " "   ...,
: .   08.07.2010., 15.07.2010.
...

 
363 No 366/2010 ... : .
: .  
05.10.2010.
 
364 No 367/2010 . ,
...
: .   02.09.2010.
 
365 No 368/2010 .243, .4 - ...,
...
: .   27.07.2010.
 
366 No 369/2010 ... ... : .
: .  
22.11.2010.
 
367 No 370/2010 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   08.10.2010., 25.10.2010.
...
08.10.2010.
 
368 No 371/2010 ... ,
...
: .
: .  
04.11.2010.
 
369 No 372/2010 . ,
...
: .   21.09.2010.
 
370 No 373/2010 . ,
...
: .   21.09.2010., 28.09.2010.
 
371 No 374/2010 ... : .
: .  
26.07.2010.
 
372 No 375/2010 ... : .
: .  
28.10.2010.
 
373 No 376/2010 ...,
...,
...,
...
: .   10.11.2010.
 
374 No 377/2010 .VI. - .243-252 ... : .   26.07.2010., 20.08.2010.
 
375 No 378/2010 . ,
...
: .   26.10.2010.
 
376 No 379/2010 ...,
...
: .   06.10.2010.
 
377 No 380/2010 .VI. - .243-252 ... : .   22.07.2010., 22.07.2010.
...
 
378 No 381/2010 ...,
...
: .
: .  
30.11.2010.
 
379 No 382/2010 ... ...,
...
: .
: .  
04.10.2010.
 
380 No 384/2010 ... ... : .   08.11.2010.
...
08.12.2010.
 
381 No 385/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   21.07.2010., 21.07.2010.
...
 
382 No 386/2010 .223 -   : .   22.07.2010., 22.07.2010.
 
383 No 387/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   29.07.2010., 29.07.2010.
...
 
384 No 388/2010 ... ,
-94 00 -
: .   20.10.2010.
 
385 No 389/2010 ... : .   06.10.2010.
 
386 No 390/2010 .70 .71 ,
...
: .   29.07.2010., 05.08.2010.
 
387 No 391/2010 .23, 25 27 - ... : .   13.09.2010.

13.09.2010.
 
388 No 395/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   07.10.2010.
...
07.10.2010.
 
389 No 396/2010 ... ...,
...
: .
: .  
07.09.2010.
 
390 No 397/2010 ... : .   06.08.2010.
 
391 No 398/2010 - : .   14.09.2010.
 
392 No 399/2010 .II. - .142 ...,
...
: .
: .  
28.10.2010.
...
...
02.12.2010.
 
393 No 400/2010 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   15.10.2010., 01.11.2010.
...
15.10.2010.
 
394 No 401/2010 .VI. - .243-252 ... : .   18.10.2010.
...
04.11.2010.
 
395 No 402/2010 .223 -   : .   03.08.2010., 03.08.2010.
 
396 No 403/2010 .223 -   : .   03.08.2010., 03.08.2010.
 
397 No 404/2010 .223 -   : .   03.08.2010., 03.08.2010.
 
398 No 405/2010 .223 -   : .   03.08.2010., 03.08.2010.
 
399 No 407/2010 . 65 - " " ...,
...
: .   09.08.2010.
 
400 No 408/2010 . 65 - " " ... : .   06.08.2010.
...
06.08.2010.
 
401 No 409/2010 ... : .
: .  
02.11.2010.
 
402 No 410/2010 ... : .
: .  
18.11.2010.
 
403 No 411/2010 ... ... : .
: .  
03.12.2010.
 
404 No 412/2010 ... : .   05.10.2010., 20.10.2010.
...
05.10.2010.
 
405 No 413/2010 ...,
...
: .   09.08.2010.
 
406 No 414/2010 - -. ...,
: .   21.09.2010., 28.09.2010.
 
407 No 415/2010 - -. ...,
: .   01.11.2010.
 
408 No 417/2010 .80-88 - ... : .   01.09.2010.
 
409 No 418/2010 ... : .   29.10.2010.
 
410 No 419/2010 ...,
...
: .   29.10.2010.
 
411 No 420/2010 ... : .
: .  
25.11.2010.
 
412 No 421/2010 ... : .
: .  
25.10.2010.
 
413 No 422/2010 ... : .   10.08.2010., 30.09.2010.
 
414 No 423/2010 .223 -   : .   12.08.2010.
 
415 No 424/2010 ...,
...,
...
,
: .   18.10.2010.
 
416 No 425/2010 ,
...
  : .
: .  
06.12.2010.
 
417 No 429/2010 .223 -   : .   12.08.2010.
 
418 No 430/2010 ...,
...
: .   16.08.2010.
 
419 No 431/2010 .223 -   : .   13.08.2010.
 
420 No 432/2010 ...,
... : .
: .  
09.12.2010.
 
421 No 433/2010 ...,
...
: .   01.09.2010., 01.09.2010.
...
...
02.09.2010.
 
422 No 434/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   05.10.2010., 05.10.2010.
...
 
423 No 435/2010 .223 -   : .   17.08.2010.
 
424 No 439/2010 .VII. .253, .4 ... : .   18.11.2010.
...
07.01.2011.
 
425 No 440/2010 ... : .
: .  
23.08.2010.
 
426 No 441/2010 ... : .
: .  
01.09.2010.
 
427 No 443/2010 .70 .71 .73 ...,
: .   02.09.2010.
 
428 No 444/2010 .70 .71 .73 ...,
: .   02.09.2010.
 
429 No 449/2010 .223 -   : .   24.08.2010.
 
430 No 451/2010 ... : .   18.10.2010.
 
431 No 452/2010 . 65 - " " ... : .   25.08.2010.

 
432 No 453/2010 .IX. . .308-319 ... : .   25.08.2010., 25.08.2010.
...
 
433 No 454/2010 .23, 25 27 - ... : .   26.10.2010.
...
27.10.2010.
 
434 No 456/2010 ... : .
: .  
04.11.2010.
 
435 No 457/2010 ... : .   01.11.2010.
 
436 No 458/2010 .223 -   : .   01.09.2010.
 
437 No 459/2010 .223 -   : .   01.09.2010.
 
438 No 460/2010 .223 -   : .   01.09.2010.
 
439 No 461/2010 - - ...,
: .   21.09.2010.
 
440 No 462/2010 ... : .
: .  
19.11.2010.
 
441 No 463/2010 .VI. - .243-252 ... : .   03.09.2010., 03.09.2010.
...
 
442 No 464/2010 - - ...,
: .   08.10.2010.
 
443 No 465/2010 . 65 - " " ... : .   07.09.2010.
...
08.09.2010.
 
444 No 466/2010 - - ...,
: .   21.09.2010.
 
445 No 467/2010 ...,
...
: .   20.09.2010.
 
446 No 468/2010 ... : .   01.12.2010.
 
447 No 469/2010 ... : .   20.10.2010.
 
448 No 470/2010 ... : .
: .  
23.11.2010.
 
449 No 472/2010 ... ,
...
: .
: .  
29.09.2010.
 
450 No 473/2010 .223 -   : .   09.09.2010.
 
451 No 475/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   15.09.2010., 15.09.2010.
...
 
452 No 477/2010 ... : .   15.09.2010.
 
453 No 478/2010 ... : .   23.09.2010.
 
454 No 479/2010 .223 -   : .   16.09.2010.
 
455 No 480/2010 .222 - ... : .   16.09.2010.
 
456 No 481/2010 .111, .3 - - ... : .   17.09.2010.
 
457 No 482/2010 .II. - .123 ...,
...
: .   17.11.2010., 17.11.2010.
...
...
 
458 No 483/2010 . ,
...
: .   19.10.2010.
 
459 No 484/2010 . ,
...
: .   19.10.2010.
 
460 No 485/2010 . ,
...
: .   15.11.2010.
 
461 No 486/2010 ... : .
: .  
19.10.2010.
 
462 No 487/2010 ...,
...,
: .
: .  
18.11.2010.
 
463 No 488/2010 .VI. - .243-252 ... : .   14.12.2010.
...
 
464 No 489/2010 ...,
...
: .
: .  
29.09.2010.
 
465 No 492/2010 ... ... : .
: .  
20.12.2010.
 
466 No 493/2010 ... : .   29.10.2010., 15.11.2010.
...
02.11.2010.
 
467 No 498/2010 ... : .
: .  
25.11.2010.
 
468 No 499/2010 .II. - .115-118 ...,
...
: .   18.11.2010.
...
...
30.11.2010.
 
469 No 500/2010 .VI. - .243-252 ... : .   29.10.2010., 12.11.2010.
...
12.11.2010.
 
470 No 501/2010 ... : .
: .  
05.10.2010.
 
471 No 502/2010 . 65 - " " ... : .   06.10.2010.

06.10.2010.
 
472 No 504/2010 : .   07.10.2010.
 
473 No 505/2010 ...,
...
,
...
: .   18.10.2010.
 
474 No 508/2010 . 61, .5 - " " ... : .   08.10.2010., 08.10.2010.

 
475 No 509/2010 . 61, .5 - " " ... : .   08.10.2010., 08.10.2010.

 
476 No 510/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   16.11.2010.
 
477 No 511/2010 ... : .
: .  
19.10.2010.
 
478 No 512/2010 ... : .
: .  
20.10.2010.
 
479 No 513/2010 ... : .
: .  
06.12.2010.
 
480 No 514/2010 ... : .
: .  
13.10.2010.
 
481 No 515/2010 .VII. , ... : .   14.10.2010., 14.10.2010.
...
 
482 No 516/2010 ... ,
...,
...
: .   30.11.2010.
 
483 No 517/2010 .II. - .115-118 ... : .   21.12.2010.
...
04.01.2011.
 
484 No 518/2010 .V. // - .213,.3 4; .214,.2 ...,
...,
...
: .   19.10.2010.
 
485 No 519/2010 ... : .
: .  
01.11.2010.
 
486 No 521/2010 .80-88 - ...,
...
: .   27.12.2010.
 
487 No 522/2010 .223 -   : .   18.10.2010.
 
488 No 523/2010 ... ...,
...
: .
: .  
14.12.2010.
 
489 No 525/2010 .111, .3 - - : .   22.10.2010.
 
490 No 526/2010 ... : .   22.10.2010.
 
491 No 527/2010 ... : .   22.10.2010.
 
492 No 528/2010 ... : .
: .  
09.12.2010.
 
493 No 530/2010 .II. - .115-118 ...,
...,
...
: .   11.11.2010.
 
494 No 531/2010 ... : .
: .  
10.12.2010.
 
495 No 539/2010 ... ,
...,
...
: .   01.12.2010.
 
496 No 540/2010 .70 .71 ...,
: .   08.11.2010.
 
497 No 541/2010 .70 .71 ...,
: .   08.11.2010.
 
498 No 542/2010 - - ...,
: .   21.12.2010.
 
499 No 543/2010 ... ... : .   16.11.2010.
 
500 No 544/2010 ... : .
: .  
10.12.2010.
 
501 No 545/2010 ...,
...
: .
: .  
29.10.2010.
 
502 No 546/2010 ... : .   10.11.2010.
 
503 No 548/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   02.11.2010., 02.11.2010.
...
 
504 No 549/2010 .222 - ... : .   29.10.2010.
 
505 No 550/2010 .XI. - .342 ... : .   29.11.2010.
...
30.12.2010.
 
506 No 551/2010 .V. - .199 ... : .   01.11.2010., 01.11.2010.
...
 
507 No 552/2010 ,
...
... : .   30.11.2010.
 
508 No 553/2010 ... : .   17.11.2010., 02.12.2010.
...
23.11.2010.
 
509 No 554/2010 ... : .
: .  
30.11.2010.
 
510 No 555/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   04.11.2010., 05.11.2010.
...
 
511 No 556/2010 .V. // - .213,.3 4; .214,.2 ...,
...,
...
: .   15.11.2010.
 
512 No 557/2010 .23, 25 27 - ... : .   29.11.2010.

29.11.2010.
 
513 No 558/2010 . 65 - " " ...,
...
: .   18.11.2010.
...
...
25.11.2010.
 
514 No 560/2010 ... : .   29.11.2010., 14.12.2010.
...
30.12.2010.
 
515 No 561/2010 .XI. - .343, .3"",.4 ... : .   05.11.2010., 05.11.2010.
...
 
516 No 562/2010 ...,
...
: .
: .  
08.11.2010.
 
517 No 566/2010 ... : .
: .  
20.12.2010.
 
518 No 566/2010 ... : .
: .  
20.12.2010.
 
519 No 567/2010 .II. - .115-118 ... : .   17.12.2010., 03.01.2011.
...
27.12.2010.
 
520 No 568/2010 .VII. , ...,
...
: .   12.11.2010., 12.11.2010.
...
...
 
521 No 569/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   15.11.2010., 15.11.2010.
...
 
522 No 570/2010 ... : .
: .  
09.12.2010.
 
523 No 571/2010 ,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  : .
: .  
03.12.2010.
 
524 No 572/2010 ... ,
: .
: .  
15.11.2010.
 
525 No 574/2010 ... : .   12.11.2010.
 
526 No 576/2010 ... : .   29.11.2010., 14.12.2010.
...
30.11.2010.
 
527 No 577/2010 .223 -   : .   16.11.2010.
 
528 No 578/2010 .223 -   : .   16.11.2010.
 
529 No 579/2010 .223 -   : .   16.11.2010.
 
530 No 580/2010 ...,
...
: .
: .  
23.11.2010.
 
531 No 581/2010 . 65 - " " ... : .   19.11.2010., 26.11.2010.

 
532 No 583/2010 ... : .
: .  
29.12.2010.
 
533 No 585/2010 . ,
...
: .   17.12.2010., 27.12.2010.
 
534 No 587/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   16.12.2010., 16.12.2010.
...
 
535 No 588/2010 ... : .
: .  
22.12.2010.
 
536 No 589/2010 .243, .4 - ... : .   01.12.2010.
 
537 No 591/2010 ... : .
: .  
25.11.2010.
 
538 No 593/2010 ... : .   15.12.2010., 30.12.2010.
...
15.12.2010.
 
539 No 594/2010 ...,
...
: .   25.11.2010.
 
540 No 599/2010 .223 -   : .   28.11.2010.
 
541 No 600/2010 .222 - ... : .   28.11.2010.
 
542 No 602/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   06.12.2010., 06.12.2010.
...
 
543 No 603/2010 ...,
...,
...,
...
: .   01.12.2010.
 
544 No 610/2010 .VIII. .. .304, .1 2 ... : .   21.12.2010.
 
545 No 611/2010 ... : .   03.12.2010.
 
546 No 613/2010 .223 -   : .   02.12.2010., 02.12.2010.
 
547 No 616/2010 .XI. .354, .354 .2-4 ... : .   06.12.2010., 06.12.2010.
...
 
548 No 617/2010 ... ,
...
: .
: .  
08.12.2010.
 
549 No 618/2010 . ,
...
: .   17.12.2010., 27.12.2010.
 
550 No 619/2010 . ,
...
: .   21.12.2010., 28.12.2010.
 
551 No 621/2010 ... : .   21.12.2010.
...
21.12.2010.
 
552 No 624/2010 ... : .   20.12.2010.
...
 
553 No 627/2010 ... : .
: .  
10.12.2010.
 
554 No 628/2010 ... : .   27.12.2010.
...
28.12.2010.
 
555 No 630/2010 .XI. - .343 .1."" .2."" ... : .   13.12.2010., 13.12.2010.
...
 
556 No 633/2010 ...,
...
  : .
: .  
23.12.2010.
 
557 No 638/2010 .223 -   : .   14.12.2010.
 
558 No 641/2010 ...,
...
: .   17.12.2010.
 
559 No 657/2010 ... : .
: .  
27.12.2010.
 
560 No 658/2010 .223 -   : .   28.12.2010., 28.12.2010.
 
561 No 659/2010 ... : .
: .  
29.12.2010.