О Б Я В А

 

Окръжен съд - Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 2, на основание Заповед № РД-13-22/08.02.2021 г. на Административния ръководител - председател на

Окръжен съд – Сливен

 

О Б Я В Я В А:

 

         Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелно обособено помещение (стая с прилежаща тераса), находящо се в югозападната партерна част на Съдебна палата – Сливен, пл. „Х. Димитър“ № 2, с обща полезна площ от 67 (шестдесет и седем) кв.м., с предназначение „Сладкарница-закуски“.

         В търга могат да участват само кандидати, които са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон.

         Определената начална тръжна месечна наемна цена е 170,00 /Сто и седемдесет/ лева, без вкл. ДДС.

         Депозита за участие в търга е парична вноска в размер на 170,00 /Сто и седемдесет/ лева.

         Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация, която може да бъде получена в стая № 301, етаж ІІІ, в Съдебна палата – Сливен, в срок до 17:00 ч. на 15.03.2021 г. след предварително заплащане на сумата от 15,00 (Петнадесет) лева по банковата набирателна сметка на Окръжен съд – Сливен, открита при „Райфайзенбанк – България“ ЕАД – офис Сливен: IBAN: BG98 RZBB 9155 3120 0288 19, BIC: RZBBBGSF.

         Заявления за участие в търга се подават в стая № 301 „Съдебна регистратура и архив“ на Окръжен съд – Сливен в срок до 17:00 ч. на 17.03.2021 г.

         Търгът ще се проведе на 19.03.2021 г., от 10:30 ч., в стая № 201, ет.ІІ, Съдебна палата – Сливен, пл. „Х.Димитър“ № 2.

         За допълнителна информация – тел.: 044/616-404; e-mail: sliven-os@justice.bg


 

Заповед РД-13-22_08.02..2021 г.-2

 

Протокол търг

Заповед за определяне на спечелилия търга

 

 

 

 

 

ВАЖНО!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

         УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  21.05.2021 г. (ПЕТЪК) ще бъде ден на отворените врати

 

ЗАПОВЕД

      

 

       (Съобщението е поставено, в изпълнение на Заповед № РД-13-123 от 02.10.2020 г. на Административния ръководител – Председателя на Окръжен съд – Сливен)

        

 

 

 

ВАЖНО!

 

Заповед РД-13-58_14.05.2020 г.

УКАЗВАМЕ гражданите и адвокатите да извършват справки по електронната поща – на e-mail адресите на Окръжен съд - Сливен: sliven-os@justice.bg; os_sliven@iradeum.com, както и на телефоните на съответните деловодства:


Наказателно деловодство   044/616 422;
Гражданско деловодство    044/616 401;
Фирмено деловодство        044/616 401

 

 

ЗАПОВЕД РД-13-39 от 16.03.2020г.

ЗАПОВЕД РД-13-43_17.03.2020 Г

ЗАПОВЕД РД-13-45_27.03.2020 Г

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖАНТ ЮРИСТИТЕ

 

 


 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-13-106  Гр.Сливен, 15.08.2016 г.

относно създаване организация за провеждане на стажа на стажант-юристите в Окръжен съд – Сливен

 

ЗАПОВЕД № РД-13-106 ( 32.26 KB )


 

 

 

 

 


                                                       Обявява конкурс


за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

 

 

РЕГЛАМЕНТ


                                                   

Последна промяна: 21.04.2021 / 09:32
 
Достъпност | Указания
Copyright © 2010 Окръжен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев