Р Е Ш Е Н И Е  № 80

 

Гр. Сливен 10.11.2011г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на тринадесети октомври…през двехиляди и единадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Е.Х.……………и с участието на прокурора………………………………………като разгледа докладваното от… Снежана Бакалова…………… гр. .дело.. № 654 по описа за 2006 година, за да се произнесе съобрази:

         

Производството е за допълване на решение и намира правното си основание в чл.193 от ГПК (отм.).

          Постъпила е молба от ищцата, в която твърди че при постановяване на решение по настоящото дело, съдът препуснал да присъди законната лихва за забава върху сумата 67 680 евро, която е претендирана от нея , като заплатена цена по разваления договор за покупко-продажба.Твърди че претенцията е заявена своевременно с исковата молба. Моли съда да допълни решението, като се произнесе и по претенцията за законната лихва.

          В с.з. поддържа молбата си.

          Представителят по пълномощие на ответницата оспорва основателността на искането за присъждане на лихвите, като твърди че вземането не е било изискуемо към момента на подаване на исковата молба, а става изискуемо от момента на произнасяне на съда относно развалянето на договора. Моли съда да допълни решението, като отхвърли претенцията за лихви.

          Молбата за допълване на решението е процесуално допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си същата е основателна, тъй като ищцата е поискала с исковата молба съдът да присъди законната лихва за забава върху сумата която е заплатена като цена по разваления договор и съдът не се е привнесъл по това искане.

          По съществото на искането – същото е частично основателно.

          С решението по настоящото дело, съдът е развалил сключения между К.Д.Д. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. „Р.” № ** чрез адв. Р. и С.И.К. ЕГН ********** ***, договор за покупко-продажба на недвижим имот представляващ апартамент с ЕИК 67338.552.35.1.1, като е осъдил С.И.К. ЕГН  да заплати на К.Д.Д. сумата 14 000 евро /четиринадесет хиляди евро/, представляваща заплатената цена по разваления договор за покупко-продажба и отхвърлил предявения иск за заплащане на цената по разваления договор до пълния му размер от 67 680 евро като неоснователен и недоказан. Решението е влязло в сила.

          Претенцията за присъждане на законната лихва за забава, върху главницата от 14 000 евро, считано от предявяване на исковата молба – 31.10.2006г. до окончателното заплащане на сумата е основателна и следва да бъде уважена. Развалянето на договора има обратно действие – чл. 88 ал.1 от ЗЗД. Обратното действие на развалянето означава, че всяка от страните трябва да върне всичко, което е получила по договора т.нар. реституция – реституира се стойността на престацията към момента на получаването й -  14 000 евро. Това връщане следва да стане след поискване от страна на исправаната страна по договора – в случая от предяваването на иска – 31.10.2006г. – чл. 84 ал.1 от ЗЗД. Неоснователно е възражението на ответната страна, че вземането за цената става изискуемо от момента на съдебното разваляне на договора, с оглед обстоятелството че развалянето има обратно действие и договорът се счита че никога не е бил сключван и не е било налице основание за кредитора да получи престиране по този договор.

          Тъй като искат за главницата не е уважен в пълен размер и поради акцесорния характер на претенцията за лихви, искането за присъждане на законната лихва върху сумата над 14 000 евро до 67 680 евро се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

         

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 193 ал.2 от ГПК (отм.), съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПЪЛВА Решение № 61/09.08.2011г. по гр.д.№  654/2006г. по описа на Окръжен съд –Сливен, в следния смисъл:

В диспозитива на решението на страница осем, на ред пети, след „сумата 14 000 евро, представляваща заплатената цена по разваления договор за покупко-продажба” добавя: „ведно със законната лихва за забава, считано от 31.10.2006г. до окончателното й заплащане” и на стр. осем, ред седми, след „отхвърля предявения иск за заплащане на цената по разваления договор до пълния му размер от 67 680 евро” добавя: „ведно със законната лихва за забава, считана от 31.10.2006г. до окончателното й заплащане”

Настоящото Допълнително решение да се счита неразделна част от решение № 61/09.08.2011г. по гр.д.№  654/2006г. по описа на Окръжен съд –Сливен.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: