РЕШЕНИЕ                    171                 

 

гр. Сливен, 16.10.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

при секретаря ЕЛЕНА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева в.гр.д. № 188 по описа на съда за 2007г, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 192 ал.2 от ГПК (отм.)

Въззивното производство по делото е приключило с решение № 200\15.07.2008г., като на 16.08.2017г.  е постъпила молба от Г.И.Г., в която твърди, че в решението неправилно е записан единният му граждански номер – **********, вместо – ЕГН **********, както е записан в документите си за самоличност.

Иска се допускането на поправка на единния му граждански номер в диспозитива на решението досежно разпределението на дяловете въз основа на извършената по делото съдебна делба.

В с.з. молителят се явява лично и поддържа молбата си.

Останалите съделители – въззивници и въззиваеми, не се явават и не са изразили становище по молбата.

Въз основа на материалите и доказателствата по в.гр.д. № 188\07г. на ОС – гр. Сливен и първоинстанционното производство по гр.д. № 11/2005г. на РС І Нова Загора се установява от фактическа страна следното.

С решение № 200\15.07.2008г., съдът е извършил делба, като на стр. 10 в дял на Г.И.Г., с посочен ЕГН „**********“  е поставен земеделски имот – нива с  площ от 3.400 дка, образуваща имот № 041020, в м. „Кас чаир“ по КВС, с подробно описани граници.

Видно от исковата молба, в нея съделителят е посочен с този ЕГН – „**********“, посочен и в представеното по делото удостоверение за наследници № 297 от 29.11.2004г., изд. от общинската администрация на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

Съгласно представено във връзка с молбата удостоверение за наследници № 71 от 26.09.2017г., изд. от кметство с. Съдиево, общ. Нова Загора , молителят е посочен като наследник на същите лица с ЕГН **********, който съвпада с посочения единен граждански номер в удостоверение за верен ЕГН изх. № 528/26.09.2017г.

Въз основа на горното съдът намира, че е налице очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена по реда на чл. 192 ал.2 от ГПК (отм.) досежно номера на делото, по което е постановено решение № 22\13.03.2009г. на ОС – гр. Сливен

Явна фактическа грешка е налице при всяко несъответствие между формираната в мотивите към решението действителна воля на съда и нейното външно изразяване в решението.

Решаващата воля на съда е в дял на молителя, като съсобственик на земеделските имоти, за които с решение № 200\15.07.2008г. да бъде поставен посочения земеделски имот, като негова изключителна собственост, кат неправилно изписания ЕГН следва да бъде поправен с оглед правилната индивидуализация на собственика на имота. От представените доказателства е несъмнено, че се касае за технически неправилно посочен единен граждански номер, която грешка следва да бъде поправена

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение с решение № 200\15.07.2008г., постановено по гр.д. № 188\07г. по описа на ОС - Сливен, като на стр. 10, на ред 4 отдолу на горе като вместо „**********”, ДА СЕ ЧЕТЕ – „**********“.

 

Решението представлява неразделна част от решение № 200\15.07.2008г., постановено по гр.д. № 188\07г. по описа на ОС - Сливен!

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: