РЕШЕНИЕ №                                

гр. Сливен, 08.06.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и десета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева гр.д. № 248 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

С определение № 62\09.04.2010г. по в.гр.д. № 62\10г. на Апелативен съд – Бургас, което е образувано по въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 248\09г. на ОС – Сливен, е констатирано, че на трето участващо лице по делото – Ф.Б.А. не е връчен препис от решението, както и от жалбата – предмет на въззивното производство. Делото е върнато за администриране, като освен това съдът намира, че следва да се произнесе в закрито заседание относно наличието на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в това, че в диспозитива на решение не е посочено конкретното процесуално качество на Ф. Б. А. в настоящото производство.

До настоящия момент – след изтичане на срока за обжалване на решението от третото лице – помагач, както и на срока за отговор и насрещна жалба по чл. 263, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, както и след изтичане на срока – указан на страните за представяне на писмено становище относно наличието на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в това, че в диспозитива на решение № 87\22.12.2009г. по гр. д. № 248\09г. на ОС-Сливен не е посоченото качество на Ф. Б. А., в което е участвал в производството по гр.д. № 248\09г. на ОС – Сливен – становища не са постъпили, нито отговор и\или насрещна жалба от третото лице помагач.

Относно наличието на очевидна фактическа грешка съдът намира, че следва да се произнесе в закрито заседание.

Релевантните по този въпрос обстоятелства, които се установяват от данните по делото са, че с определение в първото по делото заседание Ф. Б. А. е конституиран като трето лице помагач по искане на ответника и е бил призоваван за участие в с.з. Направените от негово име в отговора на исковата молба и чрез пълномощника искания за събиране на доказателства, касаещи размера на претендираните от ищците обезщетения за неимуществени вреди са допуснати съобразно тяхната основателност и разпределената доказателствена тежест. При произнасянето си с решение № 87\22.12.2009г. по гр. д. № 248\09г. на ОС-Сливен съдът е съобразил неговото участие като е ценил и е взел предвид доказателствата, събрани по инициатива на третото лице помагач – показания на св. З. (стр.3 и 4 от решението).

Съобразно гореизложените данни и при положение, че със и в решението съдът формирайки решаваща воля при установяване на фактите по делото, въз основа на които е извършена преценката за основателност на предявените искове, изхождайки и от правния интерес на третото лице помагач, съдът намира, че липсата на посочване в диспозитива на решението, че същото е постановено с участието на Ф. Б. А. като трето лице помагач, е очевидна фактическа грешка. Същата се изразява в техническия пропуск участието на третото лице помагач да бъде отразено в диспозитива, при положение, че това участие е съобразено при постановяване на крайния резултат по делото.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В решение № 87\22.12.2009г. по гр. д. № 248\09г. на ОС-Сливен, КАТО на стр. 13 добавя следния израз:

Решението в производството по гр.д. № 248\09г. на ОС – Сливен е постановено при участието на Ф.Б.А. ЕГН **********,*** в качеството му на трето лице помагач – конституиран на основание чл. 219, ал. 1 от ГПК по искане на ответника ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС” със седалище и адрес на управление гр. С. 1612, бул. „Ц. Б.” № 41 с ЕИК***”.

 

Решението представлява неразделна част от решение № 87\22.12.2009г. по гр. д. № 248\09г. на ОС-Сливен и подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: