Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен ,  15.03.2010год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети   март през две хиляди и  десета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА     

                                                                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

 

при секретаря  ......... и с участието на прокурора ……………..… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 338 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

                   

Производството е с правно  основание чл. 250 от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба против решение № 32/26.03.2009г., постановено по гр.д. № 46 по описа на РС – Котел за 2008г., с което е отменена като незаконна заповед за уволнение и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност П.К.П. в структурата на общинска администрация в Община Котел – специалист „Спортна база”. Осъдена е Община Котел да заплати на П. 1101,69 лева – обезщетение за времето през което е останал без работа, поради незаконното уволнение – за тримесечен период считано от 17.04.2008г. до 17.07.2008г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от същата дата до окончателно изплащане и разноски в размер на 100 лв. , както  и да заплати по сметка на РС Котел, съответната държавна такса и разноските по делото за експертиза.

Окръжен съд Сливен е постановил решение по жалбата с №205/01.07.2009г., в което неправилно   е приел, че се обжалва решението на РС гр. Котел, само   относно „неговата осъдителна част, като материално и процесуално незаконосъобразно”, по която част е постановил  диспозитив.

По повод касационна жалба против решението на ОС Сливен, ВКС е констатирал допуснатото опущение и е върнал делото за постановяване на допълнително решение, в съответствие с въззивната жалба на работодателя и по останалата част от претенцията, по решението на РС Котел.

С оглед категорично установения факт, че в постановеното по делото решение № 205/01.07.2009г., ОС Сливен е изразил становище от фактическа и правна страна по всички части на претенцията, на основание разпоредбата на чл. 250,  ал.2 от ГПК, съдът прие, че следва да се произнесе в закрито заседание и  указа  на насрещната страна, да представи  Отговор по искането за постановяване на допълнително решение, с определение от 18.02.2010г.

По делото е постъпил Писмен отговор от насрещната страна, в срока  по чл. 250, ал.2 от ГПК.

В Отговора на въззиваемия – ищец са наведени доводи за  допусната от окръжния съд ОФГ. Счита, че с решението си ОС е обсъдил всички факти и обстоятелства, относно предмета на спора. По същество  сочи, че няма реално съкращаване на щата, а са увеличени щатните бройки, „създадени са нови длъжности по  същността на извършваната работа”, което не е предмет на обжалване от молителя”./стр.4 от Отговора”.

 От фактическа страна по делото е установено следното:

Не  е спорно, че  в заповедта за уволнение на ищеца П.К. е било вписано основание ”съкращение в щата”. Установено е по делото по категоричен начин, че  няма съкращение в щата на „Спортни дейности” на община град Котел, а само „промяна на имената на длъжностите и пренасочване  на функции от една длъжност към друга”, като „щата се е увеличил на три бройки” в това звено./арг. закл. на експертиза с вх. № 327/26.02.2009г. по гр.д. № 46/2008 г. на РС Котел/. Съдът няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на експерта, а и заключението не е оспорено от работодателя в производството пред РС Котел.

По обективно съединените искова с правно основание чл.344, ал.1, т.1 т.2 и т.3 от КТ:

По т. 1- След като е установено, че няма реално съкращение в щата, а има увеличение от две на три на бройки, работещи в посоченото „звено”, е прието, че заповедта за уволнение е незаконосъобразна и правилно е отменена от РС Котел. Твърдението на жалбоподателя – работодател, че има реално съкращаване на щата, не се установява по делото. / арг. и закл. на съд. Експертиза, чието заключение е  прието от РС Котел. /. По делото няма представени други доказателства, които да мотивират друг извод;

По т. 2 – Незаконосъобразната заповед за уволнение мотивира  основателност на претенцията в частта й, за възстановяване на уволнения работник на заеманата преди уволнението длъжност и обжалваното решение в тази част, е правилно и законосъобразно;

Не било спорно, че в конкретния случай не е извършен от работодателя подбор, между лицата, работещи в посоченото звено, преди издаване на процесната заповед за уволнение. 

При това положение, се приема за категорично установено по делото, че  обжалваната заповед за уволнение на жалбоподателя – ищец  е незаконосъобразна и следва да бъде отменена с всички законни последици.

Твърденията на жалбоподателя-работодател, че решението в посочените части е неправилно, не се подкрепя от доказателствата по делото,   приема се за несъстоятелно и не може да бъде споделено.

 В тежест на работодателя е, да установи по категоричен начин законосъобразността на обжалваната заповед за уволнение, което той не е сторил по предвидения в ГПК ред и срок.

Като е достигнал до същите правни изводи РС Котел е постановил правилно  и законосъобразно решение в   посочените части на претенцията, което следва да бъде потвърдено.

С решение № 205/01.07.2009г. ОС се е произнесъл по претенцията с правно основание  чл.344 т.3  /и чл.225, ал.1/,  от КТ.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

                                     Р   Е   Ш   И   :

 

 

ДОПЪЛВА решение №205/01.07.2009г., по в. гр. д. № 338 по описа на Окръжен съд Сливен, като вписва и следния диспозитив:

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №32/26.03.2009г., постановено по гр.д. № 46 по описа на РС – Котел за 2008г., в частите, с които се :

„ОТМЕНЯ  като незаконна на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, заповед №413/17.04.2008г. на кмета на община Котел,  с която трудовото правоотношение с П.К.П., ЕГН********** ***. Св. К. и М.” №*, със съдебен адрес гр. С., ул. „Г. С. Р.” №*, офис *, адв. Л. А., е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2, предложение второ от КТ.

Възстановява на основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ П.К.П., с посочени данни на длъжност „Специалист” в  „Спортна база” в структурата на Общинска администрация на Община Котел, която е заемал до момента на уволнението.

Указва на ищеца  П.К.П., с посочени данни, че следва да се яви  да заеме  длъжността, на която е възстановен, в двуседмичен срок от получаване на съобщението.

 

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Република България.

 

 

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: