ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 15.04.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди и единадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева гр.д. № 374 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по молба на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК.

В срока за обжалване е подадена молба по делото от адв. Вл. М. за поправка на очевидна фактическа грешка – допусната в решение№ 14/07.03.2011г. по настоящото дело, изразяваща се в неправилно посочване на името му в диспозитива на решението, с който ответникът е осъден да заплати основание чл. 38, ал. 2 от ЗА възнаграждение в размер на 3650лв. съобразно уважената част от исковете, но не на него като процесуален представител на ищците, на адвокат Й.Ц.Й. от АК – гр. Велико Търново.

В срока по чл. 247, ал. 2 от ГПК насрещната страна не е изразила становище по молбата.

Съдът намира, че същата е допустима и основателна.

Исковата молба е подадена от ищците чрез адв. Вл. М. от АК – Стара Загора, който е осъществявал процесуалното представителство за всички ищци с изключение на малолетната А.А..

Нито ищците, нито ответника, нито малолетната А.А. не са били представлявани в производството от адв. Й..

Посочването му в решението е техническа грешка, изразяваща се в пропуск за отразяване на промяната в компютърния файл – създаден в текстова програма „Word” на базата на вече съществуващ файл в същата програма.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В решение № 14/17.03.2011г. по гр.д. № 374/10г. по описа на ОС – Сливен като на стр. 11 на 1 – ви ред от долу на горе и на стр. 12 на 1- ви и 2 – ри ред от горе на долу вместо „…адв. адв. Й.Ц.Й. от АК – гр. В. Търново, адвокатска кантора: гр. П., пл. „С.” № *, ет. *, офис *…” ДА СЕ ЧЕТЕ: „…адв. В.М., СтАК с адрес а призоваване: гр. П. 4003, ул. „Б.” № *, ет. *, ап. *…” !

 

Решението представлява неразделна част от решение № 14\07.03.2011. по гр. д. № 374\10г. на ОС-Сливен и подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: