РЕШЕНИЕ №

 

Гр. Сливен, 19.09.2011 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Сливенски окръжен съд, граждански, гражданско отделение втори състав в закрито заседание на ДЕВЕТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ , ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година, в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                              АТАНАС СЛАВОВ

 

 

При секретаря РАДОСТ ГЪРДЕВА и в присъствието на Прокурора………… като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ в.гр.д.№ 73 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба  въззиваемата Ц.П.С. чрез процесуалния си представител адв.В.С. АК-Сливен и адресна призоваване гр.Сливен ул.”Р.” № * за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в  диспозитива на Решение № 100/23.06.2011 год. по В.гр.д № 73/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

В молбата си до съда твърди, че в мотивите на решението си съдът е формирал и изложил воля различна от тази посочена в диспозитива на решението по отношение на разноските. В мотивите си съдът е приел , че въззиваемата Ц. П. С. претендирала и доказала направени пред настоящата инстанция разноски в размер на 225 лева, които следва да й се присъдят, а същевременно в диспозитива на решението си е „осъдил въззивника С.П.П., да заплати Ц.П.С., направените разноски по делото за тази инстанция в размер на 450 лева /сто лева/.

Тези три последователни и различни изписвания не позволяват да се изясни действителната формирана от съда воля и съставлява пречка за осъществяване на принудителното им събиране по реда на ГПК. Моли съда да постанови Решение, с което отстрани допусната очевидна фактическа грешка.

В дадения от съда срок въззивника Стоят П.П. , чрез адвоката си пълномощник  адв. Е.П. процесуален представител по реда на чл.32 от ГПК е дал отговор с която оспорва направеното искане на поправка на очевидна фактическа грешка.

От събраните доказателствата по делото, съдът приема за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

Производството пред въззивната инстанция е образувано по повод въззивната  жалба на С.П.П., чрез процесуалния си представител по пълномощно адв. Е.п. *** по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ГПК против Решение № 867/13.12.2010 год. по гр.дело № 1160/2010 год. на Сливенски районен съд,  с което са отхвърлени предявените при условията на евентуалност искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.55 от ЗЗД.

С цитираното Решение първоинстанциония съд е отхвърлил предявените искове като неоснователни и недоказани.

С Решение № 100/23.06.2011 год. по В.гр.д.  № 73/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд съдът потвърдил Решение № 867/13.12.2010 год. по гр.дело № 1160/2010 год. на Сливенски районен съд, като правилно и законосъобразно.

По делото въззиваемата е претендирала разноски и е доказала такива в размер на 225 лева направени пред въззивната инстанция /лист 27 от делото/.

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Искането за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 100/23.06.2011 год. по В.гр.д.  № 73/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд е основателна и следва да се уважи.

Целта на поправката на очевидна фактическа грешка е да премахне несъответствието между волята на съда и нейния външен израз.

Въззиваемата страна е претендирала и доказала направени пред разноски в размер на 225 лева, а в диспозитива е отразено, че следва да й се пратят сумата от 450 /сто/ лева.

В мотивите си съдът е формирал воля, че направените от въззиваемата страна разноски на тази инстанция са в размер на 225 лева, които следва да и се присъдят. Такава е действителната вола на съда. Независимо от това изписания диспозитив като външния израз на волята на съда е неправилен.

Във втория диспозитива на решението трети ред, е изписана цифрата „450” , а действителната вола на съда е цифрата „225” , след тази цифра думите в скоби /сто/, е изписана грешно, като действителната вола на съда е да се замени с думите в скоби /двеста двадесет и пет/.

По този начин, ще се премахне несъответствието между формираната действителна воля на съда и грешното изписване в неговия диспозитив.

Тъй като цената на иска е 5010 лева, то съобразно правилото на чл.247 ал.5 от ГПК, настоящото решение, ще подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ.

По тези съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 100/23.06.2011 год. по В.гр.д.  № 73/2011 год. по описа на Сливенски окръжен съд във втория диспозитив, ред- трети вместо цифрата „450”да се чете цифрата „225” и вместо думите „/сто/” да се чете „/двеста двадесет и пет/”.

РЕШЕНИЕТО, подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от редовното му връчване пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: