Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

гр. Сливен, 06.07.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шести юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 449 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 247 ГПК.

Депозирана е молба от адв. Т.И., в качеството й на пълномощник на ищеца Б.М. с искане за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка допусната от съда при изписване в диспозитива на съдебното решение на идентификатора на процесния имот и границите на същия.

Препис от молбата е връчен на другата страна, която в законоустановения срок е депозирала отговор. В същия се оспорва искането като неоснователно, като се твърди, че имота е описан по този начин в исковата молба от ищеца, като съда е обвързан от посоченото при постановяване на решението.

Съдът направи следните фактически и правни изводи :

         Молбата е допустима и основателна.

Съдът извърши служебна проверка при което констатира, че в Решение № 5/04.02.2014г. процесния имот е идентифициран по следния начин : самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор № 67338.562.15 в гр.Сливен, кв. „С.З.“ бл.70, разположен на 7 етаж, вход Б, ап.21, при съседи на апартамента № 67338.562.15.2.20; 67338.562.15.1.19 от двете страни външен зид, над обекта 67338.562.15.2.18.

При постановяване на влязло в сила Решение № 5/04.02.2014г. съдът е допуснал очевидна фактическа грешка при изписване на идентификатора на процесния имот – апартамент, изписвайки идентификатора на ПИ в който е разположена сградата. Също така видно от приетата като доказателство скица № 3242/19.05.2009г. на Служба ГКК – Сливен границите на апартамента са : на същия етаж – 67338.562.15.2.20 под обекта : 67338.562.15.2.18, над обекта : 67338.562.15.2.24, които се разминават с изписаните граници в диспозитива на съдебното решение.

С цел правилната идентификация на процесния недвижим имот, констатираната очевидна фактическа грешка следва да бъде отстранена, предвид което и на осн.  247 ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 5/04.02.2014г. постановено по гр.д. № 449/2013г. по описа на СлОС, като на стр.8, от ред 15 до ред 12 /отдолу нагоре/ ДА СЕ ЧЕТЕ :

 

„ идентификатор № 67338.562.15.2.21 по КК на КР на гр.Сливен, кв.“С.З.“ бл.70, разположен на VІІ етаж, вход Б, ап.21, при съседи на апартамента на същия етаж – 67338.562.15.2.20 под обекта : 67338.562.15.2.18, над обекта : 67338.562.15.2.24, със застроена площ на апартамента 70.23 кв.м. състоящ….“

 

         Настоящето решение е неразделна част от постановеното Решение № 5/04.02.2014г. по гр.д. № 449/2013г. на СлОС.

 

         Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :