Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.12.2014 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети декември, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                 

 

 

Като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 493 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

 

Депозирана е молба от адв.К. – пълномощник на И.С.П. ***, с която е поискано да бъде отстранена допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решене № 262/16.10.2014 г. по в.гр.д. № 493/2014 г. по описа на Сливенския окръжен съд. Молителят посочва, че в мотивите си съдът е възприел, че ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД – София следва да бъде осъден да заплати законна лихва върху главницата за периода от 7.06.2012 г. до 26.09.2013 г., но в диспозитива на решението е посочен период от 07.06.2012 г. до 26.07.2013г. , както и в частта, с която е отменено решението на НЗРС, с което И.С.П. е осъдена да заплати на Н.С.Д., като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.К., законната лихва върху сумата от 15 000 лв., представляваща неимуществени вреди, считано от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г., като същото се поправи за периода от 07.06.2012 г. до 26.09.2013 г.

Молбата е връчена на останалите участници в производството – Н.С.Д., като майка и законен представител на П.Н.К. и на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД – София. Същите не са изразили становище по нея в законоопределения едноседмичен срок.

Решение № 262/16.10.2014 г. е било съобщено на молителката П. на 20.10.2014 г. и в законния срок на 24.10.2014 г. е депозирана процесната молба.

Съдът намира молбата за допустима, предвид предявяването в законния срок от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна.

В мотивите си на стр.4, съдът е приел, че първоинстанционното решение следва да бъде изменено, в частта, с която въззивницата П. е осъдена да заплати лихва върху сумата от 15 000 лв. за периода от 07.06.2012 г. до 26.09.2013 г.,като решението бъде отменено. Съдът е приел, че за този период от време следва да бъде осъден застрахователят да заплати дължимата лихва върху присъденото обезщетение за причинени неимуществени вреди. В диспозитива на решението, в частта, с която се отменя първоинстанционния акт, с който И.С.П. е осъдена да заплати на Н.С.Д. – К. като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.К. законната лихва върху сумата от 15 000 лв., представляваща неимуществени вреди, съдът е посочил период от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г., вместо 26.09.2013г. Без съмнение е  налице очевидна фактическа грешка. Налице е ОФГ и в частта, с която в диспозитива на решението ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД – София е осъдено да заплати на Н.С.Д. – К., като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.К. законна лихва върху сумата от 15 000 лв.,представляваща неимуществени вреди, считано от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г., като неправилно е посочена втората дата – 26.07.2013 г., вместо 26.09.2013 г.

Допуснатите очевидни фактически грешки следва да бъдат изправени с настоящото решение.

По тези съображения, съдът  

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 262/16.10.2014 г. по в.гр.д. № 493/2014 г. като в диспозитива, с който се отменя решение № 101/13.06.2014 г. по гр.д. № 603/2013г. по описа на Новозагорския районен съд в частта, с която е И.С.П. , ЕГН ********** *** е осъдена да заплати на Н.С.Д. – К., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.К., ЕГН ********** *** законната лихва върху сумата от 15 000,00 /петнадесет хиляди/ лв. представляваща неимуществени вреди считано от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г.

ВМЕСТО от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г. следва  да се чете от 07.06.2012 г. до 26.09.2013 г.

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 262/16.10.2014 г. по в.гр.д. № 493/2014 г. като в диспозитива, с който се осъжда ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ АД гр. СЛ, район „Т.“, ул. „П.“ № * да заплати на Н.С.Д. – К., ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.К., ЕГН ********** *** и законна лихва върху сумата от 15 000,00 /петнадесет хиляди/ лв. представляваща неимуществени вреди считано от 07.06.2012г. до 26.07.2013 г.

 

ВМЕСТО от 07.06.2012 г. до 26.07.2013 г. следва  да се чете от 07.06.2012 г. до 26.09.2013 г.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                    2.