Р  Е  Ш  Е  Н   И  Е №

   Гр. Сливен, 23.07.2015 г.

 

                            В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, в закрито   съдебно заседание на двадесет и трети юли, две хиляди и петнадесета година,. в състав:

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

         като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 641 по описа  за 2014г, за да се произнесе, съобрази:

 

        Производството е за поправка на  очевидна фактическа грешка в решение и в издадения въз основа на него изпълнителен лист. Намира правното си основание в разпоредбата на чл. 247 и чл.406 ал.4 от ГПК

        Банката-молител, чрез своя пълномощник твърди, че в издадения по делото изпълнителен лист е допусната техническа грешка при изписване на  правната й форма, като  неправилно  било записано ЕАД вместо АД. Освен това, в изпълнителния лист било погрешно записано и ЕИК, а именно:  000694740, вместо 000694749.

         Моли за се отстранят тази  две грешки в издадения изп.лист.

         Прилага в оригинал издадения на 03.06.2015г изп.лист.

         Другата  страна не е подала отговор на молбата в дадения й  едноседмичен  срок. 

          Съдът  намира молбата за допустима, а преценена по същество- частично  основателна.

         След като се запозна с  постановеното по делото решение, съдът  установи, че  след влизането му в сила,  на 03.06.2015г  е бил издаден изпълнителния лист, който има  същото съдържание като  диспозитива  на решението, с изключение на ЕИК на молителя.

        Съдът констатира, че именно в диспозитива на решението  е допуснал очевидна фактическа грешка при  изписването на правната форма на банката - молител, като неправилно е изписал, че е ЕАД вместо  АД. Затова тази грешка налага поправка в решението, а не в  издадения въз основа на него изпълнителен лист.

         Що се отнася до ЕИК на молителя, то не фигурира никъде в решението, а само в издадения въз основа на него изпълнителен лист, където е погрешно записано,  поради което не се  налага да бъде поправено решението. Съдът не би могъл да  допълни  решението си  с  вярното  ЕИК на банката, тъй като не е  сезиран с такава искане, но счита, че няма пречка въз основа на настоящото решение да се издаде нов изпълнителен лист, в който се впише вярното ЕИК , а  стария  бъде обезсилен.

         Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 247 от ГПК, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в  диспозитива на решение № 25/27.03.2015г по гр.дело № 641/2014г на СлОС, като на  страница V /пета/, ред  ІV/четвърти/ от горе надолу,  вместо „ЕАД“,    ДА СЕ ЧЕТЕ:  АД“

         ОТХВЪРЛЯ молбата на „Юробанк България“АД, със седалище гр.С., ул.“О. П.“ № *, п.к. *, чрез неговия пълномощник адв. Г.Д., за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в издадения по делото  изпълнителен лист от 03.06.2015г, в частта относно правната форма на банката-молител  и  нейното ЕИК.

        Настоящото решение  е  неразделна част от  решение № 25 от 27.03.2015г по гр.дело № 641/2014г  по описа на СлОС.  

        Същото подлежи на обжалване пред АС-Бургас, в едноседмичен    срок  от връчването  му на страните.

        След влизането му в сила, делото да се докладва отново за издаване  на  нов изпълнителен лист  и  обезсилване на стария.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: