РЕШЕНИЕ № 23

Гр. Сливен 05.02.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение.... в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при  секретаря............................................................................ и  с   участието      на

прокурора.......................................             ..................................... като        разгледа

докладваното от............. Снежана Бакалова…………………... гр.дело.. № 56   по

описа за 2015 година за да се произнесе съобрази:

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ЕПК.

Образувано е по почин на съда, след изпращането на делото от Апелативен съд -Бургас на СлОС за допускане на поправка па очевидна фактическа грешка. В закритото с.з. на 29.01.2016г. по въззивно гр.д.№ 46/16 по описа на АС Бургас, съдът е констатирал че , постановявайки съдебния си акт след заседанието на 28.09.2015г ., съдът е посочил в решението си дата 27.08.2014г. и това обстоятелство представлява очевидна фактическа грешка и производството пред АС е било прекратено и върнато на СлОС за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка.

Производството за поправка е образувано служебно по почин на съда.

Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като в решението е посочено, че то е изготвено на 27.10.2014г. . а видно от протокола от открито с.з. процесуалните действия по обявяване на делото за изяснено от фактическа страна и даване ход по същество са извършени на 29.09.2015г. Съдебното решение на може а предхожда тези действия и очевидно е. че се касае за допускане на техническа грешка при изписване на датата на постановяване на съдебното решение. След справка с деловодната програма на СлОС е видно, че решението е обявено на 27.10.2015г.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 247 от ЕПК. съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в

Решение № 85 по гр.д. № 56/15 г. по описа на СлОС, като на страница първа, вместо Решение № 85 от 27.10.2014г. да се чете Решение 85 от 27.10.2015 година.


Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 85 по гр.д. № 56/15 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд -Бургас.

След влизане в сила на настоящото решение делото да се изпрати на разпореждане на Председателя на БАС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: