Р     Е     Ш    Е   Н    И   Е

Гр. Сливен, 24.02.2016г.

В  ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 109 по описа на СлОС за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.

С решение № 95/12.11.2015г. съдът се е произнесъл по съществото на спора. С исковата молба ищцовата страна своевременно е поискала присъждане на законната лихва за забава върху присъдените суми, считано от датата на увреждането 26.02.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

В срока, визиран в разпоредбата на 248, предл. 2 от ГПК е постъпила молба от ищцата, чрез нейния пълномощник адв. М.М. АК - Сливен, за допълване на решението в частта относно претендираната законна лихва върху присъдените главници за неимуществени и имуществени вреди.

По реда на чл. 248, ал.2 от ГПК препис от молбата е връчена на насрещната страна за представяне на отговор в едноседмичен срок. В представения такъв се навеждат възражения относно допустомостта и основателността на молбата, като от съда се иска молбата да бъде оставена без уважение.

Съдът намира следното от правно естество :

Молбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна, имаща право да иска допълване на решението, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Претенцията за присъждане на законна лихва върху дължимите като обезщетение суми за имуществени и неимуществени вреди са заявени своевременно с исковата молба. Съобразно константната съдебна практика, с оглед основателността на главните претенции, законната лихва за забава върху обезщетението за неимуществени вреди следва да бъде присъдена, считано от датата на увреждането 26.02.2014г. /ПТП в района на гр. Сливен, на път SLV 1083 Сливен -Тополчане, на 2км./до окончателното изплащане на задълженията. Законната лихва за забава върху присъденото обезщетението за имуществени вреди, следва да бъде присъдена считано от датата на извършване на разходите за лечение и възстановяване, съгласно представените фактури.


Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав

РЕШИ

ДОПЪЛВА решение № 95/12.11.2015г постановено по гр.д. № 109/2015г. по описа на СлОС, КАТО :

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр.С., район „И.“, бул.“Х. К.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К. с ЕГН ********** с адрес *** законната лихва върху присъдените като обезщетение суми в размер на 39 200лева - претърпени неимуществени вреди, считано от датата на увреждането 26.02.2014г. /ПТП в района на гр. Сливен, на път 8ЬУ 1083 Сливен - Тополчане, на 2км./, до окончателното изплащане на задълженията.

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД с ЕИК 121265113 със седалище и адрес на управление гр.С., район „И.“, бул.“Х. К.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К. с ЕГН ********** с адрес *** законната лихва върху присъдените като обезщетение суми в размер на сумата 532.70 лева - претърпени имуществени вреди /разходи свързани с лечение и възстановяване/, считано от 10.03.2014г, до окончателното изплащане на задължението.

Решението е неразделна част от постановеното решение № 95/12.11.2015г. постановено по настоящето гр.д. № 109/2015г. на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ