Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен, 30.04.2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  тридесети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА    

 

при участието на прокурора ………и при секретаря …… , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 118    по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 и чл.250 от ГПК.

Котелският РС е сезирал Сливенски окръжен съд, че е допусната очевидна фактическа грешка в решение № 69/19.03.2015 г. по гр. д. №118/2015 г. на СлОС, като заплащането на издръжката е посочено за периода от 06.01.2013 г. до 24.05.2014 г., вместо както е в решението на Районен съд - Котел за периода от 26.01.2013 г. до 24.05.2014 г. Посочел е също, че окръжният съд не се е произнесъл в частта от решението на районния съд относно държавната такса и заплатения адвокатски хонорар.

Постъпило е становище от въззивника, в което се сочи че искането на Районен съд – Котел е основателно в частта за посочения период, а искането в останалата част има характер на искане за допълване на отменително решение, като това може да бъде направено от страна по делото.  В случая обаче въззивникът има правен интерес, поради което моли становището му  да се приеме като молба за допълване на решението,  като бъде отменено решението на Котелски районен съд и в частта за присъдените разноски и държавна такса.

Въззиваемата страна не е взела становище по искането и молбата.

Настоящият състав намира исканията за основателни. Действително в диспозитива на решение № 69/19.03.2015 г. по гр. д. № 118/2015 г. на СлОС  грешно е посочен периода , а именно от 06.01.2013 г. до 24.05.2014 г., вместо периодът посочен в решението на Котелския районен съд от 26.01.2013 г. до 24.05.2014 г., поради което е налице очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена. Освен това съдът не се е произнесъл и в частта относно осъждането на въззивника да заплати направените по делото разноски за адвокатски хонорар, както и да заплати държавна такса, въпреки че от мотивите на съда е видно , че въззивният съд е приел, че решението на районния съд е неправилно и следва да бъде отменено.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 69/19.03.2015г. по гр. д. №118/2015 г. на Сливенски окръжен съд, като ВМЕСТО „считано от 06.01.2013 г. до 24.05.2014 г.” ДА СЕ ЧЕТЕ „считано от 26.01.2013 г. до 24.05.2014 г.”

 

ДОПЪЛВА решение № 69/19.03.2015 г. по гр. д. №118/2015 г. на Сливенския окръжен съд както следва:

ОТМЕНЯ решение №8/20.01.2015 г. по гр. д.№ 385/2013 г. на Котелски районен съд и в частите, в които е осъден Х.А. А. ДА ЗАПЛАТИ на А.Х.А. направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 100.00 лв., както и в частта, с която Х.А. А. е осъден да заплати по сметка на Районен съд – Котел сума в размер на 11.52 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: