Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен,30.09.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 141 по описа на СлОС за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производство по реда на чл. 247, ал.1 от ГПК.

При преглед на решението, съдът служебно констатира, че е допуснал очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на съдебния акт не е изписано, че уважените претенции, са частични такива. Следва служебно по реда на чл.247, ал.1 от ГПК да бъде отстранена допуснатата фактическа грешка.

 

          Производството по реда на чл. 248 от ГПК.

 С решение № 60/29.07.2015г. съдът се е произнесъл по съществото на спора, като е присъдил на страните и дължимите разноски.

В срока, визиран в разпоредбата на 248, предл. 2 от ГПК е постъпила молба от ищците, чрез техния пълномощник адв. Д. САК, за допълване на решението в частта относно адвокатското възнаграждение, като същото бъде присъдено по реда на чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата.

По реда на чл. 248, ал.2 от ГПК препис от молбата е връчена на насрещната страна за представяне на отговор в едноседмичен срок. Такъв е представен в указания от съда срок. В същия се навеждат възражения за неоснователност на искането.

Съдът намира следното от правно естество :

Молбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна, имаща право да иска допълване на решението в частта за разноските, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Видно от представения договор от 11.03.2015г. за правна защита и съдействие, ищците са договорили със своя пълномощник, възнаграждение – безплатно, по реда на чл.38, ал.2 от ЗАдв. Редакцията на текста гласи, че ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение, като съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в Наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати. Хипотезата не обхваща доказване на изплатени разноски.

При постановяване на съдебното решение, исковите претенции са уважени изцяло и ответната страна е осъдена на осн. чл.78 от ГПК за разноски, поради което в нейна тежест следва да бъде присъдено и възнаграждението на процесуалния представител на четиримата ищци, определено от съда в общ размер на 5120.12 лева, съответно за всеки от четиримата ищци по 1280.03 лева.В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.В случаите по ал. 1, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 60/29.07.2015г. постановено по гр.д. № 141/2015г. по описа на СлОС, като на стр.6, ред 8 от долу на горе, след думите „25 001/двадесет и пет хиляди и един/ лева за всеки от тях“, се допълни с израза „предявени като частична претенция“.

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА решение № 60/29.07.2015г. постановено по гр.д. № 141/2015г. по описа на СлОС, КАТО :

ОСЪЖДА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА с Булстат 000590597 с адрес гр. Н.З., ул.“24 май“ № ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ш. с ЕГН **********, А.  К.  А. с ЕГН **********, З.К.А. с ЕГН ********** и Е.М.А. с ЕГН ********** със съдебен адрес *** – партер, сумата от 5120.12 лева - възнаграждение на адвокат.

 

 

Решението е неразделна част от постановеното решение № 60/29.07.2015г. постановено по настоящето гр.д. № 141/2015г. на СлОС.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :