Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр.Сливен, 08.07.2015г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  осми юли, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 197 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството  е  за поправка на допусната в решението очевидна фактическа  грешка, за допълване  на решението, както и за изменение на решението в частта за разноските.

    Намира правното си основание в чл. 247, чл. 248 и чл. 250  от  ГПК.

    Образувано е по молба на адв.К.М.- пълномощник  на „Олимпик Гарден“ЕООД-гр.Твърдица, втори длъжник  по изп.дело № 20098360400176 на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836  в КЧСИ и район на действие - СлОС.

    В молбата твърди, че  с постановеното по настоящото  дело решение от 24.04.2015г,  съдът   приел, че „Олимпик гарден“ЕООД  вече не е  ипотекарен длъжник по реда на чл. 429 ал.3 ГПК, както и че взискателя „Деспред“АД не е ипотекарен кредитор. Тази констатация съдът правел тъй като ипотеката, учредена от третото  лице  „Олимпик гарден“ЕООД  е заличена по реда на чл. 22 от ПВп.  В същото време, в диспозитива на решението съдът записал, че отменя изцяло постановлението за прекратяване на изпълнителното дело.

    Иска  се  поправка на  следните фактически грешки в решението: като са запише, че „Олимпик Гарден“ е ЕООД вместо ООД и не е  цитирано ЕИК, като  се коригира диспозитива на решението в смисъл, че отмяната на постановлението за прекратяване на изпълнителното дело е в частта му, относима и към длъжника „Симдекс“ООД.

    Моли за произнасяне относно направеното в отговора на въззивната жалба искане за присъждане на разноски в размер на 600лв, платени в брой, съгласно адв.договор № 0551255/13.03.2015г     

    Взискателят Деспред“АД, със седалище и адрес на управление гр.София, чрез своя пълномощник адв.Д.   е  изразил становище по молбата. Счита, че молбата за изменение на диспозитива на решението за неоснователна, тъй като нямало основания  да бъде допълвано. Твърди, че съдът правилно е отменил обжалваното постановление и няма оснавание да се иска изменение на решението и частична отмяна на обжалваното постановление, само по отношение на длъжника, не и по отношение на третото лице. Счита, че поради процесуалното качество на „Олимпик гарден“ЕООД и на основание чл. 78 ал.10 ГПК, не  му се дължат разноски. Прави въззражение за прекомерност на адв. хонороар и моли да бъде намален. Позовава на на даденото  разрешение в ТР № 6/2013г по т.д. №6/20102г на ОСГТК на ВКС, според което съдебни разноски за адв.възнаграждение се присъждат, когато страната реално ги е заплатила.  

    Съдът, след като се запозна с  молбата и нейния отговор, намира за  установено  следното от  фактическа и правна страна:

    Изп.дело № 20098360400176 на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836 и район на действие СлОС, е образувано въз основа на молба и изпълнителен лист, издаден по влязло в сила решение по т.дело № 761/2007г на СлОС,  за осъждането на  „Симдекс“ЕООД-гр.Твърдица да заплати на „Деспред“АД-гр.София сумата 345788 лв, дължима по анекс от 02.01.2002г във връзка с договор за паричен заем от 23.07.2001г,  присъдената сума, представляваща горница над присъдената с влязло в сила решение по т.дело № 519/2003г на СГС сума от 50 000лв до пълния размер на дължимата по същия договор сума в размер на 395 788лв, ведено със законната лихва , считано от 12.12.2007г до окончателното изплащане на главницата, както и 22 538.72лв- разноски по делото.

     За обезпечаване на този дълг, третото лице „Олимпик Гарден“ЕООД  учредило в полза на кредитора договорна ипотека върху собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Твърдица.

     С постановление от 17.01.2015г, ЧСИ е прекратил изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.5 от ГПК, поради това, че посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество.

     На 25.03.2015г е подадена жалба от взискателя по изп.дело -„Деспред“АД-гр.София срещу постановлението за прекратяване на изпълнителното производство от 17.01.2015г.

     Длъжникът „Симдекс“ООД, със седалище и адрес на управление гр.Твърдица не е подал отговор на жалбата.

     Отговор на жалбата е  постъпил от ипотекарния длъжник „Олимпик Гарден“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Твърдица, чрез неговия пълномощник адв. К.М.. В отговора са изложени съображения относно неоснователността на жалбата и се  настоява да не бъде уважeна. Претендират се разноски по делото в размер на 600лв, платени за адвокатски хонорар. Приложено е адв. пълномощно, ведно с  договора за правна защита и съдействие.        

     С решение  № 177/ 24.04.2015г, постановено  по настоящото дело, съдът е уважил жалбата, като е отменил  Постановление на ЧСИ  от 17.01.2015г, с което на  основание чл. 433 ал.1 т.5 от ГПК, е прекратено изп.дело № 20098360400176 на ЧСИ Н.Г., с рег. № 836  в КЧСИ и район на действие – СлОС.

     Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

     С настоящата молба се иска поправка на очевидни фактически грешки в решението, допълване на решението и неговото изменение в частта за разноските.

    Молбата за поправка на допуснати в решението очевидни фактически грешки е допустима,  а  прецена по същество-неоснователна.

    В мотивите на  решението съдът е записал „Олимпик Гарден „ЕООД,  а не ООД,  както твърди адв.М., така че няма основание за исканата поправка в решението, касаеща правната форма на дружеството – длъжник / молител в настоящото производство/.

     Освен това, никъде в решението, било то в мотивите или диспозитива, съдът не е записал неговото  ЕИК,  че  да  се  иска поправка.

         Молбата в частта, с която се иска допълване в диспозитива на решението с израза „ в частта му , относима към длъжника „Симдекс“ ООД е  недопустима, а също и неоснователна.

          Съгласно чл. 250 ал.1 ГПК, страната може да поиска допълване на решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане, т.е. допълване на решение  може да бъде иска страната, която първоначално е сезирала съда било с искова молба, жалба или молба, а съдът не е произнесъл по всичките й искания. В случая,  другата страна е подала отговор на въззивната жалба, в който е направила само две искания: да се отхвърли жалбата и да й се присъдят направените разноските по делото за адв. възнаграждение. Първото й искане не е уважено, а  второто,  предвид изхода от спора,  е  изцяло неоснователно.    

      Диспозитивът на съдебното решение е, че се отмяня постановлението  на ЧСИ от  17.01.2015г, с което,  на основание чл. 433 ал..1 т.5 ГПК , е прекратено изп.производство.  При  изписването на  този  диспозитив  съдът не е допуснал очевидни фактически грешки, които да се налага да поправя с настоящото решение или да го допълва. 

      Съдът  е изложил  подробни мотиви за  отмяната на атакуваното постановление, от които става ясно, че ЧСИ е прекратил цялото изпълнително производство на  основание чл. 433 ал.1 т.5 ГПК , а не само по отношение на единия  длъжник,  че  да се иска допълване на решението с цел да се приведе неговия диспозитив  в унисон  с  постановлението на ЧСИ  от 17.01.2015г.   

     Молбата за изменението на решението в частта за разноските е също недопустима.

      Съгласно т.9 от ТР № 6/06.11.2013г по т.д. №6/2012г на ОСГТК на ВКС, такава  молба е недопустима, ако стрната  не  е представила списък по чл. 80 ГПК.

     Към молбата на адв. М. не е приложен списък за разноските по чл. 80 ГПК, поради  което искането й за  изменението на решението в частта за разноските, е процесуално недопустимо. Спикък с разноските не е представен и с отговора й на въззивната  жалба.

     Освен това, молбата за присъждане на разноски е неоснователна,  тъй като  жалбата на взискателя „Деспред“АД-София  е  уважена.

             Водим от гореизложеното,  Сливенският  Окръжен  Съд

 

Р   Е   Ш  И  :

 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  катго НЕОСНОВАТЕЛНА молбата на адв. адв.К.М. - пълномощник  на „Олимпик Гарден“ЕООД, в частта относно искането  за  поправка на очевидни фактически грешка в  решение № 177/ 24.04.2015г, постановено  по настоящото дело, досежно  правната форма на дружеството- молител  и  неговото ЕИК.

           ОСТАВЯ БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА  молбата на молбата на адв.К.М. - пълномощник  на „Олимпик Гарден“ЕООД, относно  допълване  диспозитива на решението  с израза „ в частта му , относима към длъжника „Симдекс“ ООД. 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  като НЕДОПУСТИМА молбата на адв.К.М.-  пълномощник  на „Олимпик Гарден“ЕООД,  за изменение на решението в частта за разноските.  

    Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: