Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 13.06.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на тринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………….................…. ……като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова гр.дело.. № 296  по описа за 2015 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по почин на съда, след изпращането на делото от Апелативен съд –Бургас на СлОС за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка. В  закритото с..з. на 07.06.2016г. по въззивно гр.д.№ 246/16 по описа на АС Бургас, съдът е констатирал че , СлРС, постановявайки съдебния си акт, в диспозитива на същия е записал като бащино име на ответника вместо А. – „Анеголв и това обстоятелство представлява техническа грешка и производството пред АС е било прекратено и върнато на СлОС за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка. 

            Производството за поправка е образувано служебно, по почин на съда.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като в диспозитива на постановеното Решение от 06.04.2016г.по настоящото дело, вместо А.А.А.  –е записано А. „Анеголв“ А..

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 17/06.04.2016г.  по гр.д. № 296/15 г. по описа на СлОС, като на ред първи вместо А. А. А. да се чете А.А.А..

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 17 по гр.д. № 296/15 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд –Бургас.

След влизане в сила на настоящото решение, делото да се изпрати на разпореждане на Председателя на БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: