Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 31.08.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на тридесет и първи август през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………….................…. ……като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова гр.дело.. № 296  по описа за 2015 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по почин на съда, след изпращането на делото от Апелативен съд –Бургас на СлОС за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка. В  закритото с..з. на 16.08.2016г. по въззивно гр.д.№ 310/16 по описа на АС Бургас, съдът е констатирал че , СлРС, постановявайки съдебния си акт, в диспозитива на същия е записал „считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на сумата“, като е пропуснал да посочи че това се отнася за законната лихва и това обстоятелство представлява очевидна фактическа грешка и производството пред АС е било прекратено и върнато на СлОС за постановяване на решение за поправка на очевидна фактическа грешка. 

            Производството за поправка е образувано служебно, по почин на съда.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като в диспозитива на постановеното Решение от 06.04.2016г.по настоящото дело, вместо „ведно със законната лихва за забава, считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на сумата“ е записано „считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на сумата“ и това следва да бъде оправено. В мотивите на решението е отразена волята на съда да присъди законната лихва от тази дата.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 17/06.04.2016г.  по гр.д. № 296/15 г. по описа на СлОС, като на ред единадесети вместо „считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на сумата“ да се чете „ведно със законната лихва за забава, считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на сумата“.

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 17 по гр.д. № 296/15 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд –Бургас.

След влизане в сила на настоящото решение, делото да се изпрати на разпореждане на Председателя на БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: