РЕШЕНИЕ №_________________

гр. Сливен, 01.11.2016г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на първи ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 157 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

В постановеното по делото решение № 42/12.07.2016г. съдът е допуснал очевидна фактическа, грешка постановявайки поставянето под пълно запрещение на „С. МИХЙЛОВА И.“

Съгласно чл. 247, ал. 1 ГПК допуснатите в решението очевидни фактически грешки, подлежат на поправка по искане на страната или по инициатива на съда.

Съдът констатира допуснатата фактическа грешка по повод подадена молба за издаване на заверен препис от решението.

Както в молбата, така и в мотивите на решението съдът е разгледал искането за поставяне под пълно запрещение на ответницата С.М.И..

Неправилното изписване на бащиното име на ответницата се дължи се дължи на технически пропуск и следва да бъде допусната поправка на грешката по реда на чл. 247 ГПК

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ГРЕШКА, в решение № 42/12.07.2016г. по гр.д. № 157/2016г. по описа на Окръжен съд – Сливен, като в диспозитива на стр. 2, ред 9 отдолу на горе вместоМ.“ да се чете М..

 

Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 42/12.07.2016г. по гр.д. № 157/2016г. по описа на Окръжен съд – Сливен!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: