Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

       Гр.Сливен, 27.09.2017г

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и  седми септември, двехиляди и  седемнадесета година,  в състав:

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

       като разгледа докладваното  от съдията гр.дело № 329 по описа  за 2016г, за да се произнесе, взе  предвид  следното:

            

        Производството е по реда на чл. 250 ГПК.

        Образувано по молба на  КОНПИ с вх. № 5442/22.08.2017г за допълване на постановеното по делото решение в частта за разноските.  

   Моли, на основание чл. 250 ГПК, съдът  да допълни постановеното по делото решение,като му присъди  юриск. възнаграждение.

   Насрещната страна Е.И.  и Ф.Х.,  не са изразили становище по молбата в предоставения им срок.   

   Съдът, след като се запозна с молбата,  приема за установено следното:

   Молбата е за допълване на решението в частта за разноските и е допустима, а разгледана по същество-  основателна.

   Производството по гр.дело № 329/2016г на СлОС е приключило с решение №№40/21.07.2017г, с което в полза на държавата е отнето имущество от две лица, на обща стойност 73 870лв.

    Със същото решение, в полза на КОНПИ са присъдени разноски в размер на сумата 1468лв съгласно представен списък, включваща депозити за вещи лиза и разноски да обявление в държавен вестник. Изрично е поискано и присъждане  на  юриск.възнаграждение.

    Макар че още с внасяне на мотивираното искане КОНПИ  е поискала присъждане на юриск. възнаграждение, съдът е присъдил като разноски само посочените в списъка такива, но без юриск.възнаграждение.

   След като страната по делото, която  е юридическо лице е била представлявана  по делото от юрисконсулт,  на основание чл. 78 ал.8 ГПК, при приключване на делото в нейна полза се присъжда адв. възнаграждение, като размерът му не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело по реда на чл. 37 от ЗПП.

    Имайки предвид изложеното и  на основание чл. 37 ал.1 ЗПП, вр. с чл. 25 ал.1 вр. с ал.2 от Наредбата за заплащане на правната помощ, в полза на КОНПИ следва да се присъди адв. възнаграждение за процесуално представителство, в размер на сумата 450 лв, която се възлага в тежест на ответника  Е.И.. Съдът увеличи първоначалното максимално възнаграждение с 50 %, а именно: от 300 лв  на 450лв,  имайки предвид материалния интерес по делото и проведените общо четири съдебни заседания.

   Тъй като юриск. възнаграждение е поискано от ищеца до приключване на устните състезания, а съдът е пропуснал да се произнесе по искането му с решението си, същото следва да бъде допълнено по реда на чл. 250 ГПК.   

   Така мотивиран, съдът 

 

 

  Р  Е Ш И:

 

 

          ДОПЪЛВА  решение № 40/21.07.2017г, постановено по гр.дело № 329/2016г по описа на СлОС, в частта за разноските, като:

 

         ОСЪЖДА Е.Х.И. ***, с ЕГН-********** да заплати на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, със седалище *****, БУСТАТ-********* и съдебен адрес *****,  сумата  450 лв/ четиристотин и петдесет лева/,  представляваща разноски за  адвокатско възнаграждение.

 

         Настоящото решение е неразделна част от решение №40/21.07.2017г. 

 

     Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: