Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

за поправка на очевидна фактическа грешка

 

гр.Сливен, 16.01.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенски окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Б.

ЧЛЕНОВЕ: С. М.

МЛ. С. Н.К.

 

като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова в.гр.д.№ 423 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е образувано въз основа на молба за поправка на очевидна фактическа грешка и се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

            Образувано е по молба на въззивника М.П.П., ЕГН: ********** *** чрез процесуалния му представител – адв. Е.Х. ***, подадена на 19.12.2016 г. Адв. Х. посочва, че в диспозитива и мотивите на решението по настоящото дело съдът е допуснал очевидна фактическа грешка при изписването на ЕГН на въззивника, като погрешно е записано- ЕГН: ********* вместо правилното ЕГН: ЕГН: **********. На следващо място въззивният съд бил допуснал и явна фактическа грешка и при изписване в диспозитива на площта на дворната тоалетна, която се поставя в дял на въззивника, като е посочил, че същата е с обща застроена площ 91 кв.м. вместо, а не както правилно бил отбелязъл в мотивите площта на 3 кв.м. Моли съда да допусне поправка на тези две явни фактически грешки в диспозитива на решението.  

            Съдът на основание чл.247, ал.2 от ГПК е съобщил на другите страни по делото Й.П.П., Й.Г.К. и Н.Д.К.. По делото не е постъпил отговор на молбата за поправка на ЯФГ от тяхна страна в дадения им едноседмичен срок.

            С оглед характера на искането, на твърдяната ЯФГ и липсата на отговор /възражение/ от другите страна, съдът намира, че не е необходимо разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

            От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

            С решение № 200 от 08.12.2016 г. по настоящото в. гр. дело №423/2016 г.  Сливенски окръжен съд е отменил Решение № 600 от 26.07.2016 г. по гр.д. № 2124/2013  г. на  Сливенския районен съд, в частта с която се отхвърля като неоснователена и недоказана предявената от М.П.П., ЕГН: ********* *** претенция по чл. 349, ал. 2 ГПК за възлагане в негов дял и е изнесен на публична продан следния недвижим имот: сграда с идентификатор № 37530.502.639.2 по кадастрална карта и по кадастралните регистри на село Ковачите, община Сливен одобрени със Заповед № РД-18-17/29.03.2006 г., със застроена площ 42 кв.м., с два етажа, с предназначение жилищна сграда, еднофамилна построена в поземлен имот с идентификатор № 37530.502.639, находящ се на административен адрес в С.К., ОБЩ.С., ул. „С.” № *-*, с площ от 940 кв.м., с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 метра при съседни имоти:  на изток имот с идентификатор № 37530.502.638, на север имот с идентификатор № 37530.502.648, на запад имот с идентификатор № 37530.502.726 и на юг имот с идентификатор № 37530.502. 53 и ведно с несамостоятелните обекти към него сграда с идентификатор № 37530.502.639.6, със застроена площ 4 кв.м., с брой етажи един, с предназначение селскостопанска сграда, чиято пазарна стойност е  420 лв., сграда с идентификатор № 37530.502.639.7, със застроена площ 42 кв.м., с брой етажи един, с предназначение друг вид сграда за обитаване, чиято пазарна стойност е  340 лв. ведно с припадащите се части от общите части на дворното място, представляващи празно незастроено дворно място от поземлен имот с идентификатор № 37530.502.639 към сгради с идентификатори № 37530.502.639.2; № 37530.502.639.6 и № 37530.502.639.7 и дворна тоалетна с обща застроена площ 91 м2 като 32.30% от 717 м2, равняващи се на 231.56 м2 и в частта с която са изнесени на публична продан сгради с идентификатори № 37530.502.639.2; № 37530.502.639.6 и № 37530.502.639.7 ведно с припадащите се части от общите части на дворното място, представляващи празно незастроено дворно място от поземлен имот с идентификатор № 37530.502.639 към сгради с идентификатори № 37530.502.639.2; № 37530.502.639.6 и № 37530.502.639.7 и дворна тоалетна с обща застроена площ 91 м2 като 32.30% от 717 м2, равняващи се на 231.56 м2. Със същото решение СлОС е поставил в дял и изключителна собственост на основание чл. 349, ал. 1 от ГПК на М.П.П., ЕГН: ********* *** следния допуснат до съдебна делба недвижим имот: идентификатор № 37530.502.639.2 по кадастрална карта и по кадастралните регистри на село Ковачите, община Сливен одобрени със Заповед № РД-18-17/29.03.2006 г., със застроена площ 42 кв.м., с два етажа, с предназначение жилищна сграда, еднофамилна построена в поземлен имот с идентификатор № 37530.502.639, находящ се на административен адрес в С.К., ОБЩ.С., ведно с несамостоятелните обекти към него сграда с идентификатор № 37530.502.639.6, със застроена площ 4 кв.м., с брой етажи един, с предназначение селскостопанска сграда, сграда с идентификатор № 37530.502.639.7, със застроена площ 42 кв.м., с брой етажи един, с предназначение друг вид сграда за обитаване ведно с припадащите се части от общите части на дворното място, представляващи празно незастроено дворно място от поземлен имот с идентификатор № 37530.502.639 към сгради с идентификатори № 37530.502.639.2; № 37530.502.639.6 и № 37530.502.639.7 и дворна тоалетна с обща застроена площ 91 м2 като 32.30% от 717 м2, равняващи се на 231.56 м2. при условие, че в 6-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение за възлагане заплати на съделителителите сумата от 5468,21  лв. за уравнение на дяловете им, като в противен случай на основание чл. 349, ал.6 от ГПК решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Със същото решение СлОС осъдил на основание  чл. 349, ал.2 вр. ал.5 от ГПК М.П.П., ЕГН: ********* *** да заплати за уравнение на дяла на Й.П.П., ЕГН: **********, с адрес: ***- 7/18 ид.ч. сумата от 3479,77 лв., ведно със законната лихва считано от влизане в сила на решението до окончателното й изплащане и да заплати за уравнение на дяла на и Й.Г.К., ЕГН: **********,***- 4/18 ид.ч.  сумата от 1988, 44 лв., ведно със законната лихва считано от влизане в сила на решението до окончателното й изплащане.

            От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Молбата за поправка на ЯФГ е допустима и основателна.

            Безспорно в обстоятелствената част, в мотивите си и в диспозитива на решението въззивният съд е допуснал техническа грешка при изписването на ЕГН на въззивника, като го е посочил като ЕГН:********** вместо да изпише правилното му ЕГН: **********.  Въззивният съд е допуснал втора явна фактическа грешка и по отношение на площта на дворната тоалетна /без идентификатор/, която в диспозитива на решението неправилно е посочена като 91 кв.м., а правилно е отразена в обстоятелствената част и мотивите на решението като 3 кв.м.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно Решение №200 от 08.12.2016 г., постановено по в. гр.д.№423/2016 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като в мотивите и диспозитива на решението вместо ЕГН:**********  на М.П.П.,*** да се чете  ЕГН: **********.

          ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно Решение №200 от 08.12.2016 г., постановено по в. гр.д.№423/2016 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като в диспозитива на решението вместо дворна тоалетна с обща застроена площ 91 кв.м. да се чете площ от 3 кв.м.

        Решението  подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му.

Настоящото решение става неразделна част от Решение № 200 от 08.12.2016 г., постановено по гр.д.№423/2016 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.