Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

        Гр. Сливен, 26.07.2017 г.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, в закрито   заседание на двадесет и шести юли, две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

         като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 507 по описа  за 2016г, за да се произнесе, съобрази:

 

       Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение  в  частта за разноските, респ. за изменение на решение в частта за разноските и  намира правното си основание в разпоредбите на  чл. 247 и чл. 248  от  ГПК.

        Образувано е по молба на ищеца Р.Г.Д..

        В молбата твърди, че е налице неяснота относно присъдените в полза на тримата ответници разноски, тъй като от мотивите на съдебното решение ставало ясно, че е осъден да им заплати разноски в общ размер на 2 793лв, а според диспозитива на решението излизало, че им дължи същата сума, но на всеки от тях, т.е. сумата 8 397 лв.

        Моли чрез поправка на очевидна фактическа грешка да бъде изменено съдебното решение в частта за разноските, като стане ясно, че е осъден да заплати на тримата ответници адв. възнаграждение в общ размер на   2 793лв, а не на всеки от тях поотделно.

        Ответниците чрез своя пълномощник са изразили становище, че  молбата на ищеца е неоснователна и следва да се остави без уважение.

        Съдът намира молбата за допустима, а разгледаната по същество - неоснователна, по следните съображения:

        С решение № 39/30.06.2017г, постановено по настоящото дело, съдът  отхвърли изцяло предявените от Р.Г.Д. срещу  тримата ответници искове с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 86 ал.1 ЗЗД и на основание чл. 78 ал.3 ГПК осъди ищеца да им заплати разноските за адв.защита в размер на 2 793лв  за всеки от  тях.

        Постановеният диспозитив съответства на изразената в мотивите на  решението воля на съда, а именно: сумата 2 793лв е била платена от всеки от ответниците за адв.защита,  макар и на части – на три пъти, като възлиза в общ размер на  2 793лв - за всеки от тях поотделно. 

        Този размер на адв. възнаграждение фигурира в списъка с разноски, който е представен по делото от всеки ответник.

        Видно от трите списъка с разноските по чл. 80 ГПК, сумата 2 793лв е сбор от три суми: 350лв- адв. възнаграждение, платено първоначално и  доплащане на адв. възнаграждение в размери:  943 лв и 1 500лв.

        Сумата 2 793лв. е била платена в брой от всеки ответник, поради което и на осн. чл. 78 ал.3 ГПК, бива възложена в тежест на другата страна.

        Тъй като в казуса съдът не е присъдил различен размер на разноските от заявения в списъка по чл. 80ГПК, нито е допуснал ОФГ в диспозитива на  решението в частта за разноските, искането на ищеца по чл. 247 ГПК за  поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението в частта за разноските, респ. искането по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските, следва да се остави без уважение като неоснователно.           

         Ако ищецът счита, че присъдения размер на адв.възнаграждение е твърде висок, а  общата сума за тримата ответници -8 398 лв е непосилна за него, на основание чл. 78 ал.5 ГПК е могъл да поиска  намаляване на платено от ответниците адв. възнаграждение поради прекомерност, по което възражение  съдът е длъжен да се произнесе с решението.

        Но възражение по чл. 78 ал.5 ГПК не бе направено, поради което съдът не се е произнесъл по него със съдебния си акт.  

         Така мотивиран , съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.Г.Д. ***, ЕГН- ********** за изменение на решение № 39/30.06.2017г по гр.дело № 507/2016г на СлОС в частта за разноските, както и за поправка на допусната в диспозитива на същото решение очевидна фактическа грешка в размера на присъдените в полза  на  тримата ответниците  разноски.

 

          Решението  подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Бургас, в двуседмичен   срок  от връчването  му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: