РЕШЕНИЕ №                                             

гр. Сливен, 26.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание двадесет и шести април през две хиляди и седемнадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:С. Б.,

Х. М.,

В.А.,

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева ч.гр.д. № 183 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 247, ал. 1 от ГПК.

Съдът служебно констатира, че в постановеното по делото решение № 138/18.04.2017г. е допусната очевидна фактическа грешка в изписването на номера на изпълнителното дело, по което е извършено обжалваното по реда на чл. 435 ГПК действие на прекратяване на производството на основание чл. 433, ал. , т. 8 от ГПК.

На всякъде в решението, както относно твърденията в жалбата, така и в частта, касаеща възприетите от съда релевантни факти е посочено изп. дело № 407/2013г. по описа на СИС при СлРС. Формираната от съда решаваща воля за правилност на обжалваното действие на ДСИ, респективно за неоснователност на жалбата е относно това изпълнително дело

В диспозитива, обаче, е записан погрешно номер на друго изпълнително дело.

Разминаването между формираната в мотивите решаваща воля, когато е несъмнена, с диспозитива на решението, съгласно трайно установената съдебна практика се преценява като фактическа грешка, която подлежи на поправяне по реда, по който е постановен съответния съдебен акт.

Водим от гореизложеното и на основание ч. 247, ал. 1 ГПК

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ГРЕШКА в решение № 138 от 18.04.2017г. по ч.гр.д. № 183/2017г. по описа на Окръжен съд Сливен, като на стр. 2, ред 5 отдолу на горе вместо „изп. дело 798/2013г.“, да се чете „изп. дело № 407/2013г.“ по описа на СИС при СлРС

 

Решението е неразделна част от решение от 138/18.04.2017г. по ч.гр.д. № 183/2017 по описа на АС – Сливен и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: