РЕШЕНИЕ

 

гр.Сливен, 27.06.2017 г.

 

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА Мл.с.:НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

Като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 185 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

 

Депозирана е молба от адв.Р. - пълномощник на Е.В.В. ***, с която е поискано да бъде отстранена допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решене № 66/23.05.2017 г. по в.гр.д. № 185/2017 г. по описа на Сливенския окръжен съд. Молителят посочва, че в мотивите си съдът е приел, че се касае за предявен иск с правно основание чл.127 ал.2, вр. ал.1 от СК, а в диспозитива си е посочил, че решението не подлежи на обжалване. Исковете по чл.127 ал.2, вр. ал.1 от СК подлежат на касационно обжалване. Моли се съдът да допусне поправка на ОФГ в решението си като впише, че то подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните.

Молбата е връчена на другия участник в производството - Е.С.Т.. Процесуалният й представител адв.Д.Д. е посочил, че не е налице основание за изменение на решението, тъй като

 


неправилно определената функционална подсъдност не прегражда правото на защита на страните. Моли се искането да бъде отхвърлено, като неоснователно.

Решение № 66/23.05.2017 г. по в.гр.д. № 185/2017 г. по описа на Сливенския окръжен съд не е било съобщено на молителя, поради което следва да се приеме, че молбата е депозирана в законния срок.

Съдът намира молбата за допустима, предвид предявяването в законния срок от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна.

В мотивите си на стр.5, съдът е приел, че е бил предявен иск с правно основание чл.127 ал.2, вр. ал.1 от СК, който съобразно разпоредбата на чл.280 ал.2 т.2 от ГПК подлежи на касационен контрол. Изменението на чл.280 ал.2 т.2 от ГПК е от 24.01.2017г., което означава, че е бил в сила към момента на постановяване на обжалваното решение. В диспозитива на решението на стр.8 съдът е посочил, че решението не подлежи на обжалване.

Допусната е очевидна фактическа грешка между възприетото от съда и обективираното в диспозитива на решението, която следва да бъде изправена с настоящото решение.

По тези съображения, съдът

 

 

 

РЕШИ:


 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № № 66/23.05.2017 г. по в.гр.д. № 185/2017 г. като в диспозитива на стр.8 от решението като вместо „Решението не подлежи на обжалване" се посочи, че Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Република България.

Решението   подлежи   на   обжалване   в   едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: