Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 28.03.2018 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на двадесет и осми март

през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………………....………………………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……..............…гр. дело.. № 420  по описа за 2017 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Постъпила е молба от ищеца А.С.М., в която се иска поправка на допусната в решението очевидна фактическа грешка. Твърди се че съдът е посочил в мотивите, че се дължат разноски в размер на 933 лв., а в диспозитива е записал сумата 63 лв. Моли да бъде поправена допуснатата очевидна фактическа грешка.

            Ответникът не е изразил в срок становище по молбата.

            Молбата е допустима и основателна. Действително в мотивите на постановеното решение е посочено, че ответника следва да заплати разноски в размер на 933лв. на ищцата, а в диспозитива на решението тази сума е записана като 93лв.  Следва грешката да бъде поправена в смисъла, в който е формираната воля на съда.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като е налице разминаване между формулираната воля на съда в мотивите и в диспозитива.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 6/12.02.2018г.  по гр.д. № 420/17 г. по описа на СлОС, като на страница пита, ред  11 от диспозитива  вместо „сумата  93 лева“, да се чете „сумата 933 лева“.

Настоящото да се счита неразделна част от Решение № 6/12.02.2018г.  по гр.д. № 420/17 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: