Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 17.04.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                 

 

 

Като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 561 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

 

Депозирана е молба от адв.Ц. – пълномощник на „УниКредит Булбанк“АД, гр. София, с която е поискано да бъде отстранена допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решене № 8/15.02.2018 г. по в.гр.д. № 561/2017 г. по описа на Сливенския окръжен съд. Молителят посочва, че в диспозитива на решението е било неправилно изписано, че се „ потвърждава решение № 454/25.05.2017 г. по гр.д. № 523/2017 г.“ вместо правилното „потвърждава решение № 621/13.07.2017 по гр.д. № 2646/2016г.“. Освен това съдът бил пропуснал да се произнесе по направеното искане на страната за присъждане на деловодни разноски.

Моли се съдът да допусне поправка на ОФГ.

Молбата е връчена на другия участник в производството – И.Н.К., като процесуалният му представител адв. К. е изразила становище за частична основателност на молбата – по отношение неправилния диспозитив. По отношение претенцията за разноски е счела същата за неоснователна.

Съдът намира молбата за допустима. Разгледана по същество същата е частично основателна.

Предмет на делото е било разглеждането на законосъобразността на решение № 621/13.07.2017 по гр.д. № 2646/2016г. по описа на Сливенския РС. Въззивно гр.д.561/2017 г. по описа на СлОСе било образувано по повод депозирана жалба против решение № 621/13.07.2017 по гр.д. № 2646/2016г. Това решение е било и предмет на разглеждане на решение № 8/15.02.2018г. по в.гр.д. № 561/2017 г. по описа на Сливенския окръжен съд. В мотивите си , съдът приел , че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди. Погрешно обаче в диспозитива си е посочил че подлежи на потвърждаване решение № 454/25.05.2017 г. по гр.д. № 523/2017 г. вместо правилното решение № 621/13.07.2017 по гр.д. № 2646/2016г. Допусната е очевидна фактическа грешка между възприетото от съда и обективираното в диспозитива на решението, която следва да бъде изправена с настоящото решение.

По отношение на претенцията за присъждане на разноски обаче, молбата е неоснователна . С мотивите си на стр. 8 от решението, съдът е приел , че тъй като не е уважена нито една от подадените въззивни жалби, страните следва да понесат деловодните си разноски , така както са ги направили.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 8/15.02.2018 г. по в.гр.д. № 561/2017 г. по описа на Сливенския окръжен съд като в диспозитива на стр.9, ред 3 от решението като вместо „решение № 454/25.05.2017 г. по гр.д. № 523/2017 г.“ се посочи, че се чете „решение № 621/13.07.2017 по гр.д. № 2646/2016г.“.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                    2.