Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     N 

 

гр. Сливен, 13.09.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                              МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева гр.д. N 598 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по инициатива на съда за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в постановено решение, с правно основание чл. 247 ал. 1 от ГПК.

При справка в деловодната програма съдът е констатирал несъответствие в антета и в диспозитива на постановеното по делото решение относно номера на първоинстанционното дело, което представлява очевидна фактическа грешка и следва да бъде отстранена.

Тъй като производството е инициирано служебно, съдът не изпраща съобщения до страните.

В постановеното по делото решение № 13/24.01.2018г. по в.гр.д. 598/17г. на СлОС, с което се осъществява въззивен контрол върху обжалваното първоинстанционно решение № 985/06.11.2017г. по гр.д. № 2300/2017г. на СлРС, на страница 12 в диспозитива, на ред 17 и 18 отгоре надолу погрешно е изписано изцяло обозначението на атакувания акт – номер на решение, номер на дело и постановилия го съд, въпреки че в антетната част на въззивното решение то е правилно индивидуализирано, както и в докладната му част, в обстоятелствената част и в мотивите му, е ясно и несъмнено, че се постановява именно по това дело и това е действителното фактическо и правно положение.

Поради това е видно, че се касае за техническа грешка, която може да се квалифицира като „очевидна фактическа” по смисъла на ГПК и за поправката й не е предвиден срок. Това действие може да бъде извършено по инициатива на съда, както е в случая. С оглед характера на грешката, настоящият състав, постановил поправяното решение, счита, че не е необходимо призоваване на страните.

Допуснатата грешка е в резултат на погрешно механично изписване и същата следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК, тъй като това няма да доведе до промяна на съдържанието на съдебния акт по същество.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на решение  № 13/24.01.2018г. по в.гр.д. 598/17г. на СлОС,  като на стр. 12, редове 17-18 отгоре надолу и на стр. 12 в диспозитива  ДА СЕ ЧЕТЕ :  „първоинстанционно решение № 985/06.11.2017г. по гр.д. № 2300/2017г. на СлРС” , ВМЕСТО „първоинстанционно решение № 116/27.07.2017г. по гр.д. № 330/17г. на НзРС“.

 

Решението за поправка подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: