РЕШЕНИЕ

гр.Сливен, 21.03.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 29 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл. 247 от ГПК.

Депозирана е молба от З.К.Г. с ЕГН ********** ***, с която е поискано да бъде отстранена допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решене № 29/16.02.2018 г. по в.гр.д. № 29/2018 г. по описа на Сливенския окръжен съд. Молителят посочва, че в диспозитива на решението на стр.1 ред 15, стр.4 ред 10 и 17 и на стр. 5 ред 5 вместо фамилното му име Г. погрешно е било изписано името И..

Моли се съдът да допусне поправка на ОФГ в решението си като впише правилното фамилно име на въззивника З.Г..

Молбата е връчена на другия участник в производството - С.А.Д., като процесуалният му представител адв. К. не е изразила становище.

Съдът намира молбата за допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От представеното по делото документи е видно, че фамилното име на ищеца в първоинстанционното производство, респективно въззивника във въззивното производство е Г., а не И. както погрешно е отразено в диспозитива на решение 29/2018 г.по възз.гр.д.29/2018 г. по описа на СлОС.

Допусната е очевидна фактическа грешка между възприетото от съда и обективираното в диспозитива на решението, която следва да бъде изправена с настоящото решение.

По тези съображения, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 29/16.02.2018 г. по в.гр.д. № 29/2018 г. по описа на Сливенския окръжен съд като в диспозитива на стр.4, ред 10 и 17 и стр.5 ред 5 от решението като вместо З.К. И., се чете З.К.Г..

Текстово поле: ПРЕДСЕДАТЕЛ:Текстово поле: ЧЛЕНОВЕ:   1.Текстово поле: 2.Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.