Р Е Ш Е Н И Е  

гр.Сливен, 07.08.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми август през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                         МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 268 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

Постъпила е молба от процесуалния представител на „ЕОС  МАТРИКС“ ЕООД юриск. П.Й., с която се иска да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 104/21.06.2018 г. постановено по настоящото въззивно гражданско дело. Твърди се, че в диспозитива съдът уважил предявения от дружеството иск и е приел за установено, че ответникът дължи сума в размер на 575,44 лв. вместо 845,44 лв. неизпълнено задължение по договор за издаване на кредитна карта. Налагат се доводи, че съгласно допълнителното споразумение размерът на дълга е 1085,44 лв. и след направените плащания на ответника е останала непогасена главница то 845,44 лв. и това е претенцията на ищеца. Така са приспаднати плащанията от ответника. Така се твърди, че е допуснато несъответствие между формираната действителна воля в мотивите и диспозитива на решението и и се иска неговата поправка.

Не постъпил писмен отговор на тази молба.

Настоящият състав, след като се запозна с молбата, я намира за неоснователна, поради следните съображения. В мотивите на решението съдът е изложил аргументи защо е приел, че дължимата от ответника сума е в размера от 575,44 лв. Изложените в молбата съображения касаят произнасяне по същество, което вече съдът е направил, като се е съобразил с допълнителното споразумение и по конкретно на чл. 2 от същото, в което изрично е посочено, че банката извършва частично опрощаване на 20% от общия дълг. Така извършените плащания, след сключване на допълнителното споразумение, следва да бъдат отнесени към погасяване на новото задължение. Поради това молбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на процесуалния представител на „ЕОС  МАТРИКС“ ЕООД юриск. П.Й. за поправка на ОФГ на решение № 104/21.06.2018 г. по гр.д. № 268/2018 г. на Окръжен съд – Сливен,  КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: