Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр. Сливен, 05.11.2018 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на пети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Алексиева в.ч.гр.д. № 371 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.250 от ГПК.

 

Постъпила е молба от страната по делото, обжалваща действията на частен съдебен изпълнител - М.И.М. ЕГН **********, с адрес ***, с която се иска допълване на решение № 239/07.09.2018 г. по гр.д. № 371/2018 г на СлОС. В молбата се твърди, че съдът е пропуснал да се произнесе по искане за произнасяне по законосъобразността на определената от ЧСИ Г.Г. оценка на недвижим имот, собственост на длъжника, който е продаден на публична продан, чието възлагане с постановление от № 33671/25.06.2018 г. е атакувано с първоначалната жалба. Твърди се, че незаконно е определена начална цена, незаконно е определена както първоначалната, така и последващите оценки на недвижимия имот, които са довели до продажбата му на десетата на брой публична продан по изпълнителното дело. Преповтарят се доводите изложени в допълнение към жалба срещу действията на ЧСИ Г..

 

В законовия срок Уникредит Булбанк АД като насрещна по производството страна и взискател по изпълнителното дело е подала отговор, в който се навеждат доводи за допустимост на молбата, но и за нейната неоснователност. Изтъква се, че в конкретния случай съдът се е произнесъл по цялото искане на жалбоподателя и подробно е отговорил на оплакванията в мотивите си. Моли молбата да бъде оставена без уважение.

От Х.П.Д., също насрещна страна в производството и приобретател на възложения с атакуваното постановление недвижим имот, в законоустановения срок е постъпил отговор на молбата, в който са изложени аргументи за неоснователност и недопустимост на искането в молбата. Посочва се, че такова искане не се съдържа в петитума на жалбата срещу действията на ЧСИ и тълкувателната практика на върховната инстанция, която е постановена в смисъл на неоснователност на искането.

Настоящия състав намира, че молбата е допустима като подадена в срок и от процесуално легитимиран субект, но разгледана по същество същата е неоснователна.

В подадената жалба срещу действията на ЧСИ, дала повод за образуване на дело 371/2018 по описа на СлОС и допълнението към нея са изтъкнати многобройни оплаквания, които имат една цел, а именно: да се отмени като незаконосъобразно постановлението за възлагане на продадения на публична продан, недвижим имот - дворно място от 683 кв.м. с идентификатор № 72165.503.914, с площ от 723,00 кв.м., находящо се в ********ведно с 4те посторени в имота сгради с идентификатори: 72165.503.914.1;  72165.503.914.2 ; 72165.503.914.3 и 72165.503.914.4 и същият да се върне в патримониума на длъжника.

От пространното изложение в допълнението към жалбата, съдът е извлякъл основанията, на които се иска отмяната на постановлението, като пункт 12,13 и 14 засягат оценката на имота и нейното определяне. Същите са обсъдени в мотивите на съдебния акт и съдът е формирал воля по всяко едно от тях, като ги е счел за негодни да доведат до отмяната на атакуваното възлагателно постановление. Съдът не дължи произнасяне в диспозитива по всеки един довод за основателност на претенцията на жалбоподателя, доколкото същият не е възведен като самостоятелно искане и не представлява валидно сезиране на съда.

В случая, ако беше изведено такова искане отправено към съда в първоначалната жалба, а именно: да се произнесе освен по валидността на постановлението за възлагане, то и по законността на определената оценка, то същото щеше да бъде отхвърлено като недопустимо и съдът изобщо не би го разгледал по същество, тъй като са ясни постановките в ТР 2/2013 г., изложени в т.8 на същото, а именно, че оценката и предхождащите продажбата, действия на съдебния изпълнител, не са част от наддаването, поради което излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

За защита на интересите на длъжника при нарушения при оценката на недвижимия имот законодателят е предвидил изрична процедура, а именно тази по чл. 485, ал.2 вр. с чл. 435, ал. 2 т.4 ГПК, каквито доводи и твърдения не са въведени с жалбата.

            На следващо място следва да се посочи, че жалбоподателят, нито в първоначалната жалба, нито в допълнителната такава е поискал отмяна на оценката или определяне на нова оценка, поради известната нему недопустимост на такова искане. Твърди се в жалбата, че същият е направил искане съдът да се произнесе по законосъобразността на определената от ЧСИ Г. оценка на недвижимия имот, но както и по-надолу в молбата за допълване става ясно, това е бил само довод за незаконността на постановлението, с което е завършила публичната продан, а този довод е разгледан от съда в решението, чието допълване се иска. Друг е въпросът, че съдът не е могъл да се произнася по него, тъй като е ненадлежно направен поради непроведена процедура по чл. 485, ал. 2 вр. с чл. 435, ал. 2, т.4 ГПК, а и това е изключено от проверката при ревизия на законността на постановлението   за възлагане съгласно цитираното тълкувателно решение. Поради това изводът обективиран в решението е, че доводът не успява да повлече порочност на постановлението, в каквато връзка същият е релевиран. Той няма самостоятелно изражение нито в жалбата и допълнението, нито дори в молбата за допълване на решение, за да бъде допълнено решението с произнасяне по него.        

 

Поради гореизложеното, така подадената молба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ без уважение молбата на М.И.М. ЕГН **********, с адрес *** за допълване на решение № 239/07.09.2018 г. по гр.д. № 371/2018 г на СлОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                          

                                                                              2.