Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 15.02.2019г.

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА М.

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

 Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 29 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава VIII от ГПК.

         Образувано е по молба на адв. А. пълномощник на Л.С.В. - М., ЕГН **********,*** – * с искане да се допълни постановеното по делото решение № 16 / 23.01.2019 г. по ч.гр.д. 29/2019 г. по описа на Сливенския окръжен съд като се присъдят разноски в полза на страната в размер на 200.00 лв.

         Ответната страна Народно читалище „ Пробуда – 1907“ чрез процесуалния си представител адв. С. е изразила становище за неоснователност на молбата. Посочила е, че по делото не е бил представен списък с разноските по чл. 80 от ГПК, алтернативно се възразява срещу размера на търсената сума, тъй като била прекомерно висока.

         Решението, което се иска да се допълни е постановено на 23.01.2019г. и в срока по чл.248 ал.1 от ГПК, на 25.01.2019 г. е депозирана молбата за допълване.

         Съдът установи следното от фактическа страна:

         Пред СлОС е била депозирана жалба от Народно читалище „ Пробуда – 1907“ – длъжник по изп.д.№ 2167/2018 г. по описа на ДСИ – Сливен. Във връзка жалбата кредиторът чрез процесуалния си представител адв.А. изложил становище за неоснователност на същата. С отговора си страната поискала да и бъдат присъдени разноски и представила Договор за правна помощ , от който е видно, че е било заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 200.00 лв. при окомплектоване на преписката за Окръжен съд обаче не е бил приложен препис от договора и при постановяване на решението си съдът не се е произнесъл по въпроса за разноските. Преписът от договора за права помощ е представен едва за настоящето производство.

         От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

         Депозираната молба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице имащо интерес да обжалва съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         На първо място следва да се посочи, че съгласно Тълкувателно решение № 6/2013 г. на ВКС , т.8 липсата на представен списък по чл. 80 от ГПКв хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски( какъвто е настоящият случай) не е основание да се откаже допълване на решението в частта му на разноските. С оглед на изложеното първото възражение на длъжника е неоснователно.

         Неоснователно е възражението на ответната страна и за прекомерност на заплатеното и претендирано адвокатско възнаграждение . Същото е в минимален размер съобразно изискването на чл.10 т.4 от Наредба № 1 / 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което също не следва да се уважи.

         Тъй като молителят е бил представил своевременно документ за заплатено адвокатско възнаграждение и своевременно е поискал заплащането му , а съдът не е могъл да обсъди искането му първоначално поради непълно окомплектоване на делото, настоящата молба за допълване на решението се явява изцяло основателна и като такава следва да се уважи и обжалваното решение да се допълни в частта на разноските като жалбоподателят се осъди да заплати деловодни разноски в размер на 200.00 лв.

По тези съображения, съдът   

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

 

ДОПЪЛВА решение № 16 / 23.01.2019 г. по ч.гр.д. 29/2019 г. по описа на Сливенския окръжен съд в частта на разноските като

 

ОСЪЖДА Народно читалище „ Пробуда – 1907“ С. Биково , общ.Сливен да заплати на Л.С.В. - М., ЕГН **********,*** – В – 171 деловодни разноски в размер на 200.00 ( двеста) лева.

 

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.