Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

гр. Сливен, 12.06.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 50 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 247 ГПК.

Депозирана е молба от адв. Е.П., в качеството й на процесуален представител на ищеца М.Р. с искане за допускане на поправка на явна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на постановеното по делото решение. Сочи, че съдът неправилно е посочил процента на нетрудоспособност на ищцата, изписал неправилно възрастта й и посочил грешен адрес.

Препис от молбата е редовно връчен на ответницата. В указания от съда срок не е депозиран отговор.

Съдът направи следните фактически и правни изводи :

         Молбата е допустима, но частично основателна.

По отношение на искането за поправка на допусната очевидна фактическа грешка при изписване на адреса на ответница в диспозитива на съдебното решение, искането се явява основателно и като такова следва да бъде уважено, като бъде изписан точния адрес, а именно гр.Сливен, ул.“Карандила“ № 27.

По отношение на искането за поправка на посочения процент на неработспособност на ответницата, съдът на стр.1 от решението е описал твърденията на ищеца в ИМ, които са именно за 60% нетрудоспособност, без чужда помощ. Не е налице очевидна фактическа грешка на съда, тъй като описаните твърдения кореспондират с написаното в ИМ.

Действително възрастта на ответницата е 66години, а не 26 години както съдът погрешно е изписал в своите мотиви. Тъй като обаче техническата грешка е допусната в мотивите на решението, то същата не подлежи на поправяне по настоящия ред.

 

Предвид изложеното и на осн.  247 ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 33/15.05.2019г. постановено по гр.д. № 50/2019г. по описа на СлОС, като на стр. 3, ред 6/7 от долу на горе СЕ ЧЕТЕ : с адрес *******.

 

         Настоящето решение е неразделна част от постановеното Решение № 33/15.05.2019г. постановено по гр.д. № 50/2019г. на СлОС.

 

         Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :