О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен 04.07.2019 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на четвърти юли

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………………....………………………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова…….....гр.  дело.. № 124  по описа за 2019 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по почин на съда.

            След справка с постановеното Решение № 39/25.06.2019г. по настоящото дело, съдът констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в мотивите на решението при изписване на датата на проведеното Общо събрание на ответното читалище, като на стр. първа, ред втори от мотивите, вместо 08.02.2019г. е записано 18.02.2019г. Същата грешка е допусната и на стр. втора, трети абзац, трети ред.

            На стр. четвърта, втори абзац, вместо „искът е основателен“ е изписано „искът е неоснователен“. Видно от всички изложени мотиви и от изхода на делото, съдът е направил правени извод, че предявеният иск е основателен.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в мотивите на Решение № 39/25.06.2019г. по гр.д.№ 124/19 по описа на СлОС, като:

 на стр. първа, ред втори от мотивите, и стр. втора, трети абзац, трети ред вместо „18.02.2019г.“  да се чете „08.02.2019г.“

и на стр. четвърта втори абзац вместо „неоснователен“ да се чете „основателен“.

 Настоящото да се счита неразделна част Решение № 39/25.06.2019г. по гр.д.№ 124/19 по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен  срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: