Р Е Ш Е Н И Е    № 71                

 

              гр. Сливен, 09.12.2009г.

 

 

       В      ИМЕТО    НА     НАРОДА                  

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание на тринадесети октомври, през две хиляди и девета  година в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                            

при секретаря              М. Т.................    .......  ..в присъствието на прокурора  ...... .............като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА  гр.дело № 222 по описа за 2002г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявени са обективно и субективно съединени искове за заплащане на обезщетение, произтичащо от неоснователно обогатяване с правна квалификация чл.59 ал.1 от ЗЗД и обща цена 15 468лв.

Ищците твърдят в исковата молба, че с ответниците са наследници на общия наследодател К. ***, и в това им качество с решение № 393/08.12.1998г. на ПК- Сливен им е била възстановена 90,00дка земеделска земя в землището на същото село. Въпреки допуснатата между тях за тези имоти делба с решение по гр.д. № 1252/1999г. на Сливенския районен съд, ответниците самостоятелно я ползвали и събирали добивите от нея като лишавали останалите наследници от приходите от нея, въпреки притежаваните от последните по-големи идеални части от правото на собственост. С това си поведение за периода 1997г.-2001г. ответниците неоснователно се обогатили за сметка на обедняването на ищците като всеки от тях получил в повече от полагащото му се съобразно квотата на собственост, т.е. без правно основание сумата от 3 867лв. Молят съда да осъди всеки от ответниците да заплати на ищците сумата 3 867лв. като обезщетение за понесените от неоснователното ползване на земеделската земя имуществени вреди, представляващи неполучени доходи.

Процесуалният представител на ответниците оспорва исковете по основание и размер като ги намира неоснователни и недоказани, и моли за отхвърлянето им. Възразява, че реалното ползване на имотите е започнало значително по-късно от признаването от ПК на правото на възстановяване на собствеността върху тях; че не е доказана упражнена от ответниците фактическа власт върху имотите в повече от дела им в правото на собственост върху тях. Претендират за разноските по делото.

След като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, и съобрази заключението на съдебната агротехническа експертиза, Сливенският окръжен съд направи следните фактически констатации:

Страните по делото са наследници по закон, внуци на общия наследодател К. ***, починал на 26.12.1951г.

С решение № 393/08.12.1998г. по преписка вх. № 03813/10-09.1991г. ПК – Сливен възстановила правото на собственост на наследниците на К. А.Т. върху земеделски земи в землището на с. Т., С. община, общо в размер на 90 дка както следва : лозе от 3 дка в м. “Под могилите”, нива от 7.300 дка  в м. “Гъстата драка”, нива от 10 дка в м. “Гьолчетата”, нива от 14,375 в м. “Мартарла”, нива в м. “Дипцизите” от 13,382дка, нива от 6,675дка в м. “Ат Чеир”, ливада от 3,162 дка в м. “Катър Чеир”, нива от 16,700дка в м. “Драголова могила”, нива от 4,901дка в м. “Гьолчетата” и нива от 10,204 дка в м. “Поляната”.

Процедурата по въвеждане във владение на имотите била извършена през 1999г. въз основа на решение № 493/02.12.1999г.на ПК- Сливен.

С влязло в сила решение № 127/ 17.07.2000г. по гр.д. 1252/1999г.на Сливенския районен съд била допусната съдебна делба между страните по отношение на възстановените имоти при следните квоти от правото на собственост : по 1/12 ид.ч. за всеки от ответниците и за втората, шестата и седмия ищци, по 1/36 ид.ч. – за четвъртата и петата ищци и 1/3 ид.ч. – за първата ищца.

Назначената по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице с агрономическо образование дава заключение, че за селскостопанските 1997г., 1998г., 1999г., 2000г. и 2001г. средният добив от декар за съответните категории земеделски земи, съответстващи на процесните земи, засяти съответно с културите – пшеница, ечемик, овес е възлизал на 280-300кг. за всяка година. За претендирания период от време експертът е определил размера на примерните приходи от отделните земеделски имоти съобразно средните реализационни цени по култури както следва: от нивата в м. “Поляната”- 2 512,30лв., от нивата в м. “Гьолчетата” от 5,748дка – 1 419,98лв., а от втората и третата ниви в тази местност с размери от 3,380дка и 10.дка – съответно 831,67лв. и 2 492лв., от нивата в м. “Драголова могила” – 6 669,56лв., от нивата в м.”Дипцизите” – 3 306,37лв., от нивата в м. “Гъст.драка” – 830,14лв., от м. “Мартарла” І 3 532,62лв., от тази в м. “Катър чеир”- 948лв. и от нивата в м. “Под могилите” – 3 675лв.

От показанията на свидетелите Д. З., Д. Д., Ст. С. и Ж. С., в частта в която не си противоречат, се установи, че въводът във владение на реституираните земеделски земи в землището на с. Т., С.. Община е бил извършен през 1999г. и едва от пролетта на 2000г. собствениците са започнали обработката им; че през стопанската 2000г.-2001г. нивите в м. “Драголова могила” и в м. “Гьолчетата” са били обработвани от ответниците, а след това – от ищците. Свидетелите установяват, че между страните по делото е имало спорове за ползването, респективно собствеността на възстановените земи, че останалите ниви в м. “Гьолчетата” и други ниви, включително и част от лозето в м. “Под могилите” през процесния период от време са били ползвани от ищците и от трети за спора лица, че ливадата в м. “Катър чеир” е била пасище, т.е. необработваема земя.

Изложените факти и обстоятелства съдът прие за установени въз основа на непротиворечивите като цяло писмени и гласни доказателства, и неоспореното експертно заключение.

Фактическите констатации мотивират следните правни изводи:

Исковете са недоказани по основание и размер, и следва да бъдат отхвърлени.

Фактическият състав на “неоснователното обогатяване” изисква кумулативното наличие на няколко предпоставки, чието доказване лежи изцяло върху ищеца. Вземането за неоснователно обогатяване възниква при установяване на неправомерно и лишено от правно основание разместване на имуществени блага от патримониума на едно лице в патримониума на друго лице. С пълно и пряко доказване ищецът по иска по чл.59 от ЗЗД следва да установи фактите на обогатяване на ответника, на неговото лично обедняване, наличие на причинно-следствена връзка между тях и липсата на законно основание за това разместване на блага.

Посочените по-горе елементи от фактическия състав на “неоснователното обогатяване”, в конкретния случай не са налице. Въпреки лежащата върху тях доказателствена тежест, ищците не представиха достатъчно убедителни доказателства за установяване на твърдяното от тях обедняване с посочените нереализирани приходи от реколтата на процесните земи за процесния период, обогатяването с исковата сума на ответниците, наличието на пряка причинна връзка между тях и липсата на правно основание за това разместване на блага от имуществото им към това на ответниците.

На първо място, установи се несъмнено, че през периода 1997г.-1999г. процесните земеделски земи не са били обработвани, тъй като въводът във владение на същите е бил извършен едва през 1999г.

Не се установи по категоричен начин твърдението на ищците, че ответниците са упражнявали фактическа власт върху общите имоти през следващите стопански 2000г. и 2001г., с изключение на две от нивите - в м. “Драголова могила” и “Гьолчетата”, за които свидетелите установяват, че са били обработвани от ответниците. Не се доказа, обаче колко и кои от трите ниви във втората местност са били засяти от ответниците, с каква култура и какви добиви и приходи са били получени от тях.

С оглед неналичието на посочените по-горе предпоставки, изискуеми от закона в кумулативна даденост, за доказване основателността на исковете по чл.59 от ЗЗД, претенциите за присъждане на обезщетение се явяват изцяло неоснователни и недоказани.

Съдът следва да отхвърли обективно и субективно съединените искове  като осъди ищците да заплатят направените от ответниците и претендирани от тях разноски по делото в размер на 340лв., както и да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на 619лв.

Ръководен от изложените съображения,Сливенският окръжен съд

 

                                    Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.С.Г. ЕГН ********** ***, С.К.Н. ЕГН ********** ***, Н.Т.К. ЕГН ********** ***, А.А.С. ЕГН ********** ***, Г.Т. И. ЕГН ********** ***, С.К.Р. ЕГН ********** *** войвода, Слив. Община и К.К.С. ЕГН **********.***, против К.К.К., Т.И.А., А.К.К.,*** Т. ***, искове за заплащане на обезщетение за неоснователно ползване на реституирани земеделски земи в землището на с. Т., С. община, с обща цена 15 468лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

ОСЪЖДА Т.С.Г. ЕГН ********** ***, С.К.Н. ЕГН ********** ***, Н.Т.К. ЕГН ********** ***, А.А.С. ЕГН ********** ***, Г.Т. И. ЕГН ********** ***, С.К.Р. ЕГН ********** *** войвода, С.. Община и К.К.С. ЕГН **********.***, да заплатят на К.К.К., Т.И.А., А.К.К.,*** Т. ***, сумата 340лв. разноски по делото, а по сметката на Сливенския окръжен съд държавна такса вразмер на 619лв.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването на страните пред Бургаския апелативен съд.

                                                                                                                                                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: