Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен, 29.10.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на двадесет и седми  октомври, през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА 

                                                                                                              МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Е.Х. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 726 по описа за 2006 година, за да се произнесе съобрази:

 

Делото се разглежда по реда на §2, ал.1 от ГПК, ДВ брой 59/2007г.

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалбата на М.М.Й. *** /против Решение № 662 / 10.07.2006  год., постановено по гр. дело № 1900/2005 год. на районен съд гр.Сливен, с което е допусната съдебна делба между наследниците на М.С.Й. - починал на 13.10. 1981 г. в с. С. на общо 20 бр. земеделски имоти, от които 13 броя, намиращи се в  землището на с. С. и един от тях – в землището на гр. К. и три имота - в землището на с. Б., Сливенска община, а е оставил без разглеждане иска за делба на нива от 1,500 дка  в м. „Куцар азмак” в землището на с. Б., нива от 2 дка в м. „Бозалъка” в землището на гр. К. и нива от 74,5 дка в землището на с. С. като преждевременно предявен и производството в тази част е прекратено

Делбата е допусната при законните квоти, като е съдът разделил имотите по коляно, на шестте деца на праводателя.

В жалбата се твърди, че това решение  противоречи на материалния закон в частта, в която  е допуснато делба на недвижимите. земеделски имоти между всички съделители.  Сочи, че всички съделители не са съсобственици на имотите и не следва да участват в делбата. В този смисъл решението било необосновано и незаконосъобразно. Моли да се отмени решението на районния съд и се отхвърли иска за делба на процесните земеделски земи. В с.з. поддържа жалбата си и счита, че  за земеделската  земя предмет на иска останалите съсобственици вече са я взели веднъж и сега искали пак да се дели като от общото количество се предостави земя и на тях. Помолил е  да му се даде възможност да представи решения на ПК – Сливен, установяващи това му твърдение.

Въззиваемите М. и С. Д., чрез процесуалният си представител адв. П. от АК – Сливен, оспорват жалбата и считат че тя е неоснователна. Сочи , че  в жалбата било наведено основание, че някои съделители не са съсобственици на имотите и не следва да участват в делбата , а в с.з. променя това си становище като казва, че земята е взета веднъж, а сега се навежда доводи, че  някои имоти не трябва да се включат в общата делбена маса. Намира, че това искането да се включат в делбеното производство и други имоти е неоснователно, защото за тях нямало решение на ПК – сега служба „Земеделие”, за възстановяване на тези земи на общия праводател, поради което счита жалбата за неоснователна.

Въззиваемите Р. и И. Славови в становището си по същество предоставят на съда.

Въззиваемият Д.М. намира жалбата за основателна, без да посочи доводи и изрази становище по същество.

Въззиваемата М.С. не е изразила становище по жалбата. М.И. поддържа това което е казал жалбоподателя.

Въззиваемият С. също поддържа  становището на жалбоподателя.

Въззиваемите Я.Г.М. и В.М.М., чрез въззиваемия си представител, съответно преживяла съпруга и син на починалият им праводател М.Д.М., намират жалбата за неоснователна. Посочват , че няма решение на ПК  за възстановени земи , които да се включат в делбената маса. Жалбата е неоснователна и молят да се остави без уважение.

            Същото становище  поддържа  и  адв. Д. С. като процесуален представител на  К.Д.М., Я.Г.М. и В.М.М..

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 196 от ГПК.

 Освен събраните пред РС доказателства, в настоящата инстанция, като доказателство по делото е приобщено и гр. д. № 1318/2007 г. на РС – Сливен, както и въззивно гр. д. № 28/2008 г. на ОС – Сливен, което е било образувано по жалба против постановените по гр. д. № 1318/2007 г. на РС – Сливен решение.

С решението по  гр. д. № 1318/2007 г., по което страни са отново всички наследници на общия праводател М. С.Й. ***, съдът е отхвърлил предявеният от ищците  Р.Е.С. ЕГН ********** ***, И.С.М. ЕГН **********, М. И.М. ЕГН **********, Р.М.С. ЕГН  ********** ***, С.М.С. ЕГН ********** ***, И.С. ***, Д.С.М. ЕГН ********** ***, Д.С.М. ЕГН ********** ***, Е.С.М. ***, Р.С.В. ЕГН **********, М.М.Й. ЕГН ********** ***, ПРОТИВ К.Д. *** и М.Д.М. ЕГН ********** ***-Г-22 ИСК за признаване, че правото на възстановяване върху собствеността на земеделски земи, находящи се в землището на с. С., а именно: лозе от 1,25 дка в м. „Тетрата”, имот № 011065; нива от 9,302 дка в м. „Дръвето”, имот №  018018, нива от 4,147 дка в м. „Ташлъка”-имот № 024061, нива от 2 дка в м. „Ташлъка” имот № 024076, нива от 5,191 дка в м. „Гаргадж. кладенец”, нива от  9,900 дка в м. „Големия рът” и пасище – мера от 9,610 дка в м. „Дюнлюка”, всички са с посочени граници, признати за възстановяване с решение № 380 по преписка № 13643 от 03.12.1991 г. на наследниците на  Д. М. ***, починал на 17.11.1999 г., принадлежи на всички наследници на М.С.Й. ***, починал на 14.12.1981 г., като неоснователен и недоказан.

Това решение е било частично отменено с решение № 192/09.07.2008 г. постановено по в. гр. д. № 28/2008 г. на ОС – Сливен  в частта, с която искът е бил отхвърлен досежно правото на собственост върху нива в м. „Подсоватя” от 14,5 дка с граници: нива в м. „Бозалъка” от 7,3 дка, нива в м. „Орлишни гробища” от 2,1 дка и нива от 2,4 дка в същата местност и нива в м. „Мустанска кория” от 13 дка. И в полза на наследниците на Д. М.С. – починал през 1999 г. ОС признава за установено по отношение на К.Д.М. и М.Д.М., че частта от  правото на собственост възстановено само в полза на наследниците на Д. М.С. с решение  № 380/02.12.1998 г. по преписка № 13643/91 на ОСЗГ – Сливен върху имотите по това решение, за посочените имоти по преписка № Я 0546 и постановено решение № 352/02.07.1998 г. собствеността върху - нива в м. „Под соватя” от 14,5 дка, нива в м. „Бозалъка” от 7,3 дка и нива м .”Орлишки гробища” от 2,1 дка, нива 2,4 дка в същата местност и нива в м. „Мустанската кория” от 13 дка принадлежи на всички наследници на общия наследодател М.С.Й. *** , починал на 14.12.1981 г.  Оставил е в сила решението в останалата част, с която предявените искове по чл. 14 ал. 4 от ЗСПЗЗ са отхвърлени. Това решение е влязло в законна сила като необжалвано пред ВКС в законния месечен срок.

 

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че те всички са  наследници на общия праводател М. С.Й.  - починал на 13.10.1981 г. в с. С.. /арг.удостоверение за наследници № 38/14.04.2004 г., издадено от кметство с. С., общ. Сливен, л. 18 от гр. д. 1900/2005 г. на РС – Сливен./. Той е имал 6 деца, като с решението предмет на жалбата посочените земеделски земи са разделени по колена.

В жалбата от жалбоподателя е отразено , че не всички наследници на праводател „са собственици на имотите”, поради което не следва да участват в делбата” и в този смисъл решението е необосновано и незаконосъобразно. Съдът предостави възможност на жалбоподателя да представи надлежни писмени доказателства, установяващи правото на собственост, както на общия праводател, така и на други страни и земеделски земи, предмет на спора, за да се установи има  ли дублиране на земеделски земи, които вече са възстановени на някои от страните по делото.

В хода на процеса жалбоподателят, включително и чрез упълномощения лично от него пълномощник И.М., не представи пълномощно за адв. Моллова, нито други  доказателства, за които съдът му предостави възможност.

 

От  приобщеното към настоящото дело гр. д. 1318/2007 г. на РС – Сливен  страните по което са същите, които са в настоящото производство е Видно предмет на това дело са били земеделски земи в размер на 267,500 дка, намиращи се в землището на с. С., от които са били възстановени по решение № 590/02.06.1997 г., постановено по гр. д. 1178/96 г. на РС – Сливен, само на наследниците на М. С.Й. общо 188,00 дка в землището на с. С.. Част от тези земи е била възстановена на сина му Д. М.С. с решение по преписка № 13643 вместо на всички наследници.  Тази земя се е намирала в землището на с. С.: в м. „Тетрата” – 1,250 дка, в м. „Дръвето” – 9,302 дка, в м. „Ташлъка” – 6,147 дка, в м. „Гаргадж. Кладенец” – 5,191 дка и м. „Големия рът” – 9,9 дка и в м. „Дюнлюка”  - 9,610 дка.  Фактически с влязъл в сила съдебен акт по това дело /решение № 192/09.07.2008 г. по в.гр. д. №  28/2008  г.  на ОС – гр. Сливен е признато за установено, че: нива м. „Подсоватя” от 14,5 дка, нива в м. „Бозалъка” от 7,3 дка и нива м .”Орлишки гробища” от 2,1 дка, нива 2,4 дка в същата местност и нива в м. „Мустанската кория” от 13 дка, принадлежи на всички наследници на общия наследодател М. С.Й. ***.

 

По решението,  предмет на настоящото производство, допуснатите  до делба земеделски имоти, собственост на М. С.Й.  не съвпадат с тези, които е установено, че също са били негова собственост с решението, постановено по гр. д. №28/2008 г. на ОС – Сливен, възстановени само на К. и М. Д.еви, като наследници на Д. М.С., с решение № 380/02.12.1998 г. по преписка № 13643/1991 г. на ОЗСЗГ- Сливен и те не са предмет на настоящия спор.

Приема се за категорично установено  по делото, че на общия на страните праводател са били възстановени от ПК – Сливен всички земи, предмет на исковата претенция по гр. д. № 1900/2005 г. на РС – Сливен. Не се установи по делото, че някои от страните, участващи в процеса не са наследници на общия праводател М. С.Й..

            Не се установи по делото, че включените в исковата молба имоти за делба са били възстановени само на някои от наследниците на общия праводател. /арг. решението по в.гр.д. 28/2008 г. на ОС – Сливен./  Обстоятелството, че в хода на процеса са починали  страни по делото и на тяхно място са конституирани законните им наследници, не може да мотивира друг извод.

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Претенцията е с правно основание чл.69 от ЗН за делба на  недвижими земеделски имоти, чието право на собственост е възстановено с решение на ПК – Сливен, на общия на страните наследодател.

Делото е във фаза по извършване на делбата и се движи по реда на чл. 278 и сл. от ГПК /отм./.

Категорично е установено по делото, че процесните недвижими имоти са принадлежали на общия на страните праводател и са възстановени по надлежния ред от   ПК – Сливен. По делото са представени скици за всеки имот и имотите са индивидуализирани в тези скици с посочени местност, категория земя, площ и граници.

В трайната си практика ВКС приема, че Индивидуализацията на земеделските земи се определя от реалните им граници с решенията на общинските поземлени комисии. Те са необходимите правни актове за определяне на реалните граници на земите и едновременно с това, юридически факти с гражданско правно действие. С решението на ПК възниква правното качество на обекта на собствеността – индивидуализация и затова то има конститутивно действие.

Установи се по делото, че страните са съсобственици върху вписаните в исковата молба земеделски имоти, индивидуализирани по предвидения от законодателя ред и това са:

-                            нива с площ 1,780 дка в м. „Дюнлюка”, представляваща имот 088045 в землището на гр. К.,

-                            нива с площ 1,305 дка и нива с площ 14,350 дка - двете в м. „Зад малкия баир” в землището на с. Б.,

-                            нива с площ 59,595 дка в м. „Кулински път” в землището на с. Б.,

-                            лозе с площ 1,046 дка в м. „Кайряка” в землището на с. С..

-                            Лозе с площ 9,800 дка в м. „Тетрата” в землището на с. С.

-                            Нива с площ  9,000 дка в м.”Кишите” в землището на с. С.,

-                            Нива с площ от 4,311 дка в м. „Дръвето” в земл.на с. С.

-                            Лозе с площ 3,450 дка в м. „Кайряка” в земл.на с. С..

-                            Нива с площ 32,493 дка в м. „Дръвето” в земл.на с. С.

-                            Нива с площ 12,150 дка в м. „Кюнлюка” в земл.на с. С.

-                            Нива с площ 10,800- дка в м. „Белия камък” в земл.на с. С.

-                            Нива с площ 9,450 дка в м. „Белия камък” в земл.на с. С.

-                            Нива с площ 4,500 дка в м. „Казлача” в земл. на с. С.

-                            Нива с площ 9,100 дка в м.”Гаргадж. Кладенец” в земл. на с. С.

-                            Пасище-мера с площ 43,750 дка в м. „Дюнлюка” в земл. на с.С.

-                            Нива с площ 16,200 дка в м. „Големия рът”  в земл.на с. С.

 

Фактически не се установи, че: - нива от 1,500 дка в м. „Куцар азмак” в

 земл.на с. Б., - нива от 2 дка в м. „Бозалъка” в земл. на гр. К. и -нива от 74,5 дка в земл.на с. С. са били възстановени по надлежния ред от ПК – Сливен с влязъл в сила акт на ПК – Сливен /или съдебен акт/ на общия на страните праводател. За  тях не е допусната от съда делба.

Твърдението на жалбоподателя, че делба на посочените имоти не следва да се допусне между всички съделители и обжалваното решение в тази част е противоречи на материалния закон, не се подкрепя от доказателствата по делото и не може да бъде споделено.

Несъстоятелно е твърдението му, че посочените в  обжалваното решение съделители  не са съсобственици на отразените в същото имоти и не следва да участват в делбата,  То е необосновано и несъстоятелно и недоказано. /Арг у-ние за наследници № 38/14.04.2004 г. на кметство с. С., у-ние за наследници № 000274/06.04.2005 г. на Община – София, район „Надежда” – л. 6 и л. 18 от гр. д. 1900/2005 г., както и удостоверение № 020930/13.05.2009 г. представено към настоящото дело/.

Правилно и в съответствие с категорично установения факт, че общия на страните праводател е имал 6 деца, / което се потвърждава и от удостоверението за наследниците му/, РС – Сливен е допуснал делбата на процесните земеделски имоти по коляно и ги е разпределил на 6 дяла.  Земите са  разпределени за всяко коляно, като са посочени и размера на квотата на всеки съделител, съобразно броя на наследниците по всяко едно от тях. Настоящата инстанция споделя изводите на РС Сливен, отразени в обжалваното решение и намира, че то следва да бъде потвърдено.

Страните не са претендирали и доказали разноски по делото за   тази инстанция.

                        Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                     

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 662/10.07.2006г., постановено по гр.д. № 1900 по описа за 2005 година на РС – Сливен.

 Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от съобщаване на страните пред ВКС на Република България.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: