Р Е Ш Е Н И Е  20

 

Гр. Сливен 23.03.2009 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в публичното

 заседание на дванадесети март…………………………………………

през две хиляди и девета година в състав:

                                                Председател: С.Б.

                                     Членове:     …………………………  

………………………….

при секретаря………М.Л.………....………………………и с участието на прокурора…………………………. ………………………като разгледа докладваното от ……… С.Б.…*** по описа за 2006 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.192 ал.2 от ГПК (отм.).

            Образувано е по инициатива на съда, след констатация от БАС за допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на обжалваното решение, извършена в откритото с.з. на 11.02.2009г.

            В с.з., ищецът КУИППД, чрез своя представител по пълномощие, счита че следва да се поправи допусната грешка.

            Ответната страна също счита че следва да бъде поправена допусната очевидна фактическа грешка по предвидения ред.

            Производството за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустимо и основателно и следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка.

            В диспозитива на Решение № 79/01.08.2008 г. по гр.д. № 732/06 г. по описа на СлОС ответницата В.М.М. е записана като В. А. М.. Видно от исковата молба  и от мотивите на постановеното решение, бащиното име на ответницата е М. и се касае за едно и също физическо лице, което се индивидуализира с имената В.М.М. с ЕГН **********. Следва да бъде поправена допусната очевидна фактическа грешка.

            Относно датата на която е постановено съдебното решение се касае за допусната техническа грешка, която следва да се извърши чрез техническо поправяне на годината от 2004г. на 2006г., а не по реда на чл. 192 ал.2 от ГПК.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 192 ал.2 от ГПК ( отм.), съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение №  79/01.08.2008 г. по гр.д. № 732/06 г. по описа на СлОС, като на страница деветнадесета ред трети; страница двадесета ред последен и страница двадесет и първа, ред десети от диспозитива бащиното име на ответницата В.М.М. вместо А. да се чете М..

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 79/01.08.2008 г. по гр.д. № 732/06 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: