Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. С. 09.10.2012г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в публичното

 заседание на двадесет и седми септември…………………………………………

през две хиляди и дванадесета  година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                     Членове:     …………………………  

………………………….

при секретаря………П.С.………....………………………и с участието на прокурора…………………………. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова………..…… гр.дело.. № 732 по описа за 2006 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.192 ал.2 от ГПК (отм.).

            Образувано е по молбата на КУИППД, чрез представителя по пълномощие инспектор- юрист Д., в която твърди че в постановеното Решение № 79/01.08.2008г. по настоящото дело е допусната очевидна фактическа грешка.  С посоченото решение било постановено отнемането на самостоятелен обект – магазин „Червило” със застроена площ 154,352 кв.м. и със съответните идеални части от сградата и отстъпено право на строеж, находящо се на партерния етаж на жилищна сграда в гр. С., бул. „Ц.О.” №* (стар *), построена в имот № 5252 в кв. 165 по плана на ЦГЧ на гр. С., при граници: изток – търговски обект; запад – търговски обект; север . благоустройствен  терен и юг – бул. „Ц.О.” от ответниците А. и В. М. . Имотът бил придобит въз основа на договор за приватизационна продажба. Същият бил описан в решението като самостоятелен обект с идентификатор 67338.533.72.2.11, а верният идентификатор на същия имот е 67338.533.72.2.13, видно от схема № 5445/,3.07.2012г. на СГКК гр. С., приложена към молбата. Твърди че в мотивираното искане е описан имота, чието отнемане се иска, като е индивидуализиран без посочването на идентификатор като „магазин „Червило” със застроена площ 154,352 кв.м. и със съответните идеални части от сградата и отстъпено право на строеж, находящо се на партерния етаж на жилищна сграда в гр. С., бул. „Ц.О.” №* (стар *), построена в имот № 5252 в кв. 165 по плана на ЦГЧ на гр. С.” и в решението на съда е формирана воля именно отнемането на този имот, макар и в последствие в хода но производството КУИППД да е посочила грешен идентификатор и той да е възпроизведен в решението, като индивидуализиращ белег на сградата.

            В с.з., ищецът КУИППД, чрез своя представител по пълномощие, счита че следва да се поправи допусната грешка.

            Ответниците, чрез представителя си по пълномощие оспорват молбата, като твърдят че не се касае за допуснато очевидна фактическа грешка , а е отнет друг имот, а не притежавания от ответниците търговски обект.

            Представителят на ОП-Сливен намира молбата за основателна и моли да бъде уважена.

            Производството за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустимо и основателно и следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка.

            В мотивираното си искане, имащо характер на искова молба, ищецът е поискал отнемането от ответниците А. и В. М. на  „магазин „Червило” със застроена площ 154,352 кв.м. и със съответните идеални части от сградата и отстъпено право на строеж, находящо се на партерния етаж на жилищна сграда в гр. С., бул. „Ц.О.” №* (стар *), построена в имот № 5252 в кв. 165 по плана на ЦГЧ на гр. С.”. В последствие искането е оставено без движение за допълнителна индивидуализация на имота, за който е посочен идентификатор 67338.533.72.2.11 по КК на град Сливен и е представена скица. В заключението на вещото лице е описан имот с идентификатор 67338.533.72.2.11, като е оценяван обаче притежавания от ответниците търговски обект, чийто верен идентификатор по КК е 67338.533.72.2.13.

В мотивите на постановеното решение и в диспозитива на същото, съдът се е произнесъл за отнемането на „недвижим имот със стопанско предназначение с идентификатор 67338.533.72.2.11 по КК на град Сливен одобрена със Заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на АК, със застроена площ 154,352 кв.м. и със съответния процент идеални части от сградата и отстъпено право на строеж, находящ се на партерния етаж на жилищна сграда в гр. С., бул. „Ц.О.” № 11, построена в имот № 5252 в кв. 165 по плана на ЦГЧ на гр. С., при граници: изток – търговски обект; запад – търговски обект; север . благоустройствен  терен и юг – бул. „Ц.О.”. Безспорна е волята на съда за отнемане на притежавания от ответниците недвижим имот, за който е посочен обаче грешен идентификатор. По останалите свои белези, обаче – площ, пощенски адрес, стар пл. № , квадратура и граници описания в решението имот съответства изцяло на притежавания от ответниците търговски обект. Именно разминаването между действителната вола на съда и формулираната такава в решението е основание за поправка на очевидна фактическа грешка, поради което молбата следва да бъде уважена като основателна и бъде поправена грешката, като бъде посочен верния идентификатор на имота.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 192 ал.2 от ГПК ( отм.), съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в мотивите и диспозитива на Решение №  79/01.08.2008 г. по гр.д. № 732/06 г. по описа на СлОС, като навсякъде в мотивите и на страница деветнадесета, ред двадесети от диспозитива вместо идентификатор 67338.533.72.2.11 (шест седем три три осем, точка, пет три три, точка, седем две, точка две, точка, едно едно) да се чете идентификатор 67338.533.72.2.13 (шест седем три три осем, точка, пет три три, точка, седем две, точка, две, точка, едно, три).

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 79/01.08.2008 г. по гр.д. № 732/06 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: