Р Е Ш Е Н И Е № 

 

гр. Сливен, 09.02.2009г.

 

  В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в  открито заседание на девети декември, през две хиляди и осма година :

                                                                  Председател: В.Н.

*** ………………………………….…………и с участието на прокурора…………С. Г.………………………..като разгледа докладваното от Весела Николова  95 по описа за 2007 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл.28 от ЗОПДИППД.

Образувано е по мотивираното искане на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност - гр. София срещу М.Х.К., С.Д.Т.  и “И.П.” ООД - гр. Котел, Сливенска област.

В искането, имащо характер на искова молба се твърди, че въз основа на уведомление от ОДП-Бургас от 20.09.2006г. за започнало наказателно преследване срещу ответника М. Хр. К. за престъпление по чл.214 ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от НК, било образувано производство за установяване на произхода и законността на имуществото и доходите му за периода 1990г.- 2006г. В хода на проверката се установило, че с влязло в сила споразумение от 23.10.2006 год. по НОХД  № 231/2006г. по описа на БАС К. се признал за виновен в извършване на престъпление по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от НК, престъпление попадащо в предметния обхват на чл.З, ал.1 т.9 от ЗОПДИППД.  Установило се, че К. е с богато криминално минало, видно от свидетелството му за съдимост, издадено от РС- Бургас на 04.07.2006 год., а именно: присъда по НОХД 497/1984 год.на БОС; присъда по НОХД 122/1994 г год. на същия съд, присъда на РС-Котел по НОХД 52/2000 год., споразумение от 09.05.2000 год. на РС-Котел. Установило се, че М.К. не е женен, но има едно дете - М. М. К., родено от ответницата С.Д.Т. с ЕГН **********,*** от 13.07.2006 год., с която живеел на семейни начала.

За проверявания период 1990г.-2006г. ответникът К. реализирал доходи по трудово правоотношение от 01.02.2002 год. до 18.02.2006 год., като до 23.11.2004г. е получавал като основно възнаграждение 130 лв., а след това по 85 лв. месечно, което се равнява общо за целия период на 48.97 минимални работни заплати за страната или средно по 1.02 минимални работни заплати на месец. Видно от писмо на ТД НАП - гр. Бургас с изх. № 92-00-639 / 26.07.2006 год. К. не е подавал декларации по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.), нито по чл.51 от ЗКПО (отм.).

Проверката установила, че ответникът К. притежава 50% от капитала или 25 дяла на стойност 100 /сто/ лв. всеки в търговско дружество "И.П." ООД и е негов управител, което прави първото "контролирано от проверяваното лице юридическо лице" по смисъла на § 1, т.4 от ДР на ЗОПДИППД. Видно от писмо на ТД НАП - гр. Бургас с изх.№ 92-00-639 / 26.07.2006 год., дружеството нямало подавани данъчни декларации към момента на предявяване на мотивираното искане.

Проверката установила също, че през проверявания период М.К. е придобил следното недвижимо имущество:

         - КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, находящ се в общински парцел III /трети/, в кв.119 /сто и деветнадесети/ по плана на гр. К., със застроена площ от 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.при обща площ на парцела 380 /триста и
осемдесет/ кв.м., при граници на недвижимия имот: запад-парцел "Бензиностанция", север, юг и изток - улици асфалтови. Имотът бил закупен с договор за покупко-продажба от 14.07.1997год., сключен на
основание § 29, ал.1 от ЗИДЗСПЗЗ от ОСП на заличено ТКЗС Котел, за сумата  4 620 000 неденоминирани лв., която сума се равнява на 183.81 минимални работни заплати за страната към момента на сключване на договора и пазарна оценка на имота към 17.11.2006 год. в размер на 28300 лв. Същият бил продаден с н.а. № 78 / 07.11.2006 год., т.Ш, рег.№ 813, д.№ 450 от 2006 год. на С.Т. - жената, с която К. живеел на семейни начала - за сумата от 8 500 лв., при данъчна оценка на имота 8 410.20 лв.;

         - ОВОЩНА ГРАДИНА, цялата с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляваща имот № 016014 /шестнадесет хиляди ичетиринадесети/, осма категория, с кадастрален № 51500.16.113 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АК, находяща се в местността "Б."  по  плана за земеразделяне на землището в гр. Н. при граници: имот № 016013 - трайни насъждения на В. Я., имот № 016006 - трайни насъждения на Б. К. и други, имот № 016015 - трайни насъждения на Е. В., и имот № 000154 - полски път на Община Несебър. По нотариален акт имотът бил придобит за 600 /шестстотин/лв., при данъчна оценка 61 /шестдесет и един/ лв. С Нотариален акт № 77 / 09.06.2005 год., т.У1, рег.№ 3523, д.№ 1002 от 2005год.  М.  К.  продал  100/1200 /сто  върху хиляда  и двеста/ от гореописания имот на С. Ж. за сумата от 500 /петстотин/ лв. като пазарната оценка на оставащите 1100/1200 /хиляда и сто върху хиляда и двеста/ ид.ч. от имота към момента на придобиване възлизала на 28 164 лв., което се равнява на 234.7 МРЗ за страната към същия момент, а към 17.11.2006г. с пазарна оценка 53 185лв.

          - С нотариален акт № 7 / 02.12.2004 год., т.1, рег.№ 49, д.№ 5 от 2004 год., М.К. закупил от баща си – Х. К. АПАРТАМЕНТ № *, находящ се на II /втори/ жилищен етаж в жилищна сграда "К." *единадесет/, вход "*", ул. "Г." № * /двадесет/ в гр. О.. Сградата била построена върху държавна земя, за което бил отреден УПИ № Х-1547 /десети, пл.№ хиляда петстотин четиридесет и седми/ в кв. 85 /осемдесет и пети/ по плана на гр. О.. Площта на жилището била 71.05 /седемдесет и един цяло и пет десети/ кв.м. и се състояло от две стаи и кухня, сервизно помещение и балкони. Апартаментът бил придобит ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ  № 1 /едно/, с площ от 7.93 /седем цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м. и 0.0154 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Имотът бил придобит по нотариален акт за сумата от 4 000 /четири хиляди/
лв., при данъчна оценка 3 875.80 лв. Пазарната му стойност към момента на
съставяне на акта била 8 800 лв., което се равнява на 73.33 МРЗ   към същия момент. Към 17.11.2006 год. пазарната му стойност възлизала на 13 000 лв. С Нотариален акт № 82 / 08.11.2006 год., т.УШ, рег.№ 6534, д.№ 1333 от 2006 год. М.К. продал  гореописания АПАРТАМЕНТ № 1 на С.Т. - жената, с която живеел на семейни начала, за сумата от 4 000 лв.

            - С нотариален акт № 78/ 09.06.2005 год., т.VI, рег.№ 3524, д.№ 1003 от 2005г. за покупко-продажба М.К. придобил :

            - 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижим имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от 1199
/хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр. Н.,
Бургаска област, в местността "Б.", осма категория, съставляващ имот
№ 016013 /нула, шестнадесет хиляди и тринадесет/ при граници: имот №
016014 - трайни насаждения на М.К., имот № 000154 - полски път на
Община Несебър, имот № 016004 - трайни насаждения на А. П. и др.,
имот № 016016 - трайни насаждения на В. М.., при цена по
нотариален акт - 500 /петстотин/ лв., и данъчна оценка 55.40 лв.;

            - 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижимия имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от
1199 /хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр.
Н.,   Бургаска   област,   в   местността   "Б." , осма   категория,
съставляващ имот № 016015 /нула, шестнадесет хиляди и петнадесет/. Границите
му са: имот № 016014 - трайни насаждения на М.К., имот № 016017 -
трайни насаждения на Б. К., имот № 016008 - трайни насаждения на
наследниците на Ив.Г., имот № 016007-трайни насаждения на К. А. и др., имот № 000154-полски път на община Н., закупен по н.а. за сумата 500лв.при данъчна оценка 55,40лв.

            Пазарната цена на придобитото с н.а. № 78/09.06.2005г. с кадастрален № 51500.16.113 възлизала на 3 912лв. към момента на придобиване, равняващо се на 26,08бр. МРЗ към същия момент, а към 17.11.2006г. пазарната му цена възлизала на сумата 4 890лв. според експертиза на лицензиран оценител.

            С Нотариален акт № 116/ 04.04.2005 год., т.П, рег.№ 758, д.№ 79 от 2005 год. "И.П." ООД, представлявано от М.К. закупило ДВОРНО МЯСТО с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., ведно с ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и подобренията. Имотът съставлявал УПИ Х1-277 /единадесети - двеста седемдесет и седми/ в кв. 39 /тридесет и девети/ по плана на село Ковачево, община Раднево, област Стара Загора. Имотът бил с граници: УПИ ХП-280, УПИ 111-278, УПИ Х-276, улица, УПИ 1Х-275 и бил закупен по нотариален акт за сумата от 600 /шестстотин/ лв., при данъчна оценка 2 791.90 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки/. Пазарната му стойност към момента на изповядване на сделката била 16 730 лв., което се равнявло на 111.53 минимални работни заплати към същия момент. Към 17.11.2006 год. пазарната му стойност възлизала на 16 930 лв., според експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

            В хода на проверката се установило, че М.К. не притежава на свое име МПС, видно от справка за регистрарани МПС с рег.№ УВ 11959/30.10.2006 год. на МВР ГД "ППООРП".

           На 29.12.2006г. КУИППД ТД – гр. Бургас връчила на М.К. и С.Т. декларации по чл.17 от ЗОПДИППД, които били попълнени и представени  съответно с вх. № 52/12.01.2007 год. от първия и с вх.№ 110/18.01.2007 год. – от втората. При съпоставка на съдържащата се в декларацията информация с получените при проверката на лицето данни се установили сериозни несъответствия: М.К. посочил в декларацията си, че е реализирал доходи за периода 1990 – 2005г. от предадени на изкупвачи гъби и билки, които не били конкретизирани по размер и не били декларирани пред данъчните органи.

            Вследствие на икономическия анализ на проверяваните данни КУИППД констатирала, че през проверявания период ответникът е реализирал доход в размер на 130.43бр.МРЗ, от които до момента на закупуване на последното имущество - 78.13бр.МРЗ, а придобитото му имущество възлизало на стойност 517.92 бр.МРЗ. Също така, минималната му издръжка за периода 1996-2005г. включително се равнявала общо на 228.83минимални работни заплати, а дължимата според ПМС №38/01.07.1985г. издръжка на дете за периода 1996-2005 год. – общо в размер на 45.06
минимални работни заплати за страната. Явилата се отрицателна разлика от
713.68 минимални работни заплати, според ищеца налагала извода, че стойността на придобитото през проверявания период имущество и извършените разходи явно превишават доходите на М.К.. Също така, ответникът с влязло в сила споразумение се е признал за виновен в извършване на престъпление, попадащо в предметния обхват на чл.З, ал.1 от ЗОПДИППД, т.е. осъществен е съставът на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД. Твърди се, че е осъществен   и   фактическият   състав   на   чл.б   от   ЗОПДИППД- имущество, придобито от престъпна дейност, което е включено в имуществото на контролирано от проверяваното лице ЮЛ, както и съставът на чл.7, т.2 от ЗОПДИППД - възмездно прехвърляне на имущество на трети лица, с цел прикриване на незаконния му произход.

            С тези доводи се иска постановяване на съдебно решение за отнемане в полза на държавата на посоченото по-горе имущество, придобито от престъпна  дейност на стойност 105 805 лв. общо: придобитият от М.К. с договор за покупко-продажба от 14.07.1997г. и впоследствие продаден на С.Т. с н.а. №  78/07.11.2006г. т.ІІІ рег.№ 813 д.№х450/2006г. КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ;  придобитите с н.а. № 159/01.04.2004г. д. № 720/2004г. 1100/1200 ид.ч. от ОВОЩНА ГРАДИНА и придобитите с н.а. № 78/09.06.2005г. д.№ 1003/2005г. 100/1199 ид.ч. от недвижим имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, представляващи съответно имот № 016013, 016014 и 016015 в м. „Б.” в землището на гр. Н., Бургаска област; както и придобития с н.а. № 116/04.04.2005г. т.ІІ рег.№ 758 д.№ 79/2005г. имот – ДВОРНО МЯСТО с площ от 910кв.м. ведно с жилищна сграда, лятна кухня и подобренията, съставляващо УПИ ХІ-277 в кв.39 по плана на с. К., община Р., област Ст.Загора. Не се претендира отнемане на имота в гр. О. – апартамент № * в жилищна сграда „К.” №* вх.* на ул.”Г.” № *, тъй като той представлява жилище, неподлежащо на отнемане. Претендират се съдебни и деловодни разноски, и юрисконсултско възнаграждение.

В съдебно заседание чрез процесуалните си представители КУИППД поддържа мотивираното искане изцяло..

Процесуалният представител на ответниците М.К. и С.Т. оспорва предявения иск по основание и размер, и моли за отхвърлянето му. Счита, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и експертните заключения на съдебно-техническата и счетоводната експертизи не се установява по категоричен начин наличието на  кумулативно предвидените в закона предпоставки за уважаване на искането за отнемане на имущество. Твърди, че придобитото от ответниците имущество не е със значителна стойност по смисъла на § 1.2. от ДР на специалния закон и не е закупено с незаконни средства или в резултат на престъпна дейност. Счита предявения срещу ответницата Т. иск за недопустим.

Третият ответник "И.П." ООД – гр. Котел, Сливенска община, не изпраща представител, който да изрази становище по иска.

Представителят на Окръжна прокуратура - Сливен намира мотивираното искане за доказано и основателно, предвид което счита, че следва да бъде уважено.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Със споразумение от 23.10.2006г. по нохд № 231/2006г. на Бургаския окръжен съд ответникът М.Х.К. се е признал за виновен в извършването на престъпление по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл. З, ал.1 т.9 от ЗОПДИППД. 

Видно от свидетелство за съдимост, издадено от РС- Бургас на 04.07.2006 год.,  К. е с криминално минало, датиращо от 1984г. - присъда по НОХД № 497/1984г. на Бургаския ОС; присъда по НОХД № 122/1994г. на Котелския РС; присъда по НОХД № 217/1996г. на същия съд, присъда по нохд НОХД 52/2000 год. и т.н.

С решение  № 102/11.10.2006г. на КУИППД, въз основа на постъпило от ОДП – гр. Бургас уведомление за започнало наказателно преследване срещу М.К.,  е било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Ответникът М.К. е неженен. Има родено дете - М. М. К., р. на 08.01.1996г. от майка С.Т., също ответница по делото, с която по твърдения на ищеца живее на семейни начала.

               Видно от представено удостоверение за актуално състояние на "И.П." ООД – гр. Бургас, вписано в ТР на БОС по ф.д. № 184/2005г., ответникът К. е съдружник притежаващ 50 % от капитала на дружеството или 25 дяла на стойност 100 /сто/ лв. всеки и негов управител. Това прави дружеството "контролирано от проверяваното лице юридическо лице" по смисъла на § 1, т.4 от ДР на ЗОПДИППД. С решение от 13.07.2007г. по ф.д. № 184/2005г. на БОС е било вписано прехвърлянето на 25 дяла от капитала от другия съдружник – Димитър Желязков на ответницата Т., която била вписана като съдружник с 50 % участие в собствеността на капитала на ТД. С последващо решение по фирменото дело била вписана промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – в гр. К.,  Сливенска община, ул. “Л. К.” № 22 Г.

            На 29.12.2006г. КУИППД ТД- гр.Бургас връчила на М.К. и С.Т. декларации по чл.17 от ЗОПДИППД, които били попълнени и представени  съответно с вх. № 52/12.01.2007 год. от първия и с вх.№ 110/18.01.2007 год. – от втората. М.К. отразил в декларацията си, в графата „Доходи от свободни професии, занаятчийски дейности, извършване на услуги с личен труд /граждански договори/” получени за периода 1990-2005г. „лични доходи”, изплатени му от „частни фирми, изкупуващи билки и гъби”, а срещу „размер на дохода” било отбелязано – „според предадено количество на пункта” и „заплащане в брой” без да се посочи с какъв документ е било извършвано плащането. Не било конкретизирано  количеството предадено на пункт гъби и билки, както и паричната сума, получена  при “плащането в брой” при всяко предаване, за месец или година, както и като цяло доходите от тази дейност за целия посочен период от време. Ответникът декларирал също “лични доходи”, получени от фирма “Т.” – гр. София и фирма “М. - ***” - гр. Ямбол като отново не посочил техния размер и от какво правоотношение произтичат. Други доходи ответникът К. не декларирал, че  е получавал през разглеждания период.

         Ответницата С.Т. декларирала жилищен имот в гр. О., ул. “Г.” № *, придобит чрез покупко-продажба с н.а. № 82/08.11.2006 год.,  д..№ 1333 от 2006г. и закупен имот чрез покупко-продажба с н.а. № 78 т.ІІІ рег. № 1813 д. № 450/2006г. , със страни по сделките М.К. и С.Т., и с отбелязване за източници на средствата за извършване на сделките – родителите й и Х. К. К. /баща на първия ответник М. Хр. К./. Т. декларирала и закупено МПС от трето лице – ИФА В5L, придобито през 2006г. Доходи ответницата не декларирала. Като източници на средствата за закупуване на имуществото Т. посочила : дарения от Х. К.К. , Ив. М. и нейните родители.

             От съдебно-икономическата експертиза се установи, че през проверявания период 1990г.-2006г. ответникът М.К. е реализирал доходи от трудово правоотношение за времето от 01.10.1998г. до 18.02.2006г. общо в размер на 3 576,50лв., преобразувани в 34,71бр. МРЗ. Общо за 1998г. осигурителният му доход възлизал на сумата 160лв., равняващ се на 3бр.МРЗ за страната, за 2000г. – осигурителен доход в размер на 79лв. или 1 бр. МРЗ, за 2001г. – сумата 1047лв. разпределена в 12 бр. МРЗ, 2002г. – 1000лв. осигурителен доход изразено в МРЗ – 10бр. МРЗ, за 2004г. – 85лв. или 0,71бр. МРЗ, за 2005г. – 1020лв. общо или разпределени в 6,84бр. МРЗ.

            Видно от писмо на ТД НАП - гр. Бургас с изх. № 92-00-639/ 26.07.2006г. К. не е подавал декларации по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл.51 от ЗКПО (отм.).

            В декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД първият ответник е декларирал доходи от заплатени му суми от „частни фирми, изкупуващи билки и гъби” без да посочва размер на реализираните доходи като цяло и по отделните плащания, и без да конкретизира периодите и подпериодите на извършване на тези плащания, като най-общо е визирал периода, обхващащ проверката 1990г.-2005г. От декларацията не става ясно дали доходите на К. произтичат от заплатена му цена на събирани и предавани от него на пункт гъби и билки, или от заплатено му възнаграждение за съвместна дейност по изкупуване с търговци- изкупвачи на гъби и билки. За доказване на декларираното в декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД процесуалният представител на К. представи по делото  писмени доказателства – частни диспозитивни документи, повечето оспорени от ищеца по реда на чл.154 от ГПК /отм/. Никое от депозираните в съдебно заседание доказателства не е посочено в декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД. Представени са 2 броя кантарни бележки за предадени и приети гъби през м.май-м.юни 2000г., 10 броя стокови разписки за предадени къпини - ишлеме през 1998г.-1999г., договор за съвместна дейност от 15.04.1998г.  между „В.П.- К.” ЕООД и М.К., Позволително от 07.09.1999г. от Държавно лесничейство – гр. Котел на М.К. ***. на „В.П.- К.” ЕООД, документ за регистрация на 1 бр. пункт в гр. Котел за 1999г. в РИОСВ- Бургас на името на Венцислав Ст. Чаморджиев, палетни свидетелства и пълномощни, и др. По приемането на доказателствата ищецът е възразил с довода, че те не доказват доходи от предаване на гъби и билки, както се сочи в декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД. Съдът споделя тези доводи. Приема, че визираните доказателства, преценени и анализирани в тяхната съвкупност установяват, че ответникът е извършвал дейност по изкупуване на гъби и къпини на пункт съвместно и за сметка на „В.П.- К.” ЕООД с уговорката да получава възнаграждение в размер на 0,50 DEM за всеки килоглам реализирана продукция. Доказателствата обаче не установяват конкретно получени от тази дейност доходи от ответника за проверявания период. Според настоящата инстанция, посочените в тях левови стойности не са получени от К. в лично качество, а като представител на търговеца – изкупвач „В.П.- К.” ЕООД, поради което и не формират пряко доходите на К., а реализираните от дружеството приходи. Аналогични изводи следва да се направят и за отношенията между ответника и „Е.” ЕООД - гр. Т. за периода 2000г.-2001г., с оглед сключения между тях писмен договор за възлагане на работа. По тези причини, а и поради факта, че К. не е подавал декларации по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.), и по чл.51 от ЗКПО (отм.), твърдените доходи от предаване, респективно от изкупуване на  билки и гъби съдът намира за недоказани.

            Ответникът е представил като доказателства за законен източник на парични средства ПКО и РКО, двата с № 17/30.09.1993г., за получени суми от продажба на суха гъба 175кг. при цена за килограм - 850лв., и ПКО и РКО, двата с номер №18/ 06.10.2003г.- от продажбата на суха гъба 152кг. при цена 95лв./кг. С тях се цели да се установи  получена от М.К. през 1993г. във връзка с продажбата на 175кг. суха гъба сума в размер на 148 750неден.лв.  и съответно през 2003г.  от продажбата на 152кг. суха гъба сума в размер на 14 440ден.лв. С оглед оспореното от ищцовата страна съдържание и доказателствена сила на приходните касови ордери, съдът откри производство по чл.154 от ГПК и извърши проверка на оспорените счетоводни документи, в резултат на която констатира, че двата ПКО не отговарят на изискванията на чл.8 от отменения ЗСч в редакцията му към 30.09.1993г., респективно на чл.7 от същия закон след изменението му с ДВ бр.91/25.09.2002г. за съдържание на първичните счетоводни документи.  Оспорените ПКО не съдържат всички нормативно определени реквизити, поради което на основание чл.11 от ЗСч съдът приема, че те нямат доказателствена сила. По тези съображения, а и с оглед констатациите на съдебно-икономическата експертиза, че К. не е декларирал пред данъчните власти доходи в посочените размери с декларации по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл.51 от ЗКПО (отм.), не е заплащал дължими данъци и осигуровки върху тях, съдът намира посочените твърдени доходи за недоказани. Останалите събрани по делото доказателства - фактура № 528/05.10.1999г. и служебна бележка с издател „П.” ООД- .П., община С., област Бургас, са косвени и доколкото успяват да установят извършвана от ответника дейност по събиране и предаване, респективно изкупуване на гъби и билки, не доказват категорично   получени от тази дейност конкретни доходи и техния размер.

            Ответникът К. е декларирал в декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД и доходи от получени от наемно правоотношение с ЕТ “М.  **- М. С.”*** наеми за отдавани от К. за възмездно ползване площи. По делото е представен договор за наем от 07.03.2002г., но липсват данни за заплащане на уговорената наемна цена, поради което тезата за получени от наемно правоотношение доходи съдът приема за недоказана.

            Представен е договор за търговски залог от 01.08.2006г. /заверено от адв.Донев ксероксно копие/, което е нечетливо и поради това негодно според съда доказателствено средство.

            Втората ответница по делото С.Т. е декларирала в декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД придобито недвижимо и движимо имущество; не е декларирала доходи. Пред съда чрез процесуалния си представител е депозирала множество писмени доказателства, официални и частни документи, целящи да установят законни доходи, които съдът не следва да обсъжда, тъй като доходите на Т. не са предмет на спора, с оглед предявената срещу нея претенция единствено по реда на чл.7 т.2 от ЗОПДИППД.                            

            По данни на ТД на НАП - гр. Бургас третият ответник "И.П." ООД с управител М.К., бил данъчно регистриран от 02.02.2005г., но нямало  подадени декларации за 2005г.и 2006г.; според счетоводните документи дружеството не е развивало дейност и нямало разходи за наеми на офис-помещения, каквито са и констатациите на представения по делото Ревизионен акт № 727/09.07.2007г. за извършена ревизия по ЗКПО, касаещо периода на проверката и на закупуване на недвижимия имот от дружеството.

          По делото се установи, че през проверявания период ответникът К. е придобил следното недвижимо имущество:

            - КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, находящ се в общински парцел III /трети/, в кв.119 /сто и деветнадесети/ по плана на гр. Котел, със застроена площ от 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.при обща площ на парцела 380 /триста и осемдесет/ кв.м., при граници на недвижимия имот: запад-парцел "Бензиностанция", север, юг и изток - улици асфалтови. Имотът бил закупен с договор за покупко-продажба от 14.07.1997год., сключен на основание § 29, ал.1 от ЗИДЗСПЗЗ от ОСП на заличено ТКЗС Котел за сумата 4 620 ден.лв., съвпадаща с пазарната цена към момента на сключване на договора и равняваща се на 111.89 бр.МРЗ за страната към този момент. Пазарната  оценка на имота към 17.11.2006 год. е в размер на 28300 лв.

Описаният имот бил продаден с н.а. № 78 / 07.11.2006 год., т.Ш, рег.№ 813, д.№ 450 от 2006 год. на С.Т. – също ответник по делото и майка на неговия син М. М. К. - за сумата от 8 500 лв., при данъчна оценка на имота 8 410.20 лв.;

         - ОВОЩНА ГРАДИНА, цялата с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляваща имот № 016014 /шестнадесет хиляди ичетиринадесети/, осма категория, с кадастрален № 51500.16.113 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АК, находяща се в местността "Б."  по  плана за земеразделяне на землището в гр. Несебър при граници: имот № 016013 - трайни насъждения на В. Я., имот № 016006 - трайни насъждения на Б. К. и други, имот № 016015 - трайни насаждения на Е. В., и имот № 000154 - полски път на Община Несебър. По нотариален акт имотът бил придобит за 600 /шестстотин/лв., при данъчна оценка 61 /шестдесет и един/ лв. С Нотариален акт № 77 / 09.06.2005 год., т.У1, рег.№ 3523, д.№ 1002 от 2005год.  М.  К.  продал  100/1200 /сто  върху хиляда  и двеста/ от гореописания имот на С. Ж. за сумата от 500 /петстотин/ лв. като пазарната оценка на оставащите 1100/1200 /хиляда и сто върху хиляда и двеста/ ид.ч. от имота към момента на придобиване възлизала на 28 164 лв. /съгласно съдебно-техническата експертиза с в.л. К./, което се равнява на 234.70 МРЗ за страната към същия момент, а към 17.11.2006г. с пазарна оценка 70 410лв.

            - С нотариален акт № 7 / 02.12.2004 год., т.1, рег.№ 49, д.№ 5 от 2004 год., М.К. закупил от баща си – Х. К. АПАРТАМЕНТ № 1, находящ се на II /втори/ жилищен етаж в жилищна сграда "К." **/единадесет/, вход "*", ул. "Г." № * /двадесет/ в гр. О.. Сградата била построена върху държавна земя, за което бил отреден УПИ № Х-1547 /десети, пл.№ хиляда петстотин четиридесет и седми/ в кв. 85 /осемдесет и пети/ по плана на гр. О.. Площта на жилището била 71.05 /седемдесет и един цяло и пет десети/ кв.м. и се състояло от две стаи и кухня, сервизно помещение и балкони. Апартаментът бил придобит ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № * /едно/, с площ от 7.93 /седем цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м. и 0.0154 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Имотът бил придобит по нотариален акт за сумата от 4 000 /четири хиляди/
лв., при данъчна оценка 3 875.80 лв. Пазарната му стойност към момента на
съставяне на акта била 8 800 лв., което се равнявало на 73.33 МРЗ   към същия момент. Към 17.11.2006 год. пазарната му стойност възлизала на 13 000 лв.

          С Нотариален акт № 82 / 08.11.2006 год., т.УШ, рег.№ 6534, д.№ 1333 от 2006 год. М.К. продал гореописания АПАРТАМЕНТ № * на С.Т. – втората ответница, за сумата от 4 000 лв.;

            - С нотариален акт № 78/ 09.06.2005 год., т.VI, рег.№ 3524, д.№ 1003 от 2005г. за покупко-продажба М.К. придобил :

            - 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижим имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от 1199
/хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр. Н.,
Бургаска област, в местността "Б.", осма категория, съставляващ имот
№ 016013 /нула, шестнадесет хиляди и тринадесет/ при граници: имот №
016014 - трайни насаждения на М.К., имот № 000154 - полски път на
Община Несебър, имот № 016004 - трайни насаждения на А. П.и др.,
имот № 016016 - трайни насаждения на В. М.., при цена по
нотариален акт - 500 /петстотин/ лв., и данъчна оценка 55.40 лв.;

            - 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижимия имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от
1199 /хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр.
Н.,   Бургаска   област,   в   местността   "Б." , осма   категория,
съставляващ имот № 016015 /нула, шестнадесет хиляди и петнадесет/. Границите
му са: имот № 016014 - трайни насаждения на М.К., имот № 016017 -
трайни насаждения на Б. К., имот № 016008 - трайни насаждения на
насл. на Ив.Г., имот № 016007-трайни насаждения на К. А. и др. Имот № 000154-полски път на община Несебър, закупен по н.а. за сумата 500лв.при данъчна оценка 55,40лв.

         Пазарната цена на придобитото с н.а. № 78/09.06.2005г. с кадастрален № 51500.16.113 възлизала на 3 912лв. към момента на придобиване, равняващо се на 26,08бр. МРЗ към същия момент, а към 17.11.2006г. пазарната му цена възлизала на сумата 5 868лв. според експертиза на в.л. Костадинов.

         С Нотариален акт № 116 / 04.04.2005 год., т.П, рег.№ 758, д.№ 79 от 2005 год. "И.П." ООД, представлявано от М.К. закупило ДВОРНО МЯСТО с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., ведно с ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и подобренията. Имотът съставлява УПИ Х1-277 /единадесети - двеста седемдесет и седми/ в кв. 39 /тридесет и девети/ по плана на село К., община Р., област Стара Загора. Границите на имота са: УПИ ХП-280, УПИ 111-278, УПИ Х-276, улица, УПИ 1Х-275 и е закупен по нотариален акт за сумата от 600 /шестстотин/ лв., при данъчна оценка 2 791.90 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки/. Пазарната му стойност към момента на изповядване на сделката е 3 730лв., което се равнява на 24,87 минимални работни заплати към същия момент. Към 17.11.2006 год. пазарната му стойност възлиза на 45 770лв., според експертна оценка, изготвена от СТЕ с в.л. Костадинов.

            Общата стойност на придобитите от ответниците недвижими имоти по средна пазарна цена към датата на придобиване възлиза на сумата 44 426лв. или изразено в МРЗ е 430,87бр. МРЗ.

            От заключението на съдебно-икономическата експертиза по допълнителната задача, представено на 24.10.2008г., което съдът кредитира като най-пълно и прецизно изготвено, се установява, че за проверявания период 1990г.-2005г. съотношението между разходите за издръжка на ответника и непълнолетното му дете /в размер на 672,44бр.МРЗ/ и за закупуване на имущество /430,87бр.МРЗ/, и доходите от трудово правоотношение,  представлява  отрицателна разлика от 491,20бр.МРЗ. Ако се кредитират доходите на М.К. от приемане /предаване/ на гъби и билки съотношението между доходи и разходи за издръжка и придобито имущество се явява положителна  величина.

             Фактическите констатации съдът изведе въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за изясняване на спора. Представеният договор за търговски залог от 01.08.2006г. под формата на заверено ксероксно копие е нечетлив и поради това съдът приема, че е негодно доказателствено средство. Съдът кредитира заключението на съдебно-  икономическата експертиза по допълнителната задача представено на 24.10.2008г., допринесло за по-пълното изясняване на релевантните факти и обстоятелства по делото. Съдът кредитира заключението на експерта Костадинов по основната задача, определящо пазарната цена на имотите ОВОЩНА ГРАДИНА и ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ към датата на придобиването им според тяхното местоположение, търсене и предлагане; не дава вяра на заключението по допълнителната задача, определящо пазарна стойност на имотите като земеделска земя, която оценка намира за нереална и неадекватна на пазара на имоти.

Тези фактически констатации мотивират съда да изведе следните правни изводи:

Предявеното от КУИППД мотивирано искане с правно основание чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД е основателно и доказано, и следва да бъде уважено.

Налице са всички предвидени в закона предпоставки за провеждане на производството по ЗОПДИППД по отношение на ответниците М.К., С.Т. и „И.П.” ООД- гр. Котел. Установи се: твърдяното от КУИППД  притежавано от проверяваното лице имущество на значителна стойност, която по смисъла на пар.1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД е в размер по-голям от 400 минимални работни заплати към датата на влизане в сила на закона; наличието на основателно предположение, че придобитото имущество е от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на средствата за закупуването му, наличието на наказателно преследване за престъпление по НК вр.с чл.З ал.1 т.1 - 25 от ЗОПДИППД, респективно с чл.З ал.2 и 3 от закона.

Установи се по категоричен начин твърденият от ищеца факт, че ответникът М.К. /проверявано по смисъла на закона лице/ е осъден за престъпление, попадащо  в предметния обхват на чл.З от ЗОПДИППД - престъпление по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 и т.4, вр. ал.1 от НК.

Доказа се и наличието на втората предпоставка за уважаване на искането по чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД. От писмените доказателства по делото и заключенията на съдебно-техническата оценителна и съдебно- икономическата експертизи се установи, че проверяваното лице - ответникът К. притежава имущество на значителна стойност по смисъла на §1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД: възлизащо по пазарна стойност към момента на придобиване на 430,87броя МРЗ. Тази стойност включва и стойността на придобитото от „И.П.” имущество тъй като според §1 т.4 от ДР на закона е контролирано от ответника К. ЮЛ. Тя включва също и пазарната стойност на оценените от вещото лице К.имоти – Овощна градина и Трайни насаждения съобразно тяхното реално местоположение и правилата на пазара на имоти, а не като земеделски земи, каквото е нормативно определеното предназначение на земята.

Преобразуването на паричната равностойност на имуществото в брой минимални заплати за страната към релевантния момент на придобиване е по-обективен критерий за определяне стойността на имуществото, чието отнемане се иска. Нормативно определената сума от 60 000лв. към момента на влизане на закона в сила като критерий за квалифициране на стойността на имуществото като значителна не съобразява настъпилите през проверявания период в страната инфлационни процеси и проведената през 1999г. деноминация на лева. По тази причина механичното съпоставяне на стойността на конкретното проверявано имущество към момента на придобиването му с нормативно заложената сума от 60 000лв. не дава реална оценка за  стойността му като значителна или не. Поради това за критерий при определяне стойността на имуществото следва да се приеме съотнасянето на нормативно определената сума в брой минимални работни заплати за страната към момента на влизане в сила на ЗОПДИППД. От друга страна, законодателят не е уредил императивно придобивната /договорна/ или пазарна стойност на имуществото следва да бъде преценявана при проверката на КУИППД като значителна или не, но съдът приема, че предмет на преценката следва да бъде  действителната, реална стойност на проверяваното имущество към момента на придобиването му, т.е. неговата пазарна стойност.

Налице е и третата изискуема от закона предпоставка, за да се приеме, че са изпълнени условията за отнемане на имущество на значителна стойност, визирана в разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД. Касае се за една законова оборима презумпция, че притежаваното на значителна стойност имущество от лице, по отношение на което са налице условията на чл.З от закона, е придобито от престъпна дейност, ако не се установи законен източник на средства за закупуването му. Формираното предположение, че проверяваното имущество на значителна стойност е придобито от престъпна дейност, респективно с незаконни средства, може да бъде оборено чрез установяване на противното от проверяваното лице с пълно и пряко доказване, т.е. върху него лежи доказателствена тежест за установяване на противоположната теза.

За да изведе категоричен извод досежно основателността на мотивираното искане, респективно относно произхода на средствата за придобиване на имуществото, чието отнемане се иска, съдът извърши прецизна проверка и анализ на доходите на проверяваното лице, обичайните му и извънредни разходи, данните от данъчните му  декларации, както и всички релевантни за изясняване на произхода на средствата за придобиване на имуществото обстоятелства.

Изследвайки размера и произхода на доходите, съдът възприема заключението на съдебно-икономическата експертиза относно доходите на ответника К. за проверявания период, произтичащи от трудови правоотношения общо в размер на 3 576,50лв., преобразувани в 34,71бр. МРЗ. Съдът не кредитира представените от ответната страна доказателства, целящи да установят доходи от извършвана от К. преди и през проверявания период дейност по предаване или приемане на гъби и билки, по съображения, изложени по-горе във фактическото изложение. Твърдените от ответника доходи от гъби и билки не са категорично и несъмнено установени, а доколкото съществуват индиции за получени такива, те не са декларирани пред данъчните органи съгласно изискванията на данъчното законодателство, за тях не са  заплатени данъци, не са внесени дължимите осигуровки, което е друго основание да се приеме, че нямат характера на законни доходи.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза /в допълнения му вариант от 24.10.2008г./ се установи, че разходите за издръжката на ответника К. и на неговото непълнолетно дете за процесния период възлизат общо на 672,44бр.МРЗ /несъмнено родителят дължи издръжка на ненавършилите пълнолетие свои деца/. Тези разходи заедно с прибавените към тях разходи за придобиване на недвижими имоти и други обичайни разходи в размер на 430,87бр.МРЗ наброяват общо 1 103,31броя МРЗ за страната.

Налице е отрицателна разлика от 491,20броя МРЗ, която обуславя извода, че установените като законни доходи на ответника са крайно недостатъчни за покриване на разходите за неговата и на детето му издръжка, както и за закупуване на посоченото имущество. Следователно следва да се приеме, че законовата презумпция на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД не е успешно оборена.

Налице са условията и на чл.7 т.2 от ЗОПДИППД за отнемане на прехвърления от К. на ответницата Т. недвижим имот КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ. Сделката е недействителна по отношение на държавата, тъй като Т. е знаела, че имуществото е придобито от престъпна дейност и че с тези действия се цели неговото укриване или прикриване на незаконния му произход. Установи се, че посочената сделка е  била извършена след приключване със споразумение на наказателното производство по нохд № 231/2006г. на БОС, съгласно което К. е следвало да изтърпява ефективно наказанието “лишаване от свобода”. Известно за близките му и Т. е било и богатото му криминално минало. Установи се , а и не се оспорва и фактът, че К. и Т. са поддържали близки отношения и от връзката им през 1996г. се е родило детето М. М. К.. Не се оспорват и поддържаните добри отношения на ответницата Т. с родителите на М.К. /посочени в графа “Източници на средства в декларацията й по чл.17 от ЗОПДИППД/. Тези данни мотивират съда да приеме за доказано знанието на Т. относно незаконния произход на средствата за придобиване на имота и  целта на посочената сделка да укрие или прикрие незаконния му произход.

Изпълнена е и хипотезата на чл.6 от ЗОПДИППД за отнемане на включеното в имуществото на ЮЛ, контролирано от ответника К.. От данните по делото несъмнено се установи, че „И.П.” ООД, представлявано от управителя и съдружник с 50% участие в собствеността на капитала на ЮЛ М.К., през проверявания период и периода на закупуване на имота в с. Ковачево, община Раднево, не е извършвало никаква дейност, не е декларирало приходи и не е заплащало данъци. По тези съображения следва да се приеме, че и това имущество е придобито с незаконни доходи, поради което подлежи на отнемане в полза на държавата.

Предвид този изход на делото, ответникът М.К. следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 4 233лв. по сметка на СлОС и на ищеца сумата 2966лв., представляващи разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

РЕШИ:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от М.Х.К. ЕГН  **********,***„Св.П. Евтимий” № 79 и адрес за призоваване Затвора в гр. Стара Загора, следното недвижимо имущество:

            - 1100/1200 ид.ч. от ОВОЩНА ГРАДИНА, цялата с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м., съставляваща имот № 016014 /шестнадесет хиляди ичетиринадесети/, осма категория, с кадастрален № 51500.16.113 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АК, находяща се в местността "Б."  по  плана за земеразделяне на землището в гр. Н. при граници: имот № 016013 - трайни насъждения на В. Я., имот № 016006 - трайни насъждения на Б. К. и други, имот № 016015 - трайни насаждения на Е. В., и имот № 000154 - полски път на Община Несебър;

                        - 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижим имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от 1199
/хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър,
Бургаска област, в местността "Б.", осма категория, с кадастрален номер № 51500.16.113, съставляващ имот № 016013 /нула, шестнадесет хиляди и тринадесет/ при граници: имот № 016014 - трайни насаждения на М.К., имот № 000154 – полски път на Община Несебър, имот № 016004 - трайни насаждения на А. П.р.,имот № 016016 - трайни насаждения на В. М..;

- 50/1199 /петдесет върху хиляда сто деветдесет и девет/ ид.ч. от
недвижимия имот, представляващ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ целия на площ от
1199 /хиляда сто деветдесет и девет/ кв.м., находящ се в землището на гр.
Н., Бургаска област, в местността "Б.", осма категория, с кадастрален номер № 51500.16.113, съставляващ имот № 016015 /нула, шестнадесет хиляди и петнадесет/. Границитему са: имот № 016014 - трайни насаждения на М.К., имот №016017- трайни насаждения на Б. К., имот № 016008 - трайни насаждения на насл. на Ив.Г., имот № 016007-трайни насаждения на К. А. и др.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Д.Т. ЕГН  **********,***„Л. К.” № *, следното недвижимо имущество:

           - КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, находящ се в общински парцел III /трети/, в кв.119 /сто и деветнадесети/ по плана на гр. Котел, със застроена площ от 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.при обща площ на парцела 380 /триста и осемдесет/ кв.м., при граници на недвижимия имот: запад-парцел "Бензиностанция", север, юг и изток - улици асфалтови.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от „И.П.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. К., ул. „Л. К.” № 22 Г, Булстат *****, представлявано от управителя М. Хр. К. следното недвижимо имущество :

          - ДВОРНО МЯСТО с площ от 910 /деветстотин и десет/ кв.м., ведно с ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и подобренията. Имотът съставлява УПИ Х1-277 /единадесети - двеста седемдесет и седми/ в кв. 39 /тридесет и девети/ по плана на село Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

ОСЪЖДА М.Х.К. ЕГН  **********  да заплати държавна такса по сметка на Сливенския окръжен съд в размер на 4 233лв., а на КУИППД- гр. София сумата 2 966лв., разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба пред Бургаския апелативен съд.

                                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :