Р Е Ш Е Н И Е № 114

 

Гр. Сливен, 23.01.2009г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в открито съдебно заседание  на дванадесети ноември през две хиляди и осма година в състав:

                                                                  Председател: Р.Д.

при секретаря…К.И.…… ………………………………….…………и с участието на прокурора…С.Г.………………………………..като разгледа докладваното от ………Д.…*** по описа за 2007 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД.

            Производството е образувано по мотивираното искане на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност против лицата С.С.С., Х.Г.С., „С.”ЕООД.В искането с характер на искова молба , се твърди, че  ответникът С. е осъден с влязла в сила присъда №6 от 20.02.2007г по НОХД№739/06г  на СлОС за извършено престъпление по чл.242 ал.1 б.”д” вр.чл.20 ал.2 и чл.55 от НК. На основание чл.13 ал.1 т.1 от ЗОПДИППД било взето решение№25/17.01.2007г за образуване на производство за установяване на имуществото и доходите на ответника С..Извършена била проверка за периода от 31.01.1982г до 2007г, по която били установени следните обстоятелства:Ответникът С.  притежава 100%от капитала в размер на 5 000лв на „С.”ЕООД-С., както и 50% от капитала в размер на 5 000лв на „К. Р.” ООД-Сливен.С.  е бил регистриран и като ЕТ „С.-С.С.”***.Предприятието на този ЕТ било продадено с договор за продажба на предприятие от 20.01.2006г.Купувач по този договор било притежаваното от ответника „С.”ЕООД-Сливен. Стойността на сделката възлизала на 92 000лв, представляваща 575 МРЗ. През проверявания период ответниците С.С.  и Х.С. като физически лица не са декларирали доходи.  „С.”ЕООД-С. и „К. Р.”ООД-С. не са подавали данъчни декларации от момента на регистрирането си. ЕТ”С.-С.С.”*** е отчело доходи както следва: за 1995г-21 150лв или 8.52 МРЗ за страната към момента на реализиране на дохода; за 1996г-24 010лв или 6.28 МРЗ; за 1997г- 687 230лв или 20.26 МРЗ;за 1998г-1 922 120лв или 37.52 МРЗ;за 1999г-няма подавана декларация;за 2000г-1 418лв или 18.82 МРЗ;за 2001г-1 366лв или 15.66МРЗ;за 2002г-4 240лв или 42.4МРЗ; за 2003г- 23 576лв или 214.33МРЗ;за 2004г-22 615.10 лв или 188.46 МРЗ;за 2005г-118 157.8лв или 121.05 МРЗ; за 2006г- 1 233.8лв или 8.23 МРЗ. Ответниците С. и Х.С. по време на брака са придобили в режим на СИО следните недвижими имоти:

-жилище№17ет.4 в жилищна сграда, находяща се в гр.С. ,блок 31 вх.Г, построена върху държавна земя, в кв.”Д.”, състоящ се от дневна, спалня,кухня и сервизни помещения със застроена площ от 62.48кв.м. ведно с прилежащото избено помещение№17 с полезна площ от 3.38кв.м.  при граници:изток-външен зид, запад-жилища 16,18 и стълбище, север-жилище 16 и на избеното помещение: изток-общо помещение, запад-външен зид, север-коридори юг-външен  зид. Имотът е бил придобит за сумата 256 151 неденоминирани лева и се равнява на 100.25 МРЗ. Към датата 12.02.2007г стойността на имота възлиза на сумата 42 600лв или 236.67 МРЗ.

-апартамент №7 ет. 3 вх.Г на жилищен блок №31, находящ се в гр.С. кв.”Д.”, застроен върху 64.19 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, сервизни помещения при граници : изток и запад-външни зидове, север-разделителен зид с вх.В и юг-апартамент№8 и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение№7 с полезна площ 4.74кв.м. при граници: изток-мазе №8, запад-коридор, север-коридор и юг-коридор. Имотът е бил придобит за сумата 507 101 неденоминирани лева и се равнява на 11.15 МРЗ. Според ищцовата страна към датата на придобиване на имота  пазарната му стойност е възлизала на сумата 10 200 000 неденоминирани лева или  22.18 МРЗ , а към датата 12.02.2007г стойността на имота възлиза на сумата  43 900 лв.  или 243.89 МРЗ.

-апартамент №5 на втори етаж, застроен върху 117.75 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, две спални, баня-тоалетна на първо ниво и две спални , баня-тоалетна на второ ниво при граници : изток-външен зид, запад—ап.№6, север-стълбище и юг-външен зид ведно с прилежащото избено помещение № 5 с полезна площ 4.53кв.м. при граници: изток-външен зид, запад-гараж№5, север-външен зид и юг-мазе №4 и гараж №5 с площ от 17.47кв.м. при граници: изток-мазе №5, запад-външен зид, север-външен зид и юг- гараж №4, находящи се в жилищна сграда, построена върху УПИ ІХ-2718 в кв.95 по плана на гр.Сливен кв.”К.” ул.”Д. П.-Д.” №16 ведно с всички подобрения в имота и отстъпеното право на строеж. Имотът е бил придобит по документи за собственост за сумата 70 000 лева и се равнява на 466.67 МРЗ. Според ищцовата страна към датата на придобиване на имота  пазарната му стойност е възлизала на сумата 77 600 лв или  517.33 МРЗ , а към датата 12.02.2007г стойността на имота възлиза на сумата  133 500 лв  или 741.67 МРЗ.

От датата на регистрирането му през 1995г до момента на продажбата му  ЕТ”С.-С.С.”*** е придобил следното недвижимо имущество, преминало впоследствие в патримониума на „С.”ЕООД-С.:

-офис № 1 на втори етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 49.01 кв.м. при граници: север-външен зид, северозапад-офис № 3, югоизток-разделителен зид, югозапад-офис № 2 и коридор, заедно с отстъпено право на строеж и 4.23% ид.ч. от общите части на сградата.

-магазин №1 на първи етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 78.61 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-стълбище, югоизток-трафопост,югозапад-външен зид заедно с избено помещение №1 с полезна площ от 30.31 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 3, югоизток-външен зид,югозапад-гараж№2 заедно с отстъпено право на строеж и 8.79% ид.ч. от общите части на сградата.

Магазинът е бил разделен  според договора за продажба на предприятието на ЕТ  на:

1/магазин за дюнер с консумация в помещението със застроена площ от 27.15кв.м. , състоящ се от две помещения при граници: изток-магазин за промишлени стоки, запад-магазин №2, север-ул.”Х. Д.” и юг-двор;

2/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 44.61 кв.м., състоящ се от търговска зала, санитарен възел и складово помещение в сутерена със застроена площ от 30.31 кв.м. при граници: изток-трафопост и магазин за промишлени стоки, запад-помещение за дюнер, север-ул.”Х. Д.” и юг-гараж №2

3/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 6.85 кв.м.,състоящ се от едно помещение при граници: изток-трафопост, запад- магазин за промишлени стоки, север-ул.”Х.Д.” и юг-магазин за промишлени стоки

-гараж №3 , находящ се в сутерена от обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д..” със застроена площ  от 20.56 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 4, югоизток-складово помещение № 1,югозапад-външен зид заедно с отстъпено право на строеж и 1.40 % ид.ч. от общите части на сградата.

По документ за собственост цената на трите имота е била в размер на 67 880лв или 617.09 МРЗ. Според ищцовата страна към датата на придобиване на имотите пазарната им стойност е възлизала на сумата 86 700 лв. или  788.18 МРЗ , а към датата 12.02.2007г стойността им възлиза на сумата  271 900 лв.  или 143.11 МРЗ.

Ищецът твърди още, че ЕТ „С. – С.С.” е придобил на 30.12.2004 г. недвижим имот с идентификатор № 67338.536.24 с адрес: гр. С., кв. „К.”, по стар идентификатор, представляващ УПИ І – кв. 679 с площ от 2570 кв.м. отреден за Газстанция и бензиностанция и сграда за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен при граници: изток – бул. „Т.”, запад – р. „А.”, север – зелена площ между бул. „Т.” и реката и юг – р. А.. Имотът бил придобит за сумата 121 414.68 лв., равняващи се на 10111.79 МРЗ. Имотът бил продаден от „С.” ЕООД на 21.09.2006 г. за сумата 270 000 лв. или 1687.5 МРЗ. Сумата била изплатена по банкова сметка на дружеството в банка „ДСК” ЕАД за погасяване на задължение към банката за обезпечение на което е било учредено договорна ипотека, видно от нотариален акт № 190/05.05.2006 г., том ІІІ, рег. № 3143, дело № 234/2006 г.

С нотариален акт № 158/16.06.2005 г., том V, рег. № 4976, дело № 392/2005 г. била учредена договорна ипотека в полза на „Е. В. Б. Б.” АД за обезпечение на отпуснат кредит на ЕТ „С. – С.С.” за оборотни средства в размер на 120 000 лв., представляващи 800 минимални работни заплати. Ипотекирано било цялото недвижимо имущество, собственост на едноличния търговец, както и апартамент № 5 в гр. С., кв. „К.”, ул. „Д. П.” – Д. № 16 със застроена площ 117.75 кв.м., собственост на С. и Х. С..

С нотариален акт № 190/05.05.2006 г., том ІІІ, рег. № 3143, дело № 234/2006 г. била учредена договорна ипотека  в полза на „Банка ДСК” ЕАД за обезпечение на отпуснат на „С.” ЕООД кредит за рефинансиране на банков кредит за оборотни средства в „Е. В. Б. Б. Б.” АД с остатък 80 002 лв. и за оборотни средства общо в размер на 150 000 евро, равняващи се на 293 374.50 лв. или 1833.59 МРЗ.

Твърди се още, че ответниците С. и Х. Симеонови притежават лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет”, рама W0L000039G2661997 двигател № 16DА14444082, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.05.1987 г., дата на промяна 16.07.1999 г. Според ищеца пазарната оценка на автомобила към момента на придобиването е била 3 200 лв. или 47.76 минимални работни заплати, а към настоящия момент 1500 лв. равняващи се на 8.33 минимални работни заплати. 

Ответникът „С.” ЕООД, според ищеца притежава товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Ранч 1.9Д”, рама № VF35CWJE60239652, рама № 10DAXAR67115, цвят бял, дата на първоначална регистрация 14.12.1999 г. и дата на промяна 15.02.2006 г. Твърди се, че пазарната оценка на автомобила към придобиването му е била 8 520 лв. или 53.25 МРЗ, а към настоящия момент е 7 760 лв. или 43.11 МРЗ.

Въз основа на решение № 68/21.032007 г. на КУИППД било внесено мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск. На 30.11.2006 г. Сливенски окръжен съд с определение от 27.03.2007г. по ч.гр.д. № 189/2007 г. допуснал обезпечението и издал обезпечителна заповед със същата дата като наложил обезпечителни мерки върху описаното по-горе имущество на ответниците.

На 28.05.2007 г. КУИППД ТД – Б. е връчила на С.С. декларация по чл.17 от ЗОПДИППД, която била попълнена и представена с вх. № 1730/27.06.2007 г. В нея С. подписал получен от него, в качеството му на физическо лице заем от 89 000 евро, равняващ се на 174068.87 лв. или 1740.69 МРЗ. Договорът за заем бил подписан в Турция на 24.12.2002 г. със заемодател турският гражданин С. Т.. На следващия ден на 25.12.2002 г. парите са били внесени с митническа декларация от същата дата. Ищецът твърди, че при съпоставка на съдържащата се в декларацията информация с получените при проверката на лицето данни от официалните източници на информация се установили несъответствия. Твърди, че на основание чл. 17 ал.5 от ЗОПДИППД доказателствената тежест се прехвърлила върху С.С.. Според ищеца, съпоставянето на законните доходи на ответниците, намалени с разходите за издръжка на домакинствата, както и закупените недвижими имоти и движими вещи налагало извода, че стойността на придобитото през проверявания период имущество и извършените разходи явно превишават доходите им. Освен това се твърди, че ответника с влязла в сила присъда е признат за виновен в извършване на престъпление, попадащо в предметния обхват на чл.3 ал.1 от ЗОПДИППД, т.е. бил осъществен съставът на чл.4 ал.1 от същия закон. Осъществен бил и фактическият състав на чл.4 ал.2 от Закона - прехвърлено било на трети добросъвестни лица по възмезден начин имущество; и на чл.6 от Закона – налице било имущество, придобито от престъпна дейност, което било включено в имуществото на контролирано от проверяваното лице на юридическо лице. Не на последно място се твърди и че липсва принос на съпругата на С.С. – Х.С. за придобиване на имуществото, което попада в съпружеската имуществена общност. Моли съда да постанови решение, с което да бъде отнето в полза на държавата описаното по-горе имущество, попадащо в патримониума на ответниците: Апартамент № 7, ет.3, вх. Г, ж.б. № 31, гр. С., ЖК „Д.”, ведно с прилежащото избено помещение № 7; апартамент № 5, гр. С., кв. „К.”, ул. „Д. П. – Д.” № 16, ведно с прилежащото избено помещение № 5; офис 1 на втори етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ – ХV в кв. 296 ЦДЧ ул. „Х.Д.”, гараж № 3, находящ се в сутерена от обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв. 296, ЦДЧ ул. „Х.Д.”; магазин за дюнер с консумация в помещението в обема на същата административна сграда и 2 бр. магазини за промишлени стоки в обема на същата административна сграда; лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет” и товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Ранч 1.9Д” рама № VF35CWJE60239652, рама № 10DAXAR67115,  товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Ранч 1.9Д”, рама № VF35CWJE60239652, рама № 10DAXAR67115; 50 дяла на обща стойност 2500 лв. от капитала на „К. Р.” ООД гр. С. и  100 дяла на обща стойност 5 000 лв. от капитала на „С.” ЕООД, гр. С.. Моли също да бъде присъдена в полза на държавата сумата 2700 лв., получена от продажбата на недвижим имот, идентификатор № 67338.536.24 с адрес: гр. С., кв. „К.”, по стар идентификатор, представляващ УПИ І в кв. 679 с площ 2570 кв.м., отреден за газстанция и бензиностанция и сграда за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен. Моли да бъдат осъдени ответниците да заплатят направените по делото разноски, включително възнаграждение за процесуален представител.

В с.з.представителите по пълномощие поддържат предявения иск изцяло.

Ответниците оспорват предявения иск по основание и размер.Твърдят, че през проверявания период  стойността на придобитото имущество и извършените разходи са напълно съразмерими с доходите и кредитите, които са ползвани през периода. Намират иска за неоснователен и молят съда да го отхвърли като такъв. Претендират направените по делото разноски.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С Влязла в сила присъда от 20.02.2007г по НОХД№739/2006г  С.С. е признат за виновен  за извършено на 13.12.2005г в съучастие с И. В. С.  престъпление по чл.242 ал.1 б.”д” вр.чл.20 ал.2 от НК Определено му е наказание  пробация, изразяващо се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност против ответника С. е образувано с Решение №25 от 17.01.2007г  на КУИППД въз основа на писмено уведомление  от Окръжна прокуратура –гр.С. с вх.№ 2139/13.11.2006г в ТД за повдигнато срещу ответника С. обвинение за извършено престъпление по чл.242 ал.1 б.”д” вр.чл.20 ал.2 от НК. С писмо на ОП-Сливен от 06.08.2007г с вх.№2127 / 08.08.2007г е била изпратена като приложение Присъда от 20.02.2007г по НОХД№739/2006г на СлОС.

Ответницата Х.С. е съпруга на ответника С.С.- бракът им е сключен на 02.02.1986г

С.С. е управител и едноличен собственик на капитала на „С.”ЕООД-С., регистрирано по ф.д.№887/2005г по описа на СлОС. Притежава 100дяла от капитала на дружеството, който е в размер на 5 000лв.През 1995г с Решение №2110 от 04.12.1995г по ф.д.№1575/1995г С. е вписан в ТР като едноличен търговец с фирма „С.-С.С.”Видно от удостоверение за актуално правно състояние  от 08.01.2007г, издадено от СлОС с Решение №134 от 25.01.2006г по ф.д.№1575/95г на СлОС е вписано прехвърляне на фирмата заедно с предприятието  като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец  С.С. с фирма „Славянка-С.С.” на приобретателя „С.” ЕООД-С..

Отв.С. е  съдружник и притежава 50% от капитала на „К. Р.” ООД-Сливен и притежава 50 дяла от капитала на стойност 2 500лв..

Отв.С. е баща на пет деца: С. С.С.- род на 12.03.1986г, С. С.С.- род.на 19.08.2000г, С. С.С.- род.на 24.08.2001г, Г. С.С.-род.на 22.12.2002г, С. С.С.-род.на 01.06.2004г.

От брака си с ответницата С. има две деца-.Извън този брак са родени децата С., С. и Г.

На 10.07.2008г И.В. С. е представила декларация по чл.17 от ЗОПДИППД, в която е декларирала, че ответникът С. е изплатил издръжка на нея и децата й в размер на 700лв с период на плащане от раждането на първото дете 19.08.2000г до 10.07.2008г.

По реда на чл.114 от ГПК/отм./ответникът е отговорил на поставените от процесуалните представители на ищеца въпроси относно начина и размера на плащане на издръжката на трите, родени извън брака  деца: през 2000г-250лв месечно за детето С., след раждането на детето Г. през 2002г-по 250лв  за двете деца или общо 500лв, след раждането на детето С. през 2004г още 200лв за третото дете или общо  по 700лв за трите деца.

На 28.05.2007г КУИППД-Б.е връчила на ответника С. декларация по чл.17 от ЗОПДИППД, която е била попълнена от него  и представена в ТД с вх.№1730/27.06.2007г.В раздел ІІ от декларацията ответникът е посочил, че притежава  жилища в гр.., ж.к.”Д.”31-Г-17 и  на ул.”Д.Д.” №16, придобити чрез покупко-продажба. Декларирал е, че през проверявания период е извършил прехвърляне на предприятието на едноличен търговец от ЕТ”С.-С.С.”*** при стойност на сделката 92 000лв. и дата на сделката 25.01.2006г Декларирано е дялово участие на ответника С. в „К. Р.” ООД-С. с притежание на 50 дяла от капитала на дружеството и  в „С.”ЕООД-Сливен с притежание на 100дяла  / сто % / от капитала на дружеството. Като лично задължение  отв.С. е декларирал  заем, получен от турския гражданин С. Т. в размер на 89 000евро. Като дата на получаване на заема е посочена  датата 24.12.2002г , а за падеж-30.12.2006г.  За доход от дейността на едноличния търговец С. е посочил сумата 97 001лв за периода от 1996г до 2006г.  В раздел ІV ответникът в качеството си на управител на „С.”ЕООД-С.. е декларирал, че дружеството притежава  недвижими имоти в гр.С. бул.”Х. Д.”№10 , придобити чрез покупко-продажба на 10.12.2005г. Декларирана е и продажбата на недвижим имот с идентификатор № 67338.536.24 с адрес: гр. С., кв. „К.”, по стар идентификатор, представляващ УПИ І – кв. 679 с площ от 2570 кв.м. отреден за Газстанция и бензиностанция и сграда за обществено обслужване по ПУП на гр. С. на 21.09.2006г при стойност на сделката 270 000лв. Декларирана е и банковата сметка на дружеството в „У.К.т”, „Р.” и „Б.ДСК” с обща сума 201.79лв

Като източник на средства за придобиване на имущество отв.С. е декларирал печалбата от дейността на дружеството в размер на 97 001лв и кредитиране от „Банка ДСК” в размер на 90 360евро и лизинг в размер на 59 773лв  от Е. В. Б.А..

През проверявания период ответниците С.С.  и Х.С. като физически лица не са декларирали доходи за периода от 1982г до 1989г. 

„К. Р.”ООД-Сливен не е подавало данъчни декларации от момента на регистрирането си.

ЕТ”С.-С.С.”*** е отчело доходи както следва: за 1995г-21 150лв или 8.52 МРЗ за страната към момента на реализиране на дохода; за 1996г-24 010лв или 6.28 МРЗ; за 1997г- 687 230лв или 20.26 МРЗ;за 1998г-1 922 120лв или 37.52 МРЗ;за 1999г-няма подавана декларация;за 2000г-1 418лв или 18.82 МРЗ;за 2001г-1 366лв или 15.66МРЗ;за 2002г- 4 240лв или 42.4МРЗ; за 2003г- 23 576лв или 214.33МРЗ;за 2004г-22 615.10 лв или 188.46 МРЗ;за 2005г-118 157.8лв или 121.05 МРЗ; за 2006г- 1 233.8лв или 8.23 МРЗ. .

 „С.”ЕООД-Сливен е подало данъчни декларации за 2006г и 2007г като е отчело доходи в размер на : за 2006г- 78 078лв и за 2007г-86 111лв.

Ответниците С. и Х.С. по време на брака са придобили в режим на СИО следните недвижими имоти:

-жилище№17 ет.4 в жилищна сграда, находяща се в гр.С. ,блок 31 вх.Г, построена върху държавна земя, в кв.”Д..”, състоящ се от дневна, спалня,кухня и сервизни помещения със застроена площ от 62.48кв.м. ведно с прилежащото избено помещение№17 с полезна площ от 3.38кв.м.  при граници:изток-външен зид, запад-жилища 16,18 и стълбище, север-жилище 16 и на избеното помещение: изток-общо помещение, запад-външен зид, север-коридори юг-външен  зид. Имотът е бил придобит за сумата 256 151 неденоминирани лева и се равнява на 100.25 МРЗ.

Съобразно заключението на вещото лице пазарната стойност на недвижимия имот към момента на придобиването му 01.08.1995г е 256 151неден.лв. Извършените в него подобрения пред 1998г възлизат на 4 302 565неден.лв.

-апартамент №7 ет.3 вх.Г на жилищен блок №31, находящ се в гр.С.кв.”Д..”, застроен върху 64.19 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, сервизни помещения при граници : изток и запад-външни зидове, север-разделителен зид с вх.В и юг-апартамент№8 и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение№7 с полезна площ 4.74кв.м. при граници: изток-мазе №8, запад-коридор, север-коридор и юг-коридор. Имотът е бил придобит за сумата 507 101 неденоминирани лева и се равнява на 11.15 МРЗ.

Съобразно заключението на вещото лице пазарната стойност на недвижимия имот към момента на придобиването му  е 10 981 000неден.лв. Извършените в него подобрения през 2000г възлизат на 6 618лв./шест хиляди шестстотин и осемнадесет/лв

-апартамент №5 на втори етаж, застроен върху 117.75 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, две спални, баня-тоалетна на първо ниво и две спални , баня-тоалетна на второ ниво при граници : изток-външен зид, запад—ап.№6, север-стълбище и юг-външен зид ведно с прилежащото избено помещение № 5 с полезна площ 4.53кв.м. при граници: изток-външен зид, запад-гараж№5, север-външен зид и юг-мазе №4 и гараж №5 с площ от 17.47кв.м. при граници: изток-мазе №5, запад-външен зид, север-външен зид и юг- гараж №4, находящи се в жилищна сграда, построена върху УПИ ІХ-2718 в кв.95 по плана на гр.С.кв.”К.” ул.”Д..П.-Д.” №16 ведно с всички подобрения в имота и отстъпеното право на строеж. Имотът е бил придобит по документи за собственост за сумата 70 000 лева и се равнява на 466.67 МРЗ.

Съобразно заключението на вещото лице пазарната стойност на недвижимия имот към момента на придобиването му  е 72 200лв. Извършените в него довършителни работи  през 2005г възлизат на 14 685лв.

От датата на регистрирането му през 1995г до момента на продажбата му  ЕТ”С.-С.С.”*** е придобил следното недвижимо имущество, преминало впоследствие в патримониума на „С.”ЕООД-Сливен:

-офис № 1 на втори етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х.Д.” със застроена площ  от 49.01 кв.м. при граници: север-външен зид, северозапад-офис № 3, югоизток-разделителен зид, югозапад-офис № 2 и коридор, заедно с отстъпено право на строеж и 4.23% ид.ч. от общите части на сградата.

-магазин №1 на първи етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д..” със застроена площ  от 78.61 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-стълбище, югоизток-трафопост,югозапад-външен зид заедно с избено помещение №1 с полезна площ от 30.31 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 3, югоизток-външен зид,югозапад-гараж№2 заедно с отстъпено право на строеж и 8.79% ид.ч. от общите части на сградата.

Магазинът е бил разделен  според договора за продажба на предприятието на ЕТ  на:

1/магазин за дюнер с консумация в помещението със застроена площ от 27.15кв.м., състоящ се от две помещения при граници: изток-магазин за промишлени стоки, запад-магазин №2, север-ул.”Х. Д.” и юг-двор;

2/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 44.61 кв.м., състоящ се от търговска зала, санитарен възел и складово помещение в сутерена със застроена площ от 30.31 кв.м. при граници: изток-трафопост и магазин за промишлени стоки, запад-помещение за дюнер, север-ул.”Х. Д.” и юг-гараж №2

3/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 6.85 кв.м.,състоящ се от едно помещение при граници: изток-трафопост, запад- магазин за промишлени стоки, север-ул.”Х.Д.” и юг-магазин за промишлени стоки.

 По документ за собственост цената на придобиване на трите имота е била в размер на 67 880лв или 617.09 МРЗ.

Съобразно заключението на вещото лице пазарната стойност на недвижимите имоти към момента на придобиването им  е 52 800лв. Извършените в тях довършителни работи  през 2004г възлизат на 13 561лв.

-гараж №3 , находящ се в сутерена от обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 20.56 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 4, югоизток-складово помещение № 1,югозапад-външен зид заедно с отстъпено право на строеж и 1.40 % ид.ч. от общите части на сградата.

 Съобразно заключението на вещото лице пазарната стойност на недвижимия имот към момента на придобиването му  е 7 100лв.

ЕТ „С.. – С.С.” е придобил на 30.12.2004 г. недвижим имот с идентификатор № 67338.536.24 с адрес: гр. С., кв. „К.”, по стар идентификатор, представляващ УПИ І – кв. 679 с площ от 2570 кв.м. отреден за Газстанция и бензиностанция и сграда за обществено обслужване по ПУП на гр. С. при граници: изток – бул. „Т.”, запад – р. „А.”, север – зелена площ между бул. „Т.” и реката и юг – р. А.. Имотът бил придобит за сумата 121 414.68 лв., равняващи се на 10111.79 МРЗ. Имотът бил продаден от „С.” ЕООД на „И.”ЕООД на 21.09.2006 г. за сумата 270 000 лв. или 1687.5 МРЗ. Сумата била изплатена по банкова сметка на дружеството в банка „ДСК” ЕАД за погасяване на задължение към банката за обезпечение на което е било учредено договорна ипотека, видно от нотариален акт № 190/05.05.2006 г., том ІІІ, рег. № 3143, дело № 234/2006 г.

С нотариален акт № 158/16.06.2005 г., том V, рег. № 4976, дело № 392/2005 г. била учредена договорна ипотека в полза на „ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД за обезпечение на отпуснат кредит на ЕТ „С. – С.С.” за оборотни средства в размер на 120 000 лв., представляващи 800 минимални работни заплати. Ипотекирано било цялото недвижимо имущество, собственост на едноличния търговец, както и апартамент № 5 в гр. С., кв. „К.”, ул. „Д. П.” – Д. № 16 със застроена площ 117.75 кв.м., собственост на С. и Х. С..

С нотариален акт № 190/05.05.2006 г., том ІІІ, рег. № 3143, дело № 234/2006 г. била учредена договорна ипотека  в полза на „Банка ДСК” ЕАД за обезпечение на отпуснат на „С.” ЕООД кредит за рефинансиране на банков кредит за оборотни средства в „ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД с остатък 80 002 лв. и за оборотни средства общо в размер на 150 000 евро, равняващи се на 293 374.50 лв. или 1833.59 МРЗ.

Ответниците С. и Х. С. притежават лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет”, рама W0L000039G2661997 двигател № 16DА14444082, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.05.1987 г., дата на промяна 16.07.1999 г. Според експертното заключение на в.л.Върбанов към датата на придобиване от ответниците-16.07.1999г пазарната стойност на автомобила възлиза на сумата 2 420лв.

Ответникът „С.” ЕООД притежава товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Ранч 1.9Д”, рама № VF35CWJE60239652, рама № 10DAXAR67115, цвят бял, дата на първоначална регистрация 14.12.1999 г. и дата на промяна 15.02.2006 г. Според експертното заключение на в.л.Върбанов към датата на придобиване от ответното дружество-11.07.2005г пазарната стойност на автомобила възлиза на сумата 11 024лв.                          

Видно от първоначалното и допълнителните заключения на в.л. Т.Й. приходите на семейството на първите двама ответници за проверявания период от време са както следва:

-за периода от 1982г до 1989г няма декларирани доходи;

-за периода от 1989г до 1990г са представени договори и протоколи за извършена работа от С.С. и бригадата му на стойност 24 457.26лв, но от тях не може да бъде уточнен какъв точно е доходът на семейството ;

-през 1995гса декларирани доходи в размер на 21 146.00лв или 7.66МРЗ.

 Разходите за издръжка на домакинството според данни на НСИ са в размер на 164 320лв или 59.54 МРЗ. През този период, на 01.08.1995г  е закупен недвижим имот-апартамент, находящ се в гр.С. ж.к.”Д.”№31-Г-17 на стойност 256 151лв или 92.81 МРЗ.

През 1995г ответникът е получил заем от частно лице в размер на 1 200 000лв или 434.78 МРЗ;

-за 1996г са декларирани доходи в размер на 25 491.00лв или 4.63 МРЗ.

Разходите за издръжка на домакинството според данни на НСИ са в размер на 290 212лв или 52.77  МРЗ.

-за 1997г са декларирани доходи в размер на 687 233лв или 15.10 МРЗ.

Разходите за издръжка на домакинството според данни на НСИ са в размер на 2 487 988лв или 54.68  МРЗ.

Разходи за задгранични пътувания в размер на 3 849 602.50лв или 84.61 МРЗ.

На 16.12.1997гг е закупен недвижим имот – апартамент в гр.С.кв.”Д..” бл.31 вх.Г ет.3 ап.№7 на стойност 10 980 000лв или 241.32 МРЗ.

Разходите за издръжка на семейството, за задграничните пътувания и за покупката на имота  многократно надвишават доходите на семейството.

--за 1998г са декларирани доходи в размер на 1 922 120лв или 35.93 МРЗ.

Разходите са издръжка на домакинството са в размер на 4 205 716лв или 78.61 МРЗ.

Разходи за задгранични пътувания са в размер на 2 268 917.50лв или 42.41 МРЗ

Направени са разходи за подобрения в недвижим имот, представляващ апартамент 17 в гр.С. ж.к.”Д.” бл.31 вх.Г ет.4 в размер на 4 302 565 или 80.42 МРЗ

Общият размер на направените разходи е със 175 МРЗ по-голям от доходите на семейството.

-през 1999г не са декларирани доходи. Вещото лице е приело, че съобразно данните от НСИ издръжката на домакинството  е била в размер на 4 629.24лв или 69.09 МРЗ.

Направените през тази година разходи за задгранични пътувания  са в размер на 5 484.02лв или 81.85 МРЗ.

През тази година е закупен л.а. „Опел” със справедлива пазарна стойност към момента на придобиването му 2 420.00лв или 36.12 МРЗ.

-през 2000г е деклариран доход в размер на 1 418лв или 17.95 МРЗ.

Направени са разходи за задгранични пътувания в размер на 4 150.76лв или 52.54 МРЗ.

Направени са разходи за подобрения в апартамент№7 в жк”Д.”бл.31 вх.Г в размер на 6 618.00лв или 83.77 МРЗ.

Направени са разходи и за издръжката на роденото извън брака на ответника малолетно дете-С., род.на 19.08.2000г в размер на 250лв месечно или 1 250лв или 15.82 МРЗ.

-през 2001г е деклариран доход в размер на 1 366лв или 13.66 МРЗ.

Разходи за издръжка на домакинството-5 160.92лв или 51.61 МРЗ.

Разходи за издръжка на малолетното дете С.-3 000лв или 30 МРЗ.

Направени разходи за задгранични пътувания в размер на 8 557.95лв или 85.58 МРЗ.

-през 2002г са декларирани доходи в размер на 4 240лв или 42.40 МРЗ.

Разходи за издръжка на домакинство-5 880.68лв или 58.81 МРЗ.

Разходи за издръжка на малолетните деца С. и Г., род.на 22.12.2002г-3 250лв или 32.5 МРЗ.

Разходи за задгранични пътувания- 9 631.22лв или 96.31 МРЗ.

През 2002г е получен от ответника заем от турския гражданин С.Т. в размер на 89 000евро или 174 068.87лв или 1 740.69 МРЗ.

-през 2003г е деклариран доход в размер на 23 576лв или 214.33 МРЗ.

Доначислен данък върху доходите съобразно ревизионен доклад в размер на 3 553.85лв или 32.31 МРЗ и лихви в размер на 1 035.54лв или 9.41 МРЗ.

Разходи за издръжка на домакинството- 6 374.48лв или 57.95 МРЗ.

Разходи за издръжка на родените извън брака на ответника деца- С.и Г.- 6000лв или 54.54МРЗ.

Разходи за задгранични пътувания- 12 936.94лв или 117.61 МРЗ.

Усвоени са кредити в размер на 100 000лв или 909 .09 МРЗ / Договор №5188 от 23.12.2003г с ТБ”А.Б.”АД и Договор от 08.12.2003г с ТБ”Б.”АД/. През годината няма вноски по кредитите, тъй като същите са усвоени през м.декември същата година/.

Закупени през същата година са недвижими имоти: офис №1 на вто етаж, магазин 1 / преустроен на три магазина/ на първи етаж и гараж в сутерена , всички включени в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ, ул.”Х. Д.” №30 в гр.С.. Пазарната стойност на имотите е 83 000лв или 761.82 МРЗ.

През 2004 г. са декларирани доходи в размер на 22 615.14 лв. или 188.46 МРЗ.

             До начислен е данък върху доходите съобразни ревизионен акт в размер на 432.35 лв. или 3.16 МРЗ и лихви в размер на 59.29 лв. или 0.49 МРЗ.

Разходи за издръжка на домакинството – 7 221.64 лв. или 60.18 МРЗ. Разходи за издръжка на родените извън брака три деца – в размер на 7 400 лв.или 61.66 МРЗ / третото дете С. е родена на 01.06.2004г. и за него ответникът е заплащал по 200 лв. месечно/.

Разходи  за задгранични пътувания – 10 946.97 лв. или 91.22 МРЗ.

Разходи за направени подобрения недвижими имоти закупени през 2003 г. и находящи се в гр. С., ул.”Х.Д.”, ЦГЧ – офис, магазин и гараж – в размер на 13 561 лв. или 113.01 МРЗ.

Усвоени са кредити в размер на 95 000 лв. или 791.67 МРЗ / договор № 8358/29.11.2004г. с ТБ”А. Б.” АД и договор № 13/21.04.2004г. с ТБ „Б.”АД/.

Направени вноски по кредитите в размер на 58 315.54 лв. или 485.96 МРЗ.

Закупени са недвижими имоти на стойност 123 795.36 лв. или 1031.63 МРЗ.

-за 2005 г. са декларирани доходи с размер на 18 157.84 лв. или 121.05 МРЗ.

Разходи за издръжка на домакинството – 7 841.44 лв. или 52.28 МРЗ.

Разходи за издръжка на малолетните и родени извън брака на ответника деца – С., Г.и С. – 8 400 лв. или 56 МРЗ.

Разходи за задгранични пътувания – 20 993.79 лв. или 139.96 МРЗ.

Усвоени за кредити в размер на 190 000 лв. или 1266.67 МРЗ. / договор № 8  от 07.03.2005г. с ТБ „Б.” АД и договор № 46 от 16.06.2005г. с ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ” АД/.

Изплатени са вноски по погасяване на двата кредита в размер на 74 482.67 лв. или 496.55 МРЗ.

Закупени са недвижими имоти  на стойност 79 450 лв. или 529.69 МРЗ.

Внесен е уставен капитал в размер на 5 000 лв. или 33.33 МРЗ.

Разходи са направени и за подобрения върху недвижим имот, представляващ апартамент 5 в гр.С., ул. „Д.Д.” № 16 в размер на 14 685 лв. или 97.90 МРЗ.

-                                                                                                   През 2006 г  са направени разходи за издръжка на домакинството в размер на 8 944.44 лв. или 55.90 МРЗ.

Разходите за издръжка на родените извън брака три деца в размер на 8 400 лв. или 52.50 МРЗ.

Разходите за задгранични пътувания са в размер на 12 069.56 лв. или 75.43 МРЗ.

На 20.01.2006г. С.С. продава предприятието на ЕТ „С. – С.С.” на „С.” ЕООД, като продажната стойност е 92 000 лв. или 575 МРЗ.

През същата година „С.” ЕООД декларира доходи в размер на 78 078.00 лв. или 487.99 МРЗ.

Усвоени са кредити от дружеството в размер на 213 372.50 лв. или 1 333.58 МРЗ. ( договор № 1686/05.05.2006г. „ Банка ДСК”АД ).

Изплатени са погасителни вноски по кредита в размер на 76 816.71 лв. или 480.10 МРЗ.

На 21.09.2006 г. „С.”ЕООД продава недвижим имот в гр.С., предназначен за Газстанция и Бензиностанция на стойност 270 000 лв. или 1 687.5 МРЗ.

През същата година дружеството закупува товарен автомобил марка „Пежо” на стойност 11 024.00 лв. или 68.90 МРЗ.

Ответникът С.С. е внесъл уставен капитал в размер на 2 500 лв. или 15.63 МРЗ при регистриране на  „К.  Р.” ООД. В същото дружество ответникът притежава 25 дяла от капитала му.

- През 2007 г. не са декларирани доходи от физическото лице С.С..

Разходи за издръжка на домакинството – 10 028.24 лв. или 55.71 МРЗ.

Разходи за издръжка на децата С., Г. и С. – в размер на 8 400 лв. или 46.67 МРЗ.

Ответникът С. е бил осъден да заплати разноски по НОХД № 739/2006г. по описа на СлОС в размер на 631.30 лв. или 3.51 МРЗ.

           - През 2007 г. са декларирани доходи от „С.” ЕООД в размер на 86 111 лв. или 478.39 МРЗ.

Усвоени са  кредити в размер на 54 010 евро или 105 634.38 лв. или 586.86 МРЗ.

Извършени са погасителни вноски по тези кредити в размер на 129 855.06 лв. или 721.42 МРЗ.

Двамата ответници / С.С. и Х.С./като физически лица не са декларирали доходи.. ЕТ”С. – С.С.” през периода от 1995г до 2005г е декларирал доходи в размер на 2 727 362.80лв. „К. Р.”ООД не е подавало данъчни декларации от момента на регистрирането си. „С.” ЕООД е подало данъчни декларации за 2006г и 2007г и е декларирало доходи в размер на  164 189лв. Не е декларирало дивиденти.

При извършен аритметичен сбор  се установява, че законните доходи на С.С. /като физическо лице и собственик на капитала на ЕООД/ за проверявания период от време възлиза на  10 953.39 МРЗ, а направените от него разходи за издръжка на домакинството, на родени извън брака деца, за задгранични пътувания, закупуване на недвижими имоти, за погасяване на публично-правни задължения / данъци, лихви, държавна такса по НОХД№739/06г на СлОС/, плащане на погасителни вноски  по отпуснати му кредити за закупуване на недвижими имоти/ са в размер на 7 981.86 МРЗ.

При извършен анализ на съотношението между приходи и разходи за всяка година от проверявания период се установява следното :

За периода от 1982г до 1994г няма декларирани доходи .

За  1995г  се установява, че доходите на ответника възлизат на 442.44 МРЗ, а извършените от него разходи- на 152.35 МРЗ или доходите надвишават разходите с 290.09 МРЗ.

За 1996г доходите възлизат на 4.63 МРЗ, а разходите- 52.77 МРЗ. Сумиран доходът  за 1996г с положителната разлика между доход и разход от 1995г  е в размер на 294.72 МРЗ. Разликата между   общият доход за 1996г  и разходите за същата година възлиза на  241.95 МРЗ.

За 1997г доходите са в размер на 15.10 МРЗ, а разходите- 380.61 МРЗ.  Сумиран доходът  за 1997г с положителната разлика между доход и разход от 1996г  е в размер на 257.05 МРЗ. Разликата между   общият доход за 1996г  и разходите за същата година възлиза на  -123.56 МРЗ.

През тази година в режим на СИО е придобит  недвижим имот –апартамент №7 в гр.С. ж.к.”Д.”30-Г-ет.3с пазарна стойност 11.15 МРЗ.

За 1998г доходите са в размер на 35.93 МРЗ, а разходите- 201.44 МРЗ. Към последните следва да се добави и отрицателната разлика от 1997г- 123.56 МРЗ. В този случай обобщеният размер на извършените разходи ще възлиза на 325 МРЗ.Разликата между доходи и разходи в окончателен вариант е -289.07 МРЗ.

За 1999г доходите не са декларирани. За тази година разходите са в размер на 187.06 МРЗ. С натрупване на разходите от предходния период се формира резултат от - 476.13 МРЗ.

През тази година ЕТ”С.-С.С.” е закупил лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет” с пазарна стойност, равняваща се на 36.12МРЗ.

За 2000г доходите са в размер на 17.95 МРЗ. Извършените само за тази година разходи са  214.97 МРЗ. Към последните следва да се добави отрицателния резултат от предходния период  -476.13 МРЗ. Така обобщеният размер на направените разходи ще възлиза на 691.10 МРЗ. Разликата между доходи и разходи с натрупване от предходен период възлиза на  -673.15 МРЗ.

За 2001г са декларирани доходи в размер на 13.66 МРЗ.Извършените само за тази година разходи са 167.19 МРЗ. С натрупване от предходен период разходите възлизат на 840.34 МРЗ. Разликата между декларирани доходи и направени разходи с натрупване от предходен период възлиза на –826.68 МРЗ.

За 2002г доходите на ответника са в размер на 1 783.09 МРЗ, а разходите- 187.62 МРЗ. С натрупване от предходен период разходите възлизат на 1 014.30 МРЗ. Разликата между доходите и обобщеният резултат на натрупаните разходи е в размер на 768.79 МРЗ.

За 2003г доходите са в размер на 1 123.42 МРЗ. Разходите са в размер на 1 033.64 МРЗ. Сумиран доходът  за 2003г с положителната разлика между доход и разход от 2002г  е в размер на 1892.21 МРЗ. Разликата между   общият доход за 2003г  и разходите за същата година възлиза на  858.57 МРЗ.

През тази година ЕТ”С.а-С.С.” е закупил недвижими имоти, представляващи офис №1 на втори етаж, магазин № 1 на първи етаж и гараж №3 в сутерена  всички в обема на административна сграда, находяща се в гр.С., ул.”Х.Д.”№30. Справедливата пазарна стойност на имотите е 761.82 МРЗ.

За 2004г  доходите са в размер на 980.13 МРЗ. Разходите са в размер на 1 847.75 МРЗ.Сумиран доходът за 2004г с положителната разлика между доход и разходи от предходен период възлиза на  1838.70 МРЗ. Разликата между обобщеният доход и разходите са годината възлиза на -9.05 МРЗ.

През тази година ЕТ”С.-С.С.” е закупил недвижим имот в гр.С. кв.”К.”, УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда за административно обслужване по ПУП на гр.С.  с пазарна стойност на имота 1 031.63 МРЗ.

За 2005г доходите са в размер на 1 387.72 МРЗ, а разходите- 1 405.69 МРЗ. С натрупване от предходен период направените разходи възлизат на  1 414.74 МРЗ. Разликата между доходите и натрупаните разходи е -27.02 МРЗ.

През тази година в режим на СИО / на 07.03.05г/ е придобит от С. и Х. С. недвижим имот, представляващ апартамент №5 в гр.Сливен  ул.”Д.Д.”№16 с пазарна стойност 529.67 МРЗ.

През същата година  ЕТ”С.-С.С.” придобива товарен автомобил марка „Пежо” модел „Ранч 1.9 Д” с пазарна стойност 68.90 МРЗ.

През 2005г С. регистрира „С.”ЕООД с внесен уставен капитал в размер на 5 000лв или 33.33 МРЗ.

На  20.01.2006г   търговското предприятие на ЕТ”С.-С.С.” преминава в патримониума на регистрираното през 2005г ЕООД”С..” с едноличен собственик на капитала на С.С. чрез покупко-продажба  на стойност  575 МРЗ.

За 2006г доходът на ЕТ е в размер на 575 МРЗ, а разходите- 183.83 МРЗ. Обобщеният разход с натрупване от предходен период е 210.85 МРЗ. Разликата между доходи и разходи  е 364.15 МРЗ.

За 2006г доходите на ЕООД са в размер на 3 509.07 МРЗ, а разходите- 1139.63 МРЗ. Разликата между доходи и разходи е 2 369.44 МРЗ.

През 2006г е регистрирано ООД с фирмено наименование „К. Р.”. С.С. притежава 25 дяла от капитала на дружеството на стойност 2 500лв или 15.63 МРЗ.

За 2007г доходите на ЕООД са в размер на 1 065.25 МРЗ. С натрупване от предходната година доходите възлизат на 3 434.69 МРЗ. Разходите са в размер на 827.31 МРЗ. Разликата между доходи и разходи е  2 607.38 МРЗ.

През 2006г „С.”ЕООД продава недвижим имот в гр.С. кв.”К.” УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда  по ПУП на града за обществено обслужване за сума, равняваща се на 1 687.5 МРЗ.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства, свидетелски показания, обяснения на ответника по реда на чл.114 от ГПК/отм/ и изготвените съдебно-техническа, съдебно-автотехническа и съдебно-счетоводна експертиза. Като неоспорени първите две експертизи съдът кредитира изцяло. От съдебно-счетоводните експертизи на в.л.Т.Й. съдът кредитира последната изготвена по време. Това се дължи на допълнителните задачи и преработвания, наложени, поради многобройните въпроси, поставени към експерта, след представянето на допълнителни писмени доказателства. Не на последно място съдът съобрази и отговорите на вещото лице, дадени в последното съдебно заседания. Чрез тях на практика бе коригирано заключението в частта, касаеща направените от експерта изчисления на разходите, извършвани от ответника С. за заплащане на издръжка на родените извън брака му деца. Тази корекция произтича от обстоятелството, че в последното с.з. ответникът  по реда на чл.114 от ГПК/отм/ отговори  на въпроса, зададен от ищцовата страна, отнасящ се до размера на издръжката, заплащан в периода от 2000г до 2007г за децата С., Г. и С., родени извън брака на ответника със съпругата му Х.С..

В анализа на събраните доказателства, въз основа на които са направени фактическите констатации възлов момент е  представения по делото документ, издаден от турския гражданин С. Т., чрез който документ се удостоверява дадена в заем сума от 89 000 евро на ответника С.  В първото съдебно заседание процесуалният представител на ищцовата страна  е направил оспорване на писменото доказателство, но след указание на съда да конкретизира в какво се изразява оспорването  изрично е заявено, че същото се оттегля. При това положение съдът не следва да обсъжда наведените доводи както в пледоарията на процесуалния представител на ищеца, така и в писмените му бележки, че представеният документ  не доказва плащане в полза на С. на тази сума, а само задължение, възникнало спрямо турския гражданин. Представеното писмено доказателство е годно средство за доказване на получената от ответника С. в заем сума. Същата е декларирана от ответника в ГДД и  правилно е отчетена в съдебно-икономическата експертиза като доход на физическото лице през 2002г.

Съдът не следва да кредитира представените от ответника договори и протоколи за извършена работа от С.С. и бригадата му за периода от 1989г до 1990г на стойност 24 457.26лв, тъй като от тях не става ясно какъв точно е доходът на всяко лице, участвало в полагането на труда, в т.ч. и на ответника. Съдът не кредитира и четирите броя митнически декларации от 1997г, тъй като чрез тях се установява, само факта на преминаване през граница на ответника С. и факта, че е разполагал със сумите 2 000 германски марки и 1 100щ.д. Тези суми нямат характер на доходи.

Не се следва да се кредитират и представените от ответната страна данъчни актове за прихващане или връщане на ДДС. В с.з. от 11.06.2008г вещото лице Й.  е уточнило, че възстановения ДДС не формира печалба за дружеството-ответник.

Съдът изгради фактическата си обстановка и на базата на представените от ответника писмени доказателства-договор от 31.01.1995г, както и договори за наем. Направеното от ищцовата страна оспорване чрез процесуалните представители не бе извършено в срока по чл.154 от ГПК/отм/, поради което съдът не следва да коментира датата на заверка на подписите съобразно разпоредбата на чл.145 ал.1 от ГПК/отм/, а да ги цени като годно доказателствено средство.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Мотивираното искане на КУИППД е основателно и доказано. Процедурата по чл.13 от ЗОПДИППД е спазена. Производството по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност се провежда при наличието на следните предпоставки: установяване произход  и местонахождение на имуществото, притежавано от дадено лице, което имущество да е на значителна стойност/ по смисъла на пар.1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД  имуществото следва да е на стойност над 60 000лв или 400 МРЗ/; да се направи основателно предположение, че придобитото имущество е от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник; срещу лицето да е започнало наказателно преследване за престъпление по НК, посочено в чл.3 ал.1 т.1-25 от ЗОПДИППД, както и по чл.3 ал.2 и 3 от закона.

Налице са кумулативно предвидените от закона предпоставки, за да бъде уважено мотивираното искане на КУИППД с правно основание чл.28 от ЗОПДИППД.

            На първо място безспорно е установено, че ответникът С. е осъден с влязла в сила присъда  №6 от 20.02.2007г по НОХД№739/06г  на СлОС за извършено престъпление по чл.242 ал.1 б.”д” вр.чл.20 ал.2 и чл.55 от НК, което попада в предметния обхват на закона.

            На второ място видно от фактическите констатации е установено, че придобитото от ответниците и от ответното дружество с едноличен собственик на капитала ответника С. е на значителна стойност, която надхвърля 400 МРЗ/равняващи се на 60 000лв/.В режим на СИО е придобил имущество на стойност 577.14 МРЗ, като ЕТ е придобил имущество на стойност 1 862.35 МРЗ. Придобил е и дялове в търговски дружества на стойност 48.96 МРЗ. Минималната работна заплата е обективен критерий за определяне стойността на имуществото, както и при определяне размера на доходите и приходите и е съобразена с действащите за проверявания период от време ПМС. В ЗОПДИППД не се съдържа разпоредба относно вида на стойността на имуществото-пазарна или договорна,но независимо от това съдът приема за действителна стойността към момента на придобиване на имуществото.

            Налице е и третата предпоставка, визирана в закона, а именно: придобитото имущество да е резултат от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на доходите на ответника. Разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД  визира законова оборима презумпция, че имущество на значителна стойност е придобито въз основа на престъпната дейност на лицето, спрямо което са налице условията на чл.3 от закона в хипотезата на липса на законен източник за придобиване на това имущество. Ако в съдебното производство, образувано на базата на мотивираното искане на КУИППД, което има характер на искова молба, ответникът не успее да проведе успешно доказване на законен източник на доходите си, чрез които е придобил имуществото, предмет на мотивираното искане, не е необходимо доказване на причинна връзка между характера на престъпната дейност на ответника и придобиването на имуществото.

            В настоящото производство се установи, че ответниците са придобили имущество на значителна стойност,т.е. надхвърлящо по стойност 400 МРЗ. Видно от изложените по-горе фактически констатации в режим на съпружеска имуществена общност ответниците С. и Х. С. са придобили апартамент № в гр.С.ж.к.”Д.” 30-Г ет.3 през 1997г, през която направените от тях разходи надхвърлят по размер декларираните доходи. През 1998г са придобили и лек автомобил марка „Опел” модел „Кадет”. През годината на придобиване на вещта установените в това производство техни доходи са по-малко от извършените разходи . Разликата между декларираните доходи и разходите с натрупване от предходен период възлиза на – 289.07 МРЗ. През 2005г отново в режим на СИО са придобили и апартамент №5 в гр.С. ул.”Д.П.-Д.”№16. За същата година декларираните доходи са в размер на 1 387 МРЗ, а направените разходи- в размер на 1405 .69 МРЗ. Разликата между доходите и разходите с натрупване от предходен период възлиза на -27.02 МРЗ. В обобщение следва да се приеме, че ответниците не са оборили презумпцията за липса на законен източник за придобиване на това имущество, поради което същото подлежи на отнемане в полза на държавата. По отношение на ответницата Х.С. следва да се приеме, че не е оборена презумпцията за личен принос за придобиването на двата имота. Ищецът е заявил в мотивираното искане, че следва да се приложи разпоредбата на чл.10 от ЗОПДИППД като се приеме, че липсва принос на Хр.С. в придобиването на двата имота и на автомобила. В съдебно заседание ответницата е оспорила иска, поради което тежестта на доказване на твърдението за липса на принос на С. в придобиването на двата недвижими имота  пада изцяло върху ищцовата страна. Вярно е, че ищецът е проявил процесуална активност като е поискал назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която е изследвала доходите на двамата съпрузи.  Следва обаче да се изтъкне, че съвместният принос на всеки от съпрузите в придобиването на вещ по време на брака се предполага до доказване на противното. Съгласно разпоредбата на чл.19 ал.2 от СК съвместният принос се изразява не само във влагането на труд и средства, но и в грижи за децата и работа в домакинството и се предполага до доказване на противното. В случая ищцовата страна е следвало да проведе пълно  доказване на твърдението си за липса на съвместен принос по отношение на Х.С. и в посока  на останалите елементи, включващи се в понятието съвместен принос. След като това не е сторено  презумпцията по чл.19 ал.3 от СК не е оборена и следва да се приеме, че подлежи на отнемане в полза на държавата само ½ ид.ч. от всяко имущество, придобито в режим на СИО от ответника С.. Искът по отношение на ответницата С. до размера на ½ ид.ч. от недвижимите имоти  следва да се отхвърли като неоснователен.

            ЕТ „С.-С.С.” през 2003г е придобил недвижими имоти офис №1 на ІІ етаж, магазин №1 на първи етаж и гараж №3 в сутерена-всички находящи се в обема на административна сграда, находяща се в гр.С. ул.”Х.Д.”№30. В годината на придобиване на това имущество от търговеца С. е декларирал и са установени в хода на производството доходи в размер на 1 123 МРЗ, а извършените разходи  от него са в размер на 1 033.64 МРЗ. Изводът, който се налага е, че положителната разлика между доходи и разходи в размер на 858.57 МРЗ  обуславя законен произход на средствата за закупуване на имотите.

През  2004г  ЕТ „С.-С.С.” е закупил недвижим имот в гр .С. кв.”К.”, УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда за административно обслужване по ПУП на гр.Сливен  с пазарна стойност на имота 1 031.63 МРЗ.За 2004г разликата между установени доходи и направени разходи е отрицателна, което налага извода, че липсва законен източник на средствата, чрез които е придобито описаното имущество.

През 2005г ЕТ е закупил товарен автомобил марка „Пежо” модел „Ранч 1.9Д” и е внесена сумата 5 000лв , равняваща се на 33.33 МРЗ са регистрация на ЕООД”С.” с едноличен собственик на капитала ответника С.. Както бе посочено по-горе през тази година разликата между установените доходи на ответника и направените разходи е отрицателна, т.е. за придобиването на  товарния автомобил и дяловете /100бр/от капитала на ЕООД ответникът не е доказал законен източник на средствата, което обуславя основателността на иска.

През 2006г/ 26.01./ е прехвърлено предприятието на ЕТ чрез покупко-продажба от ЕТ”С.-С.С.” на „С.”ЕООД с едноличен собственик на капитала С.. В предприятието на търговеца  са включени  офис №1 на ІІ етаж, магазин №1 на първи етаж и гараж №3 в сутерена-всички находящи се в обема на административна сграда, находяща се в гр.С. ул.”Х.Д.”№30; имот в гр.С. кв.”К.”, УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда за административно обслужване по ПУП на гр.Сливен  и товарен автомобил марка „Пежо” модел „Ранч 1.9Д”. На 21.09. 2006г ; имот в гр.С. кв.”К.”, УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда за административно обслужване по ПУП на гр.С. е продаден на трето лице за сумата 270 000лв.

По отношение на имуществото, за което бе установена липса на законен източник за придобиването му и което е  включено в предприятието на ЕТ”С.-С.С.”, предмет на договора от 26.01.2004г следва да се приложи разпоредбата на чл.6 от ЗОПДИППД. Чрез договора за покупко-продажба на предприятие ЕТ”С.-С.С. е прехвърлил предприятието си на „С.”ЕООД. Налице е правоприемство на активите и пасивите на ЕТ от страна на  „С.”ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е ответника С.. В конкретния случай в полза на държавата обаче следва да се отнеме само товарния автомобил марка „Пежо” модел „Ранч 1.9 Д”, тъй като от имуществото, за чието придобиване липсва установен законен източник  само тази вещ към настоящия момент е включена в патримониума на дружеството.  По отношение на имот  в гр.Сливен кв.”Клуцохор”, УПИ І в кв.679, отреден за газстанция, бензиностанция и сграда за административно обслужване по ПУП на гр.Сливен следва да се приложи разпоредбата на чл.4 ал.2 от ЗОПДИППД. Както по-горе бе описано този имот е продаден през 2006г на трето добросъвестно лице по възмезден начин, за сумата 270 000лв.Заплатена е изцяло действителната стойност на придобитото, поради което  сумата 270 000лв следва да се отнеме от ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е ответника С..

Предмет на мотивираното искане са и 50 дяла от капитала на „К. Р.”ООД, притежавани от ответника С.. Видно от фактическите констатации дружеството е регистрирано през 2006г, 2 500лв са внесени от ответника С. за формирането на уставния капитал на дружеството през 2006, през която разликата между доходите на ответника и извършените от него разходи е положителна, т.е. налице е законен източник на средствата за придобиването на 25 дяла от капитала на дружеството. Следователно в тази част мотивираното искане следва да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано.

С оглед разпоредбата на чл.64 ал.5 от ГПК/отм/ ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 15 006.40лв и възнаграждение за вещи лица в размер на 373лв. На ищеца следва да бъдат осъдени да заплатят възнаграждение за процесуален представител в размер на 7 909лв съобразно разпоредбата на чл.7 ал.2 от Наредба № 1/2004г за минималните адвокатски възнаграждения, съразмерно на уважената от искането част. Ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника С. съразмерно на отхвърлената от искането част разноски в размер на  138лв за адвокатско възнаграждение и разноски за експертизи.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

             

            ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.  С.С. ЕГН ********** ***№17 следното имущество:

-недвижим имот, представляващ ½ /една втора/идеална част от апартамент №5 на втори етаж, застроен върху 117.75 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, две спални, баня-тоалетна на първо ниво и две спални , баня-тоалетна на второ ниво при граници : изток-външен зид, запад—ап.№6, север-стълбище и юг-външен зид ведно с прилежащото избено помещение № 5 с полезна площ 4.53кв.м. при граници: изток-външен зид, запад-гараж№5, север-външен зид и юг-мазе №4 и гараж №5 с площ от 17.47кв.м. при граници: изток-мазе №5, запад-външен зид, север-външен зид и юг- гараж №4, находящи се в жилищна сграда, построена върху УПИ ІХ-2718 в кв.95 по плана на гр.С. кв.”К.” ул.”Д. П.-Д.” №16 ведно с всички подобрения в имота и отстъпеното право на строеж;

- недвижим имот, представляващ ½ /една втора/идеална част от апартамент №7 ет.3 вх.Г на жилищен блок №31, находящ се в гр.С. кв.”Д.”, застроен върху 64.19 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, сервизни помещения при граници : изток и запад-външни зидове, север-разделителен зид с вх.В и юг-апартамент№8 и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение№7 с полезна площ 4.74 кв.м. при граници: изток-мазе №8, запад-коридор, север-коридор и юг-коридор, заедно с отстъпеното право на строеж върху държавна земя и 1.40% ид.ч. от общите части на сградата;

-1/2/една втора/ идеална част от лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет”, рама W0L000039G2661997 двигател № 16DА14444082, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.05.1987 г., дата на промяна 16.07.1999 г;

-100 / сто / дяла на обща стойност 5 000/ пет хиляди/лева от капитала на „С.” ЕООД-гр.Сливен

ОТХВЪРЛЯ  предявения от КУИППД гр.С. бул.”Ц. Б. ІІІ”№126 с адрес за призоваване гр.Б. ул.”Ф. К.” №26А ет.3 против С.  С.С. ЕГН ********** ***№17 иск за отнемане  в полза на държавата  на 50/ петдесет/дяла на обща стойност 2 500/ две хиляди и петстотин/лв от капитала на „К. Р.” ООД-гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            ОТХВЪРЛЯ  предявения от КУИППД гр.С. бул.”Ц. Б. ІІІ”№126 с адрес за призоваване гр.Б. ул.”Ф. К.” №26А ет.3 против Х.Г.С. ЕГН ********** ***№17 иск за отнемане  в полза на държавата  на недвижими имоти, представляващи : недвижим имот, представляващ ½ /една втора/идеална част от апартамент №5 на втори етаж, застроен върху 117.75 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, две спални, баня-тоалетна на първо ниво и две спални , баня-тоалетна на второ ниво при граници : изток-външен зид, запад—ап.№6, север-стълбище и юг-външен зид ведно с прилежащото избено помещение № 5 с полезна площ 4.53кв.м. при граници: изток-външен зид, запад-гараж№5, север-външен зид и юг-мазе №4 и гараж №5 с площ от 17.47кв.м. при граници: изток-мазе №5, запад-външен зид, север-външен зид и юг- гараж №4, находящи се в жилищна сграда, построена върху УПИ ІХ-2718 в кв.95 по плана на гр.С. кв.”К.” ул.”Д. П.-Д.” №16 ведно с всички подобрения в имота и отстъпеното право на строеж и  недвижим имот, представляващ ½ /една втора/идеална част от апартамент №7 ет.3 вх.Г на жилищен блок №31, находящ се в гр.С. кв.”Д.”, застроен върху 64.19 кв.м., състоящ се от дневна,  кухня, сервизни помещения при граници : изток и запад-външни зидове, север-разделителен зид с вх.В и юг-апартамент№8 и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение№7 с полезна площ 4.74кв.м. при граници: изток-мазе №8, запад-коридор, север-коридор и юг-коридор заедно с отстъпеното право на строеж върху държавна земя и 1.40% ид.ч. от общите части на сградата, както и на ½ /една втора / идеална част от лек автомобил, марка „Опел”, модел „Кадет”, рама W0L000039G2661997 двигател № 16DА14444082, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.05.1987 г., дата на промяна 16.07.1999 г, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от „С.” ЕООД-гр.Сливен, представлявано от С.  С.С. ЕГН ********** ***№17 следното имущество:

- товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Ранч 1.9Д”, рама № VF35CWJE60239652, рама № 10DAXAR67115, цвят бял, дата на първоначална регистрация 14.12.1999 г. и дата на промяна 15.02.2006 г.;

            -сумата 270 000/двеста и седемдесет хиляди /лева, представляваща полученото от продажбата на недвижим имот, представляващ недвижим имот с идентификатор № 67338.536.24 с адрес: гр. С., кв. „К.”, по стар идентификатор, представляващ УПИ І – кв. 679 с площ от 2570 кв.м. отреден за Газстанция и бензиностанция и сграда за обществено обслужване по ПУП на гр. С. при граници: изток – бул. „Т.”, запад – р. „А.”, север – зелена площ между бул. „Т.” и реката и юг – р. А.;

            ОТХВЪРЛЯ  предявения от КУИППД гр.С. бул.”Ц. Б. ІІІ”№126 с адрес за призоваване гр.Б. ул.”Ф. К.” №26А ет.3 против „С.” ЕООД-гр.Сливен, представлявано от С.  С.С. иск за отнемане  в полза на държавата  на недвижими имоти, представляващи :

 -офис № 1 на втори етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 49.01 кв.м. при граници: север-външен зид, северозапад-офис № 3, югоизток-разделителен зид, югозапад-офис № 2 и коридор, заедно с отстъпено право на строеж и 4.23% ид.ч. от общите части на сградата.

-магазин №1 на първи етаж в обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 78.61 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-стълбище, югоизток-трафопост,югозапад-външен зид заедно с избено помещение №1 с полезна площ от 30.31 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 3, югоизток-външен зид,югозапад-гараж№2 заедно с отстъпено право на строеж и 8.79% ид.ч. от общите части на сградата/, разделен  според договора за продажба на предприятието на ЕТ  на:1/магазин за дюнер с консумация в помещението със застроена площ от 27.15кв.м. , състоящ се от две помещения при граници: изток-магазин за промишлени стоки, запад-магазин №2, север-ул.”Х. Д.” и юг-двор;2/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 44.61 кв.м., състоящ се от търговска зала, санитарен възел и складово помещение в сутерена със застроена площ от 30.31 кв.м. при граници: изток-трафопост и магазин за промишлени стоки, запад-помещение за дюнер, север-ул.”Х. Д.” и юг-гараж №2;3/магазин за промишлени стоки със застроена площ от 6.85 кв.м.,състоящ се от едно помещение при граници: изток-трафопост, запад- магазин за промишлени стоки, север-ул.”Х. Д.” и юг-магазин за промишлени стоки/.

-гараж №3 , находящ се в сутерена от обема на административна сграда, построена в УПИ ХV в кв.296, ЦГЧ , ул.”Х. Д.” със застроена площ  от 20.56 кв.м. при граници: североизток-външен зид, северозапад-гараж № 4, югоизток-складово помещение № 1,югозапад-външен зид заедно с отстъпено право на строеж и 1.40 % ид.ч. от общите части на сградата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА С.  С.С.  да заплати по сметка на СлОС държавна такса в размер на 15 006.40лв и възнаграждение за вещи лица в размер на 373лв и на КУИППД възнаграждение за един процесуален представител в размер на 7 909лв.

ОСЪЖДА КУИППД гр.С. бул.”Ц. Б. ІІІ”№126 с адрес за призоваване гр.Б. ул.”Ф. К.” №26А ет.3 да заплати на С.  С.С. направените по делото разноски в размер на 138лв, съразмерно на отхвърлената от иска част.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от обявяването му пред Апелативен съд – гр. Бургас.                      

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: