Р Е Ш Е Н И Е № 

 

гр. Сливен, 29.01.2009г.

 

  В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в  открито заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и осма година :

                                                                  Председател: В.Н.

при секретаря…К.И.………………………………….…………и с участието на прокурора…………С.Г.………………………..като разгледа докладваното от ………В.Н.…***…..по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл.28 от ЗОПДИППД.

Образувано е по мотивираното искане на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност - гр. София срещу М.Г.Ф., Н.И.Ф.,***„Н. - 92 Д.С." - с. Г., Сливенска община и „С." ЕООД- с. Ж.В., община Сливен.

В искането, имащо характер на искова молба се твърди, че въз основа на уведомление по § 5 ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД от Районен съд Нова Загора до ТД на КУИППД гр. Бургас и решение по чл.13 ал.1 т.1 от ЗОПДИППД № 67/21.03.2007г. на КУИППД, срещу ответника М.Ф. било образувано производство за установяване на произхода и законността на имуществото и доходите му за периода 1982г.- 2007г. В хода на проверката се установило, че с влязла в сила присъда по нохд № 245/2003г. на Новозагорския районен съд Ф. бил признат за виновен за извършено престъпление по чл.210 ал.З от НК, попадащо в приложното поле на чл.З ал.1 т.8 от ЗОПДИППД. Установило се, че Ф. е едноличен собственик на капитала и управител на следните търговски дружества : „Ф." ЕООД - с. Ж.В., вписано в ТР на СлОС с решение по ф.д. № 946/2001г. с капитал 5000лв., разпределен в 1 дял с номинална стойност 5000лв., „С." ЕООД- с. Ж.В., регистрирано по ф.д. № 230/2003г. по описа на СлОС с капитал 5000лв., разпределен на 50 дяла с ном.стойност 100лв. всеки, „А." ЕООД - гр. Сливен вписано в регистъра на съда с решение по ф.д. № 61/2005г. също с капитал 5000лв., разпределен в 1 дял с номинална стойност 5000лв. и „Е." ЕООД - с. Д., община К., вписано в ТР по ф.д. № 2330/2006г. на БОС с капитал 5000лв., разпределен в 50 дяла с по 100лв. номинална стойност всеки. Втората ответница Н.Ф., съпруга на първия ответник, е едноличен собственик на капитала и управител на „С." ЕООД- с. Ж.В., вписано в ТР на СлОС с решение по ф.д. № 509/2002г., с капитал 5000лв. По данни на ТД на НАП за изследвания период двамата ответници получили доходи като физически лица както следва: за 1998г. ответникът Ф. декларирал доход от трудово възнаграждение в размер на 354,66 неден. лева като за периода 1999г.-2007г. в архивите на ТД на НАП - Сливен нямало данни за декларирани от Ф. доходи по чл.41 от ЗОДФЛ; за 1997г. ответницата Ф. получила доход от трудово възнаграждение в размер на 590,43лв., за периода 07.2004г.-09.2007г.-получила доходи от трудово правоотношение съответно вариращи от 152,73лв. до 955,50лв., за 2007г.- месечен осигурителен доход от 220лв, като за периода 2000г.-2007г. Ф. не е подавала данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ. Общият размер на дохода получен от двамата от трудово правоотношение и осигурителен доход за проверявания период възлизал на 750,34 минимални работни заплати. За контролираните от ответника Ф. юридически лица през проверявания период имало подадени декларации по чл.51 от ЗКПО както следва: за финансовата 2005г. за „А." ЕООД бил деклариран отрицателен финансов резултат от 98,67лв., за „С." ЕООД били подадени декларации по чл.51 от ЗКПО за финансовите 2003г.,2004г. и 2005г., с които бил деклариран отрицателен финансов резултат съответно от 577,74лв., 443,47лв. и 95 100,23лв. За финансовите 2002г. и 2003г. за „Ф." ЕООД бил деклариран отрицателен финансов резултат, а за 2004г. и 2005г. - деклариран положителен финансов резултат съответно в размер на 73830,55лв. и 14664,28лв. За „Е." нямало подадени декларации по чл.51 от ЗКПО.

Проверката установила също, че за проверявания период М. и Н. Ф. придобили в СИО следните недвижими имоти:

-  ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА      НОВ  КРАВАРНИК,  със застроенаплощ 1 550 / хиляда петстотин и петдесет/ кв.м, при граници на сградата: парцел №3008, кравеферми, парцел № 600, полски път, парцел №164, полски пътища, парцел №666, нива, ОКЕ     № 3007, водонапоителна кула, парцел № 600, полски път и сграда,находящата се в ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В.,Сливенска община, с площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м,при граници: север-път, юг-парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, и

               -ВОДНА КУЛА, със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м., при граници: парцел №3006,кравеферми, парцел 600, полски път, находяща се в парцел № 7 в стопански двор на с. Ж.В., при граници север-кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма, закупени от М.Ф. с договор за покупко-продажба от 01.12.1997г. от ЛК на заличеното КЗС "П. М." - с. Ж.В., с обща продажна цена за двата имота в размер на 930 000 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имотите към 01.12.1997г. и равняваща се на 20,44 минимални работни заплати. Пазарната оценка на имота - НОВ КРАВАРНИК към 22.05.2007 год. е в размер на 55 500лв., а тази на сграда -ВОДНА КУЛА към 22.05.2007 год. -10 600 лева.

- ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В., Сливенска община, с
площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м, при граници: север-път, юг-
парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, закупен от М.Ф. с договор за
покупко-продажба от 01.12.1998 г. от Областния управител на гр. Сливен, за сумата от 5
591 427 /неденоминирани/ лева,   представляваща пазарна оценка на имота към датата
на придобиване, възлизаща на 105 МРЗ.

-  С договор за покупко-продажба от 01.12.1998г.  М.Ф. закупил  отОбластния управител на гр. Сливен ПАРЦЕЛ № 7 в стопански двор на с. Ж.В.,
Сливенска община с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., при граници: север-кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма, за сумата от 280037/неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имота, или 5,23 минималниработни заплати. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007 год. е в размер на 480 лева.

-  ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /двехиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад-'Т. д.", закупен от М.Ф. с договор за покупко-продажба от 01.12.1998г. от Областен управител на гр. Сливен за сумата от 358 684 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната стойност на имота към тази дата или 6,7 минимални работни заплати. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007 год. е в размер на 14 100 лева;

- МЕТАЛЕН ЦЕХ със застроена площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници: път, мера, мера, Г. д., находящ се в ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад-Торански дол", закупен от М.Ф. с договор за покупко-продажба от 20.11.1997г. от заличеното ТКЗС "Тунджа"гр.Сливен, за сумата от 8200000 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имота към тази дата и равняваща се на 180 МРЗ. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007г. е в размер на 48 700лв.

-  С Постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в Служба по
вписванията гр.Сливен под № 271, том.
II вх. № 2524/21.05.2003 г. на Н.Ф. и
М.Ф.    била възложена от АДВ-ТП Сливен РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА в
парцел № 16 /шестнадесет/ в бившия стопански двор на с.Горно Александрово, Община
Сливен с площ 202/двестаидва/кв.м. и застроен обем 1005 /хиляда и пет/ куб.м. при граници
на имота: изток - парцел №17 /с 17 /седемнадесет/, север — парцел № 52 /петдесет и
две/; запад -• парцел № 15/петнадесет/ и юг - обслужващ път, за сумата от 4 250 лева,
съвпадаща с пазарната оценка към датата на придобиване или 38,63 минимални
работни заплати. Имотът е продаден от Н. и М. Ф. с н.а. за покупко-продажба
№ 65, том П, дело № 229/2003г., на „С."ЕООД /с едноличен собственик на капитала
и управител Н.И.Ф./, за сумата от 1 446 лева, или 13,14 броя минимални работни заплати,    при пазарна               оценка на имота към 26.05.2003 г. в размер на  4 250 лева. Същият е препродаден от „С." ЕООД с н.а. №81, том П, дело № 244/2003г. на ЕТ „Н.-92-Д.С.", за сумата от 80 000 лева.

В качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на "Ф." ЕООД, с договор от 23.10.2002 г. М.Ф. *** И. С. - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА частна общинска собственост със застроена площ от 232,74 кв.м., находяща се в УПИ № 1, кв.78 по плана на с. Ж. В., Сливенскаобщина, ведно с правото на строеж, за сумата от 3 998,80 лева, или 39.98 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 23.10.2002г. е 3 600 лева.; имотът е продаден впоследствие от АДВ с постановление за възлагане.

В хода на проверката КУИППД установила също, че М.Ф. и Н.Ф. са придобили следните движими вещи (МПС) за периода 1982 -2007г.:

- Товарен автомобил марка и модел ТАЗ 53", с ДКН СЛ 01 01 Ч, рама №66291, двигател №69640М90, цвят - син, закупен от М.Ф. и регистриран на 21.05.1990 г. Пазарната оценка към датата на придобиване възлизала на 17 000 лева, или 121 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 30.03.2007г. е в размер на 1 360 лева;

-Лек автомобил марка и модел "МАЗЕРАТИ БИТУРБО", с ДКН СН9151СН, рама №2АМЗЗЗВООМВ 102769, двигател № 1901М130, закупен от Н.Ф., с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство на 29.12.2000г., за сумата от 1000 лева, или 12,66 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 29.12.2000г. е 51 500 лева, или 651,9 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 30.03.2007 год. е 22 800 лева.

От събраната по производството информация комисията установила, че за проверявания период ЕООД "С."- с.Ж.В., вписано по ф.д. № 230/2003г. на СлОС управлявано от ответника М.Ф., въз основа на изпълнителен лист от 31.08.2005 г. по т.д.№ 503/2004г. БОС, е придобило правото на парично вземане в размер на 19 801,32 лева от ЗК „В."- с. Д., общ. К., обл. Бургас.

На 27.12.2007г. на ответника Ф. били разяснени правните последици на чл.17 ал.5 от ЗОПДИППД; връчената му декларация била попълнена и изпратена в срок в ТД -Бургас.

Според КУИППД минималната издръжка по данни на НСИ за периода 1982г.-2007г. за домакинстото на ответника Ф., състоящо се от трима членове - съпрузите Ф. и техния син до навършване на пълнолетие на последния, възлиза на 1 285,12 МРЗ. Реализираните от ответника приходи общо за периода са в размер на 763,48 МРЗ за страната, а извършените разходи в това число за придобиване на движимо и недвижимо имущество, разходи за закупуване на дружествени дялове, издръжка на домакинството и др. са общо в размер на 2 617,84 МРЗ. Получената отрицателна разлика от 1848,36 МРЗ според КУИППД е основание да се приеме, че стойността на придобитото имущество и разходите за издръжка явно превишава доходите на ответниците и налага извода за придобиването му с незаконни, свързани с престъпна дейност средства. Иска се постановяване на решение, с което на основание чл.4 ал.1 и 2, чл.6, чл.7 ал.2, чл.9 и чл.10 от ЗОПДИППД да се отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 282 925,32лв. както следва: от първите двама ответници като физически лица посочените по-горе придобити от М.Ф. недвижими имоти - парцел №6 в стопански двор на с. Ж.В., едноетажна масивна сграда- нов краварник, находящ се в описания парцел № 6, парцел № 7 в стопански двор на с. Ж.В., водна кула находяща се в парцел № 7 описан по-горе, парцел в стопански двор на с. И. и метален цех, находящ се в посочения рапцел на стопански двор на с. И., изчерпателно посочени по-горе, описаните движими вещи, придобити от М. и Н. Ф., представляващи товарен автомобил "ГАЗ 53" и лек автомобил "Мазерати", подробно описани по-горе, притежаваните от М.Ф. дружествени дялове от капитала на "А." ЕООД, "Е." ЕООД и "Ф." ЕООД, също посочени подробно по-горе, да се отнеме от "С." ЕООД сумата 19801,32лв., представляваща вземане от ЗКПУ "В." - с. Д., Бургаска област в полза на дружеството.

-   На основание чл.7 т.2 от ЗОПДИППД се иска обявяване недействителност по отношение на държавата на сделката, с която ответниците М. и Н. Ф. са отчуждили недвижим имот Ремонтна работилница в парцел № 16 в бившия стопански двор на с. Г.А. в полза на "С." ЕООД и отнемане в полза на държавата на придобития впоследствие от ЕТ "Н.-92-Д.С." посочен имот. Въвеждат се доводи за недействителност на сделката по отношение на държавата между ответниците Ф. и допълнително конституирания ответник “С.” ЕООД на основание чл.7 ал.2 предл.1 и 2 от закона, поради която недействителност процесният имот не  е преминал в патримониума на ответника "С.", който от своя страна не е могъл да прехвърли валидно правото на собственост в патримониума на последния приобретател ЕТ "Н.-92-Д.С.", по която причина и последната сделка се явява недействителна и имотът предмет на сделката подлежи на отнемане в полза на държавата. При условията на евентуалност, е предявена претенция по чл.4 ал.2 от закона - отнемане на получената от "С." ЕООД сума като цена за процесния имот, заплатена от ЕТ "Н.-92-Д.С." в размер на 80 000лв. Претендират се съдебни и деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

В съдебно заседание чрез процесуалните си представители КУИППД поддържа предявения иск изцяло.

Представителят по пълномощие на ответниците М. и Н. Ф., "С." ЕООД и "С." ЕООД оспорва предявения иск по основание и размер, и моли за отхвърлянето му. Счита, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и експертното заключение на съдебно-счетоводната експертиза се установяват достатъчно законоустановени източници на доходи за закупуване на имуществото, предмет на искането за отнемане, от което следва извода за законното му придобиване. Моли съда да приеме, че реализираните от ответниците Ф. през периода 1988г.-2007г. доходи от трудови и приравнени правоотношения и от печалба на дружествата в общ размер 3 705,65 МРЗ за страната значително превишават разходите за придобиване на движимото и недвижимо имущество, закупуване на дружествени дялове и издръжка на домакинството в общ размер на 1458 МРЗ за страната, която положителна разлика от 2252 МРЗ сочи на извода за неоснователност и недоказаност на предявения иск. Претендират се разноските по делото.

Пълномощникът на ответника ЕТ "Н.-92-Д.С." също оспорва предявения иск и моли за отхвърлянето му с аргумента, че имуществото на първите ответници е придобито с даказани законни средства и не подлежи на отнемане; евентуално, ако съдът не възприеме тези доводи и приеме, че имуществото на Ф. е придобито със средства от престъпна дейност, моли да прогласи относителната недействителност по отношение на държавата на сделката между тях като физически лица и допълнително конституирания ответник "С." ЕООД на основание чл.7 т.2 пр.1 и 2 от ЗИПДИППД като отнеме в полза на държавата сумата, която продавачът по сделката "С." е получил от купувача в размер на 80 000лв. и откаже отнемане в полза на държавата от "Н.-92-Д.С. на имота, предмет на втората сделка, както законът повелява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Сливен намира мотивираното искане за доказано и основателно, предвид което счита, че следва да бъде уважено.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С влязла в сила присъда по нохд № 245/2003г. на Новозагорския районен съд ответникът М.Ф. бил признат за виновен в това, че за периода от 12.03.1999г. до 27 април 1999г. в гр. Нова Загора при условията на продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице - председател на ВК "Ф." - гр. Сливен, с цел да набави за себе си имотна облага е въвел в заблуждение И. ***, за да го мотивира да извърши разпореждане с имущество на "А." АД-гр. Нова Загора и РКС "Загорец"-гр. Н.Загора, с което причинил вреда на двете дружества в размер на 22 536,45лв., като деянието е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което и на осн. чл.211 вр.чл.210 ал.1 т.З предл.1 вр. с чл.209 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири години, което да изтърпи при първоначален общ режим. Присъдата е влязла в сила на 07.04.2005г.

С решение № 67/21.03.2007г. на КУИППД въз основа на постъпило уведомление от Районен съд Нова Загора за осъжденето на ответника е било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Ответниците М.Ф. и Н.Ф. са съпрузи, чийто брак е сключен на 22.10.1988г. в гр. Сливен. От брака си имат роден син – Г. М. Ф., р. на 16.03.1989г.

На 27.12.2007г. КУИППД е връчила на ответниците Ф. декларация по чл.17отЗОПДИППД като ги е предупредила за правните последици по ал.5 при деклариране на неверни данни или непълно деклариране. Декларациите са били попълнени и представени на комисията в срок.

Проверката на КУИППД относно трудовия и осигурителен статус на ответника М.Ф. обхваща периода от 1982г. до 2007г. От удостоверение на НОИ Сливен № 901-1197/02.10.2008г. се установява, че ответникът Ф. през периода от 23.09.1987г. до 29 юли 1993г. е получил доходи от трудово правоотношение с „Р. С." общо в размер на 100228,96лв., равняващо се на 199,32 МРЗ за страната. Съгласно удостоверение № 20/03.10.2008г. издадено от „Ф." АД- Сливен е видно, че ответницата Н.Ф., съпруга на М.Ф., през периода от 20.08.1986г. до 06.05.1992г. е работила по трудов договор в посоченото дружество, откъдето е получила трудово възнаграждение общо в размер на 11446,25лв. или 64,01 МРЗ. Документът е оспорен от ищеца, но поради липса на представени доказателства от оспорилата го страна, е приет за истински поради неуспешно проведеното оспорване. Видно от писмо на НОИ- РУСО Сливен от 15.01.2008г. Ф. е получила доходи от трудово правоотношение с Технически университет - гр. Варна и „И. П." ООД - гр. Несебър за времето от 01.01.1997г.-30.09.2007г. общо в размер на З 058,06лв., представляващи 32,68 МРЗ. Изчислени от вещото лице от СИЕ, доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения на двамата ответници за проверявания период възлизат на 114 733,27лв. и съответно 255,78 МРЗ.

През проверявания период ответникът Ф. е регистрирал следните еднолични търговски дружества с ограничена отговорност: „Ф." ЕООД, вписано в ТР на СлОС по ф.д. №553/94г. на същия съд с капитал 50 000лв., „Ф." ЕООД - с. Ж.В., вписано в ТР на СлОС с решение по ф.д. № 946/2001 г. с капитал 5000лв., разпределен в 1 дял с номинална стойност 5000лв., „С." ЕООД- с. Ж.В., регистрирано по ф.д. № 230/2003г. по описа на СлОС с капитал 5000лв., разпределен на 50 дяла с ном.стойност 100лв. всеки, „А." ЕООД - гр. Сливен вписано в регистъра на съда с решение по ф.д. № 61/2005г. също с капитал 5000лв., разпределен в 1 дял с номинална стойност 5000лв. и „Е." ЕООД - с. Д., община К., вписано в ТР по ф.д. № 2330/2006г. на БОС с капитал 5000лв., разпределен в 50 дяла с по 100лв. номинална стойност всеки. Ф. бил едноличен собственик на капитала и управител, представляващ посочените дружества с ограничена отговорност.

Втората ответница Н.Ф., съпруга на първия ответник, е едноличен собственик на капитала и управител на „С." ЕООД- с. Ж.В., вписано в ТР на СлОС с решение по ф.д. № 509/2002г., с капитал 5 000лв.

Ответникът ЕТ “Н.-92-Д.С.” ЕИК по Булстат 040388906 Е, е вписан по ф.д. № 1989/1992г. на СлОС, със седалище и адрес на управление с. Г., община Сливен.

              Отчетените доходи /чистата печалба след приспадане на разходите/ по данъчни декларации по ЗДДС и ЗКПО, представени в ТД на НАП- Сливен, на посочените дружества с едноличен собственик на капитала и управител М.Ф., за периода на проверката възлизат на 1 854лв. за 1999г., на 2 120лв. или 28,26 МРЗ за 2000г., на 11 620лв. или 133,56 МРЗ за 2001г., на 73 830,55лв. равняващи се на 615,25 МРЗ за 2004г. и на 14664,25лв. или 97,76 МРЗ за 2005г., или общо сумата 104 088,80лв., равняваща се на 902,89 МРЗ. Тук следва да се отбележи, че печалбата за 1998г. и 1999г. на ВК „Ф.", отразена в заключението на съдебно-икономическата експертиза с вещо лице Г. К. на стр.5 горе, не следва да се включва в реализираните доходи от търговската дейност на едноличните дружества на ответника М.Ф., тъй като макар и представляващ и управляващ дружеството /кооперацията/, Ф. не е едноличен собственик на капитала; по делото няма и данни за заплатено му възнаграждение като председател или дивидент като член за посочените години. По тези причини данните от заключението в констативната му част на стр.5 таблицата горе подлежат на корекция като от посочените суми като доходи за 1998г. и 1999г. ще се приспадне печалбата на ВК „Ф.", така ще намалее и броят на МРЗ, реализирани за тези години. Визираните по-горе като абсолютна сума и брой МРЗ доходи от дейността на търговските дружества на ответника Ф. за периода 1999г.- 2005г. са посочени след извършване на корекцията.

            Реализираната от ответницата Н.Ф. от дейността на „С." ЕООД печалба през проверявания период, според представените в ТД на НАП данъчни декларации по ЗДЦС и ЗКПО, възлиза на сумата 14 600лв. или 146 МРЗ за 2002г. и на 236 456,30лв. или 1970,47 бр.  МРЗ - за 2004г., т.е. общо за целия период - доходи в размер на 241 056,30лв., съставляващи 2 116,47бр. МРЗ.

            Общо за проверявания от КУИППД период 1982г. - 2007г. ответниците М. и Н. Ф., видно от заключението на вещото лице Г.К., са реализирали доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения и от печалба от търговска дейност като собственици на търговски дружества ЕООД, възлизащи общо на сумата 459 878,37лв. или на 3 275,14 МРЗ /виж табл. на стр.6 т. 3.4. от констативно-съобразителната част на експертното заключение на СИЕ със забележката посочена по-горе за приспадане на реализираната от ВК „Ф." печалба за 1998г. и 1999г./.

            По делото се установи, че по време на брака си ответниците М. и Н. Ф. са придобили в режим на СИО следното недвижимо имущество:

            - ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - НОВ КРАВАРНИК, със застроена площ 1 550 / хиляда петстотин и петдесет/ кв.м, при граници на сградата: парцел № 3008, кравеферми, парцел № 600, полски път, парцел №164, полски пътища, парцел № 666, нива, ОКЕ № 3007, водонапоителна кула, парцел № 600, полски път и сграда, находящата се в ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В., Сливенска община, с площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м, при граници: север-път, юг-парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, и

            - ВОДНА КУЛА, със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м., при граници: парцел №
3006, кравеферми, парцел № 600, полски път, находяща се в парцел № 7 в стопански
двор на с. Ж.В., Сливенска община с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м.,
при граници север-кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма,

закупени от М.Ф. с договор за покупко-продажба от 01.12.1997г. от ЛК на заличеното КЗС "П. М." - с. Ж.В., с обща продажна цена за двата имота в размер на 930 000 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имотите към 01.12.1997г. и равняваща се на 27,41 минимални работни заплати, съгласно заключението на експертизата с вещо лице Г. К.. Пазарната оценка на имота - НОВ КРАВАРНИК към 22.05.2007 год. е в размер на 55 500лв., а тази на сграда - ВОДНА КУЛА към 22.05.2007 год. - 10 600 лева.

            - ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В., Сливенска община, с площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м, при граници: север-път, юг-парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, закупен от М.Ф. с договор за
покупко-продажба от 01.12.1998 г. от Областния управител на гр. Сливен, за сумата от 5
591 427 /неденоминирани/ лева,   представляваща пазарна оценка на имота към датата
на придобиване, възлизаща на 105 МРЗ.

            - С договор за покупко-продажба от 01.12.1998г.  М.Ф.  закупил от
Областния управител на гр. Сливен ПАРЦЕЛ № 7 в стопански двор на с. Ж.В.,
Сливенска община с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., при граници: север-
кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма, за сумата от 280 037
/неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имота, или 4,89 минимални
работни заплати. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007 год. е в размер на 480 лева.

            - ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /две
хиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад-Т. д.", закупен от М.Ф. с договор за покупко-продажба от 01.12.1998г. от Областен управител на гр. Сливен за сумата от 358 684 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната стойност на имота към тази дата или 6,27 минимални работни заплати. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007 год. е в размер на 14 100 лева;

            - МЕТАЛЕН ЦЕХ със застроена площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници: път, мера, мера, Горански дол, находящ се в ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад- "Горански дол", закупен от М. Ф. с договор за покупко-продажба  от 20.11.1997г. от заличеното ТКЗС "Тунджа" гр.Сливен, за сумата от 8200000 /неденоминирани/ лева, съвпадаща с пазарната оценка на имота към тази дата и равняваща се на 180 МРЗ. Пазарната оценка на имота към 22.05.2007г. е в размер на 48 700лв.

            - С Постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в Служба по
вписванията гр.Сливен под № 271, том.
II вх. № 2524/21.05.2003 г. на Н.Ф. и
М.Ф.    била възложена от АДВ-ТП Сливен РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА в
парцел № 16 /шестнадесет/ в бившия стопански двор на с.Г. А., Община
Сливен с площ 202/двеста и два/ кв.м. и застроен обем 1005 /хиляда и пет/ куб.м. при
граници на имота: изток - парцел №17 /седемнадесет/, север — парцел № 52
/петдесет и две/;  запад -• парцел № 15/петнадесет/ и юг - обслужващ път, за сумата
от 4 250 лева, съвпадаща с пазарната оценка към датата на придобиване или 38,63
минимални работни заплати.

            Ответниците Н. и М. Ф. се разпоредили с посочения недвижим имот като с н.а. за покупко-продажба № 65, том П, дело № 229/2003г. го прехвърлили на „С." ЕООД /с едноличен собственик на капитала и управител Н.И.Ф./, за сумата от 1 446 лева, или 13,14 минимални работни заплати, при пазарна оценка на имота към 26.05.2003 г. - 4 250 лева. Същият е препродаден от „С." ЕООД с н.а. № 81, том П, дело № 244/2003г.на ЕТ„Н.-92-Д.С.", за сумата от 80 000 лева.

            В качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на "Ф." ЕООД, с договор от 23.10.2002 г. М.Ф. *** Ив. С. - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА частна общинска собственост със застроена площ от 232,74 кв.м., находяща се в УПИ 1,кв.78 по плана на с.Ж. В., Сливенска община, ведно с правото на строеж, за сумата от 3 998,80 лева, или 39.98 минимални работни заплати. Пазарнатаоценкакъм23.10.2002г. е 3 600 лева.; имотът е продаден впоследствие от АДВ с постановление за възлагане. Така посоченото придобито недвижимо имущество от ответниците по покупна стойност възлиза на 456,62 МРЗ, а по пазарни цени към 22.05.2007г. - 772,01бр. МРЗ  /видно от заключението на СИЕ/.

            По време на брака си ответниците М.Ф. и Н.Ф. са придобили в режим на СИО и следните движими вещи (МПС):

            - Товарен автомобил марка и модел "ГАЗ 53", с ДКН СЛ 01 01 Ч, рама №66291,
двигател   №69640М90,   цвят   -   син,   закупен   от   М.   Ф.   и   регистриран   на
21.05.1990 г. Пазарната оценка към   датата на придобиване възлизала на 17 000 лева,
или 106,25 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 30.03.2007г. е в размер на 1
360 лева;

            - Лек автомобил марка и модел "МАЗЕРАТИ БИТУРБО", с ДКН СН9151СН, рама №2АМЗЗЗВООМВ 102769, двигател № 1901М130, закупен от Н.Ф., с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство на 29.12.2000г., за сумата от 1000 лева, или 13,33 минимални работни заплати. Пазарната оценка към 29.12.2000г. е 52 000 лева, или 236,36 минимални работни заплати.

            Общата стойност на придобитите движими и недвижими имоти по цени на придобиване възлиза в деноминирани лева на сумата 41 608,80лв. или изразено в МРЗ е 576,20бр. МРЗ, а по пазарни цени съгласно оценки на експерт-оценители към 22.05.2007г. -207 964,00лв. и изразено в МРЗ за страната - 1085,64бр. МРЗ.

            От заключението на съдебно-икономическата експертиза с вещо лице Г. К. се установява, че за периода 1988г.- 2006г. разходите за издръжката на тричленното семейство на ответниците Н. и М. Ф. съгласно данните на НС - ТСБ Сливен възлизат на сумата 5 766 982 неден.лв. или 5 767 деном.лв., съставляващи 882,19 бр.МРЗ. Вноските за формиране на капитал при учредяването на дружествата с ограничена отговорност на ответниците, посочени по-горе, както и разходите за регистрацията им възлизат общо на 254,75 бр. МРЗ.

            С оглед твърдението на пълномощника на ответниците М. и Н. Ф. за получени от  тях  на сватбеното им тържество през 1988г. като дарения парични суми в размер на 20 000лв., съдът допусна събирането на гласни доказателства. Съдът прие, че разпоредбата на чл.133 ал.1 б. “в” предложение последно от ГПК относно доказване със свидетелски показания на договори на стойност по-голяма от 1000лв., сключени между роднини, е приложима в конкретния случай, поради което допусна разпит на водените свидетели въпреки противопоставянето на ищцовата страна. По отношение на твърденията за получени дарения от гостите на тържеството се прие, че се касае за множество договори за дарение с цена под 1000лв., поради което съдът също допусна установяването им с гласни доказателства. С оглед разпределената доказателствена тежест, ответниците следваше да докажат с пълно и пряко доказване твърдените от тях получени като дарение от родителите им и гостите на сватбеното им тържество парични суми общо в размер на 20 000 неденом.лв. Съдът намира твърденията за недоказани, тъй като не се установи по категоричен начин извършването и размера на дарените суми от гостите на тържеството, както и произхода на сумите, дарени от родителите /законен източник на доходи на последните/, с оглед големия им размер към момента на извършване на дарението.

Фактическите констатации съдът изведе въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за изясняване на спора. Съдът кредитира като цяло заключенията на назначените съдебно-технически оценителни и икономическа експертизи, допринесли за по-пълното изясняване на релевантните факти и обстоятелства по делото.

Тези фактически констатации мотивират съда да изведе следните правни изводи:

Предявеното от КУИППД мотивирано искане с правно основание чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД е частично основателно и доказано.

Изпълнени са предвидените в закона предпоставки за провеждане на производството по ЗОПДИППД по отношение на ответниците М. и Н. Ф. - установяване от органите на КУИППД на притежавано от тях имущество на значителна стойност, която по смисъла на пар.1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД да е в размер по-голям от 60 000 лв. или 400 минимални работни заплати към датата на влизане в сила на закона; наличието на основателно предположение, че придобитото имущество е от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на средствата за закупуването му, наличието на наказателно преследване за престъпление по НК по чл.З ал.1 т.1 - 25 от ЗОПДИППД, респективно по чл.З ал.2 и 3.

Безспорно се установи по делото обстоятелството, че ответникът М.Ф. е осъден за престъпление, попадащо  в предметния обхват на чл.З от ЗОПДИППД -престъпление по чл.210 ал.З от НК.

Доказа се и наличието на втората предпоставка за уважаване на искането по чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД. От писмените доказателства по делото и заключенията на съдебно-техническите оценителни и съдебно-икономическата експертизи се установи, че ответниците Ф. притежават имущество на значителна стойност по смисъла на §1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД: възлизащо по пазарна стойност на сумата 207 964,00лв., която преобразувана в минимални работни заплати за страната се равнява на 1085,64броя МРЗ, а по придобивни цени по договори - изчислено на 576,20броя МРЗ. Съдът намира, че обективен критерий за определяне стойността на имуществото, чието отнемане се иска, е съотнасянето на неговата парична равностойност в брой минимални работни заплати за страната през съответния период на неговото придобиване. Законодателно определената сума от 60 000лв. към момента на влизане на закона в сила като критерий за квалифициране на стойността на имуществото като значителна не държи сметка за настъпилите през проверявания период в страната инфлационни процеси, както и за извършената през 1999г. деноминация на лева. По тази причина механичното съпоставяне на стойността на конкретното проверявано имущество към момента на придобиването му с нормативно заложената сума от 60 000лв. не позволява да се извърши реална преценка за неговата стойност като значителна или не. Поради това за критерий при определяне стойността на имуществото следва да се приеме съотнасянето на нормативно определената сума в брой минимални работни заплати за страната към момента на влизане в сила на ЗОПДИППД. Тъй като законодателят не е уредил императивно релевантния вид стойност на имуществото - придобивна /договорна/ или пазарна, която следва да бъде преценявана при проверката на КУИППД като значителна или не, съдът приема, че следва да се преценява действителната, реална стойност на проверяваното имущество към момента на придобиването му, т.е. неговата пазарна стойност. Съдът намира, че третата изискуема от закона предпоставка, за да се приеме, че са налице условията за отнемане на имущество на значителна стойност, визирана в разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД, също е изпълнена. В хипотезата на нормата се съдържа една законова оборима презумпция, че притежаваното на значителна стойност имущество от лице, по отношение на което са налице условията на чл.З от закона, е придобито от престъпна дейност, ако не се установи законен източник на средства за закупуването му. Формираното в посочената разпоредба предположение, че проверяваното имущество на значителна стойност е придобито от престъпна дейност, респективно с незаконни средства, може да бъде оборено чрез доказване на противното от проверяваното лице с пълно и пряко доказване, т.е. върху него лежи доказателствена тежест за установяване на противното.

За да достигне до правилния извод за произхода на средствата за придобиване на имуществото, чието отнемане се иска, съдът съобразявайки разпоредбата на чл.18 ал.1 от закона, следва да подложи на изследване доходите на проверяваното лице и неговото семейство, обичайните им и извънредни разходи, данните от данъчните им декларации, както и всички релевантни за изясняване на произхода на средствата за придобиване на имуществото обстоятелства.

Изследвайки размера и произхода на доходите, съдът възприема заключението на съдебно-икономическата експертиза относно доходите на М. и Н. Ф. за проверявания период, произтичащи от трудови и приравнени на тях правоотношения и възлизащи на сумата 114 733,27лв., съответно преобразувани в 255,78броя МРЗ. Съгласно поставена му задача, вещото лице е представило вариант и при приемане като доход на физическите лица печалбата на притежаваните от тях дружества, декларирана по ЗКПО и изчислена в размер на 345 145,10лв., и равняваща се на 3 019,36броя МРЗ, в която част експертизата е оспорена от ищцовата страна. Според съда печалбата на регистрираните от ответниците ЕООД не следва да се приема като доход на физическите лица. Печалбата е чистата сума, която остава в дружеството след като от приходите от извършваната търговска дейност се приспаднат разходите, свързани с тази дейност и полагащите се данъци. Собственикът на ЕООД еднолично решава въпросите от компетентността на общото събрание при ООД /аргумент от чл.147 ал.2 от ТЗ/, в това число и за разпределяне на печалбата и нейното изплащане. Той самостоятелно решава въпросът как да използва реализираната печалба - като реинвестира в ТД, като увеличи капитала, като разпредели дивидент и т.н. Печалбата не е доход на физическото лице освен ако не бъде разпределена като дивидент. От заключението на вещото лице Г.К. се установи, че сред предоставените й от НАП за проверка документи няма данни за декларирани от ответниците - физически лица доходи от разпределени дивиденти. Тъй като проверяваният период предхожда изменението /допълването/ на разпоредбата на чл.147 ал.2 от ТЗ с ДВ бр.84 от 2000г., изискващо съставянето на документ с доказателствена сила за взетите решения от едноличния собственик, декларирането на доходи от дивиденти е доказателство за разпределяне на такива. С оглед липсата на данни за декларирани доходи от дивиденти през проверявания период, съдът приема, че формално разпределяне на дивиденти не е извършено. В същото време, не се събраха доказателства, а и не се твърди от ответниците, върху които лежи тежестта да оборят презумпцията на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД, че е било извършено неформално разпределяне на дивиденти от печалбата на едноличните дружества, с които физическите лица са осигурявали издръжката на семейството, придобивали собственост върху движимо и недвижимо имущество, предмет на искането за отнемане. По тези съображения съдът споделя доводите на ищеца, че печалбата на дружеството не може да се приеме за доход на физическите лица, още по-малко за законен източник на средствата, послужили за закупуване на процесното имущество. Няма доказателства и за определяно и получавано от тях възнаграждение като управители на ЕООД.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установи, че разходите за издръжката на семейството на ответниците Ф. за процесния период възлиза общо на сумата 5 766 982неден.лв. или 5 767ден.лв., съставляващи 882,19 бр.МРЗ. Тези разходи заедно с прибавените към тях разходи за придобиване на недвижими и движими вещи, и за закупуване на дружествени дялове възлизат общо на 1458 броя МРЗ за страната.

Налице е отрицателна разлика от 1202,22броя МРЗ, която обуславя извода, че установените като законни доходи на ответника са крайно недостатъчни за покриване на разходите за издръжката на семейството. Следователно следва да се приеме, че законовата презумпция на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД е неуспешно оборена.

Искането за отнемане в полза на държавата на РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в парцел № 16 в бившия стопански двор на с. Г. А., Сливенска област, придобита с н.а. №81 д. № 244/2003г. от ЕТ "Н.-92-Д.С." съдът намира за неоснователно. Следва да се уважи евентуалното искане на КУИППД за отнемане в полза на държавата на сумата 80 000лв., заплатена от ЕТ като цена по договора за покупко-продажба и получена от продавача по него "С." ЕООД, при условията на чл.4 ал.2 от ЗОПДИППД. На основание чл.7 т.2 предложение първо и второ от закона сделката, с която М. и Н. Ф. са отчуждили имота в полза на "С." ЕООД, се явява недействителна по отношение на държавата. Съдът споделя довода на Комисията, че следва да се приеме, че като купувач по възмездната сделка дружеството в лицето на неговите управителни органи /чиито членове формират волята на юридическото лице/ е "знаело", че имотът е придобит от престъпна дейност, респективно придобит с цел укриване или прикриване на незаконния му произход. Установи се, а и не се спори, че посочената сделка е извършена след образуване на наказателното производство по нохд № 245/2003г. на НЗРС, от една страна, и едноличен собственик на капитала и управител на купувача "С." ЕООД е ответницата Н.Ф., която е също и прехвърлител по възмездната сделка.

Недействителността на първата сделка, обаче, не влече като последица недействителност и на последващата сделка, поради твърдяната от ищеца невъзможност за валидно прехвърляне на собствеността на имота в патримониума на новия приобретател - ЕТ "Н.-92-Д.С.". С оглед неоспореното обстоятелство, че купувачът е трето добросъвестно лице по смисъла на чл. 4 ал.2 от закона, макар и придобил от несобственик /привиден собственик/, приобретателят следва да се приеме, че е придобил на самостоятелно придобивно основание. Отпадането на правата на праводателя не обуславя отпадане правата на неговия правоприемник. При отпадане на правата на праводателя в случая с обявяване недействителността по отношение на държавата на сделката с купувач "С." ЕООД, приобретателят по разглеждания договор ЕТ "Н.-92-Д.С.”  следва да се счита за собственик на вещта въз основа първичен придобивен способ по силата на правилата на чл.ЗЗ ал.З от ЗЗД, чл.88 ал.2 от ЗЗД, чл.135 ал.1 изр.З от ЗЗД, чл. 211 ал.2 ЗЗД и чл.227 ал.З от ЗЗД, още от момента на вписването на съществуващия в негова полза придобивен акт. По тези съображения, при констатиране добросъвестност на ЕТ по реда на чл.4 ал.2 от ЗОПДИППД, на отнемане подлежи заплатената от ЕТ и получена от продавача "С." ЕООД сума от 80 000лв., представляваща продажна цена на процесния имот.

Обосновано и доказано е искането на ищеца за отнемане в полза на държавата на дружествените дялове на ответниците М. и Н. Ф. от капитала на контролираните от тях еднолични търговски дружества, както и вземането на ответника "С." ЕООД в размер на 19 801,32лв. от трето лице. Налице са условията на чл.6 от ЗОПДИППД, тъй като се установи от заключението на съдебно-икономическата експертиза, че ответниците - физически лица не са имали достатъчно законни средства за формиране на капитала на регистрираните от тях ЕООД през съответните подпериоди на проверявания период. Разликата между установените доходи на М. и Н. Ф. от трудови и приравнени на тях правоотношения и разходите за издръжката на тричленното семейство към момента на учредяване на всяко от търговските дружества е отрицателна, от което следва извода, че за формиране на капитала на отделните ЕООД и заплащане на разходите по регистрацията им ответниците не са разполагали с достатъчно законни средства. По тези съображения следва да се уважи искането за отнемане в полза на държавата на дружествените дялове на ответниците М. и Н. Ф. от капитала на контролираните от тях еднолични търговски дружества, както и вземането на ответника "С." ЕООД от ЗКПУ "Възход" - с. Д., Бургаска област в размер на 19801,32лв.

Съобразно изхода от делото, страните дължат заплащане на разноски както следва: Ответниците М. и Н. Ф. следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 11 317лв. и на ищеца сумата 1150лв. разноски по делото. Ищецът следва да бъде осъден да заплати на ЕТ "Н.-92-Д.С." съразмерно отхвърлената част от иска разноските по делото в размер на 350лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от М.Г.Ф. ЕГН ********** и Н.И.Ф. ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, следното недвижимо и движимо имущество:

- ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В., Сливенска община, с площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м, при граници: север-път, юг-парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, придобит с Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.12.1998 г., вписан в Служба по вписванията гр.Сливен под № 143, том П, Вх. № 2791/03.12.1998г.;

- ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА -- НОВ КРАВАРНИК, със застроена
площ 1 550 / хиляда петстотин и петдесет/ кв.м, при граници на сградата: парцел №
3008, кравеферми, парцел № 600, полски път, парцел №164, полски пътища, парцел №
666, нива, ОКЕ   № 3007, водонапоителна кула, парцел № 600, полски път и сграда,
изходящата се в ПАРЦЕЛ № 6 /шест/ в стопански двор на село Ж.В.,
Сливенска община, с площ от 4 792 /четири хиляди седемстотин деветдесет и два/ кв.м,
при граници: север-път, юг-парцел №14 и нива, изток-път, запад-кравеферма, придобит с
Договор   за покупко-продажба на недвижим имот от 01.12.1997 г. и   Протокол №
18/28.10.1997 год. на тричленна комисия, избрана на Общото събрание на правоимащите
на заличеното КЗС "П.М.", с.Ж. В..;

             - ВОДНА КУЛА, със застроена площ 15 /петнадесет/ кв.м., при граници: парцел № 3006, кравеферми, парцел № 600, полски път, находяща се в парцел № 7 в стопански двор на с. Ж.В., Сливенска община с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., при граници север-кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма, придобит с Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.12.1997г. и Протокол № 18/28.10.1997 г. на тричленна комисия, избрана на Общото
събрание на правоимащите на заличеното КЗС "П.М.", с.Ж. В..;

            - ПАРЦЕЛ № 7   в стопански двор на с. Ж.В., Сливенска община с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., при граници: север-кравеферма, юг-полски път, изток-кравеферма, запад-кравеферма, придобит с Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.12.1998г. вписан в Служба по вписванията гр.Сливен под№141,том I, вх. № 2789/ 03.12.1998 г.;

            - ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад-"Горански дол", придобит с Договор за покупко-продажба на недвижим имот от01.12.1998г., вписан в Служба по вписванията гр.Сливен под № 142, том П, вх. №2790/ 03.12.1998г.;

       - МЕТАЛЕН ЦЕХ със застроена площ 990 /деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници: път, мера, мера, Горански дол, находящ се в ПАРЦЕЛ в стопански двор на с. И., Сливенска община с площ от 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ кв.м., при граници: север-път, юг-мера, изток-мера, запад-Торански дол", придобит с Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 20.11.1997 г., и Протокол № 2/05.11.1997 г. на комисия, назначена със заповед на пълномощника на ОСП на заличеното ТКЗС "Т." гр.Сливен.;

                                -  ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел "ГАЗ 53 ", с ДКН СЛ 01 01 Ч, рама №66291, двигател №69640М90, цвят  син, закупен от М.Г.Ф.;

                        - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел "МАЗЕРАТИ БИТУРБО", с ДКН СН9151СН, рама№2АМЗЗЗВООМВ102769, двигател № 1901М130, придобит от Н. И. Ф.;

                        - 50 дяла с номинална стойност 100лева всеки от тях от капитала на    ЕООД "С." с ЕИК по БУЛСТАТ******, вписано с реш. № 1568/26.09.2003г. по ф.д.№230/2003г. по описа на Сливенски ОС, със седалище и адрес на управление: с.Ж.В.,Община Сливен, ул. "К. Г.; № *, с размер на капитала 5 000,00лв;

                        - 1 дял с номинална стойност 5000 лева от капитала на ЕООД "А.", ЕИК: *********, вписано с реш. 145/24.01.2005г. на СлОС по ф.д. № 61/2005г., със седалище: гр.С., ул. "Р. Ж.", №*, ех. * ап. *, с размер на капитала 5 000,00лв.;

                        -  50 дяла с  номинална стойност  100 лева всеки от  тях от  капитала  на ЕООД "Е.",  ЕИК:  147061146,  вписано с реш. № 2330/01.08.2006 г.  на СлОС по ф.д. №2330/200бг., със седалище: област Бургас, общ. К., с. Д., с размер на капитала 5000,00лв.;

                   - 1 дял с номинална стойност 5000 лева от капитала на ЕООД "Ф.",  ЕИК: *******,  вписано с реш. № 1965/19.12.2001г.  на СлОС по ф.д.№ 946/2001г. съсседалище: област Сливен, общ. Сливен, с.Ж.в., ул. "К. Г.", № *, с размер на капитала 5000, 00лв.;

                        - Вземане в размер на 19 801,32 ле / деветнадесет хиляди осемстотин и един лева и тридесет и две стотинки/ представляващи ВЗЕМАНЕ от ЗКПУ "В*", ЕИК: ******,с. Д., обл. Бургаска в полза на ЕООД "С." въз основа на изпълнителен лист № 121 на 1-во гр.отд. от 31.08.2005г. на БОС по осъдително решение №148/01.0б.2005г. по търговско дело № 503 по описа за 2004г. на БОС.

              ОТХВЪРЛЯ предявения от КУИППД- гр. С.бул. “Ц. Б. ІІІ” № *, с адрес за призоваване гр. Б., ул. “Ф.К.” № * ет.*, против ЕТ "Н. -92 - Д.С.” ЕИК по Булстат *** Е, вписан по ф.д. № 1989/1992г. на СлОС, със седалище и адрес на управление с. Г., община Сливен, иск за обявяване за недействителна по отношение на държавата на сделката, с която “С.” ЕООД – с. Ж. В., Сливенска община, ул. “К. Г. “ *, представлявано от Н.И.Ф., е прехвърлил с н.а. № 81, том П, дело № 244/2003г. на ЕТ „Н.-92-Д.С."- с. Г., Сливенска община  за сумата от 80 000 лева  следният недвижим имот: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА в парцел № 16 в бившия стопански двор на с.. А.,ОбщинаСливен с площ 202 кв.м. и застроен обем 1005 куб.м. при граници на имота: изток - парцел №17, север - парцел № 52; запад - парцел № 15 и юг - обслужващ път, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

              ОТХВЪРЛЯ предявения от КУИППД- гр. С. бул. “Цар Б. ІІІ” № * с адрес за призоваване гр. Б., ул. “Ф.К.” № * ет.*, против ЕТ "Н. -92 - Д.С.” ЕИК по Булстат ***** Е, вписан по ф.д. № 1989/1992г. на СлОС, със седалище и адрес на управление с. Г., община Сливен, иск за отнемане в полза на държавата на следния недвижим имот: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА в парцел № 16 в бившия стопански двор на с.Г. А., Община Сливен с площ 202 кв.м. и застроен обем1005куб.м.приграницина имота: изток - парцел №17, север - парцел № 52; запад - парцел № 15 и юг - обслужващ път, собственост на ЕТ “Н.-92- Д.С.” – с. Г., община Сливен,като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

              ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА сделката, с която М.Г.Ф. и Н.И.Ф. са прехвърлили с н.а. за покупко-продажба № 65 т.ІІ д. № 229/2003г. на “С.” ЕООД – с. Ж. В., Сливенска община, ул. “К. Г. “ *, представлявано от Н.И.Ф., следният недвижим имот: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в парцел № 16 в бившия стопански двор на с. Г.А., Община Сливен с площ 202 кв.м. и застроен обем 1005 куб.м. при границина имота: изток - парцел №17, север - парцел № 52; запад - парцел № 15 и юг - обслужващ път.

              ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от “С.” ЕООД – с. Ж. В., Сливенска община, ул. “К. Г. “ * представлявано от Н.И.Ф., сумата 80 000лв. /осемдесет хиляди лева/, представляваща получена цена от продажбата на РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в парцел № 16 в бившия стопански двор на с. Г. А., Община Сливен с площ 202 кв.м. и застроен обем 1005 куб.м., с н.а. № 65,  т.ІІ,  д. № 229/2003г.

ОСЪЖДА М.Г.Ф. ЕГН ********** и Н.И.Ф. ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, да заплатят държавна такса по сметка на Сливенския окръжен съд в размер на 11 317лв. и на КУИППД- гр. София сумата 1150лв. разноски по делото.

ОСЪЖДА КУИППД- гр. С.бул. “Цар Б. ІІІ” № *, с адрес за призоваване гр. Б., ул. “Ф.К.” № * ет.*, да заплати на ЕТ "Н. - 92 - Д.С.” - с. Г., община Сливен, сумата 350лв. направени разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба пред Бургаския апелативен съд.

                                                               

                                                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :