Р Е Ш Е Н И Е № 130

 

Гр. Сливен, 16.01.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в публичното

 заседание на…единадесети декември…....………………………………………

през две хиляди и осма година в състав:

                                                                  Председател: С.Б.

                                                                                                                                     

при секретаря………Р.Б... ………………………………….…………и с участието на прокурора……………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………С.Б.………….….дело №  328..по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за оспорване на произход от бащата и намира правното си основание в чл. 33 ал.1 от СК.

            Ищецът твърди в исковата си молба, че с ответницата са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с развод с решение по гр.д.№ 271/2002г. на Свиленградския районен съд. Твърди че живее в с. Р. с децата си от брака с ответницата и е контактувал с нея само по телефона. Знаел че тя работи дълго време в Гърция, но не се е виждал с нея. Преди около пет месеца от датата на подаване на молбата разбрал от едно от децата им, че ответницата има родено друго дете, но не знаел на колко години е. Провел телефонен разговор с ответницата и тя му обяснила, че детето Н. е родено в Гърция по време на престоя й там на 15.01.2002г. т.е. по времето докато още брака им не е бил прекратен т.е. според презумпцията на чл. 32 ал.1 от СК той се счита за баща на това дете. Твърди че не е биологичния баща на детето Н. родено от ответницата на 15.01.2002г. в Гърция, тъй като с ответницата са в пълна фактическа раздяла от 2000г. и не са се виждали освен по повод бракоразводното дело.  

Твърди че не е биологичния баща на това дете и моли съда да постанови решение , с което признае за установено, че не баща на детето, ведно с произтичащите от това последици.

            В с.з., чрез процесуалния си представител, поддържа иска си.           

Ответницата, чрез процесуалния си представител признава предявения иск.

            На основание чл. 16 ал.6 от ГПК на малолетното дете е назначен особен представител, който с оглед събраните доказателства, моли съда да уважи предявения иск, тъй като счита че в интерес на детето е установяването на действителния му биологичен приход .

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Бракът между страните е сключен на 01.08.1987г. в с. Р., Община Т..  Фактическата им раздяла датира от 05.10.2000г., като след тази дата не са поддържали никакви отношения по между си. Ответницата напуснала семейното жилище и се установила при родителите си в с. Б., а в последствие заминала за Р Г., където започнала работа. С Решение № 86/14.04.2003г. по гр.д.№ 271/02г. по описа на Свиленградския районен съд е прекратен брака между страните на основание чл. 99 ал.1 от СК.

По време на брака им, докато са били във фактическа раздяла, в Г.,  ответницата родила детето Н. родено  на 15.01.2002г. Ищецът не поддържал връзки с ответницата и не знаел за това обстоятелство. За раждането на детето Н. узнал през лятото на 2008г.  от сина си от брака с ответницата и след като провел телефонен разговор с нея установил, че това дете е родено преди прекратяването на  брака им.

На детето Н. е съставен в РБългария акт за раждане № 2724/28.12.2006г., в който ответницата е посочена като майка, за място на раждане е отбелязано гр. Солун, не е посочен баща, но имената на дете са формирани от фамилното име на ищеца – М..

            Според заключението на съдебномедицинска експертиза вероятния период на зачеване на детето е от началото на м. април 2001г. до началото на м. май 2001г.  Видно от събраните гласни доказателства през вероятния период на зачеване ищеца и ответницата не са имали никакви интимни отношения и са живели разделени, в различни държави. От показанията на разпитания свид. Иванов се установява, че за обстоятелството, че детето Н. е родено преди прекратяването на брака му с ответницата, ищеца е разбрал няколко месеца преди предявяването на настоящия иск за оспорване на произхода. 

            По делото е представен доклад от социален работник от Отдел “Закрила на детето” при Община Нова Загора, от който се установява, че между ищеца и детето не са изградени никакви връзка като между родител и дете и те не са живели заедно. За детето се грижат ответницата и нейните родители.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, които са убедителни и непротиворечиви, като възприе и признанията на ответницата в тази насока, които са подкрепени и от събраните доказателства.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Той е предявен в преклузивния срок по чл. 33 ал.1 пр. последно от СК – като за начален момента на броенето на срока следва да се приеме момента, в който ищеца е узнал за раждането на детето Н.. Презумпцията за бащинство на съпруга на майката е оборена от събраните доказателства. Безспорно се доказа че ищецът не е могъл да бъде баща на детето, родено от ищцата, тъй като те са живели разделени, в различни населени места и не са поддържали никакви контакти по между си по време на вероятния период на зачеване на детето.

            С оглед изложеното съдът намира, че следва да постанови решение, с което признае за установено, че ищецът не е баща на детето Н. род. 15.01.2002г. от ответницата в РГърция и изпрати препис от решението след влизането му в сила на Община Сливен, което да извърши съответното отбелязване в акта за раждане - баща “неизвестен” и бъде променено името на детето на Н. М. Д. на основание чл. 16 ал.2 във  вр. чл. 15 от ЗГР.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.И.Д. ЕГН ********** *** и Н.М.  ЕГН ********** ***., че Г.К.М. ЕГН ********** ***, Област Хасково, , НЕ Е БАЩА на детето Н.М.  ЕГН **********, родено на 15.01.2002г. в гр. Солун, РГърция от майка М.И.Д..

            ПОСТАНОВЯВА името на детето да бъде променено на Н. М. Д..

            Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати чрез ТЗ „ГРАО” Сливен на Община Сливен за извършване на съответните отбелязвания в акта за раждане.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

                                                             

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: