РЕШЕНИЕ
                                                      
                                      гр. Сливен, 27.02.2009 год.


                                      В ИМЕТО НА НАРОДА


           Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на десети ноември 2008 г. в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Г.Д.

                                                              ЧЛЕНОВЕ:   М. Б.

                                                                                     М.Х.

 

         при участието на секретаря П.С. като разгледа докладваното от младши съдия М. Х. *** по описа на съда за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на § 2 ал. 2 във вр. с чл. 196 и сл. вр. чл. 278 и сл. от ГПК /обн. Изв.бр. 12/ 8.02.1952 г., отм. с ГПК обн. ДВ бр. 59/20.VІІ.2007г./. Образувано е по въззивна жалба на С.Д.И. *** Загора, против решение № 4 от 15.02.08 г. по гр.д. № 413/2007 г. на Новозагорски районен съд, с което са отхвърлени претенциите на наследниците на Д. *** Загора, приживе собственик на 381 дка земеделска земя, против „К.” ЕООД, със седалище с. К., Община Н.З., представлявано от Н. К. К., което обработвало като арендатор земеделските земи, за плащане на сумите от полагащата им се рента за 2004, 2005 и 2006 стопански години с реколта от зърно в размер на 56 700 кг. на обща стойност 8500 лв., като са осъдени да заплатят разноски по делото в размер на 1000 лв.

В жалбата се сочи, че решението е порочно, тъй като не съответства на събраните по делото доказателства. Излага се становище, че от приложената по делото прокурорска преписка вх.№1122/05г. на РП Нова Загора е видно, че въззиваемото дружество е уведомявано многократно за промяната в собствеността на земите, които обработва и управителката му е дала обяснения за това в прокуратурата, но съда не обсъдил това доказателство. Заявява се, че въззиваемото дружество недобросъвестно и незаконосъобразно обработвало процесните земи и в противоречие с Наредба № 3/99 г. се регистрирало с отменени решения и скици, поради което и сключените договори за аренда, само с част от собствениците на имотите, са без правно основание. С жалбата се представя нотариална покана оригинал от 25.10.2005 г. № 54 и два броя копия от 1.11.2005 г. №№ 56 и 57 на нотариус В. И., два броя копия от скици № Ф00625/23.11.2004 г. и № Ф00636/24.11.2004 г. на Общинска служба”Земеделие и гори” гр. Нова Загора. Моли се решението на Новозагорски районен съд да бъде отменено и да се уважи исковата претенция изцяло. Претендират се направените разноски. С допълнителна молба от 15.09.08 г. се сочи, че едва сега се снабдили с представените нотариални покани и видно от тях въззиваемото дружество е известено още на 03.11.2005 г., че неправомерно обработва процесната земя. Посочва се, че и върху скиците изрично е записано, че процесните земи, са на общия наследодател.

С писмена молба вх. № 7017/15.09.08 г. към жалбата на въззивницата са се присъедили и останалите съищци: К.Д. *** Загора, М.С.В. ***, Д.С.Д.,***, Д.И.Д.,*** Загора, Д.Г.П.,***, Д.Г. *** Загора, които са конституирани като въззивници в настоящото производство и редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Въззиваемата Р.Д.Д., трето лице помагач, редовно призована, се явява лично и като пълномощник /майка/ на въззиваемите В.Г.Д. и М.Г.К., като от свое  име и от името на представляваните от нея заявява, че решението е нормално и няма искания за други доказателства. По същество моли да се остави в сила решението на Новозагорски районен съд.

Въззиваемият М.С.Д., трето лице помагач, се явява лично, счита че решението на Районния съд е правилно. Заявява, че няма да сочи други доказателства. По същество моли да се потвърди решението на на Новозагорския районен съд.

Въззиваемите М.Т.И. Светозара Д.П., трети лица помагачи, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител, не вземат становище по жалбата.

С писмо вх. № 8035/23.10.08 г. са представени от Община Нова Загора удостоверения за постоянните адреси на неявилите се до момента, но конституирани като трети лица помагачи пред първоинстанционния съд: Тона И.Д. и И.Д.С., като и пред въззивния съд същите са нередовно призовани и не се явяват.

В съдебно заедание за въззивницата С.И.Д. се явява адв. Сидеров, който счита, че след като до момента по делото и пред първоинстанцонния съд не са открити на посочените постоянни адреси лицата И.С. и Т.Д., същите са с неизвестен адрес. Заявява, че поддържа изцяло жалбата и моли да се приемат писмените доказателства, няма други доказателствени искания. По същество моли да се уважи изцяло жалбата. Предстaвя писмено становище, в което излага подробни съображения, че ответника е бил уведомен надлежно, че обработва чужди ниви чрез нотариални покани и чрез прокуратурата, както и с многократни устни искания от ищците. Излага аргументи, сочещи неправилност на решението на съда по отношение добросъвестността на ответното дружество при сключване на арендните договори, само с част от наследниците, със стари решения и скици от 1994 г., след като официално е било уведомено за промяната в собствеността. На тези основания моли да се отмени решението и да се уважи жалбата. Алтернативно моли делото да се върне за ново разглеждане от Районен съд Нова Загора, в чийто район сочи, че са извършени съществени правонарушения от длъжностни лица, издали по отменени решения скици, послужили за злоупотреба с европари, като с фалшив договор за наем на земеделски земи се теглили субсидии и помощи. Претендира направените разноски за двете инстанции.

            За въззиваемото дружество „К.” ЕООД в с.з. се явява адв. Ц., който сочи, че видно от предственото удостоверение от Община Нова Загора, двете лица И.С. и Т.Д. не са променяли адресите си от началото на производството и това, че свободно се движат в страната или в чужбина, не означва, че не може да се гледа делото без тях. Оспорва жалбата, а по отношение на представените писмени доказателства предоставя на съда. Заявява, че няма други искания за събиране на доказателства. По същество моли да се остави в сила решението на Новозагорски районен съд, като счита, че промяна във фактическата обстановка няма. Моли да се вземат предвид писмените бележки представени пред първоинстанционния съд, съобразени с гледището на въззиваемото дружество, което представлява. Претендира направените разноски.

       Съдът намира, че жалбата е допустима. Подадена е в рамките на преклузивния 14-дневен срок за обжалване на първоинстанционното решение, от надлежно легитимирана страна в процеса, имаща правен интерес от обжалването.

        На основание чл. 209 от ГПК съдът извърши преценка за валидност и допустимост на решението и намери, че същото не страда от пороци, обуславящи прогласяването на неговата нищожност или обезсилването му като недопустимо.

        На основание чл. 208 ал. 1 от ГПК съдът извърши проверка за законосъобразност и правилност на обжалваното решение, като въз основа на събраните пред първоинстанционния съд и пред настоящата инстанция писмени и гласни доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

Въззивниците се явяват част от наследниците на Д. *** кладенец, Новозагорска община, починал на 28.05.1967 г. Наследодателят е имал 7 деца, като две от тях са Т. Д.С., починал през 1976 г. и С. Д.С., починал през 1990 г. /удостоверение № 110/22.05.2007 г. на Кметство с. Б. к./.

Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Нова Загора със свое решение № 06236/06.12.1994 г. е възстановила в полза на наследниците на Тодор Д.С. правото на собственост върху общо 7 броя земеделски земи, находящи се в землището на с. Б. кладенец — нива от 15.201 дка м. "Търновски път", нива от 77.179 дка в м. "М.", нива от 23.801 дка в м. "М.", ливада от 10.083 дка в м. "С.", лозе от 0.497 дка в м. "Л.", нива от 4 дка в м. "До село" и нива от 24.599 дка в м. "Султански ниви".

На основание решение № 06333/06.12.1994 г. на ОбС "ЗГ" гр. Нова Загора е издаден нотариален акт № 40/25.06.1997 г., от който е видно, че е признато правото на собственост в полза на наследниците на Слави Д.С. върху следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Бял кладенец, Новозагорска община, а именно: нива от 15.1999 дка в м."Т. п.", нива от 74.039 дка в м. "М.", нива от 22.025 дка в м."М.", лозе от 0.503 дка в м. "Л.", ливада от 9.997 дка в м. "С.", нива от 24.602 дка в м. "С.н.", нива от 2.988 дка в м. "Ю.".

С последващи решения №№ 06236 и 06333/23.11.2004 г. /на основание съдебни решения/ ОбС "ЗГ" гр. Нова Загора е възстановила правото на собственост върху гореописаните земеделски земи в полза на всички наследници на Д.С. Б. - общия наследодател.

С нотариални покани от 25.10.2005 г. № 54 и от 1.11.2005 г. №№ 56 и 57 на нотариус В. И., рег. № 163 на НК, с РД  РС Нова Загора, се установява, че въззиваемото дружество е надлежно уведомено от въззивниците за съдебните решения и промяната в собствеността, като му е определен срок от 30 дни от получаване на поканата, за заплащане на дължимата рента. Връчването на поканите е извършено лично на Управителя на въззиваемото дружество, съответно на 03.01.2005 г. и на 08.11.2005 г., което е удостоверено от същия нотариус. Няма доказателства задължението за плащане на рентата в определения с нотариалните покани срок да е извършено.

От приложената и приета по делото като писмено доказателство преписка № 1122/2005 г. на Районна прокуратура –Нова Загора, образувана по жалба от 22.08.2005 г. на въззивницата С.И., става видно, че Управителката на въззиваемото дружество „К.”ЕООД Н. К. е била известена от досежно промяната на собствеността върху земите, които обработва и дължимата рента и депозирала писмено обяснение относно тези факти на 17.09.2005 г., подписано от нея саморъчно.

        Въпреки уведомяването за промяната на собствеността върху земите на 21.02.2006 г. въззиваемото дружество и третите лица са сключили по между си два договора за наем на процесиите земеделски земи по силата, на които дружеството се е задължило да предаде рента в размер на 70 кг на декар зърно. Договорите са заверени нотариално и вписани в службата по вписвания към НЗРС. Третите лица са получили във вид на парична сума рентата, която е уговорена, видно от разходни касови ордери, приобщени към доказателствата по делото - 16 броя, издадени през 2005, 2006 и 2007г.

        От заключението на вещото лице Е. Н., което съдът кредитира, като компетентно, безпристрастно и неоспорено от страните, както и от допълнителните уточнения на вещото лице дадени в с.з. се установи, че възстановените земи са общо 304,717 дка, стойността на рентата на база 43,53 дка за всеки един от седемте наследника, съобразно дължимото количество зърно по 70 кг. от декар, изчислено за съответните години, е както следва: за 2004/2005 стопанска година за един дял от 50% пшеница и 50% ечемик – 479,92 лв.; за 2005/2006 стопанска година при същите условия – 510,39 лв. за един дял; за 2006/2007 стопанска година поради засушаването по 46 кг. от декар – 600,72 лв. Общо за един дял стойността на рентата за процесния период е 1591,03 лв., а законната лихва е 181,28 лв. за един дял.

От така приетото за установено, съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

              Обективно съединени са няколко иска, които съдът с оглед събраните доказателства намира, че са основателни и доказани и следва да бъдат уважени. Иск за заплащане на добиви от съсобствени земеделски земи с площ 304,717 дка в землището на с. Б. к., общ. Нова Загора. Този иск по отношение на въззиваемото дружество има правното си основание в чл. 61 ал. 3 вр. чл. 59 ЗЗД, т. е. иск за неоснователно обогатяване. А по отношение на третите лица по чл. 30, ал. 3 от ЗС, съгласно който всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. За да бъде уважен иска по чл. 59 от ЗЗД, следва да се докажат елементите от фактическия състав, които са: обогатяване на едно лице за сметка на друго, обедняване на другото лице, липса на основание за обогатяване и отсъствие на друга правна възможност да се защитят интересите на обеднелия. Безспорно се установи от събраните по делото доказателства, че между въззиваемото дружество и третите лица е бил сключен договор за наем на земеделска земя за стопанската 2006/2007 г. Установи се също, че третите лица са получавали рента за 2005, 2006 и 2007 г. във вид на парична сума, която е уговорена като равностойността на 70 кг на декар зърно, видно от разходни касови ордери, приобщени към доказателствата по делото - 16 броя, издадени през 2005, 2006 и 2007г. Предмет на наемния договор е била земеделската земя правото на собственост върху която е възстановена в полза наследниците на Д. *** кладенец. Възивниците, както и третите лица се явяват негови наследници. Установено е по делото, че тази земя е възстановена в нови реални граници на наследниците на  Д. Б. с решение №№ 06236 и 06333/23.11.2004 г. на ОбС "ЗГ" гр. Нова Загора /на основание съдебни решения/. Това решение по своя характер е конститутивно и поражда последици за в бъдеще, т. е. от датата на постановяването му 23.11.2004 г., поради това предявеният иск за периода 2004 - 2006 г. е основателен, като в този период съсобствеността вече е възникнала. След възникването й по силата на решението на ОбС "ЗГ" всички съсобственици имат право да се ползват от имота и да получават добивите от него съразмерно при падащите им се части от съсобствеността и да участват в тежестите на общата вещ. Установи се по безспорен начин, че въззивниците са уведомили въззиваемото дружество изрично с нотариални покани от 25.10.2005 г. № 54 и от 1.11.2005 г. №№ 56 и 57 на нотариус В. И., рег. № 163 на НК, с РД  РС Нова Загора, че са съсобственици на гореописаните земеделски земи и претендират съответните части от зърното. При тези данни възражението на въззиваемото дружество, че е налице хипотезата на чл. 75 ал. 2 от ЗЗД се явява неоснователно, а изпълнението на задължението за заплащане на дължимата рента недобросъвестно, след като са били известни истинските кредитори. Всички тези факти безспорно сочат, че въззиваемото дружество е договаряло след узнаването, че неговите съконтрахенти не са единствени собственици на земята предмет на договора и въпреки това е изплатило само на третите лица цялата рента. Доказа се по делото, че добивите от общата земя са били от зърно и е установен получения добив от пшеница и ечемик от възстановената земя за процесния период през 2004 до 2006 г., както и това, че добивът е получен от въззиваемото дружество, за което не се спори между страните. По делото е изслушана експертиза, която е установила че възстановените земи са общо 304,717 дка, стойността на рентата на база 43,53 дка за всеки един от седемте наследника, съобразно дължимото количество зърно по 70 кг. от декар, изчислено за съответните години, е както следва: за 2004/2005 стопанска година за един дял от 50% пшеница и 50% ечемик – 479,92 лв.; за 2005/2006 стопанска година при същите условия – 510,39 лв. за един дял; за 2006/2007 стопанска година поради засушаването по 46 кг. от декар – 600,72 лв. Общо за един дял стойността на рентата за процесния период е 1591,03 лв., като за петте дяла стойността е 7955,15 лв. Доказа се, че въззиваемото дружество се е обогатило, като е получило за сочения период пълни добиви пшеница и ечемик от имота, с което въззивниците са обеднели. По отношение на въззиваемата кооперация този иск за стойността на получените добиви се явява основателен и доказан до размера от 1591,03 лв. за един дял, както за горницата до предявените 1700 лв. следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

          Предявен е и акцесорен иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД за заплащане на законната лихва върху неиздължената рента, която се дължи, както следва: за 2004/2005 стопанска година от 31.07.2005 г. до завеждане на делото на 26.06.2007 г., за 2005/2006 стопанска година от 31.07.2006 г. до завеждане на делото на 26.06.2007 г., като размерът на законната лихва по приетата по делото експертиза е 181,28 лв. за един дял или общо 906,40 лв. за петте дяла. При това решение относно главния иск и акцесорният иск по чл. 86 от ЗЗД е основателен и доказан и следва да бъде уважен в установения размер.

          С оглед изхода на делото от насрещните претенции за заплащане на разноски се явява основателна тази на въззивниците, като следва въззиваемото дружество да се осъди да заплати на въззивниците сумата от 1 226,59 лева, съразмерно с уважената част от иска.

          Съдът констатира, че по отношение на лицата Т.И.Д. и И.Д.С. определението на Новозагорския районен съд от 30.07.2007 г., за конституирането им по делото като трети лица помагачи е постановено в нарушение на чл. 176 ал. 2 от ГПК, тъй като и двамата са с неизвестно местожителство, а в тези случаи не се допуска привличането на трети лица, поради което намира същите за ненадлежни страни в производството.

          Съобразно изводите на настоящата въззивна инстанция решението на първоинстанционния съд се явява неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а жалбата да бъде уважена, като основателна.

 

         Водим от горното и на основание чл. 208 от ГПК, съдът

 

                                               Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 4 от 15.02.08 г. по гр.д. № 413/2007 г. на Новозагорски районен съд, с което е отхвърлен предявеният от наследниците на Д. *** Загора, против „К.” ЕООД, със седалище с. К., Община Нова Загора, представлявано от Н. К. К., иск за заплащане на сумата от 8500 лв., представляваща равностойността на неполученото за 2004, 2005 и 2006 г. зърно, и са осъдени да заплатят разноски по делото в размер на 1000 лв., като неправилно и незаконосъобразно и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

           ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № *, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.И.,*** Загора, ЕГН ********** сумата  1591,03 лв./хиляда петстотин деветдесет и един лева и три стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 181,28 лв. /сто осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 245,32 лв. /двеста четиридесет и пет лева и тридесет и две стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 1700 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

           ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № *, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д. ***„С. С.” № *, ЕГН ********** сумата 1591,03 лв./хиляда петстотин деветдесет и един лева и три стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 181,28 лв. /сто осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 245,32 лв. /двеста четиридесет и пет лева и тридесет и две стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 1700 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

           ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № *, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Д.,*** Загора, ЕГН ********** сумата 1591,03 лв./хиляда петстотин деветдесет и един лева и три стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 181,28 лв. /сто осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 245,32 лв. /двеста четиридесет и пет лева и тридесет и две стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 1700 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

          ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Н. З., ул. „С. К.” № *, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г. ***„К.Г.”, ул. „Т.” № *, ЕГН ********** сумата 795,51 лв. /седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 90,64 лв. /деветдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 122,66 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 850 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

          ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № *, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.П.,***, ЕГН ********** сумата 795,51 лв. /седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 90,64 лв. /деветдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 122,66 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 850 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

           ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № 2, ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.В.,***, ЕГН ********** сумата 795,51 лв. /седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 90,64 лв. /деветдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 122,66 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 850 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

            ОСЪЖДА „К.”ЕООД със седалище и адрес на управление:  с. К., Община Нова Загора, ул. „С. К.” № * ЕФН 1904008998, ф.д. № 899/2004 г., със собственик и управляващ дружеството Н. К. К., ЕГН **********, със същия адрес, ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Д.,***„М. К.” № *, ап. *, ЕГН ********** сумата 795,51 лв. /седемстотин деветдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, представляваща равностойността на неполученото зърно за 2004, 2005 и 2006 г., както и сумата 90,64 лв. /деветдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща мораторна лихва, и сумата от 122,66 лв. /сто двадесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, за направени по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите, като иска за разликата до предявените 850 лв. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

 

           Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

     

      

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: