19.02.2009

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        гражданска

                                             двадесети януари

                                             девета

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   ВЕСЕЛА НИКОЛОВА
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                           М. Т.

                                                

                                                        Н.                                                                                                                            518

             2008


           

Производството е образувано по предявен иск за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане с цена 35 000лв. и правно основание чл.45 и следващите от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата молба, че на 04.02.2008г. след обяд в дома му отишъл ответникът със съпругата и сина си Симеон. Посещението било свързано с неуредени парични задължения между страните като възникналия помежду им спор прераснал в скандал. Посетителите се нахвърлили върху домакина, за да му нанесат побой. Ответникът извадил  носен от него нож, с който нанесъл множество прободни рани в областта на лявата странична повърхност на гръдния кош на ищеца, след което тримата нападатели напуснали дома му. В резултат на нараняването ищецът изпаднал в тежко състояние, съпроводено с обилна кръвозагуба и единствено своевременната и адекватна намеса на повиканата СМП предотвратила настъпването на летален край за ищеца.

Ищецът твърди също, че с престъпното си деяние ответникът му причинил прободно-порезни рани в областта на лявата странична повърхност на гръдния кош, на равнището на VІІІ-мо междуребрие, по средната подмишнична линия, съпроводени с множество болки и страдания. Тежките наранявания били придружени с редица усложнения, които наложили извършването на животоспасяваща хирургична операция с отстраняване на слезката. Освен физическите болки и страдания, ищецът преживял и стрес, уплаха и страхова невроза от извършеното престъпление.

 Моли съда, след като съобрази вида, характера и степента на телесните увреждания, продължителността на провежданото лечение, настоящото му здравословно състояние и тенденциите за възстановяване, да осъди ответника да му заплати справедливо обезщетение в размер на претендираната сума. Претендира също за лихвите за забава и съдебните разноски.

Ответникът чрез пълномощниците си е депозирал писмен отговор, с който е заявил, че претендираното обезщетение е твърде завишено с оглед възможностите му за плащане, тъй като не притежава движимо и недвижимо имущество, и няма доходи.

След преценка на събраните по делото доказателства, Сливенският окръжен съд прие за установено от фактическа страна следното:

На 04.02.2008г. след обяд в дома на ищеца отишли ответникът, неговата съпруга и сина му Симеон. Посещението било свързано с неуредени парични задължения помежду им като възникналия спор прераснал в скандал. Посетителите се нахвърлили върху домакина, за да му нанесат побой. Ответникът извадил  носен отвън нож, с който нанесъл множество прободни рани в областта на лявата странична повърхност на гръдния кош на ищеца, след което тримата нападатели напуснали дома му. В резултат на нараняването ищецът изпаднал в тежко състояние, съпроводено с обилна кръвозагуба и единствено своевременната и адекватна намеса на повиканата СМП предотвратила смъртта на ищеца.

С противоправното си деяние ответникът му причинил прободно-порезни рани в областта на лявата странична повърхност на гръдния кош, на равнището на VІІІ-мо междуребрие, по средната подмишнична линия, проникващи в коремната и гръдната кухина, съпроводени с много болки и страдания. Тежките наранявания били придружени с редица усложнения, които наложили извършването на животоспасяваща хирургична операция с отстраняване на слезката. Установени били също наранявания на стената на стомаха, срязване на левия диафрагмен купол в непосредствена близост до отвора на диафрагмата за хранопровода.

Срещу ответника било образувано нохд № 469/2008г. по описа на СлРС, което производство приключило със споразумение между РП и подсъдимия, с което последният се признал за виновен и му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години за извършеното престъпление.

Въпреки проведената медицинска терапия, травмите на ищеца не отшумели, продължил да изпитва физически болки и страдания. Сънят му продължавал да е неспокоен, симптомите на преживения стрес не отшумявали, не стихвали уплахата и страховата невроза.

Експертът, извършил съдебно-медицинската експертиза д-р Й.Стойков, дава заключение, че: полученото от ищеца в резултат на инцидента прободно-прорезно нараняване в лявата гръдна половина представлява по своята същност нараняване, проникващо в гръдната и коремна кухини; изливът на свободна кръв в лявата гръдна половина е довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалия; кръвоизливът в коремната кухина заедно с нараняването в гръдната клетка е довел до клинична изява на хеморагичен шок с причиняване на разстройство на здравето, временно опасно за живота. Според вещото лице търпените от ищеца болки от нанесените му увреждания първоначално били със значителна сила, а впоследствие намалели по степен и интензитет, и към настоящия момент оплаквания не са констатирани. При нормален ход на оздравителните процеси вещото лице заключава, че се  очаква пълно възстановяване. Отстраняването на слезката, обаче, намалява клетъчния  имунитет на организма и физическата трудоспособност, увеличава податливостта на ищеца на инфекции и намалява неговата имунна реактивност. Според експерта, съществува опасност от намаляване на физическата трудоспособност до 30-40% като резултат от отстраняване на посочения орган.

Изложените факти и обстоятелства съдът прие за установени въз основа на неоспорените и непротиворечиви писмени доказателства, представени от ищцовата страна, от   компетентното и добросъвестно експертно заключение, от ангажираните обективни свидетелски показания.

Установеното от фактическа страна мотивира извеждането на следните правни изводи:

Предявеният иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди с правно основание чл.45 и следващите от ЗЗД е доказан по своето основание до размера 20 000лв., и следва да бъде уважен в този размер, а в частта до пълния размер като неоснователен и недоказан – да бъде отхвърлен.

От посочените и представени от ищеца доказателствапо делото се установи безпротиворечиво наличието на всички необходими кумулативно изисквани от закона предпоставки за ангажиране имуществената отговорност на ответника за причинените от него вреди. Доказа се противоправното поведение на последния /което той в наказателното производство сам е признал/, уврежданията на ищеца, причинната връзка между настъпилите вреди и деянието на ответника, признатата в наказателното производство негова вина. Установи се и тежестта на причинените на ищеца вреди, изразяващи се в значителни по степен физически болки и страдания, тежко преживян стрес и страхова невроза.

С оглед изискванията за справедливост и адекватност на обезщетението по отношение на действителните увреждания, съдът намира сумата 20 000лв. за съответстващ на претърпените от ищеца физически и душевни болки и страдания паричен еквивалент, за справедлива парична стойност за тяхната обезвреда. От значение за определяне размера на обезщетението е степента и продължителността на търпените болки, техния характер, тенденциите за пълно възстановяване, а не материалната и финансова възможност на ответника да го заплати. Следователно претенциите като доказани по основанието и размера си, подлежат на уважаване до размера  20 000лв., а за остатъка над тази сума- на отхвърляне.

Предвид изложените съображения, съдът следва да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца обезщетение в размер на 20 000лв. ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 04.02.2008г. до пълното изплащане на главницата. На ищеца  следва да се присъдят и претендираните съдебни и деловодни разноски съразмерно уважената част от иска в размер на 650лв. Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС д.т. в размер на 800лв. съразмерно на уважената част от иска.

Ръководен от гореизложеното, Сливенският окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА Н. Д. Д. ЕГН ********, от гр. С., ул.”Ч. К.” № * *, понастоящем в затвора в гр. Стара Загора, да заплати на И. Д. Г. ЕГН ****** от гр.С. ул.”Ч. К.” № *, със съдебен адрес  адв. Н., АК- Сливен, обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди в размер на 20 000лв. /двадесет хиляди  лева/, ведно със законната лихва за забава, считано от 04.02.2008г. до пълното изплащане на главницата, както и разноските по делото в размер на 650лв, а в останалата част до пълния му размер ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Н. Д. Д. да заплати по сметка на Сливенския окръжен съд държавна такса в размер на 800лв.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването пред Бургаския апелативен съд.

 

                                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: