Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

Гр. Сливен30.06.2010 год.

 

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на тридесети юни през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ГИНА ДРАГАНОВА

 

         ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА 

                                          МАРИЯ ХРИСТОВА                                                

 

при секретаря………  .и с участието на прокурора……………  разгледа докладваното от ……Гина Драганова ……… в.  гражданско дело № 548 по описа за 2008 година и констатира:

 

  Производството по делото е по реда на чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Г.С.М., ЕГН ********** в качеството му на управител на „Чаталка” ЕООД, гр. Сливен, бул. „Тракия” № 59а, ЕИК 829087363, за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 309/17.12.2008 г., постановено по възз.гр.д. № 548/2008 г. на ОС – Сливен.

В молбата се сочи, че в диспозитива на това решение е допусната очевидна фактическа грешка при вписване на идентификатора на поземления имот, който е бил с идентификатор № 67338.537.5, а съдът е изписал идентификатор № „67338.5337.5.” Моли да се поправи допусната в решението очевидна фактическа грешка, като на ред 12 от диспозитива, намиращ се на стр. 11, се замести сгрешения идентификатор с верния идентификатор № 67338.537.5.

По делото  не е представен отговор на молбата за поправка на ОФГ от другите страни  по спора: -  Областен управител на област Сливен. И Министерство на регионалното развитие и благоустройството – София. Изпратените им съобщения с Молбата за поправка на ОФГ на посоченото решение, са   получени  съответно на 18.06.2010г. и 21.06.2010г./.

 

По повод молбата за поправка на ОФГ съдът констатира, че действително в постановеното по възз.гр.д. № 548 по описа за 2008 г. на ОС – Сливен, същият е допуснал техническа грешка при изписване идентификатора на процесния имот, като във втората част на същия е вписана два пъти цифрата „3”, вместо веднъж, както е верния идентификатор на процесния имот, представляващ УПИ ІІ в кв. 189 по ПУП на кв. „Клуцохор” гр. Сливен с площ 5768 кв.м. при посочени граници, който е с идентификатор № 67338.537.5.

Съдът намира, че следва да отстрани допусната очевидна фактическа  грешка и поправи диспозитива на решението в посочената част, като впише верния идентификатор на процесния имот. № 67338.537.5.

           

             Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 309/17.12.2008 г., постановено по гр.д. № 548/2008 г. на ОС – Сливен, като на ред 12 от същия вписва „идентификатор № 67338.537.5, с площ 4672 кв.м., административен адрес: кв. „Клуцохор” и стар идентификатор № 415”

Препис от настоящото решение да се връчи на страните.

 

Решението може да бъде обжалвано в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Република България.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: