Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 55

 

гр.Сливен, 01.07.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и трети юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря Р.Г.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА  гр.д. 620 по описа за 2008 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявена  искова молба от Г.Д.М. против ТД „КЕТИ № 20“ ЕООД – Сливен, в която се твърди, че ищецът е собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.“З. № * и представляващ : поземлен имот № 67338.702.155 с площ 1 207 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, стар № 83, при съседи 7 67338.702.150; 67338.702.141; 67338.702.154; 67338.702.149; 67338.702.156; 67338.702.151, ведно с построените в имота жилищна еднофамилна сграда на три етажа /от които един избен етаж/, със застроена площ от 107 кв.м. ид. № 67338.702.155.1 и гараж на един етаж със застроена площ от 41 кв.м. с ид. № 67338.702.155.2.

Твърди се, че на 25.01.2008г. И.Д.Г. се е снабдил с нотариално заверено пълномощно рег. № 515/25.01.2008г. от служебния архив на нотариус Д. Л. с рег. № 322 в НК. С това пълномощно И.Д.Г. легитимирал представителната си власт като пълномощник на ищеца и сключил договор за покупко – продажба, по силата на който продал на ответното дружество гореописания имот.

Ищецът твърди, че не е ходил при нотариус Д. Л. и не е подписвал пълномощно, по силата на което да овласти лицето И.Д.Г. да го представлява при сключване на процесния договор.

Предвид горното моли съда да постанови решение, с което обяви процесния договор за нищожен, поради липса на съгласие за сключването му.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от ответното дружество, в който се оспорва основателността на предявеният иск. Сочи се, че обстоятелствата изложени в исковата молба не отговарят на истината. Твърди се, че ответното дружество е сключило с ищеца М. предварителен договор, по силата на който той се е задължил да прехвърли процесния недвижим имот за сумата от 120 000 лева в 30 дневен срок. Осъществила се е среща в гр. Ямбол, като са били дадени 100 000 лева. След това лицата са посетили кантората на нотариус Л. и заверили процесното пълномощно, което е било предварително подготвено. Сочи, че във връзка с горните обстоятелства е образувано досъдебно производство № ЗМ-137“ИП“/2008г. по описа на ОД „Полиция“ - Сливен, по което лицето И.Д.Г. е привлечен в качеството на обвиняем.

В с.з. ищецът се явява лично и с процесуален представител по пълномощие, като моли съда да постанови решение, с което уважи изцяло исковата претенция и присъди направените деловодни разноски.

В с.з. ответното дружество не се представлява.

От фактическа страна се установява следното :

По делото е представен нотариален акт за продажба на недвижим имот вх. рег. № 1058 от 22.02.2008г., Акт № 8, том 4, дело № 767/2008г. по описа на СлВп – Сливен, съгласно който продавачът Г.Д.М., представляван от пълномощника си И.Д.Г. продава на купувача ТД „КЕТИ №:“ ЕООД – Сливен, представлявано от неговия управител И.Д.г. следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.“З. № * и представляващ : Поземлен имот № 67338.702.155 с площ 1 207 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, стар № 83, при съседи 7 67338.702.150; 67338.702.141; 67338.702.154; 67338.702.149; 67338.702.156; 67338.702.151, ведно с построените в имота жилищна еднофамилна сграда на три етажа /от които един избен етаж/, със застроена площ от 107 кв.м. с № 67338.702.155.1 и гараж на един етаж със застроена площ от 41 кв.м. с ид. № 67338.702.155.2.

По делото е назначено изготвянето на тройна съдебно – почеркова експертиза, като вещите лица, след запознаване с нотариалното дело, в заключения посочват, че подписът за „Упълномощител“ в Пълномощното, с което Г.Д.М. упълномощава И.Д.Г., с нот. заверка на гърба с рег. № 515/25.01.2008г. не е положен от Г.Д.М..

Подписът на „Декларатор“ в декларация за гражданско състояние по чл.25, ал.7 от ЗННД с нот. заверка на гърба с рег. № 518825.01.2008г. не е положен от Г.Д.М..

Подписът за /подпис, печат на декларатора/ в декларация по чл. 264, ал.2 от ДОПК с нот. заверка на гърба с рег. № 517/25.01.2008г. не е положен от Г.Д.М..

Заключението не е оспорено от страните.

Предвид установеното от фактическа страна, съдът направи следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск, с правно основание чл. 42, ал.2 от ЗЗД е за обявяване недействителност на сделка, тъй като е сключена от лице, което няма представителна власт.

Липсата на упълномощаване за сключване на договор води до недействителност на договора спрямо ненадлежно представлявания, ако той не потвърди действията на пълномощника, което обуславя правна квалификация на иска за недействителност на договора на основание  чл.42, ал.2 от ЗЗД. (Р. № 545 от 09.06.2009г. на ВКС по гр.д.1638/2008г., ІV г.о., ГК, Р. №249 от 23.07.2010г. на ВКС по гр.д.92/2009г., ІV г.о., ГК).

Предявеният иск е допустим, предявен от активно легитимирана страна по процесната сделка.

Разгледан по същество искът се явява изцяло основателен.

В Решение № 285/28.09.2011г. по гр.д. № 1033/2010г. ІІІ г.о. и Решение № 249/23.07.2010г. по гр.д. № 92/2009г. ІV г.о, постановени по реда на чл.290 ГПК и задължителни за долустоящите на ВКС РБ съдебни инстанции, бидейки актове на казуално тълкуване е прието, че договор, сключен при липса на надлежна представителна власт е относително недействителен – правните действия, извършени от лице без представителна власт не са нищожни, тъй като могат да бъдат потвърдени от представлявания, или е налице висяща недействителност на сделката до потвърждаването й от лицето, от чието име е сключена, а ако мнимо представлявания откаже да потвърди договора, недействителността се стабилизира като се трансформира в относителна, а не в абсолютна нищожност, която може да е само изначална и несанируема.

В конкретния случай Пълномощното, като едностранна сделка е нищожно, поради липса на изразена воля за упълномощаване за сключване на процесния договор. Това влече след себе си недействителността на атакуваната сделка, на която изрично чрез исковата молба се противопоставя ищеца.

Ето защо, сделката обективирана в НА вх. рег. № 1058 от 22.02.2008г., Акт № 8, том 4, дело № 767/2008г. по описа на СлВп – Сливен, следва да се прогласи за недействителна на осн. чл. 42, ал.2 от ЗЗД, предвид констатирания порок на упълномощаването за сключването й и отказа за потвърждаване на упълномощаването от страна на Г.Д.М..

         С оглед изхода на делото се явява основателна ищцовата претенция за присъждане на направените деловодни разноски, за които обаче доказателства не са представени.

В тежест на ответника, на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК следва да бъдат присъдени и дължимите държавни такси – 2 559.38 лева и възнаграждение за вещи лица в размер на  455.66 лева.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р      Е      Ш      И

 

 

ПРОГЛАСЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на Г.Д.М. с ЕГН ********** *** ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ вх. рег. № 1058 от 22.02.2008г., Акт № 8, том 4, дело № 767/2008г. по описа на СлВп – Сливен, съгласно който продавачът Г.Д.М. с ЕГН **********, представляван от пълномощника си И.Д.Г. с ЕГН ********** продава на купувача ТД „КЕТИ 07“ ЕООД – Сливен, с ЕИК 119676997 представлявано от неговия управител И.Д.Г. следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.“З. № * и представляващ: Поземлен имот № 67338.702.155 с площ 1 207 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, стар № 83, при съседи 7 67338.702.150; 67338.702.141; 67338.702.154; 67338.702.149; 67338.702.156; 67338.702.151, ведно с построените в имота жилищна еднофамилна сграда на три етажа /от които един избен етаж/, със застроена площ от 107 кв.м. с № 67338.702.155.1 и гараж на един етаж със застроена площ от 41 кв.м. с № 67338.702.155.2.

 

ОСЪЖДА  ТД “КЕТИ 07“ ЕООД с ЕИК 119676997 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.“Т.*, вх.*, ап.* ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на СлОС сумата от 3 015.04 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :