Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 12.01.2009г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в  закрито съдебно заседание  на дванадесети януари през две хиляди и девета година в състав:

                                                                  Председател: Р.Д.

при секретаря……… ………………………………….…………и с участието на прокурора…………………………………..като разгледа докладваното от ………Д.…….т.дело № 628 по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД.  Ищецът претендира  по съдебен ред да бъде развален сключения между него и ответника договор  за покупко-продажба на недвижим имот, поради виновно неизпълнение от ответната страна на задължението  да заплати цената на вещта.

            В исковата молба се твърди, че между ищеца Община Нова Загора и ответника „Б.– Д” ЕООД гр. София по реда на ПМС №2365 от 19.01.96 г. и чл. 26 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество бил сключен договор №488 от 11.08.05 г. за покупко-продажба, с който на дружеството е прехвърлено правото на собственост върху недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора с площ 16 630 кв.м. при граници: изток – улица, запад – канал, север  - УПИ І – 4894 кв. 210 и юг – УПИ ІІІ кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора. Твърди се още, че по силата на чл. 4 от договора ответникът се задължил да заплати продажната цена на имота в размер на 56 657 лв. при условия на разсрочено плащане, като при подписването на договора следвало да плати сума в размер на 5 300 лв., а останалата разсрочена част на вноски, до 30.08.06 г.  втора вноска, до 30.08.05 г. сума в размер на 10 000 лв., трета вноска до 30.08.05 г. в размер на 10 000 лв., четвърта вноска до 30.06.06 г. също в размер на 10 000 лв. и пета вноска до 30.08.06 г. в размер на 21 357 лв. Твърди се, че до  настоящия момент ответната страна е изплатила само първоначалната сума 5 300 лв. при подписване на договора и една вноска в размер на 10 000 лв., останалата част от продажната цена в размер на  41 357 лв. заедно със законната лихва не била заплатена. Ищецът отправил покана до ответника получена от него на 04.08.08 г., но и след получаването й ответникът не изпълнил задължението си. Твърди се, че съгласно чл. 10 от договора при неизпълнение на задължението за заплащане на уговорената цена продавачът на имота разполага с право да развали договора. Според ищеца неизпълнението на договора за този продължителен период от време обуславя правен интерес да предяви иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД. Моли съда на основание цитирания законов тест да постанови решение, с което да бъде развален с обратна сила сключения между страните договор, като ответникът бъде осъден да заплати направените по делото разноски. 

            След получаване на препис от исковата молба на основание чл. 367 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор. В същия се заявява, че ответното дружество намира иска за допустим и основателен като прави признание на същия. Моли съда при постановяване на решението да постанови също да бъдат върнати направените от страните престации – на ищеца имота, а на ответника извършените до момента плащания. Тези плащания са конкретизирани както следва : сума в размер на 5 300 лв. заплатена при сключване на договора като първоначална вноска, сума в размер на 10 000 лв. представляваща втора вноска платена на 08.11.05 г. , сума в размер на 176.40 лв. , представляваща такса, платена за оценка на имота, сума в размер на 566.57 лв. представляваща режийни в размер на 1% за придобиване на недвижим имот и лихва в размер на 2 268.15 лв.  Към писмения отговор са представени и писмени доказателства във връзка с описаните по-горе суми по придобиването и поддържането на имота. С писмения отговор е направено искане по реда на чл. 376 ал. 1и 2 от ГПК съдът да постанови съдебно решение в закрито заседание. Направено е искане също съдът да се съобрази с извършеното от ответника признание и да не уважава претенцията на ищеца за направените по делото разноски.

            Препис от писмения отговор е изпратен на ищеца с указание, че може да подаде допълнителна искова молба, с която да поясни и допълни първоначалната, да измени предявения иск, да привлече трето лице като предяви искове срещу тях. Допълнителна искова молба не е подадена, поради което двойна размяна на книжа не е извършена. Не е направено възражение от страна на ищеца за произнасяне на съда в закрито съдебно заседание. Ето защо съдът е преценил, че не е необходимо изслушване на страните в открито съдебно заседание и на основание чл. 376 ал. 1 във вр. с ал. 2 от ГПК  е чел определение, с което е постановил делото да се разгледа в закрито заседание и е дал възможност на страните да представят писмени бележки.

 Страните са уведомени, че на 12.01.2009г  съдът ще обяви решението си като от тази дата тече срокът им за обжалване на съдебния акт.

Въз основа на представените с исковата молба и писмения отговор писмени доказателства съдът извърши следните фактически констатации:

            На 11.08.05 г. между Община Нова Загора и „Б. – Д” ЕООД гр. София е бил сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ общински недвижим имот с площ 16 630 кв.м. съставляващ УПИ ІІ  кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора с площ 16 630 кв.м. при граници: изток – улица, запад – канал, север  - УПИ І – 4894 кв. 210 и юг – УПИ ІІІ кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора. Договорът е бил сключен по реда на ПМС №235 от 19.01.96 г.

Съгласно чл. 4 от договора цената на имота в размер на 56 657 лв. е следвало да бъде заплатена по описаната по-долу схема: сумата 5300 лв. при подписване на договора, а разсрочената част от цената на 4 вноски до 30.08.06 г. Втората вноска е следва да се заплати на 30.06.05 г. и е била в размер на 10 000 лв. Третата вноска ответникът е бил длъжен да заплати на 30.08.05 г. и също е била в размер на 10 000 лв. Падежът на четвъртата вноска е с дата 30.06.06 г. , а самата вноска е била в размер на 10 000 лв. Последната пета вноска в размер на 21 357 лв. е следвало да се заплати от ответника на 30.08.06 г.

  В чл. 4 ал. 2 от договора страните са се уговорили за неизплатената част от разсрочената сума купувачът да дължи законна лихва изчислена за съответния период за заплащане по определената в ал. 1 т. 2 схема. Както в договора е посочено към момента на сключване му ответникът с вн. бележка №1000020113 е заплатил първоначалната вноска в размер на 5 300 лв.  Ответната страна е заплатила също и сумата 566.57 лв., представляваща  1% режийни разноски от стойността на обекта. Заплатил е също и  сумата 147 лв.с включен ДДС в размер на 29.40лв/ общо 176.40лв/ в касата на общината за изготвената оценка на имота от лицензиран оценител. На 08.11.05 г. е заплатена втората вноска от продажната цена на недвижимия имот в размер на 10 000 лв. Видно от фактура № 100 000 215  от 09.11.05 г. ответникът е заплатил лихви в размер на  2268.15 лв по силата на чл. 4 ал. 2 от договора. На 30.07.08 г. ищецът е изпратил покана с изх. №5300 1037 до ответника с която е приканил „Б..Д” ЕООД София да заплати сумата 41 357 лв., представляваща неизплатена част от продажната цена по сключения между страните договор за покупко-продажба на недвижим имот. Със същата покана ищецът е претендирал  заплащане на тази сума в едно със законната лихва върху нея. С поканата на ответника е предоставен двуседмичен срок да изпълни задълженията произтичащи от договора. Видно от писмо с обратна разписка поканата е получена от ответника на 04.08.08 г. Сумата посочена в поканата до ответника не е изплатена от него, което е видно от извършеното признание на иска в писмения отговор депозиран от ответната страна.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск е за разваляне на сключен между страните договор за покупко-продажба на недвижим имот и е с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД.

 В конкретния казус безспорно  се установи, че  са налице всички изискуеми от закона предпоставки, за да бъде уважена претенцията на ищеца: налице е валидно договорно задължение на ответника да заплати продажната цена на имота по схема, посочена в договора, констатирано е  и неизпълнение на това задължение и на последно място  неизпълнението се дължи на причина, за която длъжникът- „Б-Д”ЕООД-София  отговаря. С оглед гореизложеното и предвид признанието на иска съдът следва да уважи предявения иск като развали сключения между страните договор за покупко-продажба на недвижим имот. Развалянето на договора по съдебен ред има обратно действие и за страните се създава ново правно положение, което ги задължава да върнат това, което са си разменили. С предявяването на иска ищецът обаче не е претендирал и връщане на имота, поради което в тази част съдът не следва да се произнася, поради забрана за присъждане свръхпетитум.

С писмения отговор ответникът е поискал  от съда да постанови връщане на даденото от него при двустранния договор. 

Както с представените от ищеца доказателства, така и от тези, приложени към писмения отговор на ответника  се установява, че ответната страна е заплатила две вноски  от цената по договора- една в размер на 5 300лв и втора в размер на 10 000лв. Освен тези две суми са заплатени режийни разноски  1% от стойността на имота в размер на 566.57лв, оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 147лв с включен ДДС 29.40лв /общо 176.40лв/и лихви за забавено плащане на втората вноска от 10 000лв в размер на 2  268.15лв. Общият размер на даденото от ответника по договора е 18 311.12лв. С решението си съдът следва да постанови ищецът да възстанови тази сума на ответника с оглед изложените по-горе мотиви.Ищецът претендира направените по делото разноски. Ответникът счита, че не дължи същите, тъй като е направил признание на иска. За да се произнесе по тази претенция и възражението на ответната страна съдът съобрази обстоятелството, че в конкретния случай се касае за договор за покупко-продажба на недвижим имот, който по силата на чл.87 ал.3 от ЗЗД може да се развали, поради неизпълнение само по съдебен ред. Тъй като с неизпълнението  на договорното си задължение ответникът е станал причина за завеждане на делото, въпреки направеното от него признание съгласно разпоредбата на чл.78 от ГПК следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските по делото в размер на  5 697.54лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

             

            РАЗВАЛЯ сключения между ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, представлявана от Н. Г. Г. –К. на Община Нова Загора с адрес за призоваване гр.Н. З. ул.”П. Е.”№50 и „Б.-Д” ЕООД-със седалище и адрес на управление гр.София р-н Средец ул.”Гурко” №70 ап.30, представлявано от управителя Д. П. Г. ЕГН ********** договор №188/11.08.2005г за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ общински недвижим имот с площ 16 630 кв.м. съставляващ УПИ ІІ  кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора с площ 16 630 кв.м. при граници: изток – улица, запад – канал, север  - УПИ І – 4894 кв. 210 и юг – УПИ ІІІ кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора, поради неизпълнение на задължението на ответника „Б.-Д”ЕООД-София да заплати цялата продажна цена на имота, предмет на договора.

ОСЪЖДА   ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, представлявана от Н. Г. Г. –Кмет на Община Нова Загора с адрес за призоваване гр.Нова Загора ул.”П. Е.”№50 да заплати на „Б.-Д” ЕООД-със седалище и адрес на управление гр.София р-н Средец ул.”Гурко” №70 ап.30, представлявано от управителя Д. П. Г. ЕГН ********** сумата 18 311.12 лв/ осемнадесет хиляди триста и единадесет 0.12лв/лв , получена от нея по договор №188/11.08.2005г за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ общински недвижим имот с площ 16 630 кв.м. съставляващ УПИ ІІ  кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора с площ 16 630 кв.м. при граници: изток – улица, запад – канал, север  - УПИ І – 4894 кв. 210 и юг – УПИ ІІІ кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора.

ОСЪЖДА  „Б.-Д” ЕООД-със седалище и адрес на управление гр.София р-н С. ул.”Г.” №70 ап.30, представлявано от управителя Д. П. Г. ЕГН ********** *** ЗАГОРА направените по делото разноски в размер на 5 697.54лв / пет хиляди шестстотин деветдесет и седем 0.54лв/.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от обявяването му пред Апелативен съд – гр. Бургас.                      

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: