Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  10

гр. Сливен, 28.01.2009 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на двадесет и първи януари през двехиляди и девета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                           Н.Я.

                                                                             М.Д.

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря К.И., като разгледа докладваното от  Н.Я. ***.  N 643 по описа за 2008  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196  и сл. от ГПК/отм./

Обжалвано е изцяло първоинстанционно решение № 35/25.07.08г. по гр. д. № 82/07г. на КРС, с което е отхвърлен като неоснователен иска на въззивниците по чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ за признаване за установено по отношение на въззиваемия, при участието на контролираща страна, правото им на възстановяване на собствеността върху нива от 4 215.00 кв.м. в м. “К.” в с. Ж., С. област, собственост на наследодателя им Г.П.М..

Въззивниците твърдят, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не са отчетени фактите, че имотът  фигурира в разписния списък на селото от 1940г., бил е извън регулация, записан е и на името на наследодателя им през 1967г. и отново е бил извън регулация, представена е скица, с отразени площ и греници, които съществуват и в момента. Поради това молят въззивния съд да отмени обжалваното решение и да постанови ново, скоето да уважи иска.

В с.з., редовно  призовани, въззивници пор. № 2, 4 , 6, се явяват лично, поддържат жалбата и молят съда да я уважи. Претендират разноски.

В с.з. въззивници пор. №№ 1, 3 и 5 не се явяват и не изпращат представители по пълномощие за да изразят становище.

В срока по чл. 201 от ГПК /отм./ противната страна не е депозирала писмени възражения по жалбата.

В с.з. въззиваемият, редовно призован, не изпраща процесуален представител по закон или по пълномощие, за да изрази становище по жалбата.

В с.з. за контролиращата страна – Община Котел, не се явява процесуален представител по закон или по пълномощие. С писмена молба, подадена от представител по пълномощие по чл. 20 ал. 1 б. “а” от ГПК /отм./, оспорва въззивната жалба като неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава. Претендира разноски.

Въз основа на събраните доказателствени средства пред двете инстанции, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Въззиваемите – ищци в първоинстанционното производство, са наследници на Г.П.М., поч. на 06.05.1986г., бивш жител ***. Последният е бил собственик на недвижим имот, представляващ двор, извън регулация, записан на негово име в разписния списък към плана на селото от 1940г. и от 1967 г., който се е водел с пл.№ 3. По тези два плана имотът не е заснет, отразена е само източната му граница, тъй като, както се посочи, той е попадал извън регулацията на селото.

Съгласно действащата кадастрална карта на с. Ж., /скица-извадка №10366/06.12.2007г. на СГКК-Сливен/, процесният имот  не е отразен самостоятелно, а попада в терена и границите на имот с идентификатор № 29283.47.1 с площ 21 780 кв.м. с трайно предназначение – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, собственост на други лица по н.а. №5/21.06.2005г., н.д.№ 733/05г.  

Имотът е отразен в извадка-скица от кадастралната основа от 1985г., която не е одобрена и се съхранява в община Сливен. Формата, площта и разположението му по тази книга са действително съществуващи и установими на място, като за изходна точка и ориентир се ползва безспорната му източна граница.. Към момента този имот представлява незастроен терен с естествено запазениочертани граници от север, част от изток и двете южни граници – има запазена оградна бодлива тел на дървени колове в по-голямата част от изток и север и жив плет на запад. Имотът е с “Г”-образна форма, с денивелация, разположен е на две улици от изток и от юг, запазени са формата на хармана и южно под него основите на съществувала сграда, както и синурите. Измерен на място е с площ 4 215 кв.м., съвпадаща с тази по скицата от неодобрената кадастрална основа от 1985г.

Същият е нанесен със зелен цвят върху приложената към заключението на експертизата скица-извадка от кадастралната карта на селото, №10366/06.12.2007г. на АГКК-СГКК-Сливен.

С оглед характера му на земеделската земя, имотът не е била заявяван за възстановяване по реда на чл. 11 ал. 1 от ЗСПЗЗ от никой от наследниците на Г.М..

Предявеният от последните на 09.05.2007г. пред КРС иск против Общинска служба по земеделие – гр. К., при участието на Община Котел като контролираща страна, е бил отхвърлен. Съдът е приел в мотивите си, че макар да е установено, че наследодателят е притежавал нива, не са представени годни доказателства, установяващи въобще нейния размер, респективно - както е заявен в исковата молба - 4 215 кв.м.

Това решение е предмет на настоящата жалба, подадена чрез постановилия го съд на 15.08.2008г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото от двете инстанции годни, допустими и относими  доказателствени средства, които са неоспорени и като еднозначни, безпротиворечиви и непререкаеми, изцяло кредитира. В основата на фактическите си констатации настоящата инстанция е поставила заключението на извършената във въззивното производство съдебно-техническа експертиза, изготвено от компетентно вещо лице, в чиято добросъвестност няма причини да се съмнява.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения 14 дневен срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна и следва да се уважи.

Искът е допустим, тъй като са налице предпоставките на чл. 11 ал. 2 от ЗСПЗЗ – предявен е от лица по чл. 10 от ЗСПЗЗ – наследници на собственик на замадалска земя, притежавана преди образуването на ТКЗС, за възстановяването на правото на собственост върху която, не е подадено в законовия срок заявление по чл. 11 ал. 1 от ЗСПЗЗ.

По същество искът е и основателен. Доказа се по несъмнен начин, че ищците са наследници на Г.П.М., бивш жител ***, починал на 06.05.1986г., както и, че последният е бил собственик на земеделска земя, находяща се в землището на с. Ж., извън регулацията на селото, записана в разписните списъци към плана /от 1940 и 1967г./ като “двор”, образуващ имот пл.№3, на името на Г. М.. Безспорен е характера на имота като земеделска земя, както и, че същата попада в приложното поле на чл. 10 от ЗСПЗЗ. Той съществува като незастроен терен с трайно предназначение – земеделска земя, в старите си и възстановими на място граници в претендирания размер – 4 215 кв.м. и за него са изпълними условията на чл. 10а от ЗСПЗЗ.

Ето защо следва да се признае правото на възстановяване правото на собственост на наследниците на Г.М. върху описания имот.

След като е правните изводи на двете инстанции се разминават, въззивната жалба се явява основателна и следва да се уважи, като обжалваното решение бъде отменено и вместо него се постанови ново и искът бъде уважен.

С оглед изхода на процеса и съгласно чл. 64 от ГПК /отм./, разноските за тази инстанция следва да се понесат от въззиваемата страна, която следва да заплати на въззивниците направените от тях такива за в.л. в размер на 60 лв. За първата инстанция разноски не са претендирани.

Ръководен от гореизложеното съдът

           

                       Р     Е     Ш     И  :

                             

ОТМЕНЯ решение № 35/25.07.08г. по гр. д. № 82/07г. на КРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА спрямо ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОТЕЛ, при участие на контролираща страна Община Котел, ПРАВОТО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА в установими стари реални граници върху земеделска земя, находяща се в землището на с. Ж., представляваща незастроен терен с площ от 4 215 кв.м., попадащ в границите на имот с идентификатор № 29283.47.1, с площ 21 780 кв.м., с трайно предназначение – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, отразена изцяло със зелен цвят върху скица№ 10366/06.12.07г. на АГКК-СГКК-Сливен - извадка от кадастралната карта на с. Ж., която е приложена към експертното заключение по делото, на НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г.П.М., починал на 06.05.1986г. – П.Г.Г., В.М.Т., В.Г.М., Г.П.М., М.П.М. и К. П. М..

ОСЪЖДА ОСЗ-Котел да заплати на П.Г.Г., В.М.Т., В.Г.М., Г.П.М., М.П.М. и К. П. М. направените разноски за в.л. в размер на 60 лв.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване пред ВКС РБ в 30 дневен срок от съобщаването му.

                                       

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         ЧЛЕНОВЕ: