Р Е Ш Е Н И Е  45

Гр. Сливен, 11.06.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 

 заседание на………………четвърти юни ……...…………………………

през две хиляди и дeвета година в състав:

                                                                  Председател:С.Б.

         Членове:

                                                                                 

при секретаря………………М.Ж. ……….………………….…………и с участието на прокурора………С.Г.………..……………..като разгледа докладваното от …………………….…съдията Снежана Бакалова …654по описа за 2008  година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 ал.1 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

            Ищецът – Окръжна прокуратура Сливен, твърди в исковата си молба, че ответницата Р.К. страда от умствена изостаналост – имбицилност, втора степен и в момента се намира в дома за временно настаняване ”К.”, Община Сливен, тъй като няма известни близки. Твърди че същата не може да борави с пари, не може да се грижи за себе си, да се справя с елементарни житейски нужди и хигиенни задължения, което потвърждава диагнозата умствена изостаналост. Предвид характера на заболяването й – не може да разбира свойството и значението на постъпките си  и не може да се грижи за себе си, счита че са налице условия за поставянето й под пълно запрещение и моли за решение в този смисъл

            В с.з., поддържа иска си, както е предявен.

            В съответствие с разпоредбата на чл. 275 ал.3 от ГПК съдът придоби лични впечатления от ответницата  в с.з.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Против ответницата Р.П.К. е било образувано производство по ч. гр.д.№ 1157/08 на СлРС за принудителното й настаняване за лечение тъй като същата страда от психично заболяване. След изслушването на назначената по делото съдебно психиатрична експертиза, изготвена от в.л. Р.П. се установява че ответницата не страда от психично заболяване (психична болест, която да подлежи на лечение), а от умствена изостаналост, имбецилност втора степен. Поради изложеното производството е прекратено и до ОП-Сливен е изпратено сигнално определение за иницииране на производство за поставянето й под запрещение.

В момента ответницата е настанена в дома за временно настаняване на възрастни с умерена умствена изостаналост  “К.” Община Сливен, тъй като няма близки които да се грижат за нея.

От заключението на назначената по делото  съдебно психиатрична експертиза се установява ,че ответницата страда от умерена към тежка умствена изостаналост. При тази степен на умствен дефицит, изоставането в умственото развитие е значително и води до невъзможност за самостоятелно социално функциониране. Мисловният процес е изцяло конкретно образен, не са възможни умозаключения, абстрактно и логическо мислене. Не е възможно усвояване на знания и трудови навици, познавателната дейност се свежда до възприемане на непосредствени явления от  заобикаляща среда. Неграмотна е, не може да борави с пари, не говори, безинициативна, апатична, необщителна.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени доказателства, включително и заключението на в.л., неоспорено от страните и преки впечатления от състоянието на ответницата.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

            На първо място искът е допустим – ищецът  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

            Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответницата под пълно запрещение, а именно: същата страда от  умерена към тежка умствена изостаналост – слабоумие по см. на чл. 5 от ЗЛС. Умствената изостаналост е трайно психично разстройство , което не подлежи на лечение и обуславя невъзможността на ответницата да се грижи за себе си и за роботите си. При наличието на тези обстоятелства съдът намира, че следва да постави ответницата под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по настоящия адрес на ответницата –  Община гр. Сливен за назначаване на настойник на същата.

            Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

Р      Е       Ш       И  :

 

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Р.П.К. ЕГН  **********, в момента настанена в Дом за възрастни с умерена умствена изостаналост “К.”, Община Сливен. .

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: