Р Е Ш Е Н И Е                       

 

              гр. Сливен, 18.02.2009г.

 

 

       В      ИМЕТО    НА     НАРОДА                  

 

          Сливенският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание на двадесети януари, две хиляди и девета година в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Николова

                            

при секретаря        М. Т.       и  в  присъствието на прокурора  ...... ................    като  разгледа  докладваното от съдия  Н. ***  по описа  за  2008год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявени са обективно съединени искове с цена 49 750лв. и правно основание чл. 226 ал.1 от КЗ.

Чрез пълномощника си ищцата твърди в исковата молба, че с влязла в сила присъда по нохд № 341/2007г. СлОС осъдил подсъдимия Б. М. Б. от гр. К. като го признал за виновен в това, че на 24.01.2007г. в гр. К. при управление на лек автомобил марка “Ф. Г.” с ДКН СН *** НС нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на М. Д. Б., син на ищцата. С присъдата Б. бил осъден да заплати на ищцата сумата 35 000лв., впоследствие увеличена от БАС на 40 000лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, както и сумата 750лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението имуществени вреди, ведно с лихвата за забава считано от увреждането до пълното изплащане на сумите. Ищцата твърди, че поради наличието на валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”, по нейна и на съпруга й молба при ответника била образувана щета № 4307191085/19.03.2008г., въз основа на която със споразумение на съпруга й заплатили обезщетение в размер на 35 000лв. Поради отсъствието й от страната и непризнаване на пълномощно, молбата на ищцата не била разгледана, а след депозиране на нова молба при завръщането й в България на 26.09.2008г., й било отказано пълно заплащане на присъдената с присъдата сума.

Като твърди, че за нея е налице правен интерес от предявяването на иска пряко срещу застрахователя, моли съда да осъди ответника да й заплати сумата 40 000лв., представляващи обезщетение за причинени й неимуществени вреди и сумата 750лв. – обезщетение за причинени й имуществени вреди от смъртта на сина й, обезщетение за забава в размер на 9 000лв., считано от 24.04.2007г., когато е бил подписан анекс към договора до датата на предявяване на исковете, както и законната лихва върху главниците от тази дата до пълното им изплащане. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът “Д.- О.З.” АД- гр. С. е изпратил писмен отговор, от който е видно, че не възразява по допустимостта на исковете. Счита иска за обезщетение за неимуществени вреди за основателен, но завишен по размер, с твърдението, че ищцата е била продължително време в чужбина и отделена от децата си, което е повлияло на близостта на осъществяваните контакти. Не оспорва основанието и размера на иска за репариране на имуществени вреди. Счита иска за обезщетение за забава с цена 9000лв. за неоснователен. Оспорва и началната дата на забава, сочена от ищеца като възразява, че застрахованият не е уведомил застрахователя за настъпилото застрахователно събитие, поради което за начална дата на узнаването му сочи датата на подаване на молбата на ищцата за обезвреда – 17.03.2008г.

След като прецени непротиворечивите и неоспорени от страните писмени и гласни доказателства, обективното и компетентно заключение на СМЕ, Сливенският окръжен съд направи следните фактически констатации:

С влязла в сила присъда по нохд № 341/2007г. СлОС осъдил подсъдимия Б. М. Б. от гр. К. като го признал за виновен в това, че на 24.01.2007г. в гр. К. при управление на лек автомобил марка “Ф. Г.” с ДКН СН **** НС нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на М. Д. Б., син на ищцата. С присъдата Б. бил осъден да заплати на ищцата сумата 35 000лв., впоследствие увеличена от БАС на 40 000лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, както и сумата 750лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението имуществени вреди, ведно с лихвата за забава считано от увреждането до пълното изплащане на сумите.

На 27.02.2008г. в полза на Б.М.Б. били издадени изпълнителни листи срещу подсъдимия Б. М. Б. за сумата 40 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди и 750лв.- за имуществени вреди, въз основа на присъдата по нохд № 341/2007г., ведно със законната лихва за забава върху сумите.

Видно от представения талон към застрахователна полица, към момента на извършване на деянието лекият автомобил, управляван от Б. и негова собственост, е бил застрахован по застраховка „Гражданска отговорност” при ответника.

От събраните по делото гласни доказателства се установява, че ищцата и починалия й син са живеели заедно, помежду им съществували отношения на близост и заинтересованост един към друг; ищцата работела в чужбина, за да осигурява средства за издръжката на двамата си сина, при възможност изпращала със записи парични суми, необходими за поддръжката на домакинството. Ищцата приела тежко смъртта на сина си.

Размерът на законната лихва върху сумата 40750лв. за периода от 24.04.2007г., посочена от ищцата като начална дата на забава до 29.09.2008г., когато е заведена исковата молба в съда, възлиза на сумата 8 642,84лв., изчислена по компютърна програма.

Изложените факти и обстоятелства съдът прие за безспорно установени от непротиворечивите и неоспорени писмени и гласни доказателства, ангажирани от ищцовата страна. Въз основа на тях съдът изведе следните правни изводи:

Предявените искове за заплащане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди срещу ответника -  застраховател по риска “Гражданска отговорност” са допустими и основателни -  доказани по основание и размер, и следва да бъдат уважени изцяло.

Налице са хипотезите на чл.226 ал.1 от КЗ във връзка с чл.208 от КЗ във връзка с чл.45 и следващите от ЗЗД, касаещи отговорността на застрахователя за обезвреда на настъпилите за ищцата  в резултат на деликта неимуществени и имуществени вреди.

От присъдата по нохд № 341/2007г. на СлОС, чиято сила на пресъдено нещо настоящата инстанция е длъжна да зачете /арг. чл.300 от ГПК/, се установи извършването на деянието, неговата противоправност и вината на дееца. Що се отнася до останалите елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане и на чл.226 ал.1 от КЗ, от установяването на които зависи основателността на исковете, ищцата носи тежестта за доказването им.

Тъй като в случая причинените от престъпното деяние неимуществени и имуществени вреди не са елемент от фактическия състав на престъплението, за което ответникът е осъден с влязъл в сила съдебен акт, същите подлежат на самостоятелно доказване в настоящия процес. От данните по делото се установи настъпилото за ищцата увреждане – причинената в резултат на посоченото ПТП смърт на сина й и търпените от нея като негова майка душевни болки и страдания от загубата му.  Доказа се, а и не се оспорва  причинната връзка между настъпилите в патримониума на ищеца вреди и деянието на ответника Богданов.

В тежест на ищцата бе и тя доказа и наличието на договор за застраховка “Гражданска отговорност” за 2007г. между собственика на причинилия увреждането автомобил /в случая прекия извършител Богданов/ и ответното  застрахователно дружество.

За да определи размера на дължимото обезщетение, съдът съобрази степента на търпените от ищцата болки и страдания от загубата на сина й, взе предвид доказаните факти, че пострадалият и неговата майка – ищцата са живяли в едно домакинство, поддържали са отношения на семейна близост и взаимно уважение, които обуславят тежкото отражение на загубата в съзнанието на ищцата. Тези установени факти опровергават тезата на представителя на ответника, че пребиваването на ищцата за известен период в чужбина определя отчужденост и незаинтересованост между майка и син. Изложените обективни фактори дават основание на съда да определи като справедлив паричен еквивалент на претендираните неимуществени вреди сумата 40 000лв. Според съда тя съответства на законоустановения критерий за справедливост, поради което искът следва да бъде уважен изцяло.

Претенцията за обезщетяване на претърпените от ищцата имуществени вреди, представляващи заплатените разходи по погребението и извършване на свързваните със смъртта религиозни ритуали, с оглед пълното й признание отстрана на ответника, съдът следва да уважи като основателна в пълен раззмер – 750лв.

Основателни са и претенциите за присъждане на законната лихва върху обезщетението за обезвреда. Обезщетението за забава, с оглед разпоредбата на чл.84 ал.3 от ЗЗД /която сочи че лихва върху обезщетението за вреди от деликт се дължи от деня на увреждането без да е необходима покана/, следва да се присъди за периода считано от момента на увреждането 24.01.2007г. до датата на предявяване на исковете, но тъй като се претендира от по-късна начална дата 24.04.2007г., следва да се присъди от тази дата, за да не е налице произнасяне свръхпетитум, - в размер на 8 642,84лв., определена с програмата за изчисляване на законни лихви, а в частта  до пълния размер – да се отхвърли. Следва да се уважи и искането за присъждане на законната лихва върху главницата 4 750лв. за времето от завеждане на исковете в съда 29.09.2008г. до пълното й изплащане. Неприложима в конкретния случай е посочената разпоредба на чл.223 ал.2 от КЗ от ответната страна, тъй като тя касае отговорността на застрахователя за лихвите за забава, присъдени в тежест на застрахования, но настоящият казус не е такъв.

С оглед изхода от делото, ответникът следва да заплати на ищцата разноските по делото в размер на 2100лв., а по сметка на Сливенския окръжен съд – държавна такса в размер на 1990лв.          Ръководен от гореизложеното, Сливенският окръжен съд

 

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСЪЖДА “Д. – О. З.” АД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление гр. С. ул. Г. Б.” №*, представлявано от главния изпълнителен директор Н. Д. Ч. и изпълнителния директор В. Й. А. заедно, да заплати на Б.М.Б. ЕГН ********** ***, сумата 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, представляващи обезщетение за неимуществени вреди и сумата 750лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди от смъртта на сина й М. Д. Б., ведно със законната лихва за забава върху главницата общо от 40 750лв., считано от предявяване на исковете  29.09.2008г. до пълното изплащане на сумата, както и сумата 8 642,84лв. /осем хиляди, шестотин четиридесет и два лева и 84стотинки/, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата от 40 750лв. за периода от 24.04.2007г. до предявяване на исковете 29.09.2008г., а също и сумата 2100лв.  разноски по делото, а по сметка на Сливенския окръжен съд – д.т. в размер на 1990лв., като в частта до пълния размер ОТХВЪРЛЯ иска за изтекла лихва като неоснователен и недоказан.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: