РЕШЕНИЕ
                                              
             
                             
           гр. Сливен, 02.02.2009 год.


                             
            В ИМЕТО НА НАРОДА           Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на петнадесети декември 2008 г. в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.
                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  Х.М.
                                                                                                  М.Х.

          при участието на секретаря К.И., като разгледа докладваното от младши съдия М. Х. *** по описа на съда за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството е въззивно и се движи по реда на § 2 ал. 2 във вр. с чл. 196 и сл. от ГПК /обн. Бр. 12 от 8.02.1952 г., отм. с ГПК – обн. ДВ бр. 59/20.VІІ.2007 г./ по въззивна жалба на „П.-п. з. к.  „Н.” в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление  на дейността село М., Община Нова Загора, ф.д. № 2876/1992 г. на СлОС, представлявано от временния синдик К.И.Ц. ***, срещу решение № 135/08.07.2008 г. по гр.д. № 114/2008 г. на Новозагорският районен съд, с което е уважил изцяло предявеният иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД  и обявил за окончателен сключения на 11.06.2007 г. в гр. Нова Загора предварителен договор, по силата на който въззивното дружество, представлявано от председателя на ликвидационната комисия И. Д. К. продава на К.Д.Г. следното съоръжение: селскостопанско летище за обслужване на селскостопанска авиация с площ от 10,200 дка, четвърта категория, съставляващо имот № 000037 по картата на възстановената собственост, без земята върху която е изградено, при граници: имот № 000034 на Държавен поземлен фонд МЗГ; кад. № 000053-ведомствен път, за сумата 4500 лв. без включен данък добавена стойност и е осъдил въззивното дружество да заплати на въззиваемия разноски по делото в размер на 46 лв., както и въззиваемия да заплати местна такса по прехвърлянето на имота от 90 лв. и 63,50 лв. нотариална /държавна/ такса по сметка на НЗРС.

           Пълномощникът на въззивното дружество е депозирал бланкетна жалба, с която моли да се отмени решението на Новозагорския районен съд. Счита, че същото е незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Сочи, че допълнително ще представи подробно изложение, обосноваващо твърдяните от него основания, но такова не е представено. Не е поискал събиране на  нови доказателства.

          По делото не е постъпило възражение срещу жалбата.

В с.з. въззивното дружество, редовно призовано, чрез адвокат К. Ц., не изпраща представител по закон и пълномощие.

Въззиваемият Г., редовно призован, чрез адвокат Ил. П., не се явява и не взема становище по жалбата.

         Жалбата е допустима. Подадена е от надлежна страна в процеса имаща правен интерес от обжалване на първоинстанционното решение и е спазен преклузивния 14 - дневен срок.

          На основание чл. 209 от ГПК съдът извърши проверка за валидност и допустимост на решението и намира, че същото не страда от пороци обуславящи прогласяването му като нищожно.

          Разглеждайки жалбата съгласно чл. 208 от ГПК въз основа на събраните по делото писмени доказателства и техният анализ, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

        На 11.06.2007 г. в гр. Нова Загора страните в настоящото производство са сключили договор за покупко-продажба на описаното съоръжениеселскостопанско летище /писта/, без земята върху която е изградено. Продажната цена от 4500 лева въззивника в качеството си на продавач е получил преди сключването на договора, подписите под който са нотариално заверени.

        С анекс от 30.06.2007 г. страните са се споразумели заглавната част на договора да  бъде променена на „Предварителен договор за покупко-продажба на съоръжение”.

        Процесният имот въззивното дружество е закупило от ОС на правоимащите на заличено ТКЗС с. Млекарево обл. Бургаска с договор № 19 от 04.01.1996 г. за придобиване на имущество /дълготрайни активи/ на ТКЗС с. Млекарево обл. Бургаска от разпределение между правоимащи срещу дялово участие.

          По делото е представена скица № 001483/20.06.2007 г. на Общинска служба земеделие и гори гр. Нова Загора, съгласно която, имота е с пл. № 000037, намира се в землището на с. Млекарево с ЕКАТТЕ 48725, общ. Нова Загора и е регистриран като собственост на Държавен поземлен фонд-МЗГ, рег. № 98195 с. Млекарево.

         От представеното по делото удостоверение за актуално състояние от 25.02.2008 г. по ф.д. № 2876/1992 г. на  СлОС е видно, че с решение № 94 от 26.07.2007 г. по т.д. 377/2007 г. СлОС обявява неплатежоспособността на  ППЗК „Н.”-в ликвидация, открива производство по несъстоятелността й, обявява я в несъстоятелност, постановява прекратяване на дейността й, налага обща възбрана и запор върху имуществото на кооперацията и назначава временен синдик С. Н. Р.. С определение № 42 от 18.12.2007 г. по т.д. 377/2007 г. СлОС вписва за временен синдик К.И.Ц..  

Горната фактическа обстановка, съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, което мотивира следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД.

Съгласно тази разпоредба на закона, всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита за сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.

 

Съдът намира, че искът е основателен и доказан и като такъв следва да се уважи, а решението на първоинстанционният съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Страните в настоящото производство са сключили предварителен договор за покупко-продажба на описаното съоръжение в предвидената в чл. 19 ал. 1 от ЗЗД писмена форма. В предварителния договор се съдържат уговорки относно съществените условия на окончателния договор, като е изпълнено изискването на ал. 2 от чл. 19 от ЗЗД. Безспорно се установи, че съоръжението представляващо селскостопанско летище /писта/ е собственост на въззивника и е част от неговите материални активи. Установяването на принадлежността на правото на собственост е задължение на съда, произтичащо от разпоредбата на чл. 298 от ГПК /отм./, като част от предпоставките, които следва да са налице при прехвърлянето на имота.

При сключване на предварителния договор, въззивникът в качеството на продавач е бил представляван от председателя на ликвидационната комисия. В чл. 43 от Закона за кооперациите са посочени правата и задълженията на ликвидаторите. Съгласно ал. 2 на чл. 43 от ЗК ликвидаторите довършват текущата дейност на кооперацията, превръщат имуществото й в пари, събират вземанията и изпълняват задълженията й. Тъй като ликвидатора има правомощията на Управителен съвет на кооперацията не е необходимо решение на ОС на кооперацията за сключване на предварителния договор. След като ликвидатора може да се разпорежда с активи на ликвидиращата се кооперация, то той на още по-голямо основание би могъл да сключи предварителен договор за продажба на същите активи.

Неоснователно се явява възражението на въззивника направено пред първоинстанционния съд, за нищожност на сделката на основание чл. 646 ал.1 т. 3 от ТЗ, съгласно която е нищожна по отношение кредиторите на несъстоятелността сключената след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност не по установения в производството ред сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността. Видно от приложеното по делото удостоверение за актуално състояние датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност е 26.07.2007г., а предварителният договор сключен за процесното съоръжение е от 11.06.2007 г., което означава, че е преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и при тези данни въпросната разпоредба не намира приложение. Твърдението на въззивника пред Районния съд, че решението на съда по несъстоятелността в частта относно началната дата на неплатежоспособност е отменено от състав на ВКС на РБ и единствено по отношение на началната дата е върнато за ново разглеждане от друг състав на ОС, не се подкрепи от никакви доказателства и пред настоящата въззивна инстанция.

От горното следва, че всички предпоставки за обявяването на предварителния договор за окончателен и за прехвърлянето на имота са налице и решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

         При този изход на делото, жалбоподателят следва да заплати на въззиваемия направените пред въззивната инстанция разноски, но такива не са представени.

          Водим от гореизложеното и на осн. чл. 208 от ГПК, съдът

                                                 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135/08.07.2008 г. по гр.д. № 114/2008 г. на Новозагорския районен съд, с което е уважен изцяло предявеният иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД  и обявен за окончателен сключения на 11.06.2007 г. в гр. Нова Загора предварителен договор, по силата на който „П.-п. з. к. „Н.” в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление  на дейността село М., Община Нова Загора, ф.д. № 2876/1992 г. на СлОС, ЕИК по БУЛСТАТ 829022497, представлявано от председателя на ликвидационната комисия И. Д. К. ЕГН ********** продава на К.Д.Г. ЕГН **********,***, следното съоръжение: селскостопанско летище за обслужване на селскостопанска авиация с площ от 10,200 дка, четвърта категория, съставляващо имот № 000037 по картата на възстановената собственост, без земята върху която е изградено, при граници: имот № 000034 на Държавен поземлен фонд МЗГ; кад. № 000053-ведомствен път, за сумата 4500 лв. без включен данък добавена стойност и е осъдено въззивното дружество да заплати на К.Д.Г. разноски по делото в размер на 46 лв., както и К.Д.Г. да заплати местна такса по прехвърлянето на имота от 90 лв. и 63,50 лв. нотариална /държавна/ такса по сметка на НЗРС.

 

        Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

     

      

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: